fam_sm_34

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SFF Town, SF10 Town
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SF10:    brms
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SF10:    be+ru+brms
@FL of SFF:    brms
@FL of SF10:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SFF:    a z žynoj kak pâznakomêlês´ ?
*SF10:    oj , z žynoj étâ byl cély blokbastýr .
*SFF:    nu vo , raskazyvâj .
*SF10:    žéna +...
*SF10:    ja učyúsê tada@w ú ašmjanâx u cexnêkumê .
*SF10:    žéna tam , étâ , prýpâdavacêlêm byla .
*SF10:    to is´ ja polhodâ prâučyúsê , i patom ana tam +...
*SF10:    ana [_/] ana učylâs´ na zaočnâm v inscitucê ú bipê .
*SF10:    i pašla tuda (.) prépâdâm .
*SF10:    i pryšli my .
*SF10:    pervâjê parâ , čo-tâ@w tam .
*SF10:    sjadzic´ nejkâjê dzjaúčynkâ i sjadzic´ tam na paslednêj parcê .
*SF10:    dumâju +"/.
*SF10:    +" možý , jakajê novên´kâjê , pêrývjali [_//] pêrývjalasê atkul´ .
*SF10:    tak pâsmatréú vsë (.) prýfêsêanal´nym vzhljadâm , âcéniú .
*SF10:    nu , ot sjadzelê .
*SF10:    vyxodzêm na pêrymenu , i tam z druhix hrup .
*SF10:    ana raz i pašla kuda-tâ tam v lâbaranskuju .
*SF10:    nu malâ li čë@w ?
*SF10:    sama ta melkâjê .
*SF10:    šo tam , âprýdziliš ?
*SF10:    écê (.) úsë +"/.
*SF10:    +" a xto takajê étâ ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" da , étâ maja dzeúkâ .
*SF10:    mol +...
*SF10:    jak u vadu hljadzeú .
*SFF:    aha .
*SF10:    vsë , patom , nu , tak kak-tâ +...
*SF10:    na pervâm kursê ana ú nas ničo ne vjala .
*SF10:    a patom , na vtarom kursê (.) tam (.) dalê jej hrupu kuratârâ , možý , štob +...
*SF10:    byli dva (.) ú hrupê , dva aboldusâ .
*SF10:    adzin sa smarhon´ , vtary ne znaju atkudâ .
*SF10:    persname taki sa smarhonê .
*SF10:    i vot +...
*SF10:    a ja sa svajej kuratâršýj (.) byl v očýn´ xarošýx âtnašénêjêx .
*SF10:    nu , vot étâ vot , vse écê mai druz´ja tam , kascjak hrupy .
*SF10:    iščé tam uhaloúnâjê pravâ adna vjala .
*SF10:    tožý my da six por družým z´ jej , abščajêmsê .
*SF10:    i vot ani meždu saboj , kuratâršý i étâ užé , persname .
*SF10:    +" blin , nadâ persname persname persname âddalžyc´ na paru dnej u hrupu .
*SF10:    +" a čivo ?
*SF10:    +" da tam hâvaryt ["-"] écê dva aboldusâ ustrojêlê bes@k +...
*SF10:    +" ni sluxâjuccý tam vsë , da slëz davodzêc´ .
*SF10:    nu , kak-tâ tak skazalê i skazalê .
*SF10:    patom (.) sabralêsê my z´jezdzêc´ na ékskursêju ú nesvêž , u mir .
*SF10:    nanjalê aútobus .
*SF10:    nu , i úsej hrupâj pajexâlê .
*SF10:    prýhlasilê écêx svaix prýpâdavacêlêj , kafêdru prâvavedzêjê .
*SF10:    tam užo my kak-tâ , tam užo s étâj samâj +...
*SF10:    narmal´nâ s étâj persname persname , nu , užé s majej žynoj .
*SF10:    tam raz-raz , načylê prysmatrývâccý užé .
*SF10:    nu , na abratnâm puci , kanešnâ žý , my úzjalê vodâčkê tam .
*SF10:    v nâvahrudkê +/.
*SFF:    kak vsegda .
*SF10:    +, stalê vozlê ozêrâ , upatrybilê .
*SF10:    patom tam iš´č´ë iš´č´ë .
*SF10:    nu +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, što ž ?
*SF10:    ni dzecê ž užo , vse vzroslyjê .
*SF10:    karočý , pryjexâlê ú abščahu .
*SF10:    a ú ašmjanâx , étâ ž bylo let (.) vosêm nazad , atkrylâsê dzêskacekâ rylaks ["] .
*SF10:    vot écê vot neonâvyjê marhalkê vsjakêjê .
*SF10:    to is´ étâ tak bylâ modnâ tam .
*SF10:    i vot éty druh moj , katory mesny , haryt@w +"/.
*SF10:    +" pajdzëm na rylaks ["] .
*SF10:    pryjexâlê , nu , dzelâ osên´ju , cëmnâ úžo .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" persname , šas@w ja pajdu pêradzenusê , vaz´mu hrošý ú abščahê , nu , i pajdzëm .
*SF10:    i pâluč´ajêccý , vot écê dva (.) balbesy , vot étyjê , jany žyli vot dver´ u dver´ sa mnoj .
*SF10:    naprocêú , čérýz kârydor .
*SF10:    ja zašol , čë-tâ@w tam pêradzeúsê .
*SF10:    vyxažu , dumâju +"/.
*SF10:    +" a , étâ ž ix nadâ bylâ (.) nâkazac´ .
*SF10:    zâxažu , plitkâ dvuxkamfârnâjê , nejkêjê tam jajkê , skvarkê žarýccý .
*SF10:    ja dux nahoj , pâljacelê étyjê plitkê .
*SF10:    +" takoj i takoj , ka mne !
*SF10:    vyxodzêc´ dva hlista .
*SF10:    ja hâvarju +"/.
*SF10:    +" rybjatâ , mne tut pâstupilê svedzênêjê , što vy âbižajêcê svajvo kuratârâ .
*SF10:    +" étâ nêkrasivâ , nel´zja tak dzelâc´ .
*SF10:    to da së@w .
*SF10:    karočê , hâvaru +"/.
*SF10:    +" budzêcê išo âbižac´ , ja vas pâubivaju .
*SF10:    rybjatâ pa scenâčkâm râspaúzlisê .
*SF10:    strašnâ im , što ž ty .
*SF10:    pryšoú tut (.) u dva razâ zdâravejšý za dvaix [_//] abojêx ix .
*SF10:    karočê , praxodzê , možý , tydnê dva .
*SF10:    kuratâršý hâvaryt +"/.
*SF10:    +" ty bisedu prâvadziú ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" atkudâ vy znajêcê ?
*SF10:    ja nêkamu ni [_///] vabščé ničo ni raskazvâú .
*SFF:    aha .
*SF10:    pryšoú p´´jany tam , pastrojêú ix i pašoú na étât rylaks ["] .
*SF10:    tam jaščé patom kakijê-tâ mesnyjê zâcépilêsê .
*SF10:    tam z´ jimê da poúnačy my z étym druhâm +...
*SF10:    to my ix bilê , to jany nas .
*SF10:    i , karočý , bylâ vesêlâ .
*SF10:    i , étâ samâjê , i vsë .
*SF10:    ana haryt@w +"/.
*SF10:    +" takijê stalê +...
*SF10:    adzin staú starâstâj hrupy .
*SF10:    ni smarhonskê , a vtary .
*SF10:    bo smarhonskê vabščé tam +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, takojê tupojê , tam što +...
*SF10:    nu , harat +"/.
*SF10:    +" vo bljaxâ , xoc´ da rany prykladyvâj .
*SFF:    aha .
*SF10:    +" što za zâlatyjê ljudzê za adzin dzen´ .
*SF10:    hâvaryt +"/.
*SF10:    +" vot [_/] vot my ú vâskrésen´jê jezdzêlê ú les , užo ú pânjadzelâk +...
*SF10:    haryt@w +".
*SF10:    a što , a ja ta vot on , blin .
*SF10:    každy +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    idzëm +...
*SF10:    vot ja vyxažu iz blokâ , étât vyxodzê , tak raz k scenâčkê .
*SF10:    ja tam i bic´ ix ne biú by , ja ni +...
*SF10:    u žyznê ni biú nikohâ sam pervy .
*SF10:    jeslê užé tam mjane nâčynajuc´ , tady bâranjusê .
*SF10:    a tak +...
*SF10:    jaščé byú pâcanom , načýlê majho bratâ p´´janohâ bic´ tam u klubê (.) sel´skêm .
*SF10:    daú âdnamu ú labéšnêk .
*SF10:    pitnaccýc´ minut mordâj u sneh makalê .
*SF10:    ja úžo z´dzelâú , zabiú .
*SF10:    poslê étâhâ ja nikohâ ni trohâú .
*SFF:    nu , kulak sil´ny .
*SF10:    dyk ja ž pacél´vâú , use kostâčkê pâvybivaú .
*SF10:    vo tak , blin .
*SF10:    patom jak nâljacelâ bryhadâ , jak dalê mne štakecênâj pa baške .
*SF10:    štakecênâ pâlamalâsê , kroú sviščý .
*SF10:    karočê , my z bratâm za [_/] za minut pjac´ +...
*SF10:    sem čýlavek valjalâsê , a vas´my úcëk .
*SF10:    udvajox +/.
*SFF:    kašmar .
*SF10:    +, pâlažylê .
*SF10:    no bratu +/.
*SFF:    a brat tožý taki ?
*SF10:    brat +...
*SF10:    vot u mene metâr semsêt@w try rost , u bratâ , metâr vosêmsêt (.) pjac´ .
*SF10:    nu jon taki bolêj xudaščavy , nu u pljačax šyrokê .
*SF10:    cjaper to jon užo , kanešnâ , puzâ nažraú , kada@w úžo žaniúsê tam , usë .
*SF10:    a tak +...
*SF10:    vabščé ja byú takoj kamplekcýjê dze-tâ , kak ščas@w .
*SF10:    nu tokâ@w što , sâatvetstvênnâ , pa vozrâstu (.) pamel´čê .
*SF10:    a jon taki bolêj suxaščavy .
*SF10:    nu takijê klešnê dlinnyjê , dâstavaú dalëkâ .
*SF10:    vsë , my sem čýlavek pâlažylê .
*SF10:    vas´my sa štankecênâj staú udzirac´ , dyk dvjaramê pryžalê .
*SF10:    iščé dali [_/] dali pa hâlave , i jon tam valjaúsê .
*SF10:    a samy pervy , katory nač´âl +...
*SF10:    to is´ ja , pâluč´ajêccý , z zavklubâúšýj na scénê upâtrybljaú šnaps .
*SF10:    +" nu , persname persname , novy hod .
*SF10:    lja-lja-tâpalja tam , pa čarâčcý vypêlê .
*SF10:    a brat tam užo nabraúsê , na stul´čýku prysnuú .
*SF10:    ja smatru , i étât +...
*SF10:    a , pâlučajêccý , našý vësâčkâ malên´kâjê byla tam .
*SF10:    u nas , nu , xlapcoú čýlavek sem bylo .
*SF10:    a za paru kilâmetrâú ad nas takajê cipâ , jak žodzêškê , vêlêčinoj vëskâ (.) palušý , céntâr kalxozâ .
*SF10:    i tam ix , nu , talpa byla .
*SF10:    nu kaki-tâ úse takijê nêsalidnyjê rybêtâ , melkêjê [_////] drobnyjê .
*SF10:    i vot my pâstajannâ z jimê rubilês´ .
*SF10:    ix tam prydzê čýlavek dvaccýc´ , a nas pjacêrâ .
*SF10:    jany s kalamê .
*SF10:    my âharodâmê behâjêm .
*SF10:    patom (.) jany užo iduc´ .
*SF10:    a čerêz našu vësku +/.
*SF10:    xx , aha .
*SF10:    +, patom čérýz les +...
*SF10:    ana ubilâs´ .
*SF10:    my bratâ kamazâ zavodzêm .
*SF10:    i na kamazê ix dâhanjajêm , i tam u lesê lovêm pa âdnamu , i im tam tady dajom .
*SF10:    na kamazê , karočý , hanjalê ix .
*SFF:    kašmar .
*SF10:    nu , i vot , karočý , jany pâsmatrélê , nas tokâ@w dvojê i sased moj .
*SF10:    sasedu ruka vyvêxnutâ , až padvjazânâ .
*SF10:    nu , vsë , ja na scénê , brat zasnuú .
*SF10:    i héty adzin padxodzê i nâčynajê jamu úžo tam pa mordzê davac´ .
*SF10:    a ja , nu , ja ž užo vyručac´ bratâ .
*SF10:    sa scény staú dzêsan´cirêvêccý .
*SF10:    tam try radâ stul´jêú stajalê .
*SF10:    ja tudy jak zâdzêsan´cirâvâúsê .
*SF10:    vylêz , baki nabityjê , a nâstrajenêjê takojê xarošýjê xarošýjê stalâ .
*SF10:    kak val´nuú !
*SF10:    dyk xaceú papasc´ jamu kuda-tâ ú lyč +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, a papaú u lob .
*SF10:    xârašo , što papaú u lob .
*SF10:    jeslê b ja tagda jamu ú lyč , bylâ by tam s´@k +...
@End
(Stand: 16.03.2023)  |