fam_sm_26

Zum nächsten Gespräch

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SFF Town, SF10 Town
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SF10:    brms
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SF10:    be+ru+brms
@FL of SFF:    brms
@FL of SF10:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SFF:    pra (.) vypusknoj , možý , pomnêš što ?
*SF10:    pra <vypusknoj , nu>[_/] vypusknoj , nu , bylâ davol´nâ vesêlâ .
*SF10:    u nas v klasê bylâ (.) sem xlopcýú .
*SFF:    aha .
*SF10:    i vâsemnaccýc´ dzevâk .
*SF10:    vot +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    i vse takijê xlopcý bylê .
*SF10:    adzin tokâ@w ja byú taki naxal´ny parên´ .
*SFF:    aha .
*SF10:    upâtrybljal âlkagol´ , prýdpačcicêl´nâ sâmagon .
*SFF:    aha .
*SF10:    âstal´nyjê : xto ú kascëlê pâsluhavaú , xto xaceú byc´ mêlêcanerâm , xto učycêlêm .
*SFF:    aha .
*SF10:    to isc´ slaby tam byú tolk .
*SF10:    dyk vot jak isci na vypuskny , to dzeúkê bilêsê , xto sa mnoj pojdzê .
*SF10:    išoú ja z dvu +...
*SF10:    use pa adnoj , ja z dvumja .
*SFF:    aha .
*SF10:    i tak étâ jany vydzêržalê kânkuréncuju (.) davol´nâ ni +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    adbor prâizvadziúsê .
*SF10:    tak , nu , tam pâčymu-tâ radzicêlê ryšylê , što (.) vodkê nam ni nadâ pic´ .
*SFF:    aha .
*SF10:    stajalê staly , sjadzelê bac´ki z učýciljamê , tam sjadzelê my .
*SF10:    bylâ ú nas tokâ@w šampanskâjê .
*SFF:    aha .
*SF10:    ja piú , piú jaho , mne úzo nâdajelâ , neštâ i ni lezê .
*SF10:    vyšýú na ulêcu , tam dva znakomyx .
*SFF:    aha .
*SF10:    na béémvé sjadzjac´ ilê na vol´@k +...
*SF10:    na vol´vêšnêku , pa-mojmu .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" vodku budzêš ?
*SF10:    budu .
*SF10:    pašli kupilê butylku vodkê .
*SF10:    ja (.) zâtrubiú , vsë , narmal´nâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    pašoú , možnâ i šampanskâjê pic´ užo .
*SF10:    nu , tak , pâtâncavalê , pâhuljalê .
*SF10:    ryšylê ústryčýc´ rassvet .
*SFF:    +< rassvet , nu .
*SF10:    adnoj âdnaklasnêcý papašý byú mêlêcaner .
*SF10:    jon dumâjê +"/.
*SF10:    +" jany ž pojduc´ nap´´juccý .
*SFF:    aha .
*SF10:    i my tam ljasamê , paljamê .
*SF10:    +" my z vamê pajedzêm .
*SF10:    mol +".
*SF10:    hétyjê úzo +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, úse sabralêsê tam , tâlstapuzy .
*SF10:    nu , čë@w tam , my ljasamê , paljamê i xodu .
*SF10:    a ja pryjexâú na mâtacyklê .
*SF10:    u mjane pad sjaduškâj jaščé butylkâ vodkê byla .
*SF10:    ja s saboj uzjaú jaje .
*SF10:    pašli na pryrodu .
*SF10:    karočê , pâdpalilê kâscerok i sjadzelê tut baldzelê .
*SFF:    aha .
*SF10:    nu , xto što .
*SF10:    ja tam vodku cjanuú , xto šampanskâjê .
*SF10:    patom vsë-taki nas étyjê bac´ki (.) vyščýmêlê , vyslêdzêlê .
*SF10:    nu što tolku ?
*SF10:    my úžo tam use kâlavatyjê .
*SFF:    aha .
*SF10:    i vsë , tak i huljalê .
*SF10:    patom jexâ@k +...
*SF10:    mâtacykâl u âdnaklasnêkâ stajaú .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" ja pajedu damoj .
*SF10:    a , ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" ja pajedu na vësku .
*SF10:    a écê hâvarjat +"/.
*SF10:    +" možý , paspiš trošku ?
*SF10:    +" net , ja pajedu .
*SF10:    patom zâvadzic´ mâtacykâl , bryn i padâju .
*SF10:    mâtacykâl na mjane .
*SF10:    šli dzeúkê našý .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" dzeúkê , nu ka pâdpixnicê mjane .
*SF10:    seú , jany tâlkanulê , ja i pajexâú .
*SF10:    jedu , dumâju +"/.
*SF10:    +" tak , čérýz céntâr horâdâ ne pajedu , pajedu čérýz [_/] čérýz moscêk .
*SF10:    a tam taki moscêk .
*SF10:    hlaúnâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    mne tokâ@w pacélêc´ p´´janomu .
*SF10:    pâčimu-tâ ja pêryputâú ulêcý i âkazaúsê na cyntral´nâj ploščýdzê .
*SF10:    vozlê lenênâ paru kružkoú najez´dziú i pajexâú damoj .
*SF10:    patom moj mocýk zahlox .
*SF10:    provâd nekê tam âdvaliúsê .
*SFF:    +< aha , nu , panjatnâ .
*SF10:    nu šo p´´janomu tam vot užé ?
*SF10:    smatru , traktâr .
*SF10:    aha , dumâju +"/.
*SF10:    +" šas@w tut bac´kâ moj dolžýn jexâc´ pa darohê .
*SFF:    aha .
*SF10:    zâcjanuú étât mâtacykâl u kusty .
*SF10:    tam kanavâ takajê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, zdarovâjê .
*SF10:    u kanavu scjahnuú , iz kanavy vycênuc´ ni mahu .
*SF10:    kojê-kak vycênuú .
*SF10:    bac´kâ prajexâú , tady ja vycênuúsê , pajexâú damoj .
*SF10:    da abedâ spaú .
*SF10:    patom prasnuúsê , provâd éty pâkruciú .
*SFF:    narmal´nâ dajexâú ?
*SF10:    +< pajexâl kataccý .
*SF10:    da .
*SF10:    vo taki vypuskny .
*SFF:    aha .
*SF10:    narmal´nâ .
*SF10:    ljudzê fâtahrafêj nârabilê , kazalê , bylo smešnâ .
*SFF:    a ty ni bral ?
*SF10:    ja fotâparatâ ni braú s saboj .
*SFF:    ne , fâtahrafêj ni braú ?
*SF10:    a , fâtahrafêjê (.) domâ jos´ .
*SF10:    s saboj žý ja ix ni našu .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |