fam_sm_28

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SFF Town, SF10 Town
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SF10:    brms
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SF10:    be+ru+brms
@FL of SFF:    brms
@FL of SF10:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SFF:    ty sportâm zânimalsê ?
*SF10:    sport ?
*SF10:    paurleslêng (..) va vrémê učoby v ašmjanskâm sel´skâxazjajstvênâm texnêkumê .
*SFF:    aha .
*SF10:    pâdkaciú tam adzin mesny .
*SF10:    tožý sa mnoj +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, sa mnoj učiúsê jon .
*SF10:    nu , hâvarit , cipâ +"/.
*SF10:    +" ot u cja@w takijê dannyjê xarošýjê , ce@w nadâ zânimaccý sportâm .
*SF10:    a ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" ja ni xač´u .
*SFF:    aha .
*SF10:    +" a čë@w ni xočêš ?
*SF10:    +" a čë@w mne xacec´ ?
*SF10:    my pâstupilê učyccý , pajexâlê na bul´bu .
*SF10:    bul´by pa mjašku (.) spërlê s kalxozâ , zahnalê tam u horâdzê .
*SF10:    nu , jo majo , baby , vodkâ , šampanskêm nohê mylê .
*SF10:    a ja [_///] byla ú mjane takajê durnajê mečta dzetstvâ , u armêju pajti ú specnaz .
*SFF:    aha .
*SF10:    i éty mne xlopêc kažý +"/.
*SF10:    +" pajdëš sa mnoj na sârýúnavanêjê , palučêš tam sparciúnyjê razrady , jeslê vystupêš .
*SF10:    vsë , nu , specnaz žý sparcmeny dalžn´y byc´ .
*SF10:    nu i pašoú ja .
*SF10:    adzin dzen´ sxadziú .
*SF10:    na sleduščý dzen´ sârýúnavanêjê , úzjaú i zanêú vtarojê mestâ pa ašmjanskâmu rajonu .
*SF10:    pervy junâšýskê razrad .
*SF10:    nu i staú zânimaccý tam .
*SF10:    pâltara hodâ prâzâmimaúsê .
*SF10:    dva razâ oblâsc´ .
*SF10:    pervy raz na oblâscê , pervâjê mestâ , vtaroj razrad vzrosly .
*SF10:    vtar´oj raz (.) pervâjê mestâ užé srédzi mužčyn ja zanêú , xacja mne bylâ vâsemnaccýc´ let , i pervy razrad .
*SF10:    i úsë , patom armêjê .
*SFF:    specnaz , ne ?
*SF10:    nu , pačci što .
*SF10:    vnutrýn´nêjê vajska i (.) hrodnênskâjê cjurma .
*SF10:    tam ja by vrahu b ni pâžylaú étâj služby .
*SF10:    ni bylo tam ničo incirésnâhâ .
*SF10:    noč´ju dzjady +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, dnëm âficéry .
*SF10:    to jesc´ jeslê jes´ čascê , jos´ , nu , dapuscêm , dzêdaúščynâ , značýt , dzêdaúščynâ +/.
*SFF:    nu .
*SF10:    +, i vsë .
*SF10:    a ú nas i dzêdaúščynâ , i ústavščynâ byla .
*SF10:    i službâ takajê durackâjê , pâstajannâ s bâjevym aružýjêm pa cjurme xodzêš , to isc´ asobâ tam ni papryhâjêš .
*SF10:    rotâ byla , pisjat@w dva čýlavekâ pa štatu .
*SF10:    nu , skokâ@w tam bylâ blatnyx , skol´kâ-tâ bylâ bal´nyx , skol´kâ-tâ na skladax , pâvara i pročêjê , to službu njasli čýlavek sorâk .
*SF10:    služby bylâ mnohâ .
*SF10:    nu i pâlučajêccý , s´ cjurmy pryjexâú , pašoú u kâraul , s kâraulâ pryšoú , pajexâú u cjurmu .
*SF10:    na sudy my jezdzêlê .
*SF10:    to isc´ abyčnâ ú armêjê úse mordy nâžyrajuc´ +/.
*SFF:    nu , da .
*SF10:    +, a ja na dzesêc´ kilâhram pâxudzeú .
*SFF:    da ?
*SF10:    i tak , v uval´nenêjê prýjazdžaju , sažus´ na kâravac´ .
*SF10:    žonkâ havorâ +"/.
*SF10:    +" ce@w vannu zdelât´ ?
*SF10:    +" da .
*SF10:    i úžo padâju va sne , vo .
*SF10:    vsë , padâju i úžo zâsynaju .
*SFF:    aha .
*SF10:    ni râzdevaccý , ni râzuvaccý .
*SF10:    jedêš (.) na cjurmu na âvtazakê , dumâjêš +"/.
*SF10:    +" vot by v probku papast´ !
*SFF:    aha .
*SF10:    papalê ú probku .
*SF10:    bronêžylet adscëhêvâjêš tak , bâradu abpër .
*SFF:    a , i spiš !
*SF10:    pâtamu šta ana tvërdâjê , [_/] a tak šéjê zâcikajê .
*SFF:    aha .
*SF10:    bronêžylet éty vanjučý .
*SF10:    u ix tam sto čýlavek užo sto dzjadoú zdoxlâ , kazalê .
*SF10:    srok služby bronêžyletâ , try hodâ .
*SF10:    a našý pa dvinaccýc´ služylê .
*SF10:    ix ža tam ni pamojêš , ničohâ .
*SF10:    xodzêš , pacejêš pa cjurme , nu , vanjajê .
*SF10:    vsë , nos usunuú u étu vanjučku (.) i spiš .
*SFF:    a ú cjurme što rabilê ?
*SF10:    zékâú âxranjalê .
*SF10:    nu , a šo tam ?
*SF10:    nu , ne , sjadzelê .
*SFF:    nu , ja ni znaju .
*SF10:    my tam , nu , sjadzelê .
*SF10:    vazilê na étapy , na sudy .
*SF10:    ne , my , karočê , ni na samâj cjurme , a prostâ sâstajalê pry cjurme .
*SF10:    kâman´dzir roty byú ubludâk .
*SF10:    kâman´dzir vzvodâ (.) adzin iz [_///] adzin byú narmal´ny , vtary vabščé kon´ šaxmâtny .
*SF10:    paton staú zâmpalitâm , dyk tam , nu , taki paskudny čýlavek .
*SF10:    to isc´ (.) kâman´dzir roty samâ [_/] samâ nežnâ nas nâzyvaú , étâ +"/.
*SF10:    +" hdze étât polučêlavek ?
*SFF:    aha .
*SF10:    a ja ú jaho byú ljubimym seržantâm .
*SF10:    to jesc´ kak by v uval´nenêjê ja xadziú (.) raz v mesêc .
*SF10:    pajedzêm na cjurmu , ja u zékâ najdu nârkatu .
*SF10:    vsë , mne uval´nenêjê .
*SF10:    fêzkul´turnyjê sârýúnavanêjê , ja pervâjê mestâ zânimaju .
*SFF:    a , vsë úžé .
*SF10:    + nu , tak i xadziú tam pâstajannâ .
*SF10:    ilê (.) pryjedzê jaki-nibudz´ kamandujuščý vajskamê , ilê tam palkoúnêk iz minskâ .
*SF10:    ja z im tam .
*SF10:    čë-tâ@w tam pâdaprašývâjê .
*SF10:    to isc´ , pâluč´ajêccý , va vrémê služby mjane tam ni ljubilê štabnyjê âficéry .
*SF10:    ja z usimê +...
*SF10:    ja byú samy umny , znaú use ustavy , sa vsemê vsë vrémê ruhaúsê .
*SF10:    i mjane staralêsê zasunuc´ kudy-nibudz´ , u dyru jakuju-nibudz´ , iz naradâ ú narad .
*SF10:    byl palkoúnêk persname , kâman´dzir korpusâ axrany , jon ljubiú képépé očýn´ sil´nâ .
*SF10:    to isc´ tak , ja , nâprymer , dzižurny ú cjurme , a tut persname jedzê .
*SF10:    pâzvanilê , fiškadolê .
*SF10:    vsë , menja s´ cjurmy snimajut .
*SF10:    parvalê bumažkê , budtâ by ja tam i ni byú , stavêc´ na kâpépé .
*SF10:    belâjê rubaškâ , belyjê perčatkê , rymen´ z zâlatoj bljaxâj .
*SF10:    vsë , staju .
*SF10:    mintoúskâjê formâ .
*SF10:    my tak xadzilê ú zelënâj , a tam užo mintoúskâjê , paradnâjê .
*SF10:    +" a , tavarýš palkoúnêk +...
*SF10:    tam vsë +...
*SF10:    pâhâvarylê tam , pašu@k +...
*SF10:    raz jon pryjexâú , stajaú nejkê seržant .
*SF10:    i úse tam +"/.
*SF10:    +" a , persname , zvjaruhâ .
*SF10:    nu , i stajaú nejkê seržan´cêk .
*SF10:    étât padxadzê tam +"/.
*SF10:    +" nu , daroú@w , seržan´cêk , čë@w tam ?
*SF10:    +" jak tam služýš ?
*SF10:    a jon +"/.
*SF10:    +" a-a-a-a , mama .
*SF10:    i vsë , vyzvâlê kâman´dzirâ .
*SF10:    +" čë@w étâ u cja@w za idioty , za barany takijê služýc´ ?
*SF10:    a ja , mordâ nahlâjê , nikohâ ni bajusê .
*SF10:    vsë , pastavêlê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, staju .
*SF10:    pâhâvarylê s palkoúnêkâm .
*SF10:    palkoúnêk tam pabyú , pajexâú .
*SF10:    vsë , idzi dzižur u stalovâj .
*SF10:    pâdzižurýú .
*SF10:    jedzê kamandujuščý vajskamê .
*SF10:    kamandujuščý ljubê kâraul .
*SF10:    vsë , mene snimajut , stavêt v kâraul .
*SFF:    krutâ .
*SF10:    nu , vsë , sën´nê večýrâm prydzê kamandujuščý .
*SF10:    vsë , staim , baldzejêm .
*SF10:    klasnâ , ja načal´nêk kâraulâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    tam (.) abyčnâ ú kâraulê zâstaúljalê zubryc´ ustavy , čë-tâ@w tam , nu , duxâú hanjalê .
*SF10:    u mene tam (.) mërtvâjê cêšyna .
*SF10:    paradâk nâvjali , vse selê , knižýčkê râzlažylê .
*SF10:    ja splju .
*SF10:    radâm cêlefony , radâm pâdcjanulê , nu , jeslê pazv@k +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    to isc´ xto-tâ tam na službu xadziú raz v nidzelju , a ja každy dzen´ .
*SF10:    i dze ty tam paspiš ?
*SF10:    a son dzižurnâmu paložýn (..) dnëm .
*SF10:    a dnëm nadâ aružýjê vydavac´ , to isc´ , nu +...
*SF10:    mâzutany vsjakêjê , u katoryx bâjevoj služby netu .
*SF10:    jon lëh i spic´ sabe .
*SF10:    ja tokâ@w lëh , pryjexâlê s kâraulâ , prýnimaj aružýjê , prynës .
*SF10:    druhoj ujazžajêt , vydavaj .
*SF10:    ja i ni lažyúsê .
*SF10:    dyk ja ú kâraulê vysypaúsê .
*SF10:    vsë , splju .
*SF10:    sutkê prašli , kamandujuščý ni pryšoú .
*SF10:    +" ja haryt@w ["-"] iščo sutkê pabudu .
*SF10:    u vas tut tak klasnâ , u vas u bâtal´jonê hrodnênskâm .
*SF10:    xârašo .
*SF10:    bumažkê parvalê parvalê , nâpisalê , budtâ by ja sivodnê zâstupil .
*SF10:    sutkê iščé splju .
*SF10:    adzin raz trojê sutâk paspaú , paka jon pryšoú .
*SFF:    ni pâdnimaúsê ?
*SF10:    nu jak ?
*SF10:    nu z@k +/.
*SFF:    za trojê ?
*SF10:    pakušýú tam , étâ +/.
*SFF:    a !
*SF10:    +, samâjê +/.
*SFF:    i spac´ .
*SF10:    +, i spac´ , vsë .
*SF10:    tam , nu , pašoú +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, čýsavohâ pâminjal raz (.) v čytyrý čysa tam .
*SF10:    noč´ju raz v dva čysa .
*SF10:    a tak , nu , čë@w tam ?
*SF10:    saldatu i čas paspac´ , dažý i dvaccýc´ minut , étâ xârašo .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |