fam_sm_38

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    a tak žý na lyžýx , ja ž hâvaru .

@New Episode

*SF10:    u mjane vsja sjam´´ja lêhkâatlety .

*SF10:    i bac´kâ behâú , i mamkâ tam , i brat , sestra .

*SF10:    vse bêhuny prýhuny .

*SF10:    a ja +...

*SF10:    v sem´´je ne bez urodâ , behâc´ , nu , ne mahu behčy .

*SF10:    kojê-kak tam prâbjahu .

*SF10:    a na lyžýx (.) ne razu +...

*SF10:    pervâjê mestâ vsegda .

*SF10:    tak prostâ ne mahu behâc´ , na lyžýx +...

*SF10:    dažý pacančýk byú .

*SF10:    učyúsê ja ú dzevjatym klasê .

*SF10:    bylê čýmpêanat školy .

*SF10:    adzinâccýcêklasnêkê takijê pa dva metry , tam takijê +...

*SF10:    nu , da nu .

*SF10:    usix na xvasce prýcjanuú bystrýnkâ .

*SF10:    v armêjê tožý tam pa bâtal´jonu nadâ bylâ prâbežac´ .

*SF10:    ja bal´noj tam , poslê sutâčnâvâ naradâ .

*SF10:    no nadâ bežac´ .

@New Episode

*SF10:    malâ , šo li , tam idziotâú ?

*SF10:    xaj behâjuc´ .

*SF10:    stâršyna prýčapiúsê .

*SF10:    stâršyna napiúsê .

*SF10:    prystaú +"/.

*SF10:    +" ty pâbjažyš , i úsë .

*SF10:    i vsë , behu ja .

*SF10:    raz tam na kružok âbahnaú , dva na kružok âbahnaú .

*SF10:    nu šo , v âsnavnom vse hrodnêncý .

@New Episode

*SF10:    patom tam +...

*SF10:    nu , na lyžýx kak bjahiš , dâhanjajêš , kryčyš +"/.

*SF10:    +" lyžnju !

*SF10:    dalžny ustupic´ .

*SFF:    a , ustupic´ .

*SF10:    a byú adzin paskudâ taki .

*SF10:    tožý z hétâhâ ârmétéâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, étâj samâj mazuty .

*SF10:    vot étât , âstraveckê jon byú +...

*SF10:    možý , jon taki byú , pa blatu tam papaú .

*SF10:    pâtamu što tak jon byú raxit raxitâm .

*SF10:    on šob pap@k +...

*SF10:    tam , v pryncýpê , v écêx vnutrýnnêx vajskax pracéntâú semsêt@w raxitâú .

*SF10:    pâtamu šta pa blatu jany lezuc´ , šob patom u mentoúku .

@New Episode

*SF10:    a takix krysc´jan , jak ja , iz sta čýlavek bylo pjac´ , dapuscêm , iz majho pryzyvâ .

*SF10:    čistâ sluč´ajnyx .

*SF10:    i vot byú taki seržant persname .

*SF10:    vtaroj zâmkamzvod étâhâ , mâzutanskâj roty .

*SF10:    a jon +...

*SF10:    étâhâ persname dzjadz´kâ byú v (.) uvédé nejkêm palkoúnêkâm u musarnê .

*SF10:    vot on usunuú .

*SF10:    i héty tam +...

*SF10:    raz na jaho najexâlê .

*SF10:    jon bjažyc´ srazu na tâksafon +"/.

*SF10:    +" alo , dzjadzê , tam +...

*SF10:    taki vabščé tam +/.

*SFF:    užýs .

*SF10:    +, taki kélx .

*SF10:    ja ne znaju .

*SF10:    ja byú na homêl´ščýnê , dyk tam i to xârašéj havorâ .

*SF10:    taki nejkê .

*SF10:    dzjadz´ku pazvonê , dzjadz´kâ džyn-džyn .

*SF10:    vsë , jaho ne +...

*SF10:    jon žý staršým seržantâm staú mâmental´nâ .

*SF10:    to isc´ my tam službu cjanulê , a jon užo (.) pahony nasiú .

*SF10:    i héty persname +...

*SF10:    nadtâ ž jamu xacelâsê , musê , vyhrâc´ .

*SF10:    jak jon tam kruhi ličyú , ja ne znaju .

*SF10:    ja jaho kruhi na try âbahnaú , karočý hâvara .

*SF10:    dâhanjaju jaho , kryču +"/.

*SF10:    +" lyžnju , lyžnju .

*SF10:    a jon tam figê pakazvâjê mne s-pad myškê .

*SF10:    ja pa snehu .

*SF10:    étâ ž iščo cêžylej .

*SF10:    no jany tožý takijê (.) âbarmoty .

*SF10:    bušlaty , šapkê .

*SF10:    ja tak srazu razdzeúsê da kicêlê (.) i šarf tam kinuú , i rukavicý .

*SF10:    srazu pa lëhkâmu .

*SF10:    pâtamu što patom spacejêš , iščé horýj robêccý .

*SF10:    a tak ty râzahréúsê , bušlacêk adzeú , i narmal´nâ .

*SF10:    mne na lyžýx xârašo .

@New Episode

*SF10:    i vot trécê raz ja jaho dâhanjaju , kryč´u +"/.

*SF10:    +" lyžnju , lyžnju !

*SF10:    v ušax užo stukâjê , šumit .

*SF10:    dumâju +"/.

*SF10:    +" pa snehu ne vycênu .

*SF10:    jon vsë vremê +...

@New Episode

*SF10:    svajoj palkâj kak upjarýú , ne ustupajê .

*SF10:    ja jamu palkâj meždu noh !

*SF10:    raz pâvjarnuú , pstryk , ljažyc´ .

*SF10:    vsë , prybëh .

*SF10:    pâlučiú , kanešnâ žý , drýndzjulej za to , što seržantâ persname talknuú .

*SFF:    a ty ješ´č´ë ne seržant byl ?

*SF10:    ja byú tožý seržant tahda .

*SF10:    nu +/.

*SFF:    a , nu , jaho ž da , dzjadzê .

*SF10:    +, nu , dzjadzê ž , nu .

*SF10:    dzjadzê .

*SF10:    i vot-s .

*SF10:    nu , a kak-tâ , va-pervyx , ja prastyúšý .

*SF10:    vâ-vtaryx , poslê služby , sutkê ne spal .

*SF10:    nâstrajenêjê , ni k čërtu .

*SF10:    i tut na mjane nâčynajuc´ najezžýc´ .

*SF10:    ja tam pêrýruhaúsê z usimê , z âficérâmê .

*SF10:    dažý paslaú , pa-mojmu , kavo-tâ (.) pramym cekstâm pry svidzecêlêx .

*SF10:    kinuú étyjê lyžý i pašoú sabe .

*SF10:    prýxažu ú râspâlažénêjê , zalëh , ljažu .

@New Episode

*SF10:    pryxodzê stâršyna +"/.

*SF10:    +" é , gdze lyžý ?

*SF10:    +" jakijê lyžý ?

*SF10:    +" ja ce@w daval lyžý .

*SF10:    hâvaru +"/.

*SF10:    +" da swearword jevo znajê .

*SF10:    možý , tam dolžýn byl xto pâdabrac´ .

*SF10:    a fig tam .

*SF10:    ja ix kinuú , i maje vse (.) alenê , vse i pâpaúzli .

*SF10:    nixto za mjane +...

*SF10:    jany pryvyklê , što ja za ix dumâju vsë vrémê .

*SF10:    tam svet za úsimê vyključaju , pâdhanjaju úsix .

*SF10:    kaho penkamê , kaho jak .

*SF10:    dze lyžý ?

*SF10:    a stâršyna (.) haryt@w +"/.

*SF10:    +" ja ničë@w ni znaju .

*SF10:    +" buš@w placic´ za lyžý .

@New Episode

*SF10:    xârašo , jany padpisâny .

*SF10:    idu k écêm mâzutanâm .

*SF10:    usix âbašoú , netu majix lyž .

*SF10:    idu k mâzutanâm +"/.

*SF10:    +" dze lyžý ?

*SF10:    +" v sušylkê , no tvajix tam nima .

*SF10:    zaxodzêm , stajac´ maje lyžý , gližu , pracërtyjê .

*SF10:    a , use pracërtyjê , a maje ne .

*SF10:    i tam v uhaločkê dze-tâ .

*SF10:    a ú ix stâršyna byú prapârščýk persname .

*SF10:    taki xaxol .

*SF10:    oj , praciúny čýlavek , vabš´č´e .

*SF10:    taki žadny , zlosny nejkê .

*SF10:    tam saldat étyx svajix pastavêú .

*SF10:    i úse +"/.

*SF10:    +" o , naš stâršyna .

@New Episode

*SF10:    očýn´ (.) z zâmpatylâm u družbê .

*SF10:    naš stâršyna služyc´ načýú u vnutrýnnêx vajskax , kada@w étâ bylâ iščé énkévédé .

*SF10:    u malinâvâj furažkê xadziú pa hrodnâ .

*SF10:    haryt@w +"/.

*SF10:    +" idu , zékê (.) úse , xto s cjurmy atkinuúsê , pivâm uhaščajuc´ .

*SF10:    jon alkaš .

*SF10:    idze na ra@k [_//] na službu z´ dzêplamatâm .

*SF10:    u jaho tam čytyrý vina , dve pivâ pâstajannâ .

*SF10:    kâman´dziru čascê dverý nahoj âdkryvaú p´´jany , blin .

*SF10:    i padpisyvâú usë .

*SF10:    sjadzic´ .

*SF10:    kâman´dzirâ čascê pepêlkâ (.) s karéjskâj berozy .

*SF10:    sâveščanêjê prašlo , jon raz u čýmadan jaje svoj .

*SF10:    +" persname persname , étâ ž maja pepêl´nêcý .

*SF10:    +" étâ maja pepêl´nêcý , tarýš palkoúnêk .

*SF10:    a v armêjê úsë padpisânâ .

*SFF:    aha .

*SF10:    vsë [_/] vsë tožý , vsë bez +/.

*SFF:    +< pa familêjê ?

*SF10:    da , vsë (.) âdnabraznâ i bêzabraznâ .

*SF10:    vot ce@w fljažkâ tam , rymen´ , vsë dalžno byc´ padpisânâ .

*SF10:    sâpahi tvaje .

*SF10:    jon +...

*SF10:    a jon , use paka sjadzelê , ljasy tačylê , jon uzjaú ručku .

*SF10:    i na étâj pepêlkê +/.

*SFF:    pâdpisaú .

*SF10:    +, nâpisaú persname ["] .

*SFF:    aha .

*SF10:    jon +"/.

*SF10:    +" tarýš palkoúnêk , maja pepêl´nêcý .

*SF10:    héty xap-xap .

*SF10:    vsë .

*SFF:    i vsë .

*SF10:    u nas stajalâ u kapcërkê pepêlkâ (.) kambatâúskâjê .

*SF10:    ničo ni zdzelâc´ .

*SF10:    a toj , jon s kambatâm družyú .

*SF10:    čë-tâ@w , možý , razâm kralê .

*SF10:    a ja [_/] ja idu .

*SF10:    užo hâlava krucêccý , zly .

*SF10:    i héty prapârščýk bruxâ vystâvêúšý .

*SF10:    +" a dze ty lazêš ?

*SF10:    cipâ +...

*SF10:    ja haru@w +"/.

*SF10:    +" idu lyžý zâbirac´ .

*SF10:    +" ty čë@w , âfigel ?

*SF10:    +" étâ maja [_/] maja kapcërkâ , mai lyžý .

*SF10:    haru@w +"/.

*SF10:    +" viš , napisânâ ?

*SF10:    +" ja ničë@w ni znaju .

*SF10:    nu , i pašoú .

*SF10:    ja lyžý (.) bjaru , šamul´-šamul´ , užo isci .

*SF10:    iduc´ étyjê seržanty .

*SF10:    persname hény tam , baran .

*SF10:    +" é-é , tam stâršyna skazaú , štob my ce@w ne âddavalê .

*SF10:    ja hâvarju +"/.

*SF10:    +" slyšýš ty , mazutâ , šas@w jak dam , zdoxnêš .

*SF10:    nu , ničo .

*SF10:    ix bylo dzêvinostâ čýlavek , no ja adzin prašoú , kak , étâ samâjê , kak čérýz maslâ .

*SF10:    no jany , v pryncýpê , znalê , što (.) ix bylo dzêvinostâ , a nas bylo čýlavek sorâk .

*SF10:    no my ix , jeslê što tam , scjalilê (.) ahnëm .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)