fam_sm_1

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, hyru
@Participants:    SFB Migrant, SFA Migrant, SFC Migrant, SFD Migrant
@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of SFB:    brms
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFC:    brms
@L1 of SFD:    ru
@MT of SFB:    be+ru
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFC:    brms
@MT of SFD:    ru
@FL of SFB:    brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFC:    brms
@FL of SFD:    ru
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*SFB:    ja nekâlê jeú hétu samuju , sâladuxu .
*SFB:    persname ni pomnê takohâ iščé .
*SFA:    i ja ni pomnju .
*SFA:    užo kali ja ni pomnju , tak atkul´ persname pomnê ?
*SFC:    ni jelâ sâladuxê ?
*SFB:    oj .
*SFA:    a jany jelê !
*SFA:    i ja na hod maložý jaho , no my ni jelê domâ !
*SFB:    cývêlizacýjê úžo byla u nas u vëscý .
*SFA:    da , u nas +/.
*SFD:    čo@w za sâladuxâ ?
*SFB:    ja pomnju , pry lampê knižkê iščé čytalê .
*SFA:    kvas takoj dzelâlê xlebny , cipâ na zakvaskê xlebnâj .
*SFA:    tam , dze mjasilê cestâ .
*SFB:    bočkâ [_/] bočkâ imênnâ dubovâjê .
*SFD:    nu .
*SFB:    mjasilê xleb , patom âstavalâs´ poslê xlebâ étâ , vot takojê , zakvaskâ étâ .
*SFA:    zakvaskâ .
*SFA:    nu , tak kusočêk étâvâ +/.
*SFB:    cestâ étâ âstavalâs´ xlebnâ .
*SFB:    i patom râzvadzilê .
*SFB:    ana kak ?
*SFB:    ni to što skazac´ , što ana +...
*SFB:    ni brahê tam ni bylo , ničohâ .
*SFB:    no takoj vkus u nijo , kvasâ cipâ , kvasâ takovâ , no bolêj +...
*SFB:    s kartoškâj , ci što , i xalodnên´kâjê s étâj kladoúkê prycjahnuc´ .
*SFB:    kartoškê večýrâm nâvarylê i s étâj samâj sâladuxâj .
*SFD:    ja čuúšý pra sâladuxâ , no ni jeúšý .
*SFB:    astatkê [_/] astatkê at étâvâ samâvâ , at kvasâ , da ?
*SFB:    nu , ad +/.
*SFD:    aseúšý [_/] aseúšý katory .
*SFA:    xleb ne .
*SFB:    xleb , on zakvašývâlê .
*SFB:    xleb vot ran´šý +/.
*SFA:    kvas nâstajaščý nâlivalê , vot étât samy , kružku i pilê .
*SFB:    xleb kvasêlê .
*SFD:    čëtâ ja pomnju , étâ ú babkê iščo .
*SFD:    ja iščé pâcanom malên´kêm byú .
*SFB:    ne ne .
*SFB:    babuškâ macê pjakla xleb , ja pomnju , iščé ú pečy .
*SFB:    taki damašnê xleb , ja pomnju .
*SFD:    a ú nas usju žyzn´ domâ xleb pjakli .
*SFD:    my étyjê paslednêjê hady ne pjakli .
*SFB:    persname kupljalê .
*SFB:    tožý ni pomnêš xlebâ takohâ ?
*SFA:    my tokâ@w +...
*SFA:    ja iščé pomnju , jak mamâ +/.
*SFD:    poslê armêjê pryšoú , ana úžé pêréstalâ peč .
*SFB:    nu .
*SFD:    načýlê v mâhazin prývazic´ tam .
*SFB:    i vsë vsë .
*SFB:    tam âbyknavenny xleb tak iščo .
*SFA:    dažé peč mahli .
*SFD:    na kapusnâm lisce , pomnju , nâpičot .
*SFD:    étât kapusny list u ruskâj peči paložýt .
*SFB:    no ú jix ni bylo i pečy ruskâj .
*SFD:    i potym dastanêš , i écê paloskê , znajêš , at kapusty tada@w .
*SFB:    dyk tam hénu korâčku hryzeš .
*SFB:    tam takajê vkusnâjê , nu .
*SFD:    tam takajê , écêm pâlacencým prykrojêt .
*SFD:    nu , xleb ta nil´zja srazu svežý jesc´ .
*SFD:    jevo nadâ , šob nimnožkâ pâstajaú .
*SFB:    aha , hljadzi , kab užo ž stajaú .
*SFD:    nu .
*SFB:    âdryvajêš harbuškê , étâ ničohâ strašnâhâ .
*SFB:    narmal´nâ .
*SFD:    a éti , znajêš , pâvylazêc´ z bulâk , écê , takijê šuršavên´kêjê .
*SFB:    narâscê hétyjê .
*SFD:    da .
*SFD:    jix atlomêš , vkusnâ .
*SFA:    u nas pêrahi tokâ@w na svjatâ pjakli , a xlebâ ni pjakli .
*SFA:    ja úžo ni pomnju , a pêrahi +...
*SFA:    i to ú nas mamâ , jana sâvrymennâjê žénščýnâ , jana +...
*SFA:    éj [_//] jana pâhljadzelâ , što +/.
*SFB:    nu što ž , jana s amerýkê pryjexâlâ , dze ž tam !
*SFA:    pâljadzelâ , što kuxnju henâ peč tokâ@w zâharažývâjê .
*SFA:    našto jej hénâ ruskâjê peč , kali jana polkuxnê +/.
*SFC:    vy zabralê .
*SFA:    jana dzedâ pâdhâvarylâ .
*SFA:    dzed naš , tol´kâ pâdvučyc´ jaho trébâ .
*SFA:    jon taki .
*SFB:    pahladzê , i úsë .
*SFA:    aha .
*SFA:    pahladzê , i úsë .
*SFA:    pahladzêlâ dzedâ .
*SFC:    synâ neštâ ni zrabiú , baba krapčéjšýjê .
*SFA:    da .
*SFA:    nu , dyk pâljadzi , jaki rod !
*SFA:    va úsix dzeúkê !
*SFA:    nixto ni pêraborâ , ni adzin mužyk .
*SFC:    na xadu úsë pêrývidzët mamentâm .
*SFA:    nu vot , nu [_/] nu xto ?
*SFA:    u persname dzevkê , u mjane dzeúkê , u mamy dzeúkê .
*SFA:    dyk a dze ?
*SFC:    nu tam užo ú dzjacej pašli xlopcý .
*SFC:    užo úzjalê , da .
*SFA:    nu , tam !
*SFA:    a majix iščé ni znaju .
*SFA:    možý , majix i ne pêraborâjuc´ hétyjê xlopcý , možý +...
*SFA:    dyk étâ samâ +...
*SFA:    šo hâvarilâ ?
*SFA:    ja jak maja mamâ , pânimajêš ?
*SFA:    jana havorâ havorâ , tady âdvljačéccý raskazvâc´ , xto hétâ za čýlavek .
*SFA:    jana pra hétâhâ čýlavekâ čë-tâ@w raskazyvâjê .
*SFA:    tady jana âdvljačéccý +"/.
*SFA:    +" vot hétâ ž toj , katory ú kopcêvêčýx uzjaúšý tam persname dzjaúčynu , étâ +...
*SFA:    +" a što hétâ ja pra što raskazyvâlâ ?
*SFA:    ja kažu +"/.
*SFA:    +" nu , ja úžo i ni pomnju .
*SFB:    vot z étâj jêrundy , hétâ , z hétâj bočkê dzjaža takajê .
*SFB:    tam ni vysokâjê , vo takajê , bol´šý , čém vjadra pâltara .
*SFB:    hétâ úsë cestâ kada@w pâdnimajuccý naverx , ano attudâ úsë , étâ , na xleb pašlo .
*SFB:    âstajoccý ž , ni mojut étu +/.
*SFA:    oj , jakajê nečysc´ !
*SFA:    vo nečysc´ , a-ja-jaj !
*SFB:    étu jêrundovênku jana +...
*SFB:    jaho ni mojut .
*SFB:    cestâ vybrâlê vybrâlê , tam što astalâs´ +...
*SFB:    vot tuda zâlivajêccý úsë .
*SFB:    i ano tam zabražývâjêccý .
*SFA:    v astatkâx xlebâ , pâlučajêccý .
*SFB:    ano da .
*SFB:    pâlučajêccý takojê , oj .
*SFA:    zakvaskâ .
*SFA:    xlebny kvas .
*SFD:    vtaroj , na vtarom pad´´jomê .
*SFB:    da .
*SFB:    jak na brahê ty +...
*SFB:    ja tokâ@w pomnju , úkusnâ pilê vot advar kartoškê .
*SFB:    tam neštâ luk , patom neštâ +...
*SFB:    i vot étâj kartoškê večýrâm navarâc´ , i vot étâj sâladuxâj .
*SFB:    ana sladkâjê , vkusnâjê .
*SFA:    étâ nâzyvajêccý <senâ salomâ>["] .
*SFB:    takajê samâjê , toj žý samy kvas , no tut ničohâ +/.
*SFA:    vot bul´bâ varyccý , étâ , atcéžývâjêccý , tady vada tuda , i jadzim .
*SFC:    ja jeúšý .
*SFD:    nu jasnâ .
*SFD:    čo-tâ@w ja pomnju .
*SFA:    jeú .
*SFB:    nu .
*SFA:    salënên´kâjê .
*SFB:    i hlaúnâjê , što b pâstajalâ .
*SFB:    kada@w úžo ú dubovâj bočkê pâstajit ano +...
*SFB:    tožý ž xleb žý ni dzelâlê ú prastoj tam , ni ú kastrulê , ni ú vjadré .
*SFD:    ni zrja ž familêjê sâladuxê .
*SFA:    ja jak byla na prakcêkê +/.
*SFD:    pašli , persname .
*SFC:    pašli .
*SFA:    zarâ pojdzêcê .
*SFA:    u vâlkavysku byla na prakcêkê .
*SFA:    i vot my byli samuju zimu .
*SFB:    âdâdvihaj stol !
*SFB:    razložým i lažycêsê vy .
*SFB:    a čaho vy tut usë pojdzêcê ?
*SFA:    da .
*SFA:    a tut u nas sjuda vo âdvihaêccý , tady un šýračénny taki .
*SFD:    my na nëm žý +...
*SFD:    mestâ najdzëm , glavnâjê , štoby bylâ +/.
*SFA:    da .
*SFA:    i hétâ xazjajkâ nas paji +...
*SFA:    nu , rabilâ takuju , xâlâdničok , kažý .
*SFA:    my zarâ , dzjaúčaty .
*SFA:    a my ž na fermê , znajêš , na [_//] ú kalxozê byli na prakcêkê at cexnêkumâ .
*SFA:    na fermê bralê mâlako .
*SFC:    vy na fermê žyli ?
*SFA:    my ú kalxozê byli , a nam davalê , étym prâkcikantkâm .
*SFA:    ot idzi , try litrâ tabe nal´juc´ étâvâ mâlaka .
*SFA:    my hétâj , a ú jana +/.
*SFC:    i vy xadzilê za henym mâlakom ?
*SFC:    my na prakcêkê byli , ú hascinêcý žyli !
*SFC:    nam henâ mâlako sto let ni nadâ bylo .
*SFA:    dyk u jakoj hascinêcý , jak my ú kalxozê byli ?
*SFC:    dyk i my ú kalxozê byli .
*SFA:    dyk jakajê hascinêcý ú kalxozê ?
*SFA:    narmal´nâjê .
*SFA:    my byli ú iúêx hêranëny .
*SFB:    cývêlizovâny kalxoz !
*SFC:    tam takajê cývêlizacýjê byla !
*SFA:    jakajê tam hascinêcý ?
*SFA:    u nas na@k [_//] ad@k +...
*SFA:    râzmiscilê v étâm +/.
*SFB:    u cývêlizovânym kalxozê , a to ú babkâú râzmjascilê !
*SFC:    tam , možý , prýdsidacêl´ , šéjsjat@w hadoú , pa stale +"/.
*SFC:    +" jeslê buduc´ xlopcý xadzic´ u hascinêcu , vysêlju !
*SFA:    ne , u nas tam ne bylo .
*SFC:    kankrétnâ tak pastavêú .
*SFA:    a ja ž byla na prakcêkê .
*SFB:    kankrétnâ i čotkâ .
*SFC:    a dze tyjê xlopcý ?
*SFC:    jany pryvykšý buduc´ ú hascinêcý sjadzec´ .
*SFC:    buduc´ jany pad hascinêcýj stajac´ .
*SFA:    až v vâlkavyskâm rajonê ja ž byla na prakcêkê , v étâm samâm .
*SFA:    vabščé xârašo !
*SFA:    i cëtkê étâ , a cëtkâ étâ nêčévo ni dzeržalâ vot , nu .
*SFA:    ja ni znaju , možý , pârasënkâ jakohâ dzjaržalâ , možý , tokâ@w kury .
*SFA:    nu , takajê žénščýnâ , cëcê persname , pomnju .
*SFA:    i étâ , nu +...
*SFA:    i my prýnjasëm étâ mâlako .
*SFA:    jana kažý +"/.
*SFA:    +" a ja dumâju +"/.
*SFA:    +" nu jaki vot možnâ s présnâhâ malakâ xâlâdničok zrabic´ ?
*SFA:    ja nejêk , zima na dvaré +...
*SFA:    bjaré hétâ mâlako , nâlivajê čyčuc´ uksusa tuda .
*SFA:    tak ano zakislêvâjêccý , takojê robêccý .
*SFA:    a tady lukâ tam nârizajê , nu , takohâ vo répčýtâvâ , i ú kružkê nam nâlivajê , bul´by navarâ .
*SFA:    sluxâj , smâkata , âbaldzec´ !
*SFA:    i ni kifir .
*SFA:    sol´kê tam étâ .
*SFA:    nu tak vkusnâ !
*SFA:    +" xâlâdničok kažý ["-"] budzêm .
*SFB:    svet u nas pâjaviúsê ú šyjsêt@w sëmym hodzê ú vëscý .
*SFA:    a ja ni pomnju , ú jakom nam .
*SFA:    nu , ja pomnju , jak hétyjê man´cëry pa xatâx žyli .
*SFA:    usë ljatalê , étu liniju rabilê .
*SFB:    nu .
*SFB:    nu ja +...
*SFB:    a sokâ bylo ?
*SFB:    hady +...
*SFB:    takojê úžo .
*SFB:    iščé pomnju , bac´kâ skazkê +...
*SFB:    a skazkê , knižkê iščé byli vot .
*SFB:    dze jany pâdzjavalêsê s čýrdaka ?
*SFB:    ty +...
*SFB:    sokâ [_/] sokâ tam pomnju +/.
*SFA:    vot incirésnâ , dze jany , knižku .
*SFA:    jany knižkê bescénnyjê .
*SFB:    hénâ hénâ +...
*SFB:    tam nextâ +...
*SFB:    pomnju , sunduk stajaú nâvjarxu , taki zdarovy .
*SFB:    patom nextâ +...
*SFB:    jon , jak i pajexâlê +...
*SFB:    jak hényjê karonkê ad macê pajexâlê , tak i knižkê hényjê pajexâlê .
*SFA:    knižkê z takimê , znajêš +...
*SFA:    skazkê .
*SFB:    i zuby zâlatyjê ú matkê staja +...
*SFB:    étâ samâ , staja [_//] ljažalê ú hétâj , u mašyncý , dze nitkê ljažalê , dze šylâ .
*SFB:    nextâ +/.
*SFC:    nextâ úzjaú .
*SFD:    adna ž šufljadâčkâ byla .
*SFD:    bol´šý ž ni bylo .
*SFB:    nu , tam adna adna šufljadâčkâ .
*SFB:    tam ljažalê nitkê .
*SFB:    karonkê pâústaúljaúšý , patom neštâ zvaliúšýsê , ci što .
*SFB:    ja iščé pomnju étâ , iščé +...
*SFB:    užo ú školu xadziú .
*SFA:    ukralê .
*SFB:    i patom +...
*SFB:    a knižkê byli vo takijê .
*SFB:    bukvy !
*SFB:    vo takajê tâlščynoj i pêraplët taki kožýny .
*SFA:    takijê skazkê .
*SFA:    znajêš , jak bukvy takijê vot bal´šyjê , skazkê takijê iljustryrâvânyjê .
*SFA:    tam žý očýn´ cénnyjê knižkê .
*SFB:    tam pačci +...
*SFB:    ni to što pečatnyjê , a takojê , jak ručnajê .
*SFA:    my , kada@w dzecê pânâražalêsê , my xacelê ix dze-tâ pâdyskac´ .
*SFA:    no vidzêš , jany úžo pêrajexâlê .
*SFD:    azy , bukê +/.
*SFB:    da da .
*SFB:    tam ne , nu +/.
*SFA:    alê ž i ni našli my .
*SFB:    a patom neštâ na čyrdak na hény , usë .
*SFB:    jana dze-tâ újexâlâ , jana +/.
*SFA:    nu , vot jak pêrýizdžalê , možý , z hénâj vëskê .
*SFA:    tady z burčakoú pêrýjazdžalê ú panizzê , možýt byc´ , dze-tâ tam i zastrjalê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page