fam_sm_23

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, nan
@Participants:    SFA Migrant, SFM Migrant, SFW na, SFK Migrant, SFL Migrant, SF9 na, SFN Migrant, SFE na, SFB Migrant, SF6 na
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    nan|fam|SFW|52;|female|peripher||na|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SF9|32;|male|peripher||na|higher||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFE|38;|female|peripher||na|higher||
@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SF6|44;|male|peripher||na|secondary||
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFM:    ru
@L1 of SFW:    brms
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFN:    be
@L1 of SFB:    brms
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFM:    ru
@MT of SFW:    be+ru
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFL:    be
@MT of SFN:    be
@MT of SFB:    be+ru
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFM:    ru
@FL of SFW:    brms
@FL of SFK:    brms
@FL of SFL:    be
@FL of SFN:    be
@FL of SFB:    brms
@Situation:    Conversation at work, SFK speaks on the phone
*SFA:    pajedzê da dzjaúčyny étâj , padzelêccý troxâ z jej hétymê , ni tol´kâ opytâm .
*SFM:    dyk ana pajedzê da jaje ?
*SFA:    ne , persname ž tut kažý +"/.
*SFA:    +" ja da jix besplatnâ jezdzêú , a jany ni xoč´ut´ .
*SFA:    narady pisac´ pervy mesêc prýjazdžaú da jix (.) pâmahaú .
*SFW:    vybirajcê , kto kakojê prydumâjê .
*SFK:    +< nas tut tokâ@w pjac´ , a ty tut , možý , dvaccýc´ pjac´ kupilâ .
*SFK:    nu , dyk skokâ@w placic´ nam tady ?
*SFL:    ci ukusnâjê jano ?
*SFK:    étâ my ciper , jak k persname idzëm (.) u bréscê , kupljajêm zrazu štuk dzesêc´ .
*SFK:    i jon tak sjadzic´ , tak (.) jest .
*SFK:    kamu xvacê , kamu ni xvacê .
*SF9:    xto pervy .
*SFW:    +< xto bystréjê .
*SFL:    užo ž ni zakazvâlâ vrodzê .
*SFL:    ne , iščé vo , viš , vsi raúno vo padsunulâ ja , jak toj durak .
*SFW:    ješ marožýnâ@w , budzêš takajê , jak ja .
*SFL:    jej zojmê nâúsjahda , jak ty jej tak .
*SFN:    skol´kâ tut hram ?
*SFM:    stokâ@w xâpjanuc´ , šyjsjat@w mil´jonâú .
*SFA:    bo persname tré@w bylâ pâščytac´ .
*SFK:    nu , kab ty skazalâ +"/.
*SFK:    +" pâščytaj mne zarplatu .
*SFA:    persname , nu , ty ž ščytalâ !
*SFL:    vo hétâ taústojê padzelêcê na try čascê .
*SFK:    možýcê každâmu dac´ pa taústomu .
*SFE:    dyk ja vot i dumâju , ja +/.
*SFM:    ne , ne , talstojê nâpalam .
*SFL:    na try čascê , jano dvescê hram .
*SFM:    persname , davaj my s taboj vo hétâ zjadzim .
*SFM:    ne , na tri my ni budêm dilic´ , a na dve narmal´nâ .
*SFM:    ne , vy mâladcy , kanešnâ , s šýkaladnâj hlazur´ju vse râzabralê .
*SFW:    nu , xto jaho ščytaú ?
*SFL:    takojê nismačnâjê bylo , a jak darâc´ , dyk tak vkusnâ srazu stalâ .
*SFN:    kab znalê , to dali b pa bal´šomu .
*SFM:    jak semimesêčnâjê pâsčitalâ zatraty , dalâ cyfru , nu .
*SFM:    dvaccýc´ let robê .
*SFM:    devkê , možý , iščo pâlavinku ?
*SFM:    my tut atrezâlê , ještê xto-nibud´ .
*SFL:    ja hétkâhâ marožýnâ@w nikolê ni probâvâlâ .
*SFL:    ci ukusnâjê jano ?
*SFL:    nikolê ni probâvâlâ .
*SFM:    nu , vkusnâjê , a ja vun vzjala hétâ , ni mahu , nu takojê +...
*SFM:    brus takoj , plambir .
*SFM:    očýn´ vkusnâjê .
*SFA:    persname , a pa pitomnêku ú étym mesêcý tak malâ zarplaty ?
*SFM:    a v ijunê iščo men´šý .
*SFK:    možý , i ni budzê menšý .
*SFM:    my prâhrymim na vsë mênistertstvâ .
*SFN:    étâ ni toplêvâ , što spisalê +...
*SFN:    ne na kul´tury , a na pasadku , ci na što .
*SFL:    persname , âb´´jasnjaj vot jej .
*SFL:    čuju , kažý hétâ +"/.
*SFL:    +" pâkupnajê ["] tut vo pišýš .
*SFL:    ja sjažu i sâabražaju .
*SFL:    dumâju +"/.
*SFL:    +" vot čýlavek jeslê ni znajê , šo étâ takojê , u žyznê ni râzbjaréccý , šo étâ takojê , pâkupnajê .
*SFL:    étâ drývisinâ , katorâjê z bjudžétâ +/.
*SFN:    z bjudžétâ na xozraščot .
*SFL:    +, na xozraščot .
*SFK:    za aprél´ (.) vo mesêc , da , sto dvaccýc´ adzin zarplatâ napisânâ .
*SFM:    za aprel´ ilê s načalâ hodâ ?
*SFK:    s načalâ hodâ , sto dvaccýc´ adzin .
*SFM:    ja cibe gâvarju , za kvartâl ščitaj , a ni s nač´alâ hodâ .
*SFK:    +< a , dvescê čytyrý i sorâk try , panjatnâ .
*SFM:    persname , ty ž hâvarylâ , malên´kâjê .
*SFM:    s´´ješ ty vo héty <plambir klasičêskê>["] , taki vkusny .
*SFL:    étâ nâzyvajêccý , z´jezdzê nam prývjazi marožýnâhâ .
*SFM:    vot persname pryjexâlâ , ana sâbrala s nas den´gê .
*SFM:    ja s bol´šým âpititâm s´jelâ , čem teper´ xaljavnâjê .
*SFL:    a to vrodzê jak , možý , i ješčé b z´jeú , kab za svaje hrošý .
*SFA:    každy kupiú sabe pa pačcý i kupiú +...
*SFA:    praúdâ .
*SFA:    a iščé znajêcê , jak smačnâ ?
*SFA:    aúsjanâjê pičénêcý , pamazânâjê maslêcým , i s čajêm .
*SFK:    nu ješ .
*SFK:    xto cibe ni daje , skažy ty mne .
*SFK:    xto tabe ni dajot ?
*SFK:    ješ , skokâ@w vlezê .
*SFK:    a mne ličnâ ni xočýccý .
*SFK:    ručkâ pêristalâ pisac´ .
*SFK:    cél´ny sceržýn´ .
*SFA:    u mjane končýúsê sceržýn´ .
*SFA:    i ja starajê , durnajê , ty pânimaš .
*SFA:    ty pâščytalâ , dyk xoc´ nipravêl´nâ , a ja +...
*SFA:    nu , malâ što tam bylâ stokâ@w zatrat ?
*SFA:    možnâ ž uzjac´ iščé i v ijunê što-tâ .
*SFK:    nu vot xto hétu gošu ["] s´´jest ?
*SFK:    a dze nâkladnyjê , katoryjê nâvypisyvâlê vy sabe na stalby ?
*SF9:    takix nima , navernâ .
*SFK:    persname persname , s´´ješ marožýnâjê .
*SFK:    smatry .
*SFB:    adno ?
*SFK:    a skokâ@w ?
*SFB:    a čo@w tak malâ´ ?
*SFK:    ty dzesêc´ xaceú ?
*SFB:    nu .
*SFK:    pâlidzi , ano padtajêlâ úžo trošku tak .
*SFL:    persname persname ad skromnâscê ni pamré .
*SFK:    nu , së@w raúno ano tut prâpadze .
*SFK:    čo@w persname persname ni s´jesc´ ?
*SFB:    a što mne ni s´jesc´ , in´cirésnâ ?
*SFK:    jon u mâhazinê nabraú , možý , try .
*SFK:    alé try bjaré , tokâ@w dzeúkâm i sabe , persname ni bjaré marožýnâjê .
*SFB:    u jaje horlâ balic´ , bo jej nil´zja .
*SFK:    bo jej nil´zja .
*SFK:    dumâju +"/.
*SFK:    +" incirésnâ , u xacê čatyrý čýlavekê , no bjaré to tokâ@w try marožýny .
*SFB:    zâbalic´ horlâ , dzjaloú , tady ljačy jix usix .
*SFK:    u kaho hétâ takajê muzyka ?
*SFL:    étâ ú mjane supruh na takoj muzykê .
*SFL:    a paljdzi , xto nârysovâny .
*SFL:    alo .
*SFL:    (...) nu , možýš pryjexâc´ , jeslê ni čym ni zanjatâ .
*SFL:    muž , a na partrécê ja , bo nekâlê ja úsë zvanilâ , jak étâ persname byú héty .
*SFL:    tak i astaúsê partrét .
*SFB:    pičacê nima , dzjaúčatâ , ú vas ?
*SFK:    dze étâ jejny cêlifon ?
*SFK:    pâlažylâ b tutkâ , jon pesênkê nam razygrývâl .
*SFK:    persname , étât , muž zvonêt , vidac´ .
*SFK:    ty b pâlažylâ tut , dyk jon by xoc´ ihraú nam xârašo , a to jon pâjihraú , pâjihraú i zâstâparyúsê .
*SFK:    pryvet , mal´čyškâ !
*SFK:    pašol da baby pâmahac´ ?
*SF6:    i kanečnâ .
*SFK:    ty dolhâ budzêš ščé@w na rabocê ?
*SFK:    (...) čo@w ty budzêš rabic´ sën´nê ?
*SFK:    (...) ja damoj budu ščas@w idci , no ja pajdu ú pârykmaxêrskuju .
*SFK:    a ty pajdzëš v pârykmaxêrskuju ?
*SFK:    (...) dak prýxadzi , persname .
*SFK:    (...) idzi , persname pâstryžé cibe perâdâ mnoj .
*SFM:    a maja ručkâ tut nihdze ni zastrjalâ ?
*SFA:    jakohâ jana ú vas cvetâ ?
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page