fam_sm_9

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    SFA Migrant

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of SFA:    be+pl

@MT of SFA:    be+ru

@FL of SFA:    be+pl

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    SFA speaks on the phone

*SFA:    a iščé jak uložýny tožý hrošý , i tady addaj čartu lysamu pâlavinu .

*SFA:    jak tvaji bac´ki pâmahalê úsë hétâ rabic´ , a ty vaz´mi i addaj .

*SFA:    vot étâ zdzeržývâjê kâpital´nâ , a hétâ +...

*SFA:    ni , ty nêčivo ni dalžna z´ jim dzjalic´ .

*SFA:    tol´kâ čýmadan vystâvêlâ , use lâxmany sabralâ .

*SFA:    vot adzin by raz vystâvêlâ , druhi raz by xadziú by i prasiúsê by .

*SFA:    xaj idze da cëcê .

*SFA:    usë tut jahonâjê pâlučylâsê .

*SFA:    ty pânimajêš , jak pâlučylâsê abidnâ ?

*SFA:    vsë persname nasledstvâ , úsë pâlučylâsê jamu .

*SFA:    pâvjazlo xlapcu !

*SFA:    nu , pâtamu što meú +...

*SFA:    vot i úsë .

*SFA:    nima bac´kê , nima tolku .

*SFA:    nima tolku , jak atrézâlâsê .

*SFA:    nu , vot byú by čýlavek narmal´ny , pâčimu ?

*SFA:    narmal´ny čýlavek , nu i narmal´nâ .

*SFA:    vo žyvu i radujusê .

*SFA:    a druhi by , pânimajêš jak , na jaho mescê ?

*SFA:    a druhi by čýlavek užo daúno âtyšoú by ú hénu kvarciru i sjadzeú by .

*SFA:    skazaú by +"/.

*SFA:    +" nu , pâžyli my troxâ .

*SFA:    +" jana úžo troxâ âtašla , cëščý , šo tut my budzêm ?

*SFA:    +" vun jos´ svaja kvarcirâ , budzêm žyc´ .

*SFA:    nu , dyk zatojê persname i kažý +...

*SFA:    užé i mne kazalâ skol´kâ raz +"/.

*SFA:    +" ni xaču i ni znaju , kak étâ mne tak ryšyc´ éty vapros .

*SFA:    +" pâlučajêccý , što ja i ni maju pravâ úžo tudy ni xadzic´ , ni hljadzec´ .

*SFA:    panjatnâ , no jana úžo ni xočý étâvâ , pâtamu što tady persname jaje zâtykajê .

*SFA:    tady jana z persname rugajêccý .

*SFA:    nu dyk , a jana tožý tam u vas ni budzê étym mêlêcanerâm stajac´ .

*SFA:    nu panjatnâ , persname .

*SFA:    usë héty panjatnâ .

*SFA:    no tut i tut tol´kâ možý ryšyc´ +...

*SFA:    vapros s´ jim tokâ@w možý ryšyc´ persname .

*SFA:    nixto ni možý ryšyc´ .

*SFA:    jak tabe budzê xto neštâ umešývâccý i ryšac´ , jak jana procêú ?

*SFA:    ty možýš ryšyc´ ?

*SFA:    ty vidzêš , što robêccý ?

*SFA:    možý , sâúpadzennê .

*SFA:    uspakojsê ty , dyk ni čapaj , dyk étâ ž budzê étâ ž prâdalžaccý .

*SFA:    šas@w on ukârénejêccý , budzê nâstajaščým xazjajênâm tam .

*SFA:    ty budzêš staréc´ k étâmu vrémênê , milkâ maja .

*SFA:    da , a staruju cjabe zarâ i nahamê možnâ pixac´ .

*SFA:    mužčynâ nužýn u vašýj xacê .

*SFA:    vot ploxâ , što ni budzê .

*SFA:    ci znajêš ty étâ ?

*SFA:    i budzê hétâ slin´katâjê cjabe kamandâvâc´ i taboj pâpixac´ .

*SFA:    a ciper budzê pâpixac´ .

*SFA:    ty ž ni mâladzejêš , ty ž staréjêš .

*SFA:    i čem staršý , tem jon tabe xužý budzê pâpixac´ .

*SFA:    i potym +...

*SFA:    dy iščé i kusok ni das´ xebâ .

*SFA:    i vo budzê úsë tak vot .

*SFA:    i vsë , i budzê sjadzec´ tutâkâ .

*SFA:    navarânâ budzê , nažarýnâ , [_//] i budzê jescê .

*SFA:    pa kastrulêx pâšatajêccý , budzê dalêj sjadzec´ .

*SFA:    jamu iščé budzê lučšý , a što za vapros ?

*SFA:    ni bojsê ty , najdzê , dze tvaje zaxovy , i budzê krascê .

*SFA:    čýlavek , katory na vodku , jon tabe najdzê .

*SFA:    dyk stajaú vun na škafčýku ú kuxnê , stajalâ usju žyzn´ .

*SFA:    pânimajêš , očýn´ složnâ , kada@w žyú v adnyx uslovêjêx , vidzêú usë druhojê perýd hlazamê , usë , što cjanulâsê ú xatu , usë , što nadâ bylâ , usë , što trébâ , a ciper +...

*SFA:    dyk a kamu nadâ ?

*SFA:    ni majo .

*SFA:    ci znajêš ty étâ slovâ , <ni majo>["] takojê ?

*SFA:    a ja zatojê +...

*SFA:    ja bajusê dal´nejšývâ , pâtamu šta +...

*SFA:    ty ni budzêš žyc´ , a jana budzê ménčyccý úsju žyzn´ .

*SFA:    a što jana jamu zrobê ?

*SFA:    nadâ ryšac´ hétâ vapros kârynnym obrâzâm .

*SFA:    i čém skaréj , cem lučšý .

*SFA:    dyk a čom ty réč +...

*SFA:    [_/] a čom žý réč ?

*SFA:    jakojê ž pâ-druhomu bylo by ?

*SFA:    bylo by jêžyhodnâ udavol´stvêjê .

*SFA:    o , úžo tady [_/] tady xoc´ ty +...

*SFA:    bylo by ni znaju što rabi .

*SFA:    ja ni pânimaju persname , nu vot ni pânimaju , pânimajêš jak ?

*SFA:    xočýccý pačustvâvâc´ .

*SFA:    nêužélê ni xočýccý pačustvâvâc´ nâstajaščýj babâj sjabe ?

*SFA:    kab nê_ad_kovâ ni zavisêc´ i nixto ni xadziú iščé mozgê jej paryú by .

*SFA:    nu , dyk i v čom ?

*SFA:    sjadzic´ na úsëm hatovâm .

*SFA:    ni kvarciry ni nadâ , nêčyvo ni nadâ .

*SFA:    pryšoú , lëh , vyspâúsê , pašoú .

*SFA:    ty pânimajêš , étâ kak sânatorýj .

*SFA:    u jaho ni âdnaho hétkâ drugana nima

(Stand: 09.06.2021)