fam_sm_5

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    SFA Migrant
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFA:    be+pl
@MT of SFA:    be+ru
@FL of SFA:    be+pl
@Situation:    SFA speaks on the phone
*SFA:    dyk a ja dumâlâ , étâ vyvêx .
*SFA:    xârašo slamaú , sluxâj , ladyžku .
*SFA:    u gipsu ?
*SFA:    (...) pâdaždi , persname , čo-tâ@w tut âdključ´aj , a vsë .
*SFA:    nu dyk , pâsjadzec´ , da .
*SFA:    a jak malen´kê ?
*SFA:    jak persname ?
*SFA:    (...) try dnja .
*SFA:    dva razâ ú dzen´ ilê adzin ?
*SFA:    (...) dva razâ ú dzen´ .
*SFA:    božý moj , va što tam kaloc´ ?
*SFA:    a mne iščé persname +...
*SFA:    ja jaje nâruhalâ .
*SFA:    jana mne , étâ samâjê +...
*SFA:    +" budzê kaloc´ persname .
*SFA:    ja kažu +"/.
*SFA:    +" persname , s uma vy pâsxadilê , čésnâjê slovâ .
*SFA:    +" ja pânimaju , jeslê by cibe persname tam kaloú ci kamu-tâ , ci ty persname .
*SFA:    +" jak ja .
*SFA:    nu , ja užé dažý svajim dzêuč´atâm kalju , dyk (.) užé ž dvaccýc´ hadoú , to ni (.) dva mesêcý .
*SFA:    ja úžo kazalâ +"/.
*SFA:    +" možýt , z´ jakoj-nibud´ mêdsjastroj dâhavarêvâjsê .
*SFA:    alê ž pâdaždi , što jaho srazu ?
*SFA:    abyčnâ tam +...
*SFA:    možý , kab jakojê horlyškâ bylo krasnâjê , ci što .
*SFA:    a to srazu kašlêc´ uzjaúsê .
*SFA:    (...) a , nu jon at étâvâ i kašlêú .
*SFA:    nu dyk , ale ž ni sââbražajê hétâ .
*SFA:    krêpkavatyjê úkol´čýkê .
*SFA:    nu jano , pânimajêš , nu , što tam jeslê , tak užo +...
*SFA:    u mjane persname ú roddomê kalolê .
*SFA:    a vabš´če skol´kâ nadâ ?
*SFA:    (...) ne , nu [_/] nu , česnâjê slovâ , nu dyk jej žý trébâ .
*SFA:    a ščas@w ano čysaccý budzê .
*SFA:    znajêš , jak tam , pad gipsom .
*SFA:    a dakudâvâ +...
*SFA:    atkudâvâ dakudâvâ pâlažylê gips ?
*SFA:    (...) a patom buduc´ žý vydzirac´ .
*SFA:    a znajêš , jak jano tam cjanê ?
*SFA:    jany pâzasoxlê .
*SFA:    kada@w mokrâ , ničo , a kada@w zasoxlâ , úsë .
*SFA:    alê jak jamu papalâ , slušýj , nu étâ ž nadâ !
*SFA:    pa ulêcý šoú , pâlučajêccý , tak ?
*SFA:    (...) nu dyk , jak dajci , nu .
*SFA:    praúdâ , što tojê vjadro , tojê rjadâm , i vsë .
*SFA:    (...) papu žalejê .
*SFA:    da kaho prýcapiccý ?
*SFA:    nu ú gipsu jamu skazalê skokâ@w pabyc´ ?
*SFA:    (...) pâdaždi z´ , sid´movâ +...
*SFA:    sën´nê jakohâ ?
*SFA:    (...) pervâhâ ?
*SFA:    nu , k kancu nidelê , u pjatnêcu , možý , ci ú subotu .
*SFA:    dyk tam pâprasic´ , persname xaj by zavëz (.) ci persname .
*SFA:    vot užo ž prablemâ .
*SFA:    i persname , i persname , tyk ni úpadze z´ jaho ničohâ , karonâ ni svalêccý .
*SFA:    ty , musê [_/] musê , katory dzen´ , bo účorâ zvaniú .
*SFA:    jon abyčnâ nam zvonê , jak u sâstajannê takim užé , to persname na mabil´nêk zvaniú .
*SFA:    sën´nê mne persname raskazvâú +"/.
*SFA:    +" persname mne učyra zvaniú .
*SFA:    dyk a čyvo ?
*SFA:    čo@w xaceú ?
*SFA:    domâ ciper ?
*SFA:    dyk pâdaždi +...
*SFA:    a jakovâ kljapâ dnëm (.) ni na rabocê tady ?
*SFA:    ci skorâ jamu na pen´sêju ?
*SFA:    (...) ja ú lisxozê sâbirajusê tožý nâvjasci šmon .
*SFA:    mne tožý nâdâjidajê , pajdu da dziréktârâ (.) zâjevljac´ .
*SFA:    nu , babkâ ni sââbražajê .
*SFA:    nu , a tam domâ jon žý ž usë , taho-sjaho +...
*SFA:    a znajêš jak ?
*SFA:    nu vypêlê , úsë , alê ž narmal´nâ , u sâstajan´nê takim (.) i hâvarylê sjadzelê .
*SFA:    dyk nahu dažý ni zlamaú .
*SFA:    babax i hatov .
*SFA:    dyk vot što ploxâ , pânimajêš jak ?
*SFA:    (...) a dz´verý jakijê , vxadnyjê ?
*SFA:    (...) dyk jana , pâlučajêccý , jaho ni puscilâ , a jon lâmašyú ?
*SFA:    ci što ?
*SFA:    dyk tam persname , sedzêčý domâ , vidzja , što lamošýccý , vyzvâlâ .
*SFA:    oj , a jon trus , jon budzê bajaccý .
*SFA:    xaj by pâzvanilâ persname xoc´ , na mabil´nêk by jamu pâzvaniú , abo ja pâzvanilâ by , dalâ by .
*SFA:    (...) nu , dyk i pâzvanilâ by i pâhâvarylâ by .
*SFA:    skazalâ b +"/.
*SFA:    +" a što étâ takojê , sluxâj .
*SFA:    +" što hétâ ja budu prýjazdžac´ u lamanyjê dz´verý ?
*SFA:    ci što étâ takojê ?
*SFA:    pamêc´ étâ č´ja ?
*SFA:    jakajê pamêc´ ?
*SFA:    ja prýjazdžaju na kladbêščý , plaču staju kala pamêtnêkâ , hâlašu .
*SFA:    prýjazdžaju sjuda i budu tut , étâ , prýjazdžac´ cjabe njan´čýc´ .
*SFA:    (...) persname , dzelâ v tom , što , vidzêš li , što persname stajic´ na jaho stârane .
*SFA:    ty nêčyvo ni daš rady .
*SFA:    lëhkâ tam dzelâjêccý hétâ .
*SFA:    značýt , ni nadâ jaje zâščyščac´ .
*SFA:    idzicê na kvarciru , xaj tam jon užo vylâmâšý úsë padrad , xaj pâvydzirajê , i tabe budzê xârašo .
*SFA:    kudy jana smotrê ?
*SFA:    vot ja ni pânimaju .
*SFA:    takajê užo sil´nâjê ljubov´ .
*SFA:    (...) nu dyk , nu začem jana tady ?
*SFA:    (...) dyk va úsex narmal´nyjê !
*SFA:    jak žyvuc´ vun ljudzê i ni stradajuc´ ?
*SFA:    ribënâk to ú cjabe jos´ užo .
*SFA:    rasci jaho , xadzi zarâ ustrojêšsê (.) na rabotu .
*SFA:    čub nastavêlâ i pašla .
*SFA:    (...) nu dyk ja tabe hâvaru , ty nêčivo ni sdelâjêš pakudâ +...
*SFA:    ni ty , ni ja .
*SFA:    pakudâ jana hétâ dzelâ ni ryšyc´ .
*SFA:    a jana ni ryšajê .
*SFA:    jana ni ryšajê , jana stajic´ .
*SFA:    nu , dyk a čom réč ?
*SFA:    ja da sasedzêj lëtâlâ lëtâlâ , lëtâlâ lëtâlâ , bâranilâ bâranilâ , to z milicýjêj , to bez milicýjê .
*SFA:    vot kab kali-nebudz´ pâlučylâ , to bylo by (.) xârašo .
*SFA:    cjaper čuju , b´´juccý , dzjaruccý , ja dažý [_/] dažý ni rýagiruju .
*SFA:    pânimajêš jak ?
*SFA:    jana [_/] jana ž tožý pânjala .
*SFA:    dyk i tak tut tožý .
*SFA:    ja pânimaju , što žalkâ persname , nu , dyk inciresnâjê pazicýjê jejnâjê .
*SFA:    dyk xaj xlapca pâžalejê .
*SFA:    (...) nu , dyk tam étâ [_/] étâ ni vapros .
*SFA:    pakudâ persname budzê vo édâk vo xadzic´ +...
*SFA:    usim zdaroúê (.) sporcêc´ , i úsë budzê ú paradku .
*SFA:    i budzê hédâk prâdalžaccý úsju astaúšusê zyzn´ .
*SFA:    paétâmu jana dalžna ryšyc´ što-tâ adno .
*SFA:    i úsë tut zavisêt ad jaje , a nê_ad_kovâ druhovâ .
*SFA:    (...) ja vam daúno úsë étâ hâvarylâ .
*SFA:    (...) nu dyk , a jeslê budzê tak , dyk dal´šý budzê tak žyc´ .
*SFA:    persname tožý maje polnâjê prava na hétu xatu .
*SFA:    jak taki jon tabe mily , dyk dzjaržy jaho .
*SFA:    (...) nu dyk , a čom réč ?
*SFA:    u majej xacê , pânimajêš jak ?
*SFA:    a nixto nikudy jaho ni dzërhâjê .
*SFA:    pahaúkâlâ tam neštâ žonkâ , dyk što hénâ haúkân´nê ?
*SFA:    tak jano budzê prâdalžaccý , i ni vapros .
*SFA:    i xlapec héty tožý .
*SFA:    nu dyk , a pâtamu što jon pâdrastajê , ty ž učci .
*SFA:    porcêcê étâmu dzicjacê žyzn´ .
*SFA:    vo , i zaklejêc´ étâ pis´mo , i ú élektrasecê dac´ .
*SFA:    nu , kanešnâ , jaho úse balujuc´ .
*SFA:    jon prýspasobêúsê , jon žý vidzê vašý âtnašénêjê .
*SFA:    jon vidzê , što hétâ nêizmennâ budzê tak .
*SFA:    ran´šý jon padbajêvâúsê , bajaúsê , kakajê-tâ budzê za étâ adplatâ .
*SFA:    ciper´ jon pryvyk , što za étâ nêčivo nima .
*SFA:    (...) jakajê jim užé raznêcý ?
*SFA:    hénym babuškâm , dzeduškâm pa vosêmsêt hadoú .
*SFA:    (...) jana što vidzê , to pajot , pânimajêš vot .
*SFA:    jon prýdlažyú , što vrodzê kak hényx (.) specýj ni bylo , no jany tam usë roúnâ ničohâ ni kupilê .
*SFA:    z´ persname dyk panjatnâ , nu .
*SFA:    idzi i načuj ú hénâj mašynê .
*SFA:    i što , jana sâbirajêccý vo tak da kanca žyznê pražyc´ ?
*SFA:    ja pânimaju , kada@w (.) saúmesnâjê , étâ , žyl´jo , dumâjêš (.) i hadajêš , jak ty tut étâ padzelêš usë .
*SFA:    nu , persname pryjexâlâ .
*SFA:    mašynâ našý zdoxlâ .
*SFA:    i ja učyra jexâlâ za rulëm , hlaúnâjê što , a vênavatâ ž jescestvênnâ što ja .
*SFA:    a ja ž dnëm , a sneh , taki sneh valiú .
*SFA:    ja polčyc´vërtâhâ +...
*SFA:    sneh z´ jaje , a jana jak hara stajalâ , étâ mašynâ , ú snjahu .
*SFA:    z´mjala hény sneh , selâ , prijexâlâ ú kârini , zabralâ persname , bo jana , dumâju , poslê baleznê .
*SFA:    a ú jaje sën´nê âlêmpiadâ pa (.) bêlaruskâmu , dyk jej xacelâsê da hénâj rýpicitâršý papascê .
*SFA:    zavezlâ jaje ú horâd da rýpicitâršý , apjac´ pryjexâlâ ú lisxoz , pastavêlâ étu mašynu .
*SFA:    nu , i da šysci prâbyla na rabocê .
*SFA:    persname pryjexâú z´ minskâ .
*SFA:    +" ty persname sama zâbjary i za mnoj zajedzsê u lisxoz .
*SFA:    ja iznoú [_/] iznoú zâvjala jaje , s´jezdêlâ ú horâd , a ú horâd žý ž trébâ tam tudy , k pad´´jezdâm .
*SFA:    pad samy pad´´jezd pryjexâlâ da étâj cëtkê , zâbrala persname .
*SFA:    pryjexâlê ú lesxoz , jana užé neštâ načýlâ ni zâvadziccý .
*SFA:    tut xlapcy dzërnulê , nu , iznoú ja selâ za rul´ i jedzêm .
*SFA:    a (.) na kal´cé na mjane neštâ étyjê vadicêlê kosêccý , pânimajêš ?
*SFA:    u mjane ni robê , nêčyvo ni robê .
*SFA:    ja úključaju étât samy , pâvarot , jany ni robê .
*SFA:    svetâ nima , ja jedu bez svetâ .
*SFA:    no ja ni âprýdzililâ , što bez svetâ , pâtamu što ja jedu pa svetlâj ulêcý , pânimajêš jak ?
*SFA:    a tady ja tak na héty vo , vo na [_///] dze pakazyvâjê , na datčýkê +...
*SFA:    ja vidžu , što ja pâvaračývâju napravâ .
*SFA:    dumâju +"/.
*SFA:    +" pâvaračvâju napravâ , nima pâvarotâ .
*SFA:    nu , ni haryc´ étât vo , lampâč´kâ étâ ni haryc´ .
*SFA:    u mine nejkê úžo dzikê taki strax .
*SFA:    u dosâx zarâ kančajêccý ulêcý , i svetâ ž užo bolêj nima .
*SFA:    vsë , horâd kančajêccý , a mne ú kâryni jexâc´ saúsem bez svetâ .
*SFA:    i ja tak pâcixonêčku , dumâju , budu prýtarmažývâc´ , étâ samâjê .
*SFA:    ja tak raz ubok i zdoxlâ , i zahloxlâ , i úsë .
*SFA:    tut my pâstajalê pâstajalê , tady vyzvâlâ taksi , persname pâsadilâ ú taksi , persname pajexâlâ damoj .
*SFA:    kažu +"/.
*SFA:    +" jedz´ (.) daxaty , bo tut nêjizvesnâ čém končýccý .
*SFA:    sased pryjexâú , nas dzërnuú , zavëz u lisxoz .
*SFA:    a účorâ astaúsê .
*SFA:    ja hâvaru +"/.
*SFA:    +" ne , pajexâlê , persname ž z namê vo étâ [_///] pâcjanuú dy zâcjanuú nas .
*SFA:    i vo jos´ s´ kim žý ž vâzraciccý , étâ , a ja úžo zamërzlâ , ú nohê , úsjudy .
*SFA:    +" ne , ja astanusê .
*SFA:    no jon , praúdâ , astaúsê tam , dârâzbiraú .
*SFA:    u dvanaccýc´ zvanju +"/.
*SFA:    +" u skokâ@w persname prýjazdžajê ?
*SFA:    kažu +"/.
*SFA:    +" ú pjac´ čysoú .
*SFA:    nu , kazaú +"/.
*SFA:    +" možý , što zrablju da pjaci .
*SFA:    neštâ tam kupiú , neštâ étâ +...
*SFA:    +" staúlju nejkê tam gêniratâr .
*SFA:    i takajê zlajê , nu .
*SFA:    vot ni znaju , zaútrâ jon dakončý , ci što .
*SFA:    a tut persname +...
*SFA:    a persname prýjezdžajê u pjac´ čysoú , i da pjaci sâraka nêčivo nima na kârani .
*SFA:    nu , vot jana pryjexâlâ <ú pjac´ sorâk>[_//] na pjac´ sorâk , to jana ú šésc´ čysoú tokâ@w prybylâ .
*SFA:    mašynâ adna_zâ_adnéj , jaje ž jak zâstâparylâ by , jak stalâ by ja tam , i vsë , i da svidan´nê .
*SFA:    (...) jany ni znajuc´ dažý , što persname zâbaleú .
*SFA:    što persname slamaú , nu , što persname slamaú nahu , dyk skažu .
*SFA:    a što persname baleú , étâ samâjê , ja vabščé ni kazalâ .
*SFA:    ali ú mjane xruscelâ , persname , tožý tady tam .
*SFA:    dy jano dalžno apuxnuc´ , jana jak kalodâ zrobêccý ú mamént .
*SFA:    (...) tam xudzejšýjê i tanejšýjê jos´ , i taúscejšýjê .
*SFA:    jano , hlaúnâjê što , kab jon ciper +...
*SFA:    vot pabudzê ú gipsu , jano cêžylo , što ú gipsu .
*SFA:    nejkêjê xrupkêjê koscê pâlučajuccý .
*SFA:    nu dyk , vot ciper adnu nahu hétu (.) ni nâstupajučý , a tak jon žý ž sil´ny , ú rukax , usjudy , i da tohâ tualetâ dapryhâjê .
*SFA:    dy hétâ srasceccý , božý moj , starym étym vun srastajêccý , a hétâ ž mâladyjê kostkê .
*SFA:    (...) nu , brat +...
*SFA:    što ž , jany ž blizkêjê .
*SFA:    (...) oj , božý moj , božýčkâ , alê vot kab dze-nibudz´ što-nibudz´ bylo takojê , šob čýlavek xâxataú da úpadu .
*SFA:    pânimajêš jak ?
*SFA:    a hétâ tut ty ničohâ ni daš rady .
*SFA:    jeslê ni budzê persname s taboj razâm v adnu ruku , ty nêčivo ni daš rady .
*SFA:    kak tokâ@w persname (.) âprêdiliccý , nijakâj tut rady vjalikâj .
*SFA:    nadâ , šob jana sama étâ delâ ryšylâ .
*SFA:    hubê dzjaúčynâ sjabe (.) v korên´ .
*SFA:    (...) tabe delâ , kudy jon xodzê ?
*SFA:    ty pa jahonâj dušy dažý i ne pêrýžyvaj .
*SFA:    (...) nu dyk , ty prâžyla žyznju , dyk zatojê ž xaj syn prâžyve tâlkaúnej .
*SFA:    v étâm nima nijakêx vaprosâú .
*SFA:    vo tut vaprosâ ja ni vižu nijakâvâ .
*SFA:    nixto ni zâbaleú , nixto ni hétâ +...
*SFA:    jak dzila tam budzê pytaccý ci što .
*SFA:    učycêl´ tožý hétkê samy , jak i učynik .
*SFA:    a tut , ja hâvaru , jon sebja prékrâsnâ čustvujê .
*SFA:    a jon ustrojêúsê , jak karol´ na imjaninâx .
*SFA:    (...) dobrâ , persname , ni znaju , što tabe pâsavetâvâc´ .
*SFA:    jakijê jamu lekcýjê pâmahajuc´ ?
*SFA:    (...) nu , kalbasy narmal´nyjê pâlučylêsê .
*SFA:    tak , kažu +"/.
*SFA:    +" pa skokâ@w ž budêš davac´ kalbaskâú ?
*SFA:    +" nu vot , bjary skokâ@w xočýš .
*SFA:    kažu +"/.
*SFA:    +" nu , ja ni znaju , nu , jakix kalbaskâú pjac´ vaz´mu .
*SFA:    a zrabilê my tryccýc´ , da .
*SFA:    ščytajê (.) šés´@w tudy , tady šés´@w (.) užo jim u jiúê .
*SFA:    étâ palučýccý +...
*SFA:    skokâ@w tam užo , dvanaccýc´ ?
*SFA:    tady pâščytalâ (.) na šasce , tady ž užo +...
*SFA:    ja tam adna užo tokâ@w sa svinčom âstalasê .
*SFA:    use gârackijê zrabilêsê .
*SFA:    hétu ž usë roúnâ ni papol´zujêš , pâlučajêccý , zânjaseš hénym monstrâm .
*SFA:    (...) nu , narmal´nyjê , ni skazac´ , što tolstyjê očýn´ .
*SFA:    ali tak sil´nâ ni rvalêsê .
*SFA:    bo jak , byvajê , škrébâjêš , što i tak i ni vazmožnâ étym nažom jix (.) dâparjadkâvâc´ .
*SFA:    nu i , karočê , hétâ my úsë ú vâskrysen´nê zrabilê , dyk zâvjazli jim .
*SFA:    ja sabe astavêlâ tut dva štyxêlê takijê i adin zapxnulâ ú mârazilku .
*SFA:    to mamâ mne kazalâ pa cêlifonu +"/.
*SFA:    +" nadtâ ž bac´kâ xvalê , nadtâ smačnâjê .
*SFA:    adnu byla úzjaúšý (.) cély kruh , nu âstal´nuju úžo pixalâ ú hétyjê vot , dze lepšýjê .
*SFA:    (...) ne , ja jaho âtvarylâ razâm z étym +...
*SFA:    nu , vo taki +...
*SFA:    toústâjê takojê vot étâ .
*SFA:    (...) da , nu takohâ vot .
*SFA:    (...) da , dyk ja hétâ , nu +...
*SFA:    ja jix zrazu (.) vady ú uksus i na balkon vykênulâ .
*SFA:    a rabilê my jix až u vâskrysen´nê večêrâm .
*SFA:    nu i vsë , karočê , a nextâ ž tam pâmiraú .
*SFA:    xlapec , možý , dvaccýc´ hadoú , tam z matkâj tokâ@w žyú (.) tožý .
*SFA:    nu i mamâ ni pajexâlâ , karočý .
*SFA:    a ú aúorâk@w jaha xranilê .
*SFA:    i vot jak xranilê , jaje pryjexâlê zabralê .
*SFA:    u dva časa , ci ú skokâ@w tam , u aúorâk@w .
*SFA:    nu , kada@w xâranilê užé , šob étâ užé (.) adbyc´ étu vo , pânaxidu hétu .
*SFA:    užo žyr , dyk ni vapros .
*SFA:    jany úžo i davol´nyjê .
*SFA:    persname hénâ jak byla pryvezšý myc´ pasudu étâj žytkâscê +...
*SFA:    tak jana mne xârašo syhralâ , takuju xarošuju rol´ .
*SFA:    ja hétu vannâčku , úsë hétâ nâmačylâ , nu , s č´ajnêkâm nahrélâ vady i hétâ kak (.) nalilâ .
*SFA:    mama kažý +"/.
*SFA:    +" nejkâj atravy ty , musê , tut l´ješ .
*SFA:    a zapâx žý ž pryjatny tam taki .
*SFA:    ali úsë , znajêš , i mêsarubkâ , úsë , a tak tam tréš tréš hétâj vady .
*SFA:    tak xârašo , úsju vannâčku zabéxâlâ , úsë smylâ smylâ .
*SFA:    i my pryjexâlê damoj , možý , v adinâccýc´ čysoú večýrâ ú pânjadzelâk , bo pajexâlê ú čatyrý .
*SFA:    (...) ni zvanilâ ž ja , tožý úžo sâbiralâsê .
*SFA:    jany ž sâbiralêsê ú aksakâúščýnu úžo sa srydy jaho byli pêrývjazci .
*SFA:    tam cipâ (.) rýâbêlêtâcyonny céntâr taki .
*SFA:    (...) da , tam jany +...
*SFA:    nu , jon kak sânatorêj .
*SFA:    a jana kazalâ , što jeslê ni smožý jon užé (.) za saboj uxažývâc´ +...
*SFA:    bo kazalâ , xadzic´ jon užo načaú , a ruka (.) ploxâ .
*SFA:    adzeccý vot jamu , razdzeccý , kazalâ , štany zâšpilic´ , étâ úsë prâblêmacičnâ .
*SFA:    dyk kazalâ , što tady budzê kupljac´ jana sabe (.) tudy pucëvku étu i sidzec´ tam z´ jim .
*SFA:    étâ ž jana jiščé až na toj nidzelê .
*SFA:    (...) dobrâ , spasibâ .
*SFA:    užo kazalâ , na popê nadtâ sjadzec´ bol´nâ .
*SFA:    bo tam kostkâ adna .
*SFA:    (...) ja jak hljanu , pânimajêš , jana ú školê ú mjane byla kudy krupnejšýjê .
*SFA:    i ú šésc´ , byvajê , jedzê .
*SFA:    zvonê mne +"/.
*SFA:    +" ja jiščé jedu s unêvêrsitetê , u čytalkê sjadzelâ .
*SFA:    oj , kab jak jaje troškâ papravêc´ , kab jana troxâ +...
*SFA:    jana byla b troxâ sil´nejšýjê takajê .
*SFA:    a tak znajêš , jak (.) use baleznê prýstajuc´ ?
*SFA:    (...) nu paka , nu , zmahajcêsê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page