fam_sm_28

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SFF Town, SF10 Town

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@L1 of SFF:    brms

@L1 of SF10:    brms

@MT of SFF:    be+ru

@MT of SF10:    be+ru+brms

@FL of SFF:    brms

@FL of SF10:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SFF:    ty sportâm zânimalsê ?

*SF10:    sport ?

*SF10:    paurleslêng (..) va vrémê učoby v ašmjanskâm sel´skâxazjajstvênâm texnêkumê .

*SFF:    aha .

*SF10:    pâdkaciú tam adzin mesny .

*SF10:    tožý sa mnoj +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, sa mnoj učiúsê jon .

*SF10:    nu , hâvarit , cipâ +"/.

*SF10:    +" ot u cja@w takijê dannyjê xarošýjê , ce@w nadâ zânimaccý sportâm .

*SF10:    a ja hâvaru +"/.

*SF10:    +" ja ni xač´u .

*SFF:    aha .

*SF10:    +" a čë@w ni xočêš ?

*SF10:    +" a čë@w mne xacec´ ?

*SF10:    my pâstupilê učyccý , pajexâlê na bul´bu .

*SF10:    bul´by pa mjašku (.) spërlê s kalxozâ , zahnalê tam u horâdzê .

*SF10:    nu , jo majo , baby , vodkâ , šampanskêm nohê mylê .

*SF10:    a ja [_///] byla ú mjane takajê durnajê mečta dzetstvâ , u armêju pajti ú specnaz .

*SFF:    aha .

*SF10:    i éty mne xlopêc kažý +"/.

*SF10:    +" pajdëš sa mnoj na sârýúnavanêjê , palučêš tam sparciúnyjê razrady , jeslê vystupêš .

*SF10:    vsë , nu , specnaz žý sparcmeny dalžn´y byc´ .

*SF10:    nu i pašoú ja .

*SF10:    adzin dzen´ sxadziú .

*SF10:    na sleduščý dzen´ sârýúnavanêjê , úzjaú i zanêú vtarojê mestâ pa ašmjanskâmu rajonu .

*SF10:    pervy junâšýskê razrad .

*SF10:    nu i staú zânimaccý tam .

*SF10:    pâltara hodâ prâzâmimaúsê .

*SF10:    dva razâ oblâsc´ .

*SF10:    pervy raz na oblâscê , pervâjê mestâ , vtaroj razrad vzrosly .

*SF10:    vtar´oj raz (.) pervâjê mestâ užé srédzi mužčyn ja zanêú , xacja mne bylâ vâsemnaccýc´ let , i pervy razrad .

*SF10:    i úsë , patom armêjê .

*SFF:    specnaz , ne ?

*SF10:    nu , pačci što .

*SF10:    vnutrýn´nêjê vajska i (.) hrodnênskâjê cjurma .

*SF10:    tam ja by vrahu b ni pâžylaú étâj služby .

*SF10:    ni bylo tam ničo incirésnâhâ .

*SF10:    noč´ju dzjady +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, dnëm âficéry .

*SF10:    to jesc´ jeslê jes´ čascê , jos´ , nu , dapuscêm , dzêdaúščynâ , značýt , dzêdaúščynâ +/.

*SFF:    nu .

*SF10:    +, i vsë .

*SF10:    a ú nas i dzêdaúščynâ , i ústavščynâ byla .

*SF10:    i službâ takajê durackâjê , pâstajannâ s bâjevym aružýjêm pa cjurme xodzêš , to isc´ asobâ tam ni papryhâjêš .

*SF10:    rotâ byla , pisjat@w dva čýlavekâ pa štatu .

*SF10:    nu , skokâ@w tam bylâ blatnyx , skol´kâ-tâ bylâ bal´nyx , skol´kâ-tâ na skladax , pâvara i pročêjê , to službu njasli čýlavek sorâk .

*SF10:    služby bylâ mnohâ .

*SF10:    nu i pâlučajêccý , s´ cjurmy pryjexâú , pašoú u kâraul , s kâraulâ pryšoú , pajexâú u cjurmu .

*SF10:    na sudy my jezdzêlê .

*SF10:    to isc´ abyčnâ ú armêjê úse mordy nâžyrajuc´ +/.

*SFF:    nu , da .

*SF10:    +, a ja na dzesêc´ kilâhram pâxudzeú .

*SFF:    da ?

*SF10:    i tak , v uval´nenêjê prýjazdžaju , sažus´ na kâravac´ .

*SF10:    žonkâ havorâ +"/.

*SF10:    +" ce@w vannu zdelât´ ?

*SF10:    +" da .

*SF10:    i úžo padâju va sne , vo .

*SF10:    vsë , padâju i úžo zâsynaju .

*SFF:    aha .

*SF10:    ni râzdevaccý , ni râzuvaccý .

*SF10:    jedêš (.) na cjurmu na âvtazakê , dumâjêš +"/.

*SF10:    +" vot by v probku papast´ !

*SFF:    aha .

*SF10:    papalê ú probku .

*SF10:    bronêžylet adscëhêvâjêš tak , bâradu abpër .

*SFF:    a , i spiš !

*SF10:    pâtamu šta ana tvërdâjê ,

[_/] a tak šéjê zâcikajê . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; bronêžylet éty vanjučý . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; u ix tam sto čýlavek užo sto dzjadoú zdoxlâ , kazalê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; srok služby bronêžyletâ , try hodâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a našý pa dvinaccýc´ služylê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ix ža tam ni pamojêš , ničohâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; xodzêš , pacejêš pa cjurme , nu , vanjajê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , nos usunuú u étu vanjučku (.) i spiš . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ú cjurme što rabilê ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; zékâú âxranjalê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu , a šo tam ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu , ne , sjadzelê . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu , ja ni znaju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; my tam , nu , sjadzelê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vazilê na étapy , na sudy . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ne , my , karočê , ni na samâj cjurme , a prostâ sâstajalê pry cjurme . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; kâman´dzir roty byú ubludâk . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; kâman´dzir vzvodâ (.) adzin iz [_///] adzin byú narmal´ny , vtary vabščé kon´ šaxmâtny . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; paton staú zâmpalitâm , dyk tam , nu , taki paskudny čýlavek . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; to isc´ (.) kâman´dzir roty samâ [_/] samâ nežnâ nas nâzyvaú , étâ +"/. *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" hdze étât polučêlavek ? *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ja ú jaho byú ljubimym seržantâm . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; to jesc´ kak by v uval´nenêjê ja xadziú (.) raz v mesêc . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pajedzêm na cjurmu , ja u zékâ najdu nârkatu . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , mne uval´nenêjê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; fêzkul´turnyjê sârýúnavanêjê , ja pervâjê mestâ zânimaju . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a , vsë úžé . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +< nu , tak i xadziú tam pâstajannâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ilê (.) pryjedzê jaki-nibudz´ kamandujuščý vajskamê , ilê tam palkoúnêk iz minskâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja z im tam . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; čë-tâ@w tam pâdaprašývâjê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; to isc´ , pâluč´ajêccý , va vrémê služby mjane tam ni ljubilê štabnyjê âficéry . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja z usimê +... *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja byú samy umny , znaú use ustavy , sa vsemê vsë vrémê ruhaúsê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; i mjane staralêsê zasunuc´ kudy-nibudz´ , u dyru jakuju-nibudz´ , iz naradâ ú narad . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; byl palkoúnêk persname , kâman´dzir korpusâ axrany , jon ljubiú képépé očýn´ sil´nâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; to isc´ tak , ja , nâprymer , dzižurny ú cjurme , a tut persname jedzê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pâzvanilê , fiškadolê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , menja s´ cjurmy snimajut . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; parvalê bumažkê , budtâ by ja tam i ni byú , stavêc´ na kâpépé . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; belâjê rubaškâ , belyjê perčatkê , rymen´ z zâlatoj bljaxâj . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , staju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; mintoúskâjê formâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; my tak xadzilê ú zelënâj , a tam užo mintoúskâjê , paradnâjê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" a , tavarýš palkoúnêk +... *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; tam vsë +... *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pâhâvarylê tam , pašu@k +... *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; raz jon pryjexâú , stajaú nejkê seržant . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; i úse tam +"/. *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" a , persname , zvjaruhâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu , i stajaú nejkê seržan´cêk . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; étât padxadzê tam +"/. *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" nu , daroú@w , seržan´cêk , čë@w tam ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" jak tam služýš ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a jon +"/. *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" a-a-a-a , mama . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; i vsë , vyzvâlê kâman´dzirâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" čë@w étâ u cja@w za idioty , za barany takijê služýc´ ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ja , mordâ nahlâjê , nikohâ ni bajusê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , pastavêlê +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +, staju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pâhâvarylê s palkoúnêkâm . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; palkoúnêk tam pabyú , pajexâú . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , idzi dzižur u stalovâj . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pâdzižurýú . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; jedzê kamandujuščý vajskamê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; kamandujuščý ljubê kâraul . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , mene snimajut , stavêt v kâraul . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; krutâ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu , vsë , sën´nê večýrâm prydzê kamandujuščý . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , staim , baldzejêm . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; klasnâ , ja načal´nêk kâraulâ . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; tam (.) abyčnâ ú kâraulê zâstaúljalê zubryc´ ustavy , čë-tâ@w tam , nu , duxâú hanjalê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; u mene tam (.) mërtvâjê cêšyna . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; paradâk nâvjali , vse selê , knižýčkê râzlažylê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja splju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; radâm cêlefony , radâm pâdcjanulê , nu , jeslê pazv@k +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; to isc´ xto-tâ tam na službu xadziú raz v nidzelju , a ja každy dzen´ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; i dze ty tam paspiš ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a son dzižurnâmu paložýn (..) dnëm . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a dnëm nadâ aružýjê vydavac´ , to isc´ , nu +... *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; mâzutany vsjakêjê , u katoryx bâjevoj služby netu . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; jon lëh i spic´ sabe . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja tokâ@w lëh , pryjexâlê s kâraulâ , prýnimaj aružýjê , prynës . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; druhoj ujazžajêt , vydavaj . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja i ni lažyúsê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; dyk ja ú kâraulê vysypaúsê . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; vsë , splju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; sutkê prašli , kamandujuščý ni pryšoú . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" ja haryt@w ["-"] iščo sutkê pabudu . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; u vas tut tak klasnâ , u vas u bâtal´jonê hrodnênskâm . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; xârašo . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; bumažkê parvalê parvalê , nâpisalê , budtâ by ja sivodnê zâstupil . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; sutkê iščé splju . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; adzin raz trojê sutâk paspaú , paka jon pryšoú . *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; ni pâdnimaúsê ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu jak ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; nu z@k +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; za trojê ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; pakušýú tam , étâ +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ! *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +, samâjê +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; i spac´ . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +, i spac´ , vsë . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; tam , nu , pašoú +/. *SFF:&nbsp;&nbsp;&nbsp; aha . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +, čýsavohâ pâminjal raz (.) v čytyrý čysa tam . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; noč´ju raz v dva čysa . *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; a tak , nu , čë@w tam ? *SF10:&nbsp;&nbsp;&nbsp; saldatu i čas paspac´ , dažý i dvaccýc´ minut , étâ xârašo . @End
(Stand: 21.08.2020)