fam_sm_38

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    a tak žý na lyžýx , ja ž hâvaru .
@New Episode
*SF10:    u mjane vsja sjam´´ja lêhkâatlety .
*SF10:    i bac´kâ behâú , i mamkâ tam , i brat , sestra .
*SF10:    vse bêhuny prýhuny .
*SF10:    a ja +...
*SF10:    v sem´´je ne bez urodâ , behâc´ , nu , ne mahu behčy .
*SF10:    kojê-kak tam prâbjahu .
*SF10:    a na lyžýx (.) ne razu +...
*SF10:    pervâjê mestâ vsegda .
*SF10:    tak prostâ ne mahu behâc´ , na lyžýx +...
*SF10:    dažý pacančýk byú .
*SF10:    učyúsê ja ú dzevjatym klasê .
*SF10:    bylê čýmpêanat školy .
*SF10:    adzinâccýcêklasnêkê takijê pa dva metry , tam takijê +...
*SF10:    nu , da nu .
*SF10:    usix na xvasce prýcjanuú bystrýnkâ .
*SF10:    v armêjê tožý tam pa bâtal´jonu nadâ bylâ prâbežac´ .
*SF10:    ja bal´noj tam , poslê sutâčnâvâ naradâ .
*SF10:    no nadâ bežac´ .
@New Episode
*SF10:    malâ , šo li , tam idziotâú ?
*SF10:    xaj behâjuc´ .
*SF10:    stâršyna prýčapiúsê .
*SF10:    stâršyna napiúsê .
*SF10:    prystaú +"/.
*SF10:    +" ty pâbjažyš , i úsë .
*SF10:    i vsë , behu ja .
*SF10:    raz tam na kružok âbahnaú , dva na kružok âbahnaú .
*SF10:    nu šo , v âsnavnom vse hrodnêncý .
@New Episode
*SF10:    patom tam +...
*SF10:    nu , na lyžýx kak bjahiš , dâhanjajêš , kryčyš +"/.
*SF10:    +" lyžnju !
*SF10:    dalžny ustupic´ .
*SFF:    a , ustupic´ .
*SF10:    a byú adzin paskudâ taki .
*SF10:    tožý z hétâhâ ârmétéâ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, étâj samâj mazuty .
*SF10:    vot étât , âstraveckê jon byú +...
*SF10:    možý , jon taki byú , pa blatu tam papaú .
*SF10:    pâtamu što tak jon byú raxit raxitâm .
*SF10:    on šob pap@k +...
*SF10:    tam , v pryncýpê , v écêx vnutrýnnêx vajskax pracéntâú semsêt@w raxitâú .
*SF10:    pâtamu šta pa blatu jany lezuc´ , šob patom u mentoúku .
@New Episode
*SF10:    a takix krysc´jan , jak ja , iz sta čýlavek bylo pjac´ , dapuscêm , iz majho pryzyvâ .
*SF10:    čistâ sluč´ajnyx .
*SF10:    i vot byú taki seržant persname .
*SF10:    vtaroj zâmkamzvod étâhâ , mâzutanskâj roty .
*SF10:    a jon +...
*SF10:    étâhâ persname dzjadz´kâ byú v (.) uvédé nejkêm palkoúnêkâm u musarnê .
*SF10:    vot on usunuú .
*SF10:    i héty tam +...
*SF10:    raz na jaho najexâlê .
*SF10:    jon bjažyc´ srazu na tâksafon +"/.
*SF10:    +" alo , dzjadzê , tam +...
*SF10:    taki vabščé tam +/.
*SFF:    užýs .
*SF10:    +, taki kélx .
*SF10:    ja ne znaju .
*SF10:    ja byú na homêl´ščýnê , dyk tam i to xârašéj havorâ .
*SF10:    taki nejkê .
*SF10:    dzjadz´ku pazvonê , dzjadz´kâ džyn-džyn .
*SF10:    vsë , jaho ne +...
*SF10:    jon žý staršým seržantâm staú mâmental´nâ .
*SF10:    to isc´ my tam službu cjanulê , a jon užo (.) pahony nasiú .
*SF10:    i héty persname +...
*SF10:    nadtâ ž jamu xacelâsê , musê , vyhrâc´ .
*SF10:    jak jon tam kruhi ličyú , ja ne znaju .
*SF10:    ja jaho kruhi na try âbahnaú , karočý hâvara .
*SF10:    dâhanjaju jaho , kryču +"/.
*SF10:    +" lyžnju , lyžnju .
*SF10:    a jon tam figê pakazvâjê mne s-pad myškê .
*SF10:    ja pa snehu .
*SF10:    étâ ž iščo cêžylej .
*SF10:    no jany tožý takijê (.) âbarmoty .
*SF10:    bušlaty , šapkê .
*SF10:    ja tak srazu razdzeúsê da kicêlê (.) i šarf tam kinuú , i rukavicý .
*SF10:    srazu pa lëhkâmu .
*SF10:    pâtamu što patom spacejêš , iščé horýj robêccý .
*SF10:    a tak ty râzahréúsê , bušlacêk adzeú , i narmal´nâ .
*SF10:    mne na lyžýx xârašo .
@New Episode
*SF10:    i vot trécê raz ja jaho dâhanjaju , kryč´u +"/.
*SF10:    +" lyžnju , lyžnju !
*SF10:    v ušax užo stukâjê , šumit .
*SF10:    dumâju +"/.
*SF10:    +" pa snehu ne vycênu .
*SF10:    jon vsë vremê +...
@New Episode
*SF10:    svajoj palkâj kak upjarýú , ne ustupajê .
*SF10:    ja jamu palkâj meždu noh !
*SF10:    raz pâvjarnuú , pstryk , ljažyc´ .
*SF10:    vsë , prybëh .
*SF10:    pâlučiú , kanešnâ žý , drýndzjulej za to , što seržantâ persname talknuú .
*SFF:    a ty ješ´č´ë ne seržant byl ?
*SF10:    ja byú tožý seržant tahda .
*SF10:    nu +/.
*SFF:    a , nu , jaho ž da , dzjadzê .
*SF10:    +, nu , dzjadzê ž , nu .
*SF10:    dzjadzê .
*SF10:    i vot-s .
*SF10:    nu , a kak-tâ , va-pervyx , ja prastyúšý .
*SF10:    vâ-vtaryx , poslê služby , sutkê ne spal .
*SF10:    nâstrajenêjê , ni k čërtu .
*SF10:    i tut na mjane nâčynajuc´ najezžýc´ .
*SF10:    ja tam pêrýruhaúsê z usimê , z âficérâmê .
*SF10:    dažý paslaú , pa-mojmu , kavo-tâ (.) pramym cekstâm pry svidzecêlêx .
*SF10:    kinuú étyjê lyžý i pašoú sabe .
*SF10:    prýxažu ú râspâlažénêjê , zalëh , ljažu .
@New Episode
*SF10:    pryxodzê stâršyna +"/.
*SF10:    +" é , gdze lyžý ?
*SF10:    +" jakijê lyžý ?
*SF10:    +" ja ce@w daval lyžý .
*SF10:    hâvaru +"/.
*SF10:    +" da swearword jevo znajê .
*SF10:    možý , tam dolžýn byl xto pâdabrac´ .
*SF10:    a fig tam .
*SF10:    ja ix kinuú , i maje vse (.) alenê , vse i pâpaúzli .
*SF10:    nixto za mjane +...
*SF10:    jany pryvyklê , što ja za ix dumâju vsë vrémê .
*SF10:    tam svet za úsimê vyključaju , pâdhanjaju úsix .
*SF10:    kaho penkamê , kaho jak .
*SF10:    dze lyžý ?
*SF10:    a stâršyna (.) haryt@w +"/.
*SF10:    +" ja ničë@w ni znaju .
*SF10:    +" buš@w placic´ za lyžý .
@New Episode
*SF10:    xârašo , jany padpisâny .
*SF10:    idu k écêm mâzutanâm .
*SF10:    usix âbašoú , netu majix lyž .
*SF10:    idu k mâzutanâm +"/.
*SF10:    +" dze lyžý ?
*SF10:    +" v sušylkê , no tvajix tam nima .
*SF10:    zaxodzêm , stajac´ maje lyžý , gližu , pracërtyjê .
*SF10:    a , use pracërtyjê , a maje ne .
*SF10:    i tam v uhaločkê dze-tâ .
*SF10:    a ú ix stâršyna byú prapârščýk persname .
*SF10:    taki xaxol .
*SF10:    oj , praciúny čýlavek , vabš´č´e .
*SF10:    taki žadny , zlosny nejkê .
*SF10:    tam saldat étyx svajix pastavêú .
*SF10:    i úse +"/.
*SF10:    +" o , naš stâršyna .
@New Episode
*SF10:    očýn´ (.) z zâmpatylâm u družbê .
*SF10:    naš stâršyna služyc´ načýú u vnutrýnnêx vajskax , kada@w étâ bylâ iščé énkévédé .
*SF10:    u malinâvâj furažkê xadziú pa hrodnâ .
*SF10:    haryt@w +"/.
*SF10:    +" idu , zékê (.) úse , xto s cjurmy atkinuúsê , pivâm uhaščajuc´ .
*SF10:    jon alkaš .
*SF10:    idze na ra@k [_//] na službu z´ dzêplamatâm .
*SF10:    u jaho tam čytyrý vina , dve pivâ pâstajannâ .
*SF10:    kâman´dziru čascê dverý nahoj âdkryvaú p´´jany , blin .
*SF10:    i padpisyvâú usë .
*SF10:    sjadzic´ .
*SF10:    kâman´dzirâ čascê pepêlkâ (.) s karéjskâj berozy .
*SF10:    sâveščanêjê prašlo , jon raz u čýmadan jaje svoj .
*SF10:    +" persname persname , étâ ž maja pepêl´nêcý .
*SF10:    +" étâ maja pepêl´nêcý , tarýš palkoúnêk .
*SF10:    a v armêjê úsë padpisânâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    vsë [_/] vsë tožý , vsë bez +/.
*SFF:    +< pa familêjê ?
*SF10:    da , vsë (.) âdnabraznâ i bêzabraznâ .
*SF10:    vot ce@w fljažkâ tam , rymen´ , vsë dalžno byc´ padpisânâ .
*SF10:    sâpahi tvaje .
*SF10:    jon +...
*SF10:    a jon , use paka sjadzelê , ljasy tačylê , jon uzjaú ručku .
*SF10:    i na étâj pepêlkê +/.
*SFF:    pâdpisaú .
*SF10:    +, nâpisaú persname ["] .
*SFF:    aha .
*SF10:    jon +"/.
*SF10:    +" tarýš palkoúnêk , maja pepêl´nêcý .
*SF10:    héty xap-xap .
*SF10:    vsë .
*SFF:    i vsë .
*SF10:    u nas stajalâ u kapcërkê pepêlkâ (.) kambatâúskâjê .
*SF10:    ničo ni zdzelâc´ .
*SF10:    a toj , jon s kambatâm družyú .
*SF10:    čë-tâ@w , možý , razâm kralê .
*SF10:    a ja [_/] ja idu .
*SF10:    užo hâlava krucêccý , zly .
*SF10:    i héty prapârščýk bruxâ vystâvêúšý .
*SF10:    +" a dze ty lazêš ?
*SF10:    cipâ +...
*SF10:    ja haru@w +"/.
*SF10:    +" idu lyžý zâbirac´ .
*SF10:    +" ty čë@w , âfigel ?
*SF10:    +" étâ maja [_/] maja kapcërkâ , mai lyžý .
*SF10:    haru@w +"/.
*SF10:    +" viš , napisânâ ?
*SF10:    +" ja ničë@w ni znaju .
*SF10:    nu , i pašoú .
*SF10:    ja lyžý (.) bjaru , šamul´-šamul´ , užo isci .
*SF10:    iduc´ étyjê seržanty .
*SF10:    persname hény tam , baran .
*SF10:    +" é-é , tam stâršyna skazaú , štob my ce@w ne âddavalê .
*SF10:    ja hâvarju +"/.
*SF10:    +" slyšýš ty , mazutâ , šas@w jak dam , zdoxnêš .
*SF10:    nu , ničo .
*SF10:    ix bylo dzêvinostâ čýlavek , no ja adzin prašoú , kak , étâ samâjê , kak čérýz maslâ .
*SF10:    no jany , v pryncýpê , znalê , što (.) ix bylo dzêvinostâ , a nas bylo čýlavek sorâk .
*SF10:    no my ix , jeslê što tam , scjalilê (.) ahnëm .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page