fam_sm_1

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, hyru

@Participants:    SFB Migrant, SFA Migrant, SFC Migrant, SFD Migrant

@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of SFB:    brms

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFC:    brms

@L1 of SFD:    ru

@MT of SFB:    be+ru

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFC:    brms

@MT of SFD:    ru

@FL of SFB:    brms

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFC:    brms

@FL of SFD:    ru

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*SFB:    ja nekâlê jeú hétu samuju , sâladuxu .

*SFB:    persname ni pomnê takohâ iščé .

*SFA:    i ja ni pomnju .

*SFA:    užo kali ja ni pomnju , tak atkul´ persname pomnê ?

*SFC:    ni jelâ sâladuxê ?

*SFB:    oj .

*SFA:    a jany jelê !

*SFA:    i ja na hod maložý jaho , no my ni jelê domâ !

*SFB:    cývêlizacýjê úžo byla u nas u vëscý .

*SFA:    da , u nas +/.

*SFD:    čo@w za sâladuxâ ?

*SFB:    ja pomnju , pry lampê knižkê iščé čytalê .

*SFA:    kvas takoj dzelâlê xlebny , cipâ na zakvaskê xlebnâj .

*SFA:    tam , dze mjasilê cestâ .

*SFB:    bočkâ [_/] bočkâ imênnâ dubovâjê .

*SFD:    nu .

*SFB:    mjasilê xleb , patom âstavalâs´ poslê xlebâ étâ , vot takojê , zakvaskâ étâ .

*SFA:    zakvaskâ .

*SFA:    nu , tak kusočêk étâvâ +/.

*SFB:    cestâ étâ âstavalâs´ xlebnâ .

*SFB:    i patom râzvadzilê .

*SFB:    ana kak ?

*SFB:    ni to što skazac´ , što ana +...

*SFB:    ni brahê tam ni bylo , ničohâ .

*SFB:    no takoj vkus u nijo , kvasâ cipâ , kvasâ takovâ , no bolêj +...

*SFB:    s kartoškâj , ci što , i xalodnên´kâjê s étâj kladoúkê prycjahnuc´ .

*SFB:    kartoškê večýrâm nâvarylê i s étâj samâj sâladuxâj .

*SFD:    ja čuúšý pra sâladuxâ , no ni jeúšý .

*SFB:    astatkê [_/] astatkê at étâvâ samâvâ , at kvasâ , da ?

*SFB:    nu , ad +/.

*SFD:    aseúšý [_/] aseúšý katory .

*SFA:    xleb ne .

*SFB:    xleb , on zakvašývâlê .

*SFB:    xleb vot ran´šý +/.

*SFA:    kvas nâstajaščý nâlivalê , vot étât samy , kružku i pilê .

*SFB:    xleb kvasêlê .

*SFD:    čëtâ ja pomnju , étâ ú babkê iščo .

*SFD:    ja iščé pâcanom malên´kêm byú .

*SFB:    ne ne .

*SFB:    babuškâ macê pjakla xleb , ja pomnju , iščé ú pečy .

*SFB:    taki damašnê xleb , ja pomnju .

*SFD:    a ú nas usju žyzn´ domâ xleb pjakli .

*SFD:    my étyjê paslednêjê hady ne pjakli .

*SFB:    persname kupljalê .

*SFB:    tožý ni pomnêš xlebâ takohâ ?

*SFA:    my tokâ@w +...

*SFA:    ja iščé pomnju , jak mamâ +/.

*SFD:    poslê armêjê pryšoú , ana úžé pêréstalâ peč .

*SFB:    nu .

*SFD:    načýlê v mâhazin prývazic´ tam .

*SFB:    i vsë vsë .

*SFB:    tam âbyknavenny xleb tak iščo .

*SFA:    dažé peč mahli .

*SFD:    na kapusnâm lisce , pomnju , nâpičot .

*SFD:    étât kapusny list u ruskâj peči paložýt .

*SFB:    no ú jix ni bylo i pečy ruskâj .

*SFD:    i potym dastanêš , i écê paloskê , znajêš , at kapusty tada@w .

*SFB:    dyk tam hénu korâčku hryzeš .

*SFB:    tam takajê vkusnâjê , nu .

*SFD:    tam takajê , écêm pâlacencým prykrojêt .

*SFD:    nu , xleb ta nil´zja srazu svežý jesc´ .

*SFD:    jevo nadâ , šob nimnožkâ pâstajaú .

*SFB:    aha , hljadzi , kab užo ž stajaú .

*SFD:    nu .

*SFB:    âdryvajêš harbuškê , étâ ničohâ strašnâhâ .

*SFB:    narmal´nâ .

*SFD:    a éti , znajêš , pâvylazêc´ z bulâk , écê , takijê šuršavên´kêjê .

*SFB:    narâscê hétyjê .

*SFD:    da .

*SFD:    jix atlomêš , vkusnâ .

*SFA:    u nas pêrahi tokâ@w na svjatâ pjakli , a xlebâ ni pjakli .

*SFA:    ja úžo ni pomnju , a pêrahi +...

*SFA:    i to ú nas mamâ , jana sâvrymennâjê žénščýnâ , jana +...

*SFA:    éj [_//] jana pâhljadzelâ , što +/.

*SFB:    nu što ž , jana s amerýkê pryjexâlâ , dze ž tam !

*SFA:    pâljadzelâ , što kuxnju henâ peč tokâ@w zâharažývâjê .

*SFA:    našto jej hénâ ruskâjê peč , kali jana polkuxnê +/.

*SFC:    vy zabralê .

*SFA:    jana dzedâ pâdhâvarylâ .

*SFA:    dzed naš , tol´kâ pâdvučyc´ jaho trébâ .

*SFA:    jon taki .

*SFB:    pahladzê , i úsë .

*SFA:    aha .

*SFA:    pahladzê , i úsë .

*SFA:    pahladzêlâ dzedâ .

*SFC:    synâ neštâ ni zrabiú , baba krapčéjšýjê .

*SFA:    da .

*SFA:    nu , dyk pâljadzi , jaki rod !

*SFA:    va úsix dzeúkê !

*SFA:    nixto ni pêraborâ , ni adzin mužyk .

*SFC:    na xadu úsë pêrývidzët mamentâm .

*SFA:    nu vot , nu [_/] nu xto ?

*SFA:    u persname dzevkê , u mjane dzeúkê , u mamy dzeúkê .

*SFA:    dyk a dze ?

*SFC:    nu tam užo ú dzjacej pašli xlopcý .

*SFC:    užo úzjalê , da .

*SFA:    nu , tam !

*SFA:    a majix iščé ni znaju .

*SFA:    možý , majix i ne pêraborâjuc´ hétyjê xlopcý , možý +...

*SFA:    dyk étâ samâ +...

*SFA:    šo hâvarilâ ?

*SFA:    ja jak maja mamâ , pânimajêš ?

*SFA:    jana havorâ havorâ , tady âdvljačéccý raskazvâc´ , xto hétâ za čýlavek .

*SFA:    jana pra hétâhâ čýlavekâ čë-tâ@w raskazyvâjê .

*SFA:    tady jana âdvljačéccý +"/.

*SFA:    +" vot hétâ ž toj , katory ú kopcêvêčýx uzjaúšý tam persname dzjaúčynu , étâ +...

*SFA:    +" a što hétâ ja pra što raskazyvâlâ ?

*SFA:    ja kažu +"/.

*SFA:    +" nu , ja úžo i ni pomnju .

*SFB:    vot z étâj jêrundy , hétâ , z hétâj bočkê dzjaža takajê .

*SFB:    tam ni vysokâjê , vo takajê , bol´šý , čém vjadra pâltara .

*SFB:    hétâ úsë cestâ kada@w pâdnimajuccý naverx , ano attudâ úsë , étâ , na xleb pašlo .

*SFB:    âstajoccý ž , ni mojut étu +/.

*SFA:    oj , jakajê nečysc´ !

*SFA:    vo nečysc´ , a-ja-jaj !

*SFB:    étu jêrundovênku jana +...

*SFB:    jaho ni mojut .

*SFB:    cestâ vybrâlê vybrâlê , tam što astalâs´ +...

*SFB:    vot tuda zâlivajêccý úsë .

*SFB:    i ano tam zabražývâjêccý .

*SFA:    v astatkâx xlebâ , pâlučajêccý .

*SFB:    ano da .

*SFB:    pâlučajêccý takojê , oj .

*SFA:    zakvaskâ .

*SFA:    xlebny kvas .

*SFD:    vtaroj , na vtarom pad´´jomê .

*SFB:    da .

*SFB:    jak na brahê ty +...

*SFB:    ja tokâ@w pomnju , úkusnâ pilê vot advar kartoškê .

*SFB:    tam neštâ luk , patom neštâ +...

*SFB:    i vot étâj kartoškê večýrâm navarâc´ , i vot étâj sâladuxâj .

*SFB:    ana sladkâjê , vkusnâjê .

*SFA:    étâ nâzyvajêccý <senâ salomâ>["] .

*SFB:    takajê samâjê , toj žý samy kvas , no tut ničohâ +/.

*SFA:    vot bul´bâ varyccý , étâ , atcéžývâjêccý , tady vada tuda , i jadzim .

*SFC:    ja jeúšý .

*SFD:    nu jasnâ .

*SFD:    čo-tâ@w ja pomnju .

*SFA:    jeú .

*SFB:    nu .

*SFA:    salënên´kâjê .

*SFB:    i hlaúnâjê , što b pâstajalâ .

*SFB:    kada@w úžo ú dubovâj bočkê pâstajit ano +...

*SFB:    tožý ž xleb žý ni dzelâlê ú prastoj tam , ni ú kastrulê , ni ú vjadré .

*SFD:    ni zrja ž familêjê sâladuxê .

*SFA:    ja jak byla na prakcêkê +/.

*SFD:    pašli , persname .

*SFC:    pašli .

*SFA:    zarâ pojdzêcê .

*SFA:    u vâlkavysku byla na prakcêkê .

*SFA:    i vot my byli samuju zimu .

*SFB:    âdâdvihaj stol !

*SFB:    razložým i lažycêsê vy .

*SFB:    a čaho vy tut usë pojdzêcê ?

*SFA:    da .

*SFA:    a tut u nas sjuda vo âdvihaêccý , tady un šýračénny taki .

*SFD:    my na nëm žý +...

*SFD:    mestâ najdzëm , glavnâjê , štoby bylâ +/.

*SFA:    da .

*SFA:    i hétâ xazjajkâ nas paji +...

*SFA:    nu , rabilâ takuju , xâlâdničok , kažý .

*SFA:    my zarâ , dzjaúčaty .

*SFA:    a my ž na fermê , znajêš , na [_//] ú kalxozê byli na prakcêkê at cexnêkumâ .

*SFA:    na fermê bralê mâlako .

*SFC:    vy na fermê žyli ?

*SFA:    my ú kalxozê byli , a nam davalê , étym prâkcikantkâm .

*SFA:    ot idzi , try litrâ tabe nal´juc´ étâvâ mâlaka .

*SFA:    my hétâj , a ú jana +/.

*SFC:    i vy xadzilê za henym mâlakom ?

*SFC:    my na prakcêkê byli , ú hascinêcý žyli !

*SFC:    nam henâ mâlako sto let ni nadâ bylo .

*SFA:    dyk u jakoj hascinêcý , jak my ú kalxozê byli ?

*SFC:    dyk i my ú kalxozê byli .

*SFA:    dyk jakajê hascinêcý ú kalxozê ?

*SFA:    narmal´nâjê .

*SFA:    my byli ú iúêx hêranëny .

*SFB:    cývêlizovâny kalxoz !

*SFC:    tam takajê cývêlizacýjê byla !

*SFA:    jakajê tam hascinêcý ?

*SFA:    u nas na@k [_//] ad@k +...

*SFA:    râzmiscilê v étâm +/.

*SFB:    u cývêlizovânym kalxozê , a to ú babkâú râzmjascilê !

*SFC:    tam , možý , prýdsidacêl´ , šéjsjat@w hadoú , pa stale +"/.

*SFC:    +" jeslê buduc´ xlopcý xadzic´ u hascinêcu , vysêlju !

*SFA:    ne , u nas tam ne bylo .

*SFC:    kankrétnâ tak pastavêú .

*SFA:    a ja ž byla na prakcêkê .

*SFB:    kankrétnâ i čotkâ .

*SFC:    a dze tyjê xlopcý ?

*SFC:    jany pryvykšý buduc´ ú hascinêcý sjadzec´ .

*SFC:    buduc´ jany pad hascinêcýj stajac´ .

*SFA:    až v vâlkavyskâm rajonê ja ž byla na prakcêkê , v étâm samâm .

*SFA:    vabščé xârašo !

*SFA:    i cëtkê étâ , a cëtkâ étâ nêčévo ni dzeržalâ vot , nu .

*SFA:    ja ni znaju , možý , pârasënkâ jakohâ dzjaržalâ , možý , tokâ@w kury .

*SFA:    nu , takajê žénščýnâ , cëcê persname , pomnju .

*SFA:    i étâ , nu +...

*SFA:    i my prýnjasëm étâ mâlako .

*SFA:    jana kažý +"/.

*SFA:    +" a ja dumâju +"/.

*SFA:    +" nu jaki vot možnâ s présnâhâ malakâ xâlâdničok zrabic´ ?

*SFA:    ja nejêk , zima na dvaré +...

*SFA:    bjaré hétâ mâlako , nâlivajê čyčuc´ uksusa tuda .

*SFA:    tak ano zakislêvâjêccý , takojê robêccý .

*SFA:    a tady lukâ tam nârizajê , nu , takohâ vo répčýtâvâ , i ú kružkê nam nâlivajê , bul´by navarâ .

*SFA:    sluxâj , smâkata , âbaldzec´ !

*SFA:    i ni kifir .

*SFA:    sol´kê tam étâ .

*SFA:    nu tak vkusnâ !

*SFA:    +" xâlâdničok kažý ["-"] budzêm .

*SFB:    svet u nas pâjaviúsê ú šyjsêt@w sëmym hodzê ú vëscý .

*SFA:    a ja ni pomnju , ú jakom nam .

*SFA:    nu , ja pomnju , jak hétyjê man´cëry pa xatâx žyli .

*SFA:    usë ljatalê , étu liniju rabilê .

*SFB:    nu .

*SFB:    nu ja +...

*SFB:    a sokâ bylo ?

*SFB:    hady +...

*SFB:    takojê úžo .

*SFB:    iščé pomnju , bac´kâ skazkê +...

*SFB:    a skazkê , knižkê iščé byli vot .

*SFB:    dze jany pâdzjavalêsê s čýrdaka ?

*SFB:    ty +...

*SFB:    sokâ [_/] sokâ tam pomnju +/.

*SFA:    vot incirésnâ , dze jany , knižku .

*SFA:    jany knižkê bescénnyjê .

*SFB:    hénâ hénâ +...

*SFB:    tam nextâ +...

*SFB:    pomnju , sunduk stajaú nâvjarxu , taki zdarovy .

*SFB:    patom nextâ +...

*SFB:    jon , jak i pajexâlê +...

*SFB:    jak hényjê karonkê ad macê pajexâlê , tak i knižkê hényjê pajexâlê .

*SFA:    knižkê z takimê , znajêš +...

*SFA:    skazkê .

*SFB:    i zuby zâlatyjê ú matkê staja +...

*SFB:    étâ samâ , staja [_//] ljažalê ú hétâj , u mašyncý , dze nitkê ljažalê , dze šylâ .

*SFB:    nextâ +/.

*SFC:    nextâ úzjaú .

*SFD:    adna ž šufljadâčkâ byla .

*SFD:    bol´šý ž ni bylo .

*SFB:    nu , tam adna adna šufljadâčkâ .

*SFB:    tam ljažalê nitkê .

*SFB:    karonkê pâústaúljaúšý , patom neštâ zvaliúšýsê , ci što .

*SFB:    ja iščé pomnju étâ , iščé +...

*SFB:    užo ú školu xadziú .

*SFA:    ukralê .

*SFB:    i patom +...

*SFB:    a knižkê byli vo takijê .

*SFB:    bukvy !

*SFB:    vo takajê tâlščynoj i pêraplët taki kožýny .

*SFA:    takijê skazkê .

*SFA:    znajêš , jak bukvy takijê vot bal´šyjê , skazkê takijê iljustryrâvânyjê .

*SFA:    tam žý očýn´ cénnyjê knižkê .

*SFB:    tam pačci +...

*SFB:    ni to što pečatnyjê , a takojê , jak ručnajê .

*SFA:    my , kada@w dzecê pânâražalêsê , my xacelê ix dze-tâ pâdyskac´ .

*SFA:    no vidzêš , jany úžo pêrajexâlê .

*SFD:    azy , bukê +/.

*SFB:    da da .

*SFB:    tam ne , nu +/.

*SFA:    alê ž i ni našli my .

*SFB:    a patom neštâ na čyrdak na hény , usë .

*SFB:    jana dze-tâ újexâlâ , jana +/.

*SFA:    nu , vot jak pêrýizdžalê , možý , z hénâj vëskê .

*SFA:    tady z burčakoú pêrýjazdžalê ú panizzê , možýt byc´ , dze-tâ tam i zastrjalê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)