fam_sm_4

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, hyru, nan

@Participants:    SFB Migrant, SFH na, SFC Migrant, SFG na, SFD Migrant, SFA Migrant, SFJ Town, SFS na, SFI Town

@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFH|||peripher||na|||

@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFG|34;|female|peripher||na|higher||

@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||

@ID:    nan|fam|SFS|32;|female|peripher||na|higher||

@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||

@L1 of SFB:    brms

@L1 of SFH:    brms

@L1 of SFC:    brms

@L1 of SFG:    brms

@L1 of SFD:    ru

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFJ:    ru

@L1 of SFI:    ru

@MT of SFB:    be+ru

@MT of SFH:    brms

@MT of SFC:    brms

@MT of SFG:    be

@MT of SFD:    ru

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFJ:    be+ru

@MT of SFI:    be+ru

@FL of SFB:    brms

@FL of SFH:    brms

@FL of SFC:    brms

@FL of SFG:    be+ru

@FL of SFD:    ru

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFJ:    ru

@FL of SFI:    brms

@Situation:    Conversation at home (while eating)

*SFB:    xaj kušýjê , xaj kušýjê .

*SFH:    damučýjê .

*SFC:    persname skazalâ , étâ (.) sêryal <vsigda gâvary vsigda>["] , taki (.) étâ .

*SFG:    vot čém on zakončýccý ?

*SFD:    adna časc´ zakončýlâs´ narmal´nâ .

*SFG:    [_/] a hdze bylê ?

*SFD:    a vtarajê časc´ , kagda za granicu ani pajexâlê (.) tam iščo .

*SFG:    a , iščë i za hranicu pajexâlê ?

*SFD:    da .

*SFG:    a xto s kem pajexâl za hranicu ?

*SFD:    nu , étâ persname persname (.) za granicu svalilâ , a étâ persname astalâs´ (.) v maskve .

*SFC:    i jana prybehlâ tuda , k jemu ú étâ +/.

*SFD:    da padruhê prýbêžala .

*SFC:    patom jaje ni puscilê .

*SFC:    ana čérýz hâražy z étâ +...

*SFC:    i persname étâ pryjexâlâ .

*SFD:    persname , ni persname .

*SFC:    +< jaje tam vot kryúnâ ú étâ vo +...

*SFC:    načýlê étâvâ zamâ tam kâlacic´ .

*SFC:    jon jix zvjazaú , nu tam úžo menty pad´´jexâlê .

*SFG:    no úznalê , xto zakazyvâl úbijstvâ ?

*SFC:    nu dyk , užé ž tam paznalê étâvâ úbijcu , i (.) xto-tâ râskaloúsê .

*SFG:    nixto ni vzjaú ?

*SFB:    ne , cêlifon ni z´ jim nejdzê , pâtamu što zvaniú mne s xaty s svajho .

*SFB:    jon xočý pâzvanic´ , kab persname ni čulâ , jon zvonê mne na trubku .

*SFB:    a tak zvaniú s xaty , značýt , cêlifon užo byú ni z´ jim .

*SFH:    ni znaju , dvojê sutâk ja jaho ni +/.

*SFG:    lêcyzrélâ .

*SFH:    s učérašnêvâ utra ja jevâ ni vidzêlâ .

*SFH:    ni znaju , dze i što .

*SFA:    cixâ [_/] cixâ , a ja nož njasu von tort rézâc´ .

*SFB:    nam paka ni nadâ nêčyvo .

*SFA:    vam paka ni staúlju .

*SFC:    možý , ja tut za úsex âdvičac´ stalâ ?

*SFD:    nu , dyk (.) ščas@w cibe vidro prýnišëm .

*SFA:    hétu tudy vo pljasnê , da ?

*SFB:    hétu tudy paložým , tuda +/.

*SFA:    davaj my kurýcu paložým (.) na kartošku .

*SFA:    ja dumâju , kurýcý ni abidzêccý .

*SFA:    i torcêk ja prýnjasu zarâ .

*SFC:    dyk možý , écê frukty davajcê pastavêm užo ?

*SFA:    ja iščé vam ni minjaju , izvinicê , tarélkê , katoryjê [_//] v katorym buduc´ +/.

*SFD:    čaj nâlivac´ .

*SFG:    a ni vse sâbirajuccý iš´čë damoj , paétâmu možnâ im i ni minjac´ tarélkê .

*SFD:    ščas@w ja pačišču kivê vam .

*SFJ:    karoúkâ jesc´ .

*SFH:    karoúkâ jesc´ .

*SFB:    nu , čamu karovkâ ?

*SFB:    jos´ tam takajê , prastajê .

*SFC:    étâ vjarbljud , kârakum ["] .

*SFD:    virbljud žý kéml ["] .

*SFH:    ponêlê rybjaty ?

*SFB:    kéml ["] pêravodzêccý , étâ virbljud .

*SFH:    s raždzenêjê vo čýlavek ni jeú jahâd , ni klubnikê +/.

*SFG:    i nêkada@w ni probâvâú ?

*SFH:    ni tvorâg , ni jajca , ni jahâdy .

*SFB:    ty pâljadzi , a ciper .

*SFH:    +< jon s raždzenêjê ni znajê , što takojê +/.

*SFB:    ci čujêš , a p´´je ciper što xočýš , ty +/.

*SFH:    a ciper užo vot načylê troxê , dyk +...

*SFH:    my što tam ni rabilê , i ú saxâr , i tam i pixalê , i cërlê , i rascërlê , i nikak .

*SFJ:    +< on tokâ@w banany adny jeú .

*SFH:    vot ciper č´uc´-č´uc´ vot jahâdku jakuju-nibudz možý z´jescê .

*SFB:    persname , ciper ja úsë jem .

*SFB:    pâdaždzi , dârasceš da takohâ vozrâstâ , budzêš vsë jescê .

*SFJ:    dyk on žý klubniku s étâvâ letâ i banany .

*SFA:    oj , a kab xto saxâr z´ mjane +...

*SFA:    na kuxnê pastaú tam +...

*SFG:    oj , kakoj tort incirésnyj !

*SFB:    a v vine suxom namočýnâ , nu .

*SFA:    da i pekla jimênnâ ni dlja nas .

*SFA:    pjakla , tut bylo dlja kaho péč , dyk tak staralâsê .

*SFG:    vy užo xočýcê , kab i dlja nas pjakla (.) tožý .

*SFA:    na svoj dzen´ raždzenê byla spëkšý , i očýn´ xarošý tort byú .

*SFA:    nu , možý , zasladkê dažý , pâtamu što bylo tam .

*SFB:    +< budzêš nožýk idci nazad prýxvaci .

*SFA:    ja hétyjê pâúbiraju jixnêjê (.) lâxapéc´kê .

*SFB:    užo ž takajê , užo ž malên´kê malên´kê .

*SFA:    pastaú dze-nibudz´ tam xleb , pažalustâ .

*SFH:    uspejêcê .

*SFB:    nu da , uspejêcê .

*SFB:    u pervuju očýrýdz´ trébâ tut .

*SFH:    ščas@w !

*SFB:    nu , uspejêcê .

*SFC:    krylyškâ abrézâú .

*SFC:    nu , vabščé mamâ ni icirésnâjê .

*SFH:    +< ja xacelâ , tak étâ nadta vjalikê kusok pâlučjajêccý .

*SFC:    kuraga (.) hâvarylê što-tâ .

*SFH:    ni znaju , s čém étâ .

*SFC:    nu ni âuhuscin ["] , ja užo vižu , što ni âuhuscin ["] .

*SFH:    ne , ni âuhuscin ["] , saúsem ni tak vyhlêdzê .

*SFB:    ja prydumâú , persname , my davaj tožý pad torcêk , ty +/.

*SFD:    ja úsë adkručývâju , znajêš , tut ryz´by netu .

*SFH:    tam kuraha vnutry .

*SFJ:    a što za kyraha ?

*SFH:    kuraha , jon žý ž ni budzê jescê užé , kuraha .

*SFA:    čaj tvoj (..) jedzê .

*SFD:    a mal´čyškê ?

*SFA:    étâ sjuda , mal´čyškê sjuda .

*SFA:    persname úsë údziúljajêccý , nadtâ jej persname bal´šy .

*SFA:    jana pryvykšý , što jon taki vot , znajêš .

*SFH:    malên´kê .

*SFA:    ščas@w vun ja pajdu da svajho ljubimâvâ .

*SFA:    vun tam jos´ vun mestâ .

*SFB:    i dze my hétu ljubimuju prapuscêm ?

*SFB:    proccý tut , pânimajêš !

*SFA:    ja kalja jaho nežnâ nežnâ , a kala +/.

*SFB:    a hdze hétâ jana úžo sjadzê ?

*SFB:    tutâkâ .

*SFA:    tam stul krucjaščý .

*SFA:    nu šo ty seú ?

*SFA:    ja malên´kâjê , ty bal´šoj .

*SFA:    tak , étâ čaj ?

*SFA:    ja naprasnâ sjudy prynjaslâ .

*SFA:    hétâ xaj budzê , étâ tabe .

*SFA:    nekâtâryjê tut iščé pad vodâčku .

*SFA:    vodâčkâ pad silëdâčku .

*SFB:    a hdze čarkâ tam ?

*SFA:    ty čarku mamênu davaj .

*SFB:    mamâ , jos´ tam dze što ci nima ?

*SFA:    ni vapros , nâvalom !

*SFA:    hétkâjê krâsata stajic´ na kuxnê .

*SFA:    dzeúkê , nu , stydaba .

*SFA:    xazjajêvâ selê ú kuléčýk (.) z blizkêmê druz´jamê .

*SFB:    a jos´ i dalëkêjê .

*SFB:    dalëkêjê čaj p´´juc´ .

*SFA:    a sasedâčkê čaj p´´juc´ .

*SFA:    vo stydaba .

*SFB:    a možý , poslê čajku ?

*SFD:    i biz čyjkoú .

*SFS:    dyk xvacêt .

*SFS:    ali hljan´ , u butylku ú samy korâb nalitâ .

*SFS:    čyvo héty jana tak ?

*SFA:    nu , udzivicêl´nâ .

*SFA:    u persname jo ?

*SFD:    jo , kak vsihda .

*SFA:    butylkâ , pâljadzi +/.

*SFC:    usë ž tam étâ krucilê .

*SFC:    nu , zakryj jaje , uskâalbaci , jak hény z´mejku hljadzec´ .

*SFC:    zmejêúku pâhljadzim .

*SFB:    ježlê puzyrki , ježlê jes´ jakijê .

*SFC:    ne , ni puzyrki , z´mejku .

*SFC:    da vypê ty !

*SFC:    što ty ?

*SFC:    ja ni znaju , jak hétâ sêdzicë .

*SFA:    hétâ úžo vrédzênâ .

*SFA:    étâ užo vsë , étâ pašla vredzênâ .

*SFB:    ana i xočý , i scisnjajêccý , i bajiccý .

*SFA:    u nas persname persname byla učycêl´ ximêjê , ci ja ni ponêlâ jakoj .

*SFA:    ximičý , pânimajêš , réakcýju (.) prâverjajê .

*SFA:    pâdrabatyvâjê , rýpicirujê .

*SFA:    ximiju rýpicirujê , hrošý bjaré za hétâ .

*SFA:    vidzêš , jak nâlaúčylâsê .

*SFA:    s âdnaho stakanâ ú drugi , i réakcýjê pâlučajêccý srazu .

*SFH:    ni čapicêsê , ja zâstupljusê za jaje .

*SFH:    u jaje muž pryjexâl na kanikuly .

*SFH:    âžydajêccý dzevâčkâ .

*SFG:    vdrug dvojêčnêcý budzê ?

*SFC:    dvojêčnêkê ú našý vrémê lepêj žyvuc´ , čym pjacërâčnêkê .

*SFC:    tak što (.) vapros iščo .

*SFA:    ja prostâ znaju hétyx dzevâk , što jix patom uhâvaryc´ očýn´ složnâ .

*SFG:    salfetku , možý , dac´ ?

*SFA:    dzevčonkê , vy ž étâ +/.

*SFG:    persname čaj dâpivajêt .

*SFG:    tort s´´jest za persname .

*SFH:    persname do .

*SFB:    mužyki , a <pa kvasku>[_/] pa kvasku údarým ?

*SFA:    pa kvasku údarým .

*SFA:    ja jim nâlila kvasu takohâ kružku .

*SFJ:    +< ty čajê ?

*SFH:    čaj .

*SFH:    nu , davaj pej moj čaj .

*SFA:    kab troškâ z draždžamê , jim tak zâxârašélâ , xlapcam .

*SFG:    kab vêsjalej zaútrâ na urokê bylo isci .

*SFA:    zaútrâ ž na urokê , da ?

*SFA:    nu , iščé ničohâ , iščé poldzivjatâvâ .

*SFJ:    scix raskazvâc´ .

*SFA:    scix raskazvâc´ ?

*SFA:    a ci vyučýú ?

*SFA:    vyúčýú ?

*SFG:    persname budzê ruhac´ .

*SFJ:    ne , ana ni ruhajê .

*SFA:    patom persname da vas budzê pâdxadzic´ .

*SFA:    u jaje vapros jos´ .

*SFA:    a xto úxodzê ú dzikrét ?

*SFH:    jana bêlaruskê vela ?

*SFA:    a vy mne râskažycê +...

*SFA:    pâdaždzi , pra kaho ja xacelâ sprasic´ ?

*SFA:    kak tam jana ?

*SFA:    žyva zdarovâ , âčunjalâ ?

*SFA:    jon s étâj xodzê pad ručku , usjudy ú horâdzê vižu .

*SFG:    a čyvo ani étâ vot ?

*SFA:    jon zdarovâjêccý sa mnoj .

*SFD:    što tut takojê ú hétym kârynjax ?

*SFA:    jaho ž vo tut vo (.) ofês .

*SFA:    taki mâhazin , bamberâ , budz´ zdaroú .

*SFH:    ja čulâ , što jon âdkryvajê .

*SFH:    šyjsjat@w [_/] šyjsjat@w vrodzê (.) mil´´jonâú .

*SFA:    vo vozlê lisxozâ , dze vot list ["] mâhazin , dal´šý pamêtnêkê .

*SFA:    ty ú jix sprasi , možý , mândarynku xlopcý xočýc´ .

*SFA:    sprašývâlâ (.) mândarynku .

*SFA:    i pânimajêš jak , jon z lisxozâm vëú dzila .

*SFA:    ja znaju xârašo jaho .

*SFB:    a pâkažy hénu samuju mne jêrundu , što pakazvâú .

*SFB:    pomnêš , my s taboj u mašynê byli ?

*SFJ:    a kada@w pad hâražamê bylê ?

*SFB:    nu .

*SFH:    čaho tam tokâ@w nima , na hénym mabil´nêku .

*SFH:    ja úžo kryču kryču .

*SFB:    cëcê persname raskazyvâlâ , ot smjajalêsê my .

*SFG:    dzêsêciklasnêkê , nu , pâralel´ vašý , ciper´ adzinâccýcêklasnêkê , bazâvy klas , use xlapcy .

*SFG:    sidjat na paslednêj parcê i mabil´nêkâm ihrajuccý , i xaxočuc´ , xaxočuc´ , xaxočuc´ .

*SFG:    kak atkrylâ mabil´nêk , o , mamâ rodnâjê !

*SFG:    dumâju +"/.

*SFG:    +" čyvo ž ja tokâ@w jaho úzjalâ , étât mabil´nêk ?

*SFA:    pâkažy dzjadzju persname , što tam bylo .

*SFB:    mužyki trajom tut samâ +/.

*SFH:    âhan´ka ni najdzëccý ?

*SFA:    ni padzeržýš , kažý +/.

*SFG:    vabščé prykoly .

*SFC:    dzeržýc´ adzin_âdnamu .

*SFA:    xlopcý , vas budzê očýn´ prasic´ .

*SFA:    jej nadâ (.) dlja prakcičýskâj raboty intérv´´ju ú raznyx vâzrastoú .

*SFA:    jej nadâ prostâ z vamê bisedâvâc´ , râzhavarývâc´ .

*SFA:    vot ana kali-nebudz pryhlosê vas na čajok k sibe sjuda i budzê bisedu .

*SFC:    vy tak âtkravennâ pâbisedujêcê .

*SFA:    pra školu raskazvâc´ , pra úsë .

*SFA:    nu , vot jej nadâ .

*SFA:    vot cipâ tak (.) nêčyvo tam , dapuscêm , tak vot , jak râzhavarývâjêcê domâ .

*SFC:    skažy jim +"/.

*SFC:    +" začém nam tajê školâ ?

*SFC:    +" xodzêm každy dzen´ .

*SFB:    nu pravêl´nâ , začém .

*SFA:    jej prostâ nadâ vot étâ vot , usjakêjê +/.

*SFG:    nu dyk jasnâ .

*SFA:    +, jêzyki , pânimajêš , izučac´ .

*SFJ:    u nas tožý xadzilê , kakajê-tâ dzevâčkâ xadzilâ z dzêktafonâm .

*SFA:    nu , vot i jej takojê samâjê nadâ , a patom sastavêc´ anketu .

*SFG:    ty pridzi ka mne v adzinâdcýty d i paslušýjêš , što ani gâvarat .

*SFD:    sama znaju , praúdâ ?

*SFI:    tokâ@w ni vtaroj b prýxadzicê .

*SFI:    my idzëm (.) spakojnâ s pâcanamê , any vyskakêvâjuc´ , b´´juccý b´´juccý .

*SFJ:    nu , my kada@w idëm , ani szadê tak birut nas , xvac´ tak vot , dzjaruc´ , b´´juccý .

*SFA:    ty ú kakom klasê , u trecêm ?

*SFI:    da , v trécêm .

*SFA:    ty ú trécêm , a ty ú pjatâm užé ?

*SFA:    u cja@w úse učýcelja učýc´ užé ?

*SFA:    da ljuboj , nu , pâdajdzëš prostâ , jej étâ v tičenêjê étâj nidzelê +...

*SFA:    persname , slyšýš ?

*SFG:    +

(Stand: 09.06.2021)