fam_sm_5

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    SFA Migrant

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of SFA:    be+pl

@MT of SFA:    be+ru

@FL of SFA:    be+pl

@Situation:    SFA speaks on the phone

*SFA:    dyk a ja dumâlâ , étâ vyvêx .

*SFA:    xârašo slamaú , sluxâj , ladyžku .

*SFA:    u gipsu ?

*SFA:    (...) pâdaždi , persname , čo-tâ@w tut âdključ´aj , a vsë .

*SFA:    nu dyk , pâsjadzec´ , da .

*SFA:    a jak malen´kê ?

*SFA:    jak persname ?

*SFA:    (...) try dnja .

*SFA:    dva razâ ú dzen´ ilê adzin ?

*SFA:    (...) dva razâ ú dzen´ .

*SFA:    božý moj , va što tam kaloc´ ?

*SFA:    a mne iščé persname +...

*SFA:    ja jaje nâruhalâ .

*SFA:    jana mne , étâ samâjê +...

*SFA:    +" budzê kaloc´ persname .

*SFA:    ja kažu +"/.

*SFA:    +" persname , s uma vy pâsxadilê , čésnâjê slovâ .

*SFA:    +" ja pânimaju , jeslê by cibe persname tam kaloú ci kamu-tâ , ci ty persname .

*SFA:    +" jak ja .

*SFA:    nu , ja užé dažý svajim dzêuč´atâm kalju , dyk (.) užé ž dvaccýc´ hadoú , to ni (.) dva mesêcý .

*SFA:    ja úžo kazalâ +"/.

*SFA:    +" možýt , z´ jakoj-nibud´ mêdsjastroj dâhavarêvâjsê .

*SFA:    alê ž pâdaždi , što jaho srazu ?

*SFA:    abyčnâ tam +...

*SFA:    možý , kab jakojê horlyškâ bylo krasnâjê , ci što .

*SFA:    a to srazu kašlêc´ uzjaúsê .

*SFA:    (...) a , nu jon at étâvâ i kašlêú .

*SFA:    nu dyk , ale ž ni sââbražajê hétâ .

*SFA:    krêpkavatyjê úkol´čýkê .

*SFA:    nu jano , pânimajêš , nu , što tam jeslê , tak užo +...

*SFA:    u mjane persname ú roddomê kalolê .

*SFA:    a vabš´če skol´kâ nadâ ?

*SFA:    (...) ne , nu [_/] nu , česnâjê slovâ , nu dyk jej žý trébâ .

*SFA:    a ščas@w ano čysaccý budzê .

*SFA:    znajêš , jak tam , pad gipsom .

*SFA:    a dakudâvâ +...

*SFA:    atkudâvâ dakudâvâ pâlažylê gips ?

*SFA:    (...) a patom buduc´ žý vydzirac´ .

*SFA:    a znajêš , jak jano tam cjanê ?

*SFA:    jany pâzasoxlê .

*SFA:    kada@w mokrâ , ničo , a kada@w zasoxlâ , úsë .

*SFA:    alê jak jamu papalâ , slušýj , nu étâ ž nadâ !

*SFA:    pa ulêcý šoú , pâlučajêccý , tak ?

*SFA:    (...) nu dyk , jak dajci , nu .

*SFA:    praúdâ , što tojê vjadro , tojê rjadâm , i vsë .

*SFA:    (...) papu žalejê .

*SFA:    da kaho prýcapiccý ?

*SFA:    nu ú gipsu jamu skazalê skokâ@w pabyc´ ?

*SFA:    (...) pâdaždi z´ , sid´movâ +...

*SFA:    sën´nê jakohâ ?

*SFA:    (...) pervâhâ ?

*SFA:    nu , k kancu nidelê , u pjatnêcu , možý , ci ú subotu .

*SFA:    dyk tam pâprasic´ , persname xaj by zavëz (.) ci persname .

*SFA:    vot užo ž prablemâ .

*SFA:    i persname , i persname , tyk ni úpadze z´ jaho ničohâ , karonâ ni svalêccý .

*SFA:    ty , musê [_/] musê , katory dzen´ , bo účorâ zvaniú .

*SFA:    jon abyčnâ nam zvonê , jak u sâstajannê takim užé , to persname na mabil´nêk zvaniú .

*SFA:    sën´nê mne persname raskazvâú +"/.

*SFA:    +" persname mne učyra zvaniú .

*SFA:    dyk a čyvo ?

*SFA:    čo@w xaceú ?

*SFA:    domâ ciper ?

*SFA:    dyk pâdaždi +...

*SFA:    a jakovâ kljapâ dnëm (.) ni na rabocê tady ?

*SFA:    ci skorâ jamu na pen´sêju ?

*SFA:    (...) ja ú lisxozê sâbirajusê tožý nâvjasci šmon .

*SFA:    mne tožý nâdâjidajê , pajdu da dziréktârâ (.) zâjevljac´ .

*SFA:    nu , babkâ ni sââbražajê .

*SFA:    nu , a tam domâ jon žý ž usë , taho-sjaho +...

*SFA:    a znajêš jak ?

*SFA:    nu vypêlê , úsë , alê ž narmal´nâ , u sâstajan´nê takim (.) i hâvarylê sjadzelê .

*SFA:    dyk nahu dažý ni zlamaú .

*SFA:    babax i hatov .

*SFA:    dyk vot što ploxâ , pânimajêš jak ?

*SFA:    (...) a dz´verý jakijê , vxadnyjê ?

*SFA:    (...) dyk jana , pâlučajêccý , jaho ni puscilâ , a jon lâmašyú ?

*SFA:    ci što ?

*SFA:    dyk tam persname , sedzêčý domâ , vidzja , što lamošýccý , vyzvâlâ .

*SFA:    oj , a jon trus , jon budzê bajaccý .

*SFA:    xaj by pâzvanilâ persname xoc´ , na mabil´nêk by jamu pâzvaniú , abo ja pâzvanilâ by , dalâ by .

*SFA:    (...) nu , dyk i pâzvanilâ by i pâhâvarylâ by .

*SFA:    skazalâ b +"/.

*SFA:    +" a što étâ takojê , sluxâj .

*SFA:    +" što hétâ ja budu prýjazdžac´ u lamanyjê dz´verý ?

*SFA:    ci što étâ takojê ?

*SFA:    pamêc´ étâ č´ja ?

*SFA:    jakajê pamêc´ ?

*SFA:    ja prýjazdžaju na kladbêščý , plaču staju kala pamêtnêkâ , hâlašu .

*SFA:    prýjazdžaju sjuda i budu tut , étâ , prýjazdžac´ cjabe njan´čýc´ .

*SFA:    (...) persname , dzelâ v tom , što , vidzêš li , što persname stajic´ na jaho stârane .

*SFA:    ty nêčyvo ni daš rady .

*SFA:    lëhkâ tam dzelâjêccý hétâ .

*SFA:    značýt , ni nadâ jaje zâščyščac´ .

*SFA:    idzicê na kvarciru , xaj tam jon užo vylâmâšý úsë padrad , xaj pâvydzirajê , i tabe budzê xârašo .

*SFA:    kudy jana smotrê ?

*SFA:    vot ja ni pânimaju .

*SFA:    takajê užo sil´nâjê ljubov´ .

*SFA:    (...) nu dyk , nu začem jana tady ?

*SFA:    (...) dyk va úsex narmal´nyjê !

*SFA:    jak žyvuc´ vun ljudzê i ni stradajuc´ ?

*SFA:    ribënâk to ú cjabe jos´ užo .

*SFA:    rasci jaho , xadzi zarâ ustrojêšsê (.) na rabotu .

*SFA:    čub nastavêlâ i pašla .

*SFA:    (...) nu dyk ja tabe hâvaru , ty nêčivo ni sdelâjêš pakudâ +...

*SFA:    ni ty , ni ja .

*SFA:    pakudâ jana hétâ dzelâ ni ryšyc´ .

*SFA:    a jana ni ryšajê .

*SFA:    jana ni ryšajê , jana stajic´ .

*SFA:    nu , dyk a čom réč ?

*SFA:    ja da sasedzêj lëtâlâ lëtâlâ , lëtâlâ lëtâlâ , bâranilâ bâranilâ , to z milicýjêj , to bez milicýjê .

*SFA:    vot kab kali-nebudz´ pâlučylâ , to bylo by (.) xârašo .

*SFA:    cjaper čuju , b´´juccý , dzjaruccý , ja dažý [_/] dažý ni rýagiruju .

*SFA:    pânimajêš jak ?

*SFA:    jana [_/] jana ž tožý pânjala .

*SFA:    dyk i tak tut tožý .

*SFA:    ja pânimaju , što žalkâ persname , nu , dyk inciresnâjê pazicýjê jejnâjê .

*SFA:    dyk xaj xlapca pâžalejê .

*SFA:    (...) nu , dyk tam étâ [_/] étâ ni vapros .

*SFA:    pakudâ persname budzê vo édâk vo xadzic´ +...

*SFA:    usim zdaroúê (.) sporcêc´ , i úsë budzê ú paradku .

*SFA:    i budzê hédâk prâdalžaccý úsju astaúšusê zyzn´ .

*SFA:    paétâmu jana dalžna ryšyc´ što-tâ adno .

*SFA:    i úsë tut zavisêt ad jaje , a nê_ad_kovâ druhovâ .

*SFA:    (...) ja vam daúno úsë étâ hâvarylâ .

*SFA:    (...) nu dyk , a jeslê budzê tak , dyk dal´šý budzê tak žyc´ .

*SFA:    persname tožý maje polnâjê prava na hétu xatu .

*SFA:    jak taki jon tabe mily , dyk dzjaržy jaho .

*SFA:    (...) nu dyk , a čom réč ?

*SFA:    u majej xacê , pânimajêš jak ?

*SFA:    a nixto nikudy jaho ni dzërhâjê .

*SFA:    pahaúkâlâ tam neštâ žonkâ , dyk što hénâ haúkân´nê ?

*SFA:    tak jano budzê prâdalžaccý , i ni vapros .

*SFA:    i xlapec héty tožý .

*SFA:    nu dyk , a pâtamu što jon pâdrastajê , ty ž učci .

*SFA:    porcêcê étâmu dzicjacê žyzn´ .

*SFA:    vo , i zaklejêc´ étâ pis´mo , i ú élektrasecê dac´ .

*SFA:    nu , kanešnâ , jaho úse balujuc´ .

*SFA:    jon prýspasobêúsê , jon žý vidzê vašý âtnašénêjê .

*SFA:    jon vidzê , što hétâ nêizmennâ budzê tak .

*SFA:    ran´šý jon padbajêvâúsê , bajaúsê , kakajê-tâ budzê za étâ adplatâ .

*SFA:    ciper´ jon pryvyk , što za étâ nêčivo nima .

*SFA:    (...) jakajê jim užé raznêcý ?

*SFA:    hénym babuškâm , dzeduškâm pa vosêmsêt hadoú .

*SFA:    (...) jana što vidzê , to pajot , pânimajêš vot .

*SFA:    jon prýdlažyú , što vrodzê kak hényx (.) specýj ni bylo , no jany tam usë roúnâ ničohâ ni kupilê .

*SFA:    z´ persname dyk panjatnâ , nu .

*SFA:    idzi i načuj ú hénâj mašynê .

*SFA:    i što , jana sâbirajêccý vo tak da kanca žyznê pražyc´ ?

*SFA:    ja pânimaju , kada@w (.) saúmesnâjê , étâ , žyl´jo , dumâjêš (.) i hadajêš , jak ty tut étâ padzelêš usë .

*SFA:    nu , persname pryjexâlâ .

*SFA:    mašynâ našý zdoxlâ .

*SFA:    i ja učyra jexâlâ za rulëm , hlaúnâjê što , a vênavatâ ž jescestvênnâ što ja .

*SFA:    a ja ž dnëm , a sneh , taki sneh valiú .

*SFA:    ja polčyc´vërtâhâ +...

*SFA:    sneh z´ jaje , a jana jak hara stajalâ , étâ mašynâ , ú snjahu .

*SFA:    z´mjala hény sneh , selâ , prijexâlâ ú kârini , zabralâ persname , bo jana , dumâju , poslê baleznê .

*SFA:    a ú jaje sën´nê âlêmpiadâ pa (.) bêlaruskâmu , dyk jej xacelâsê da hénâj rýpicitâršý papascê .

*SFA:    zavezlâ jaje ú horâd da rýpicitâršý , apjac´ pryjexâlâ ú lisxoz , pastavêlâ étu mašynu .

*SFA:    nu , i da šysci prâbyla na rabocê .

*SFA:    persname pryjexâú z´ minskâ .

*SFA:    +" ty persname sama zâbjary i za mnoj zajedzsê u lisxoz .

*SFA:    ja iznoú [_/] iznoú zâvjala jaje , s´jezdêlâ ú horâd , a ú horâd žý ž trébâ tam tudy , k pad´´jezdâm .

*SFA:    pad samy pad´´jezd pryjexâlâ da étâj cëtkê , zâbrala persname .

*SFA:    pryjexâlê ú lesxoz , jana užé neštâ načýlâ ni zâvadziccý .

*SFA:    tut xlapcy dzërnulê , nu , iznoú ja selâ za rul´ i jedzêm .

*SFA:    a (.) na kal´cé na mjane neštâ étyjê vadicêlê kosêccý , pânimajêš ?

*SFA:    u mjane ni robê , nêčyvo ni robê .

*SFA:    ja úključaju étât samy , pâvarot , jany ni robê .

*SFA:    svetâ nima , ja jedu bez svetâ .

*SFA:    no ja ni âprýdzililâ , što bez svetâ , pâtamu što ja jedu pa svetlâj ulêcý , pânimajêš jak ?

*SFA:    a tady ja tak na héty vo , vo na [_///] dze pakazyvâjê , na datčýkê +...

*SFA:    ja vidžu , što ja pâvaračývâju napravâ .

*SFA:    dumâju +"/.

*SFA:    +" pâvaračvâju napravâ , nima pâvarotâ .

*SFA:    nu , ni haryc´ étât vo , lampâč´kâ étâ ni haryc´ .

*SFA:    u mine nejkê úžo dzikê taki strax .

*SFA:    u dosâx zarâ kančajêccý ulêcý , i svetâ ž užo bolêj nima .

*SFA:    vsë , horâd kančajêccý , a mne ú kâryni jexâc´ saúsem bez svetâ .

*SFA:    i ja tak pâcixonêčku , dumâju , budu prýtarmažývâc´ , étâ samâjê .

*SFA:    ja tak raz ubok i zdoxlâ , i zahloxlâ , i úsë .

*SFA:    tut my pâstajalê pâstajalê , tady vyzvâlâ taksi , persname pâsadilâ ú taksi , persname pajexâlâ damoj .

*SFA:    kažu +"/.

*SFA:    +" jedz´ (.) daxaty , bo tut nêjizvesnâ čém končýccý .

*SFA:    sased pryjexâú , nas dzërnuú , zavëz u lisxoz .

*SFA:    a účorâ astaúsê .

*SFA:    ja hâvaru +"/.

*SFA:    +" ne , pajexâlê , persname ž z namê vo étâ [_///] pâcjanuú dy zâcjanuú nas .

*SFA:    i vo jos´ s´ kim žý ž vâzraciccý , étâ , a ja úžo zamërzlâ , ú nohê , úsjudy .

*SFA:    +" ne , ja astanusê .

*SFA:    no jon , praúdâ , astaúsê tam , dârâzbiraú .

*SFA:    u dvanaccýc´ zvanju +"/.

*SFA:    +" u skokâ@w persname prýjazdžajê ?

*SFA:    kažu +"/.

*SFA:    +" ú pjac´ čysoú .

*SFA:    nu , kazaú +"/.

*SFA:    +" možý , što zrablju da pjaci .

*SFA:    neštâ tam kupiú , neštâ étâ +...

*SFA:    +" staúlju nejkê tam gêniratâr .

*SFA:    i takajê zlajê , nu .

*SFA:    vot ni znaju , zaútrâ jon dakončý , ci što .

*SFA:    a tut persname +...

*SFA:    a persname prýjezdžajê u pjac´ čysoú , i da pjaci sâraka nêčivo nima na kârani .

*SFA:    nu , vot jana pryjexâlâ <ú pjac´ sorâk>[_//] na pjac´ sorâk , to jana ú šésc´ čysoú tokâ@w prybylâ .

*SFA:    mašynâ adna_zâ_adnéj , jaje ž jak zâstâparylâ by , jak stalâ by ja tam , i vsë , i da svidan´nê .

*SFA:    (...) jany ni znajuc´ dažý , što persname zâbaleú .

*SFA:    što persname slamaú , nu , što persname slamaú nahu , dyk skažu .

*SFA:    a što persname baleú , étâ samâjê , ja vabščé ni kazalâ .

*SFA:    ali ú mjane xruscelâ , persname , tožý tady tam .

*SFA:    dy jano dalžno apuxnuc´ , jana jak kalodâ zrobêccý ú mamént .

*SFA:    (...) tam xudzejšýjê i tanejšýjê jos´ , i taúscejšýjê .

*SFA:    jano , hlaúnâjê što , kab jon ciper +...

*SFA:    vot pabudzê ú gipsu , jano cêžylo , što ú gipsu .

*SFA:    nejkêjê xrupkêjê koscê pâlučajuccý .

*SFA:    nu dyk , vot ciper adnu nahu hétu (.) ni nâstupajučý , a tak jon žý ž sil´ny , ú rukax , usjudy , i da tohâ tualetâ dapryhâjê .

*SFA:    dy hétâ srasceccý , božý moj , starym étym vun srastajêccý , a hétâ ž mâladyjê kostkê .

*SFA:    (...) nu , brat +...

*SFA:    što ž , jany ž blizkêjê .

*SFA:    (...) oj , božý moj , božýčkâ , alê vot kab dze-nibudz´ što-nibudz´ bylo takojê , šob čýlavek xâxataú da úpadu .

*SFA:    pânimajêš jak ?

*SFA:    a hétâ tut ty ničohâ ni daš rady .

*SFA:    jeslê ni budzê persname s taboj razâm v adnu ruku , ty nêčivo ni daš rady .

*SFA:    kak tokâ@w persname (.) âprêdiliccý , nijakâj tut rady vjalikâj .

*SFA:    nadâ , šob jana sama étâ delâ ryšylâ .

*SFA:    hubê dzjaúčynâ sjabe (.) v korên´ .

*SFA:    (...) tabe delâ , kudy jon xodzê ?

*SFA:    ty pa jahonâj dušy dažý i ne pêrýžyvaj .

*SFA:    (...) nu dyk , ty prâžyla žyznju , dyk zatojê ž xaj syn prâžyve tâlkaúnej .

*SFA:    v étâm nima nijakêx vaprosâú .

*SFA:    vo tut vaprosâ ja ni vižu nijakâvâ .

*SFA:    nixto ni zâbaleú , nixto ni hétâ +...

*SFA:    jak dzila tam budzê pytaccý ci što .

*SFA:    učycêl´ tožý hétkê samy , jak i učynik .

*SFA:    a tut , ja hâvaru , jon sebja prékrâsnâ čustvujê .

*SFA:    a jon ustrojêúsê , jak karol´ na imjaninâx .

*SFA:    (...) dobrâ , persname , ni znaju , što tabe pâsavetâvâc´ .

*SFA:    jakijê jamu lekcýjê pâmahajuc´ ?

*SFA:    (...) nu , kalbasy narmal´nyjê pâlučylêsê .

*SFA:    tak , kažu +"/.

*SFA:    +" pa skokâ@w ž budêš davac´ kalbaskâú ?

*SFA:    +" nu vot , bjary skokâ@w xočýš .

*SFA:    kažu +"/.

*SFA:    +" nu , ja ni znaju , nu , jakix kalbaskâú pjac´ vaz´mu .

*SFA:    a zrabilê my tryccýc´ , da .

*SFA:    ščytajê (.) šés´@w tudy , tady šés´@w (.) užo jim u jiúê .

*SFA:    étâ palučýccý +...

*SFA:    skokâ@w tam užo , dvanaccýc´ ?

*SFA:    tady pâščytalâ (.) na šasce , tady ž užo +...

*SFA:    ja tam adna užo tokâ@w sa svinčom âstalasê .

*SFA:    use gârackijê zrabilêsê .

*SFA:    hétu ž usë roúnâ ni papol´zujêš , pâlučajêccý , zânjaseš hénym monstrâm .

*SFA:    (...) nu , narmal´nyjê , ni skazac´ , što tolstyjê očýn´ .

*SFA:    ali tak sil´nâ ni rvalêsê .

*SFA:    bo jak , byvajê , škrébâjêš , što i tak i ni vazmožnâ étym nažom jix (.) dâparjadkâvâc´ .

*SFA:    nu i , karočê , hétâ my úsë ú vâskrysen´nê zrabilê , dyk zâvjazli jim .

*SFA:    ja sabe astavêlâ tut dva štyxêlê takijê i adin zapxnulâ ú mârazilku .

*SFA:    to mamâ mne kazalâ pa cêlifonu +"/.

*SFA:    +" nadtâ ž bac´kâ xvalê , nadtâ smačnâjê .

*SFA:    adnu byla úzjaúšý (.) cély kruh , nu âstal´nuju úžo pixalâ ú hétyjê vot , dze lepšýjê .

*SFA:    (...) ne , ja jaho âtvarylâ razâm z étym +...

*SFA:    nu , vo taki +...

*SFA:    toústâjê takojê vot étâ .

*SFA:    (...) da , nu takohâ vot .

*SFA:    (...) da , dyk ja hétâ , nu +...

*SFA:    ja jix zrazu (.) vady ú uksus i na balkon vykênulâ .

*SFA:    a rabilê my jix až u vâskrysen´nê večêrâm .

*SFA:    nu i vsë , karočê , a nextâ ž tam pâmiraú .

*SFA:    xlapec , možý , dvaccýc´ hadoú , tam z matkâj tokâ@w žyú (.) tožý .

*SFA:    nu i mamâ ni pajexâlâ , karočý .

*SFA:    a ú aúorâk@w jaha xranilê .

*SFA:    i vot jak xranilê , jaje pryjexâlê zabralê .

*SFA:    u dva časa , ci ú skokâ@w tam , u aúorâk@w .

*SFA:    nu , kada@w xâranilê užé , šob étâ užé (.) adbyc´ étu vo , pânaxidu hétu .

*SFA:    užo žyr , dyk ni vapros .

*SFA:    jany úžo i davol´nyjê .

*SFA:    persname hénâ jak byla pryvezšý myc´ pasudu étâj žytkâscê +...

*SFA:    tak jana mne xârašo syhralâ , takuju xarošuju rol´ .

*SFA:    ja hétu vannâčku , úsë hétâ nâmačylâ , nu , s č´ajnêkâm nahrélâ vady i hétâ kak (.) nalilâ .

*SFA:    mama kažý +"/.

*SFA:    +" nejkâj atravy ty , musê , tut l´ješ .

*SFA:    a zapâx žý ž pryjatny tam taki .

*SFA:    ali úsë , znajêš , i mêsarubkâ , úsë , a tak tam tréš tréš hétâj vady .

*SFA:    tak xârašo , úsju vannâčku zabéxâlâ , úsë smylâ smylâ .

*SFA:    i my pryjexâlê damoj , možý , v adinâccýc´ čysoú večýrâ ú pânjadzelâk , bo pajexâlê ú čatyrý .

*SFA:    (...) ni zvanilâ ž ja , tožý úžo sâbiralâsê .

*SFA:    jany ž sâbiralêsê ú aksakâúščýnu úžo sa srydy jaho byli pêrývjazci .

*SFA:    tam cipâ (.) rýâbêlêtâcyonny céntâr taki .

*SFA:    (...) da , tam jany +...

*SFA:    nu , jon kak sânatorêj .

*SFA:    a jana kazalâ , što jeslê ni smožý jon užé (.) za saboj uxažývâc´ +...

*SFA:    bo kazalâ , xadzic´ jon užo načaú , a ruka (.) ploxâ .

*SFA:    adzeccý vot jamu , razdzeccý , kazalâ , štany zâšpilic´ , étâ úsë prâblêmacičnâ .

*SFA:    dyk kazalâ , što tady budzê kupljac´ jana sabe (.) tudy pucëvku étu i sidzec´ tam z´ jim .

*SFA:    étâ ž jana jiščé až na toj nidzelê .

*SFA:    (...) dobrâ , spasibâ .

*SFA:    užo kazalâ , na popê nadtâ sjadzec´ bol´nâ .

*SFA:    bo tam kostkâ adna .

*SFA:    (...) ja jak hljanu , pânimajêš , jana ú školê ú mjane byla kudy krupnejšýjê .

*SFA:    i ú šésc´ , byvajê , jedzê .

*SFA:    zvonê mne +"/.

*SFA:    +" ja jiščé jedu s unêvêrsitetê , u čytalkê sjadzelâ .

*SFA:    oj , kab jak jaje troškâ papravêc´ , kab jana troxâ +...

*SFA:    jana byla b troxâ sil´nejšýjê takajê .

*SFA:    a tak znajêš , jak (.) use baleznê prýstajuc´ ?

*SFA:    (...) nu paka , nu , zmahajcêsê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)