fam_sm_21

@Begin
@Languages:    hyb, nan
@Participants:    SFL Migrant, SFK Migrant, SF8 na, SFM Migrant
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SF8|43;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFM:    ru
@MT of SFL:    be
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFM:    ru
@FL of SFL:    be
@FL of SFK:    brms
@FL of SFM:    ru
@Situation:    Conversation at work
*SFL:    u dzedâ vidzêlê , nejêk pa nâvascjam pakazvâlê , jak pârasë dzeržý .
*SFL:    u hod svin´ji kupiú , étâ samâjê , kupiú pârasë .
*SFL:    dyk hétâ ž užo sëlêtâ hod , užo vo pâljadzi , skol´kâ idze , užo ni svin´ji .
*SFL:    kaho tam , kazy ?
*SFL:    ci kaho ?
*SFL:    a jon ad takohâ úžo kilâhram sto , možý , parsjuk .
*SFL:    raben´kê taki , ale nejkê na dzika bolêj paxožý .
*SFK:    a jon iščo z´ jim guljac´ xodzê ?
*SFL:    takajê ú xacê zroblênâ kletkâ , tudy (.) takajê vot , jak dlja cypljat vot , s setkê takoj +...
*SFL:    jon tol´kâ tudy zaxodzê , spac´ tudy lažyccý .
*SFL:    pascelênâ nejkêjê tranty .
*SFL:    jon tudy tak zaxodzê i nazad , kazaú , a inahda tak zadâm tudy zaxodzê , abratnâ tady licom .
*SFL:    nejkâjê tady sasedkâ +"/.
*SFL:    +" vo čaho ú nas u xacê ú (.) padjezdzê taki , dumâju , zapâx stajic´ nixarošý .
*SFL:    akazvâjêccý , tam (.) héty parsjuk .
*SFL:    p´´jexâ nejêk , pakazvâlê ú nejkâj pêradačý +...
*SFL:    u jix užo kaban žyve sem hadoú , dyk takijê vo klyki tyrčac´ .
*SFL:    nekâlê matkâ , hétâ , jahonâjê , jak jaje tam , étâ samâjê , nedzê ci kupilâ .
*SFL:    nu , karočý , jej panravêúsê žutkâ , i úsë .
*SFL:    jana jaho prýtârabanêlâ (.) damoj , a ciper , havorâc´ , héty , nu taki +...
*SFL:    u jaho tam zroblêny zahârâdkê , plitkâ , pakazvâjêc´ , takajê pramâ , jak vot +/.
*SFK:    k u basejnâx kupalsê .
*SFL:    +< u ljudzej na kuxnê tam .
*SFL:    da , usë tam , i vannâ tam , hdze tam jany jaho kupajêc´ .
*SFL:    dlja jaho s´pecal´nâ za hâradam nejkê dom tam (.) kupiúšý , ci što , kab hénâhâ kâbana tam dzjaržac´ .
*SFL:    dyk prydstaú , što (.) damašnê kaban sem hadoú !
*SFL:    darožkê tam takijê , pramâ pa étâj plitkê xodzê jon tam .
*SFL:    u jaho úsë tam lučšýjê , kak ja ni znaju što .
*SFL:    i korm , i úsë jamu tam pâkupajêccý .
*SFL:    raby tožý taki parsjuk .
*SFL:    nejkê čýlavek (.) radzê zabavy byú zavëú krâkadzilâ , a hény krâkadzil , nu , úžo râzmnažaúsê , musê , tak .
*SFL:    adzin raz pâdnjalasê vada .
*SFL:    i cjaper jany ú hénu , dze pad maskvoj tam , ú hénâj réke jaho vylaúlêvâlê .
*SFL:    neskâl´kâ štuk jon jix zastrélêú , hétyx vot , malyx .
*SFL:    i jany (.) ciper , vazmožnâ , što dze-tâ , nu , pladzjaccý nâčalisê dze-tâ , nu , samê hétyjê , pâtamu što nejkêjê rabotnêkê , katoryjê u maskoúskâj padzemkê ú hétâj , nu , xodzêc´ u kânâlêzâcyonnyx hétyx , tam vun u hétyx takix +...
*SFL:    pakazvâlê , što užé ni adzin raz vidzêú krâkadzilâ , što žyve tam .
*SFL:    čym jon tam +...
*SFL:    što tam i myšéj , krysâú , usë .
*SFL:    pitan´nê tam jamu vo xvatajê .
*SFL:    pakazvâjuc´ , vo snimajêc´ , što vo nâstajaščý krâkadzil , šmyh tokâ@w i pašoú u druhi bok pa hétym (.) trubâm .
*SFL:    vo ú hétyx vot padzemkâx tam , što (.) jix bylo úžo +...
*SFL:    skokâ@w tam , dzevêc´ ?
*SFL:    ci skokâ@w ?
*SFL:    hétyx krâkâdzil´njat hétyx (.) râzvjalosê užo ú jaho .
*SFL:    i jany sjadzelê ú étâj kletkê .
*SFL:    a patom jak padnjaúsê urâvên´ vady , réčkâ hétâ tam , katorâjê radâm byla kalja toj kletkê , jany , pâlučylâsê , što z hétâj vadoj i úšlê (.) ú réčku .
*SFL:    i jaho , jon havorýt , xadzilê tam rabilê ablavy tam , i úsë .
*SFL:    nu , neskâl´kâ tam zastrélêlê , no ni úsix (.) uničtožýlê .
*SFL:    no , možý , xto dze tam +/.
*SFK:    nu , kanešnâ , krâkadzil dy ú maskve .
*SFL:    jeslê [_/] jeslê ni , étâ samâjê , nu , možý , dze pahib tam ad jakix uslovêj ci ad čaho .
*SFL:    no jany úšlê ú réku .
*SFL:    i vot , étâ , što , možý , dze i pad maskvoj mohuc´ , pâtamu što ú hétâj vo tam nejkâj +...
*SFL:    réčkâ , jaki tam , vsjakê , nu , éty , nejkê prytočýk héty .
*SFL:    nixto ni znajê , kudy jany âstal´nyjê tam , kudy jany dzelêsê .
*SFK:    prýstaljajêcê , jaki krâkadzil možý vylupêccý ?
*SFL:    dyk pakazvâjuc´ , ja hâvaru , rabočýjê kažuc´ , što úžo ni adzin raz vidzêlê .
*SFK:    jon žý zdarovy , éty krâkadzil .
*SFK:    tam tokâ@w (.) rot ú jaho , možý , métâr .
*SFL:    k nam žý ž , persname kazalâ , što pryjeduc´ nejkâjê parcêjê zjalënyx +/.
*SFK:    začém´ ?
*SFL:    +, iz-zâ hranicvy .
*SFL:    kak my balansy zâhataúlêvâjêm , ci pravêl´nâ , ilê my izdzevajêmsê nad pryrodâj .
*SFL:    pajeduc´ u les hljadzec´ , jak , hétâ , idzët zâhatoúkâ , ci tojê tam usë rubêc´ , ci izdzjavajuccý nad pryrodâj .
*SF8:    možýt , ani ves´ černičnêk pâtaptalê .
*SFL:    možý byc´ , da .
*SFL:    u lesê .
*SFM:    persname , a ty u hosstrax zvanilâ ?
*SFM:    skokâ@w nam načisljalê tam ?
*SFK:    a jon i sam ni znajê .
*SFK:    ja jevo tožý raz sprašývâlâ , a jon i ni znajê .
*SFK:    jon kažý +"/.
*SFK:    +" râzbirajcêsê , étâ ni moj vapros .
*SFK:    +" mne jak načyslêcê , tak (.) ja prydu praveru .
*SFM:    nixto ni xočý râzbiraccý .
*SFK:    ja jej srazu pâlicelâ , kažu +"/.
*SFK:    +" persname , nu , trébâ +/.
*SFM:    ty ciper´ étu bumahu ci nojdzêš ?
*SFK:    najdu .
*SFK:    kuda ana dzenêccý ?
*SFK:    xaj paprobujê tokâ@w ni dast .
*SFK:    no any daduc´ v hosstraxê druhuju .
*SFK:    persname pâzvanju , dasc´ , no persname ničohâ ni znajê .
*SFK:    jon tupâ raznosê moj atčot .
*SFK:    <nâpišy jamu>[_/] nâpišy jimu , skokâ@w pa budžétu , skokâ@w vnêbudžétnyx srédstv .
*SFM:    persname zarâ ú turcýju ujedê .
*SFK:    a hénâ zarâ ú turcýju pajedzê , i âstanëmsê my nêpadpisânym atčotâm .
*SFL:    na svidan´jê u hascinêcu pabehlâ sën´nê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page