fam_sm_31

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    tady (.) úžo bez butél´kê ja vtaroj raz étâ raskazyvâc´ ne budu .
*SFF:    ne , dalžno narmal´nâ vsë , narmal´nâ .
*SF10:    ja jak , v pryncýpê , mahu pa dvaccýc´ raz adno i tojê raskazyvâc´ .
*SF10:    byvajê , zâbudzessê , asobênnâ +/.
*SFF:    +< tak ne pra adno možnâ , a pra +/.
*SF10:    +, jak dze pry étâm dzelê .
*SFF:    aha .
*SF10:    jakijê-nibudz´ bajkê tam pljaceš .
*SF10:    a šo tut ?
*SF10:    a , pra sjam´´ju .
*SFF:    nu .
*SF10:    dyk vot .
*SF10:    svaja , lič´nâ maja sjam´ja , étâ ja , žonkâ i syn .
*SF10:    tam , v pryncýpê , s adnoj stârany , možý , i nima čaho raskazyvâc´ .
*SF10:    a jeslê zanjaccý , to b i +...
*SF10:    možý dzêktafonâ ne xvacic´ .
*SF10:    étâ , smatra jak râsprâstranjaccý , na jakuju cemu .
*SF10:    a tak radni , kaneč´nâ , da figa .
*SF10:    što ú mine , što ú žonkê .
*SF10:    maje , ja ž hâvaru , v âsnavnom na litve .
*SF10:    nu , vot ščas@w xrésbêny rabilê nedaúnâ .
*SF10:    vot u njadzelju hétu , što byla .
*SF10:    ja srazu dumâú , vo tam papozžý , možý , tam .
*SF10:    vsë , i vot (.) pad [_//] na novy hod pajexâú da rodstvênnêkâú u âstravec .
*SF10:    pervâvâ čysla .
*SF10:    pryjexâlê tam i persname , vsë .
*SF10:    dyk šýšlyčka nažarýlê .
*SF10:    u mjane dvaccýc´ vas´mohâ dzêkabra dzen´ raždzenêjê , dyk ja šašlyk prastavêú , sâmahonkê hljak .
*SF10:    i my tam (.) adzin dzen´ u švahrâ ú âstraúcy kačalêsê , tam tâncavalê , spjavalê , snehâm kidalêsê .
*SF10:    vtary dzen´ užo ú bratâ (.) tam u vëscý , ú kumpjanâx , kalja âstraúca .
*SF10:    nu , jany dama vjalikêjê takijê pastrojêúšý , zdâravennyjê .
*SF10:    to isc´ (.) nam by z našýmê kvarcirâmê takoj [_///] žyzn´ takajê i ni snilâsê .
*SF10:    cëtkâ adna pryjexâlâ z litvy , pâxadzilâ ú âdnaho pa xacê , u druhohâ .
*SF10:    +" nu što ?
*SF10:    kažý +".
*SF10:    +" ja ú vil´nê sa svajej dvuxkomnâtnâj kvatérâj bomž .
*SF10:    pa sraúnenêju z étymê xlapcamê .
*SF10:    vot .
*SFF:    a što , u nijo malên´kâjê ?
*SF10:    nu , što takojê dvuxkomnâtnâjê kvarcirâ ?
*SFF:    aha .
*SF10:    a , dapuscêm , u bratâ majho dom [_/] dom , dzevêc´ na adzinâccýc´ (.) adzin franton .
*SF10:    vtary franton , sem na vosêm .
*SF10:    i virandâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    pâtalki try metrâ vysatoj .
*SFF:    oho !
*SF10:    vsë +/.
*SFF:    kak ani abojê tam klejêlê ?
*SF10:    +, jevrâ .
*SF10:    nu , tak i klejêlê .
*SF10:    abojê takijê vo (.) šýrynoj .
*SF10:    ne , tam ni t@k +...
*SF10:    nu ja , možý +...
*SF10:    étâ da bél´kê try metrâ , patom , kada@w pol , vsë .
*SF10:    nu , dze-tâ dva , dva vosêmsêt pjac´ , karočê .
*SF10:    étâ slêganca , karočê , nâbežalâ .
*SF10:    vot , u švagrâ tožý .
*SF10:    nu , dom troxu pamen´šý , no zato ú dva étaža zdzelâny .
*SF10:    nu , a što takojê ?
*SF10:    nu , vot dvuxkomnâtnâjê .
*SF10:    vot ty žyveš u kvarcirý dvuxkomnâtnâj .
*SF10:    što étâ , kvarcirâ +/.
*SFF:    étâ užýs .
*SF10:    +, što li ?
*SF10:    nu , smerc´ .
*SF10:    dyk i (.) pâlučajêccý , što (.) kak-tâ tak .
*SF10:    ja +"/.
*SF10:    +" nu , rybjatâ , vo tam , nu , tam nadâ pâxryscic´ dzecënkâ .
*SF10:    tojê-sëjê +...
*SF10:    pâprasiú bratâ z litvy kumâm byc´ .
*SF10:    jon tam čë-tâ@w zamjaúsê zamjaúsê .
*SF10:    patom žonkâ jaho havorâ +"/.
*SF10:    +" ne prasi ty jaho , úsë raúno jon tam u kascël ne pojdzê , taki +...
*SF10:    xacja ščytajêccý , što nel´zja atkazyvâccý dzjacej +/.
*SFF:    nu da .
*SF10:    +, xryscic´ , jeslê +...
*SF10:    nu , haru@w +"/.
*SF10:    +" raz ty taki aboldus , pâzvanju druhu ú ašmjany .
*SF10:    jon [_/] jon ta vabščé tam taki , cipâ jak +...
*SF10:    nu , xryscilê jaho kaliscê .
*SF10:    jon prâvaslaúny , praúdâ .
*SF10:    my to katolêkê .
*SF10:    jon vabščé ni +...
*SF10:    ja xoc´ čo-tâ@w tam by , xadziú da spovêdzê , jak byú maly tam .
*SF10:    čë-tâ@w zâstaúljalê pacêry učyc´ .
*SF10:    a étât vabš´č´e pa nuljam .
*SF10:    nu jon vot (.) srazu sâhlasiúsê .
*SF10:    nu , jak tak ?
*SF10:    ja , nu +...
*SF10:    +" kali buš@w rabic´ ?
*SF10:    étyjê úžo pytajuccý +".
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , možý , papozžý tam , vsë .
*SF10:    écê labâsy +"/.
*SF10:    +" u nas vizâ da dzêvitnaccýtâvâ čysla tol´kâ .
*SF10:    hâvaru +"/.
*SF10:    +" xârašo , zdzelâjêm tada@w semnaccýtâvâ .
*SF10:    švagêr , a švagêr tamožnêk u , âstraúcy na ašmjanskâj tamožnê +...
*SF10:    +" a ja haryt@w ["-"] na rabocê .
*SFF:    aha .
*SF10:    blin , jak ž tut z vamê tut pâdzjaliccý ?
*SF10:    i ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" dyk zâmjanisê .
*SF10:    +" a ja šas@w v otpuskê , pervâjê smenâ , ni zâmjanjusê nikak .
*SF10:    nu , svinstvâ takojê .
*SF10:    ljudzê (.) ždalê , možý , tožý otpuskâ xto-tâ .
*SF10:    i tak ja , i sjak , i hétâk .
*SF10:    haru@w +"/.
*SF10:    +" vsë .
*SF10:    pryjexâú u smar@k +...
*SF10:    sjudy ú smarhon´ , pašoú u spadar ["] .
*SF10:    kak raz zal na dzisjatâjê byú svabodny .
*SF10:    u kascëlê dâhâvaryúsê .
*SF10:    xryscêc´ abyčnâ ú subotu .
*SF10:    ot va úsix hâradax u njadzelju , a ú smarhonê ú subotu .
*SF10:    ja dâhâvaryúsê , kab u njadzelju pâxryscilê .
*SF10:    i vsë , i za nidzel´ku , karočê , vsë étâ dzelâ .
*SF10:    mil´jon semsot .
*SFF:    a skokâ@w ž ljudzej bylâ ?
*SF10:    vâsemnaccýc´ .
*SFF:    i tak mnohâ ?
*SF10:    nu , dak usë bylâ pa vysšýmu ranhu , pânimajêš ?
*SFF:    aha .
*SF10:    ne +...
*SF10:    va-pervyx , spadar ["] , kafé takojê .
*SF10:    dažý labâsy écê pryjexâlê .
*SF10:    užo ž , užo ú litve ta , sâhlasis´ , tam vsë âkuratnâ .
*SFF:    nu da .
*SF10:    i to +...
*SF10:    a xadzilê +"/.
*SF10:    +" kafé tam , kafé tam jesc´ .
*SFF:    a spadar ["] dze étâ ?
*SF10:    a vozlê gorgazâ , na vyjêzdzê na mâladzečnâ .
*SFF:    a !
*SF10:    tam škury vaúkoú , dzikoú , mjadz´vežýjê +/.
*SFF:    +< ni byla ni razu .
*SF10:    +, visic´ .
*SF10:    étât druh moj napiúsê , dyk usë xaceú šubu sšyc´ z hétâhâ mêdz´vjadzja .
*SF10:    âfêcyantkê takijê .
*SF10:    pajdzi ú horâdzê dze-nibudz´ dâkryčysê da âfêcyantkê .
*SF10:    a tam , nu , jak my selê , pryjexâlê s kascëlâ .
*SF10:    nu , u kascël ta tokâ@w ja jezdzêú , žonkâ i kumaúja .
*SF10:    a svaim zâkazal bus , étêm âstraveckêm .
*SF10:    ix srazu prypërlê .
*SF10:    smarhonskêjê tut samê pâdâbiralêsê .
*SF10:    étâ samâjê , selê , pa paru rumâčýk raz .
*SF10:    jaščé u nas takijê úse zacjanutyjê tam .
*SF10:    ja pačaščý nâlivaju .
*SF10:    nu , abyčnâ ž poslê trécêj pjatâj rumkê úžo nâčynajêccý râzhavor na obščuju cemu .
*SFF:    aha .
*SF10:    vsë , pâsjadzelê minut dvaccýc´ .
*SF10:    âfêcyantkâ čik , prašlas´ , pâsmatrélâ , tam kamu-tâ tarélâčku pâminjalâ , vsë .
*SF10:    tam pâsidzelê iščé skokâ-tâ@w vrémênê .
*SF10:    patom raz , apjac´ prašlas´ âfêcyantkâ , xlebuškâ prýnesla .
*SF10:    u kavo-tâ vilkâ upalâ , palez pad stol .
*SF10:    +" ni nadâ !
*SF10:    prýnesla +/.
*SFF:    a , novuju ?
*SF10:    +, svežuju .
*SF10:    vsë , nu , patom užo narmal´nâ .
*SF10:    časêkâ pâltara pâsjadzelê .
*SF10:    narod râscjanulâ užé .
*SF10:    xto tam +...
*SF10:    ljamânt , hamonêc´ use .
*SF10:    nu , pašli tam (.) pâkuryc´ , xto kurâ .
*SF10:    ja úžo pâdyšoú .
*SF10:    a kumoj pâprasiú byú padruhu svaju , vot .
*SF10:    druh sa mnoj , étât ašmjanskê , učiúsê ú cexnêkumê i ana učilâsê .
*SF10:    ana iz lidy .
*SF10:    vot my ščas@w sem´jêmê družým , vsë .
*SF10:    i vot (.) pâprasiú ja jaho kumâm , a jaje kumoj to is´ .
*SF10:    naščot kumâ ja jaščé xaceú bratâ , a kumoj âdnaznačnâ ana by bylâ srazu .
*SF10:    mamkâ maja jaščé vâzmuščalâsê +"/.
*SF10:    +" vo , pâprasiú by , abyčnâ radnju prosêc´ .
*SFF:    nu da .
*SF10:    +" pâprasiú by persname .
*SF10:    étâ bratâ staršýhâ .
*SF10:    ja ni xaču .
*SF10:    jon taki vâxlâkavaty nejkê .
*SF10:    plemjannêkâ xrysciú , sëstry synâ .
*SF10:    sprasi , dyk ci znajê , kali dzen´ raždzenêjê tam u jaho .
*SF10:    nu , i karočê , staú tam z´ jimê i laxâju z étymê kumamê .
*SF10:    i +...
*SF10:    nu , a jany tut +...
*SF10:    étât xlopêc užo étâj dzevuškê (.) sok nâlivajê .
*SF10:    i sok končyúsê .
*SF10:    a jak raz âfêcyantkâ idzec´ .
*SF10:    ničo ni havorâčý , raz , srazu novuju pačku prynosê .
*SF10:    ni figa sabe !
*SF10:    +" ty , navernâ , tut každy dzen´ âddyxajêš ?
*SF10:    +" tak tut +...
*SF10:    to isc´ , nu , dlja narodâ étâ nêabyčnâ što-tâ .
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page