fam_sm_9

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    SFA Migrant
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFA:    be+pl
@MT of SFA:    be+ru
@FL of SFA:    be+pl
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    SFA speaks on the phone
*SFA:    a iščé jak uložýny tožý hrošý , i tady addaj čartu lysamu pâlavinu .
*SFA:    jak tvaji bac´ki pâmahalê úsë hétâ rabic´ , a ty vaz´mi i addaj .
*SFA:    vot étâ zdzeržývâjê kâpital´nâ , a hétâ +...
*SFA:    ni , ty nêčivo ni dalžna z´ jim dzjalic´ .
*SFA:    tol´kâ čýmadan vystâvêlâ , use lâxmany sabralâ .
*SFA:    vot adzin by raz vystâvêlâ , druhi raz by xadziú by i prasiúsê by .
*SFA:    xaj idze da cëcê .
*SFA:    usë tut jahonâjê pâlučylâsê .
*SFA:    ty pânimajêš , jak pâlučylâsê abidnâ ?
*SFA:    vsë persname nasledstvâ , úsë pâlučylâsê jamu .
*SFA:    pâvjazlo xlapcu !
*SFA:    nu , pâtamu što meú +...
*SFA:    vot i úsë .
*SFA:    nima bac´kê , nima tolku .
*SFA:    nima tolku , jak atrézâlâsê .
*SFA:    nu , vot byú by čýlavek narmal´ny , pâčimu ?
*SFA:    narmal´ny čýlavek , nu i narmal´nâ .
*SFA:    vo žyvu i radujusê .
*SFA:    a druhi by , pânimajêš jak , na jaho mescê ?
*SFA:    a druhi by čýlavek užo daúno âtyšoú by ú hénu kvarciru i sjadzeú by .
*SFA:    skazaú by +"/.
*SFA:    +" nu , pâžyli my troxâ .
*SFA:    +" jana úžo troxâ âtašla , cëščý , šo tut my budzêm ?
*SFA:    +" vun jos´ svaja kvarcirâ , budzêm žyc´ .
*SFA:    nu , dyk zatojê persname i kažý +...
*SFA:    užé i mne kazalâ skol´kâ raz +"/.
*SFA:    +" ni xaču i ni znaju , kak étâ mne tak ryšyc´ éty vapros .
*SFA:    +" pâlučajêccý , što ja i ni maju pravâ úžo tudy ni xadzic´ , ni hljadzec´ .
*SFA:    panjatnâ , no jana úžo ni xočý étâvâ , pâtamu što tady persname jaje zâtykajê .
*SFA:    tady jana z persname rugajêccý .
*SFA:    nu dyk , a jana tožý tam u vas ni budzê étym mêlêcanerâm stajac´ .
*SFA:    nu panjatnâ , persname .
*SFA:    usë héty panjatnâ .
*SFA:    no tut i tut tol´kâ možý ryšyc´ +...
*SFA:    vapros s´ jim tokâ@w možý ryšyc´ persname .
*SFA:    nixto ni možý ryšyc´ .
*SFA:    jak tabe budzê xto neštâ umešývâccý i ryšac´ , jak jana procêú ?
*SFA:    ty možýš ryšyc´ ?
*SFA:    ty vidzêš , što robêccý ?
*SFA:    možý , sâúpadzennê .
*SFA:    uspakojsê ty , dyk ni čapaj , dyk étâ ž budzê étâ ž prâdalžaccý .
*SFA:    šas@w on ukârénejêccý , budzê nâstajaščým xazjajênâm tam .
*SFA:    ty budzêš staréc´ k étâmu vrémênê , milkâ maja .
*SFA:    da , a staruju cjabe zarâ i nahamê možnâ pixac´ .
*SFA:    mužčynâ nužýn u vašýj xacê .
*SFA:    vot ploxâ , što ni budzê .
*SFA:    ci znajêš ty étâ ?
*SFA:    i budzê hétâ slin´katâjê cjabe kamandâvâc´ i taboj pâpixac´ .
*SFA:    a ciper budzê pâpixac´ .
*SFA:    ty ž ni mâladzejêš , ty ž staréjêš .
*SFA:    i čem staršý , tem jon tabe xužý budzê pâpixac´ .
*SFA:    i potym +...
*SFA:    dy iščé i kusok ni das´ xebâ .
*SFA:    i vo budzê úsë tak vot .
*SFA:    i vsë , i budzê sjadzec´ tutâkâ .
*SFA:    navarânâ budzê , nažarýnâ , [_//] i budzê jescê .
*SFA:    pa kastrulêx pâšatajêccý , budzê dalêj sjadzec´ .
*SFA:    jamu iščé budzê lučšý , a što za vapros ?
*SFA:    ni bojsê ty , najdzê , dze tvaje zaxovy , i budzê krascê .
*SFA:    čýlavek , katory na vodku , jon tabe najdzê .
*SFA:    dyk stajaú vun na škafčýku ú kuxnê , stajalâ usju žyzn´ .
*SFA:    pânimajêš , očýn´ složnâ , kada@w žyú v adnyx uslovêjêx , vidzêú usë druhojê perýd hlazamê , usë , što cjanulâsê ú xatu , usë , što nadâ bylâ , usë , što trébâ , a ciper +...
*SFA:    dyk a kamu nadâ ?
*SFA:    ni majo .
*SFA:    ci znajêš ty étâ slovâ , <ni majo>["] takojê ?
*SFA:    a ja zatojê +...
*SFA:    ja bajusê dal´nejšývâ , pâtamu šta +...
*SFA:    ty ni budzêš žyc´ , a jana budzê ménčyccý úsju žyzn´ .
*SFA:    a što jana jamu zrobê ?
*SFA:    nadâ ryšac´ hétâ vapros kârynnym obrâzâm .
*SFA:    i čém skaréj , cem lučšý .
*SFA:    dyk a čom ty réč +...
*SFA:    [_/] a čom žý réč ?
*SFA:    jakojê ž pâ-druhomu bylo by ?
*SFA:    bylo by jêžyhodnâ udavol´stvêjê .
*SFA:    o , úžo tady [_/] tady xoc´ ty +...
*SFA:    bylo by ni znaju što rabi .
*SFA:    ja ni pânimaju persname , nu vot ni pânimaju , pânimajêš jak ?
*SFA:    xočýccý pačustvâvâc´ .
*SFA:    nêužélê ni xočýccý pačustvâvâc´ nâstajaščýj babâj sjabe ?
*SFA:    kab nê_ad_kovâ ni zavisêc´ i nixto ni xadziú iščé mozgê jej paryú by .
*SFA:    nu , dyk i v čom ?
*SFA:    sjadzic´ na úsëm hatovâm .
*SFA:    ni kvarciry ni nadâ , nêčyvo ni nadâ .
*SFA:    pryšoú , lëh , vyspâúsê , pašoú .
*SFA:    ty pânimajêš , étâ kak sânatorýj .
*SFA:    u jaho ni âdnaho hétkâ drugana nima 

(Stand: 16.03.2023)  |