fam_sm_25

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, hyru, nan
@Participants:    SFS na, SFF Town, SFC Migrant, SFB Migrant, SFE na, SFA Migrant, SFD Migrant
@ID:    nan|fam|SFS|32;|female|peripher||na|higher||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFE|18;|female|peripher||na|in_education||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SFC:    brms
@L1 of SFB:    brms
@L1 of SFE:    be+ru
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFD:    ru
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SFC:    brms
@MT of SFB:    be+ru
@MT of SFE:    be
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFD:    ru
@FL of SFF:    brms
@FL of SFC:    brms
@FL of SFB:    brms
@FL of SFE:    be+ru
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFD:    ru
@Situation:    Conversation at home (while drinking tea)
*SFA:    ja pakety takijê .
*SFA:    akbar ["] atkryty , i jos´ katoryjê ja pâkupalâ .
*SFC:    persname bedny pryjexâú xarošý na novy hod , tutâkâ i mamê , i papu , i +...
*SFC:    mamê ž dzen´ raždzenêjê +...
*SFC:    i c´vety (.) užo ž bedny +/.
*SFA:    xto , xto , xto ?
@New Episode
*SFC:    on v minskê rabotâjêt .
*SFC:    atkudâvâ on tam , ja ni znaju .
*SFD:    nu , on žý zâxadzil , vysokê , v čornâm .
*SFC:    +< nu , héty čorny , što ty sjadzeú naprocêú .
*SFA:    kâvaler ?
*SFC:    nu , tut jon užo jim tut (.) razšarkâvâúsê .
*SFC:    a kažý +"/.
*SFC:    +" no mne ne panravêúsê , nejkê râs´kidajlâ .
*SFA:    nu , tabe ž kupljaú , râs´kidajlâ , dyk xaceú panravêccý .
@New Episode
*SFC:    sjadzjac´ jaščé ú bac´koú .
*SFA:    a , ú bac´koú ?
*SFA:    ne ú hénâj kvarcirý ?
*SFC:    nu , ú kvarcirý zroblên užé rémont , abstaúlênâ kuxnê .
*SFC:    vot ne pâpytalâsê , za skol´kâ kuxnê kuplênâ .
*SFC:    pâtamu što xâladzil´nêk , kazalâ +...
*SFC:    i tak vâzmuščalâsê , tak vâzmuščalâsê .
*SFC:    za dva mil´jonâ uzjaty xâladzil´nêk .
*SFC:    za mil´jon uzjatâ hazâvâjê plita .
*SFC:    ni znaju , za skokâ@w kuxnê .
*SFC:    nu , vot (.) netu (.) dzenêh na zal .
*SFC:    ja hâvaru +"/.
*SFC:    +" božý , ražac´ u aprélê sâbirajêccý +...
*SFC:    nadâ vybirac´ toj mjahkê úhalok , jaki údobnâ spac´ !
*SFC:    pâtamu što úsë raúno pakul´ što hétâ dzicë (.) vyrâscê , jaho úsë raúno prydzêccý pâminjac´ , héty úhalok .
@New Episode
*SFC:    hényjê pastavêccý kravatkê !
*SFC:    i hénâmu jejnâmu intér´´jeru , i vsemu étâmu +...
*SFC:    nu tyk vot ni pâdberut mjahkê uhalok i ne mohuc´ pêrasunuccý .
*SFC:    a ú matkê dočkâ (.) zamuž vyšlâ .
*SFC:    jany , nu , i samê vo +/.
*SFA:    bednâjê matkâ !
*SFC:    nu .
*SFA:    i troxkomnâtnâjê kvarcirâ ?
*SFA:    nu , ú každâj komnâcê pa sjam´´ji .
*SFC:    i sjadzjac´ usej kučýj .
*SFC:    âdnakomnâtnâjê kvarcirâ stajic´ , bo ne vybêruc´ uhalka , na čym spac´ .
*SFA:    a nu jix .
*SFA:    hétâ pryčynâ smercê , nâzyvajêccý .
@New Episode
*SFD:    ja ú karélêju pryjexâú , kupilê étât samy , kreslâ-kravac´ .
*SFD:    bol´šý nêčévo netu .
*SFB:    i do !
*SFD:    i val´tom , pâtamu što ni tak ni ljažýš i ni tak ni ljažýš .
*SFD:    toj kantéjnêr pryšoú čérýz (.) hod , navernâ , tam bol´šý .
*SFA:    kantéjnêr , a my ú panizzê pâsjalilêsê .
*SFA:    znajêš , svadz´bâ byla ú kancy sên´cjabra .
*SFA:    akcjabâr my [_///] jaščé byli ú nas âtpuska .
*SFA:    my u persname tam baltalêsê pa étâj latvêjê .
*SFA:    pucišéstvêjê ú nas +/.
@New Episode
*SFB:    svadzêbnâjê .
@New Episode
*SFA:    +, svadzêbnâjê .
*SFA:    neštâ domâ poslê svadzby úsë zhrjabli , usë ž étâ pâmahli .
*SFA:    znajêš , jaki razval u nas domâ poslê svadzby byú ?
*SFA:    xatâ , usë étâ .
*SFA:    možý , z´ nidzelju my tam .
*SFA:    tady ú persname baltalêsê .
*SFA:    vo tak i akcjabr .
*SFA:    a patom žý ž nadâ na rabotu vyxadzic´ v ljubom slučýjê .
*SFA:    nadâ na rabotu vyxadzic´ , značýt , nadâ ž dze-tâ žyc´ .
*SFA:    snimac´ kvarciru , tak padumâlê .
*SFA:    pitnaccýc´ kilâmetrâú étyjê bac´ki at vë@k +...
*SFA:    at étâvâ , at horâdâ .
*SFA:    možnâ pajezdzêc´ .
@New Episode
*SFA:    i tožý pâsjalilêsê , božý !
*SFA:    nu , jak my žyli !
*SFA:    vo tak v adnoj komnâcê úse .
*SFA:    vot dzed z babâj .
*SFB:    u vjaskovâj xacê .
*SFA:    za škafom jixny kravacê stajalê .
*SFA:    adna kravac´ i druhajê takajê na setkê kravac´ , takajê vot .
*SFA:    setkê pomnêš ?
*SFC:    pomnju .
@New Episode
*SFA:    i druhajê takajê kravac´ (.) matrasnâjê .
*SFA:    a tut vot i škafamê .
*SFA:    my svoj škaf kupilê .
*SFA:    i tak vot jixnê škaf , naš škaf , i vot étâ , praxod tudy úžo , da dzedâ z babâj .
*SFA:    i my tut , a my tak vot .
*SFA:    tut u nas kravac´ (.) i cêlivizâr , ni pomnju .
*SFA:    tryl´jaž my iščé kupilê .
*SFA:    my što kupilê sa svadzêbnyx dzenêh : škaf , tryl´jaž i kravac´ .
*SFA:    užé ja pascel´ prývezla .
*SFA:    usë mamâ mne étâ dalâ .
*SFA:    céluju zimu my tak žylê .
*SFB:    narmal´nâ .
*SFA:    ni vanny , izvinicê , ni tualetâ nijakâvâ .
*SFA:    a úžo pamyccý jak mne +...
*SFA:    nu , banju my tapilê ú vyxadnyjê , no ja ž ni mahlla ni myccý ad vyxadnyx da vyxadnyx u ljubom slučýjê .
*SFA:    užýs !
*SFA:    na kuxnê pamojus´ .
*SFC:    janâ tak raskazyvâjê , jak usë raúno (.) úse žyli (.) s udobstvâmê srazu , i vočý tak (.) âkruhlic´ .
*SFA:    ne , my na kâmsamol´skâj žyli tožý bez udobstv , no my žyli adny .
*SFA:    pânimajêš jak ?
*SFA:    my sa svajimê malymê dzec´mê .
*SFA:    ja na hénâj kuxnê magla zrabic´ tam vannu +/.
*SFD:    duš .
*SFA:    +, i tualet , i duš .
@New Episode
*SFA:    dzjacej pamyc´ ja mahla .
*SFC:    i što , tady vam srazu dalê užo hétu ?
*SFB:    da .
*SFA:    čérýz hod .
*SFA:    vot my pâžanilêsê ú sên´cjabre +/.
*SFB:    ran´šý dažý .
*SFA:    a v majê , nu , ni čérýz hod , v majê my pâlučylê étu , na kâmsamol´skâj étu kvarciru .
*SFA:    a radyjê byli , radyjê , božý !
@New Episode
*SFA:    tam radâvâccý ni bylo čamu .
*SFA:    tam jak zašli , možnâ bylo ú étâ pâmjarci .
*SFA:    ali jedzêm u aútobusê na vësku .
*SFA:    mimâ ž jedzêm na vësku .
*SFA:    mimâ vot étâvâ samâvâ , lisxozâ i minujêm lisxoz užé étâ .
*SFA:    aútobusy (.) ni šli .
*SFA:    tam žý ni bylo hénâhâ praspektâ jakubâ kolâsâ , a [_//] s âútastancýjê čérýz ves´ (.) horâd išli vot na krévâ aútobusy .
*SFA:    i tady tut na kréúckuju pâvaračvâú , i tut išoú étât na vësku .
*SFA:    jedzêm na vësku , i našý xatâ .
*SFA:    +" oj , daj pâhljadzim !
*SFA:    +" étâ ž našý xatâ , tam kvarcirâ našý !
*SFA:    +" vo našý kvarcirâ !
*SFA:    i hljadzim , našý kvarcirâ .
*SFB:    xoc´ try akny našýx jix .
*SFA:    a našý try akny .
*SFA:    a tam vokny pakrašýny ú taki vot +/.
*SFB:    sinê !
*SFA:    +, cëmnâ-sinê c´vet .
*SFA:    pâtalki , dz´verý , ´ usë takovâ c´vetâ vo tak .
*SFA:    cëmnâ-sinêvâ takovâ c´vetâ , tabe ni râskazac´ !
*SFA:    vot jak džynsy tvaje .
*SFA:    kašmar !
*SFD:    plaxijê ?
*SFA:    nu , i úsë !
*SFA:    a jak načýlê pêrýsjaljaccý , hospâdzê !
*SFA:    a my ž étâ +...
*SFA:    étâ byú vosêmsêt (.) pjaty hod .
*SFA:    u nas radzilâsê tokâ@w ú vosêmsêt sid´mom .
*SFA:    da ?
*SFA:    a my žylê , božý , parjadâk .
*SFA:    ja úže , mne kažýccý , ja tam užé lizalâ , ja tam +...
*SFA:    nu što , údvajix pryšli , pakušýlê , pečkê hényjê prâtapilê , zâvjarnulêsê i pašli .
*SFA:    na vyxadnyjê pajexâlê na vësku , na adnu , na druhuju .
*SFA:    nu , ž užo mahli na dve vëskê jezdzêc´ (.) v hoscê .
*SFC:    oj , xvatalâ i tut usjaho .
*SFA:    +< a ciper (.) nikohâ ni vyhânêš ad bac´koú !
*SFA:    u nas hénâj buhalcêrkâj étâ robê .
@New Episode
*SFA:    zjac´ z dačkoj , ni vyhnâc´ !
*SFA:    troxkomnâtnâjê kvarcirâ .
*SFA:    hétyjê (.) takohâ , našýhâ vozrâstâ , jaščé mâladzej , hénâ , z šyjsjat@w pjatâvâ hodâ (.) z mužým .
*SFA:    hétyjê (.) mâladyjê (.) z´ dzicëm udvajix , i babu z´ vëskê zabraúšý .
*SFA:    nu , prýdstaúljajêš , jejnuju matku úžo , persname .
*SFA:    pâlučajêccý +...
*SFA:    nu , pâlučajêccý (.) pêrýnâsilenêjê .
*SFA:    kažý +"/.
*SFA:    +" i ni vyhnâc´ mâladyx .
*SFA:    ja hâvaru +"/.
*SFA:    +" božý , my ne mahli daždaccý , kab nam što-nibudz´ svajo .
*SFA:    jak +/.
*SFC:    dyk a što , mâladyjê durnyjê ?
*SFC:    pryduc´ za stol +/.
*SFB:    nu , pajeúšý !
@New Episode
*SFD:    ja žyú i z´ cëščýj , i s macêr´´ju žyú , i oj +/.
*SFA:    a my bolêj ni_z´_kim ni pâžyli .
*SFA:    my pâžyli hényx paru mesêcýú i valilê da adna_adny .
*SFD:    i viz´dze prajezdzêl , karočý , s sibirê von da karélêjê , da bêlarusê dajexâú .
*SFD:    i viz´dze ž +...
*SFD:    nixto ž cibe ni prýdastavêú nêčyvo .
*SFD:    vo !
*SFB:    na , bjary hatovâjê !
*SFD:    da !
@New Episode
*SFA:    scirajêm tam +...
*SFA:    bil´jo jakojê scirajêm svajo .
*SFA:    babâ dažý mne ni mahla svajo bil´jo dac´ .
*SFA:    ja vot (.) nastokâ uspâminaju ciper , pânimajêš , i dumâju +...
*SFA:    vot jana +...
*SFA:    pascel´nâjê jana iščé mahla vot znjac´ , prostynê tam , pâdâdzijal´nêkê , navâlâčkê z´ dzedâvâj kravacê , sa svajej .
*SFA:    nu vot kab kali nižnêjê bil´jo , dzedâ ci svajo +...
*SFA:    nêkada@w mne ni davalâ hétâvâ !
*SFA:    nu , možý , scisnjalâsê , mož@w , ni xacelâ .
*SFA:    mašynâ ú jix sciral´nâjê bylâ .
*SFA:    my ú banê stavêm étu mašynu (.) sciral´nuju i vešýjêm udvajix .
*SFA:    udvajix usë , bo mâladyjê .
*SFA:    a što ž ja tam u čužoj xacê râspastrusê ?
*SFA:    no adno , dâbiraccý (.) na rabotu .
@New Episode
*SFA:    utram u sem časoú stajiš , maroz , mjacelêcý , avtobusy ni pašli .
*SFA:    vsë , da svidan´nê !
@New Episode
*SFA:    a patom ni idzët , ljaciš na hény vun pêrykrostâk .
*SFB:    +< ljaciš dalej , až na pêrakrostâk , dakul´ dačyščýnâ .
*SFB:    a tut (.) ni to ž hétâ ž ni +/.
*SFD:    a ja ú karelêjê vëz (.) v sadzêk , tudy adzinâccýc´ kilomêtrâú +/.
*SFB:    vo .
@New Episode
*SFD:    a v druhuju storânu zavod , na prombazu .
*SFA:    usë raúno , v ljubom slučýjê jak my zâxacelê +/.
*SFD:    byvajêt , praspiš , boh ty moj , ad âstanoúkê idci , a zima .
*SFD:    tam žý ž strašnâ .
*SFD:    tryccýc´ hradusâú marozu ty +...
@New Episode
*SFD:    sasul´kê écê , bo paka dajdzeš , prâklinëš vsë na svecê .
*SFD:    i dumâjêš +"/.
*SFD:    +" bol´šý spac´ +/.
*SFB:    ale ž ne , a nu .
*SFD:    +" bol´šý spac´ ni budu , šob ni praspac´ paka .
*SFD:    a kilomêtrâú čytyrý , pjac´ idci .
*SFB:    nu , ali úspâminajêš usë , i narmal´nâ , i xârašo , i ničohâ strašnâhâ .
*SFA:    usë raúno ja hâvaru , što ú ljubom slučýjê mâladzëžý xočýccý +...
@New Episode
*SFA:    +< a jany hočýc´ ciperâkâ pa [_///] jak pâžanilêsê +/.
*SFC:    ciper +...
*SFC:    bo úžo sa kupljalê , a ciperâkâ (.) da .
@New Episode
*SFA:    +" a my úžo budzêm vadzêccý , možý , čérýz hod râazvjadzëmsê .
*SFA:    +" tady , étâ , use (.) lâxapéc´kê padzelêm !
*SFA:    pânimajêš jak ?
*SFA:    žý ž iščé ž usë trébâ pâdzjalic´ , malâ xto ciper +...
*SFA:    ja kazalâ dzecêm svajim +...
*SFA:    kažu +"/.
*SFA:    +" ciper tak , budu što davac´ , budu daryc´ âfêcyal´nâ , čérýz natarýúsâ .
*SFA:    vot pâdarylâ cjabe (.) xâladzil´nêk +/.
*SFD:    i čék v prydaču .
*SFA:    ne , nu jesc´ žý ž , a étâ +...
*SFA:    a to , nu , a što ž vas ?
*SFA:    xto vas znajê ?
*SFA:    râzvjadzisê .
*SFC:    s adnoj stârany , da !
*SFA:    da !
*SFA:    nu dak , a pâčému ?
*SFA:    a patom ja úsë hétâ vot , dapuscêm +...
*SFA:    a ú âsnaúnom stradajuc´ radzicêlê njavesty .
*SFA:    jak by tam ne bylâ , u ljubom slučýjê .
*SFA:    tam bol´šý kak-tâ vlažénêj .
*SFA:    a patom tyx-pyx , uzjalê râzdzjalilê pâpalam .
*SFA:    nu , izvini minja !
*SFA:    a mne hétâ bokâm .
*SFC:    dzecê ž pâpalam ni dzelêccý .
*SFA:    dzjacej ne , dzjacej nixto ni dzelê .
*SFA:    dzecê âstanuccý tabe , babušcý z´ dzedâm .
*SFD:    v abmen za padarkê .
*SFA:    cjaper , u našý vrémê nadâ budzê radâvâccý , što jany jaščé pâjavilêsê , tyjê dzecê .
*SFA:    ne tak prostâ étâ úsë .
*SFD:    +< oj , ne hâvari ty .
@New Episode
*SFA:    a jany iščé tak paprobuj zrobêccý , hényjê unukê .
*SFD:    prydzëccý sâmamu rabic´ .
*SFA:    da .
*SFA:    ty ž kazaú , xaceú +...
*SFA:    kaho tam , dočku ?
*SFA:    ne dočku , synâ .
*SFA:    ci kaho ty xaceú ?
*SFD:    xto ?
*SFA:    ty !
*SFD:    dvojnju .
@New Episode
*SFD:    što b abidnâ ni bylo .
*SFA:    nu dyk , užo ž ni cjani .
*SFA:    što cjanêš ?
*SFD:    dyk ja i ni cjanu .
*SFD:    sprasi , xto cjanê .
*SFA:    sâprâciúljajêccý .
*SFD:    nu .
*SFC:    oj , tut dy tak ni znajêš .
*SFB:    jany haračý čaj vylupêlê , a jon xalodny .
*SFB:    ja haračý ni mahu pic´ čaj .
*SFA:    a ja ni cerplju xalodny .
*SFA:    atkul´ jany takijê dva ?
*SFC:    i raznêcý vrodzê by dâlêkavatâjê .
*SFA:    jak hétâ persname jix ni râspaznaú ?
*SFA:    nijakêx ni bylo tut pâmykanêj pa hétâmu povâdu .
*SFA:    i čaj xalodny jany p´´juc´ , i úsë .
*SFA:    a ja [_///] mne trébâ , kab kêpitok .
*SFB:    bac´kâ , pomnju , úsë vrémê vot papiú +...
*SFB:    u vëscý (.) sjadzim +/.
*SFA:    a tady kružku vady xalodnâj !
*SFB:    a tady naverx kružku xalodnâj vady z kalodcý .
@New Episode
*SFD:    étâ sibirskê vâriant .
*SFD:    tam tožý tak .
@New Episode
*SFC:    kali étâ da persname ú hoscê papalâ , suxaroú nasušýnâ .
*SFC:    kažu +"/.
*SFC:    +" nu , râsijanê !
*SFC:    u nas ni bylo mody .
*SFA:    i ú nas ni bylo mody nijakêx .
*SFB:    ni znaju , što takojê dažý .
*SFD:    a ú stalovâj jesc´ bljudâ spêcyal´nâjê (.) s suxarýkâú .
*SFA:    dyk âbyknavenny xleb ?
*SFA:    što ty sušýš ?
*SFD:    kusok , xleb âbyknavenny , da .
*SFA:    u duxoúkê ?
*SFD:    kubêčkâmê parézâú , parézâú .
*SFA:    i ú duxoúku ?
*SFD:    u duxovâčku , pasypâú prypravâčkâj étâj (.) sverxu .
*SFA:    i na sušylku .
*SFD:    da , i tak možnâ xruscec´ .
*SFA:    i úsë .
*SFA:    i pâlažyú , tady čakajêš .
*SFD:    i úsë .
*SFA:    u sup vmestâ xlebâ .
*SFA:    xlebâ ni ješ .
*SFD:    da .
*SFA:    nu , étâ tak , kak vâriant vaš .
*SFA:    étâ ni naš .
*SFD:    dyk ja znaju , što ni vaš .
*SFD:    raz vy ni dzelâjêcê , kanešnâ moj .
*SFA:    u nas takovâ ni bylo .
*SFA:    u nas suxary +...
*SFA:    u nas xlebâ kusman adrézâú i tréskâj , a to i z blinamê .
*SFD:    +< dyk vkusnâ prostâ .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page