fam_sm_17

@Begin

@Languages:    hyb, nan

@Participants:    SFK Migrant, SFM Migrant, SFA Migrant, SFL Migrant, SF4 na, SF5 na

@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SF4|33;|male|peripher||na|higher||

@ID:    nan|fam|SF5|38;|male|peripher||na|higher||

@L1 of SFK:    brms

@L1 of SFM:    ru

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFL:    be

@MT of SFK:    be+brms

@MT of SFM:    ru

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFL:    be

@FL of SFK:    brms

@FL of SFM:    ru

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFL:    be

@Situation:    SFK speaks on the phone, conversation at work

*SFK:    tak , va-pervyx , mne astatkê na pervâjê čislo mâcêrial´nyx cénnâscêj vsex trox ékzémpljarâx .

*SFK:    knižkê mne étyjê šob use vizla .

*SFK:    ponêlâ ?

*SFK:    (...) dak ty sën´nê budzêš jexâc´ ?

*SFK:    (...) nâpičatâj mne astatkê .

*SFK:    (...) a , étâ samâjê , vsë vysylac´ iz seryjê ?

*SFK:    vsë tam xakéj u cibe ?

*SFK:    (...) dyk što ty jedzêš svirác´ ?

*SFK:    (...) persname nima nynčê paka , nu ana budzê s abedâ .

*SFK:    jana da abedâ iščé budzê , v čas prydzê jana .

*SFK:    (...) kasu ja vsë pâhljadzelâ , kasâ tut u cibja jes´ .

*SFK:    ja vsë vidzêlâ .

*SFK:    tak u vas žý ž , ja hljadzelâ , žurnal pa učotu pucëvâk žý ž jes´ , tak ?

*SFK:    (...) a zabornyjê vy kak zdajocê , vot bin´zin (.) étym svajim ?

*SFK:    (...) a , nu xârašo , tady mne pakažýš .

*SFK:    bo ja ni znaju , što pisac´ v étâm akce .

*SFK:    akt pisac´ xârašo , no ni znajêš , što v jom pisac´ .

*SFK:    u mene tut krasivy jesc´ , moj smarhonskê (.) akt .

*SFK:    ja na âsnavanêjê jaho zdelâju hraúžýškê .

*SFK:    +" ja pryjedu z persname kažý ["-"] sveru tut usë .

*SFK:    persname persname , vun hâdavoj buhalcêrskê balans naš ližyc´ , sid´movâ hodâ .

*SFK:    persname prýnisla , tut pâlažylâ u nas .

*SFM:    birut tam , prynosêt sjuda .

*SFK:    pâciralâ bdzicêl´nâsc´ , byvajê .

*SFK:    tak mne nadâ iščé âsnavnyjê srydstva (.) nâpisac´ sjudy .

*SFK:    persname , a vot hraúžýškê âsnavnyjê fanda kakijê-nibudz´ v majê pâlučalê , âsnaúnojê što , ty ni znajêš ?

*SFK:    navernâ , naúrjad li .

*SFA:    ryvizêjê ú vas , dapuscêm , s jakovâ pa jakojê ?

*SFK:    nu , z dvaccýc´ šystovâ , možý , jakojê pa sid´mojê ijunê .

*SFA:    ty mahla snimac´ astatkê lêsâpradukcýjê ni ú dvaccýc´ šystovâ jimênnâ , a mahla pa idejê +/.

*SFK:    +< nu , dvaccýc´ šystovâ ja budu v ljubom snimac´ , bo ú jix tam krâsnata , jim usë pa pryxodu .

*SFA:    dvaccýc´ šystovâ ty dalžna byla snjac´ kasu blank , a âstal´nojê ty mahla v tičenêjê usjaho rývizërnâvâ zêryrur +...

*SFA:    ni vyhâvâru .

*SFL:    paka zdarovâjuccý , paka hétâ , sjadzi i sluxâj poú časa .

*SFL:    tak , persname , na dzirzaj , dzetâčkâ .

*SFL:    možý , ja dze čaho tut nâčyúpla .

*SFL:    u mjane abojê ni klejêny , i rasijê ždët .

*SFL:    rasijê matuškâ ždët , abojê ni klejêlâ .

*SFL:    ja vot +...

*SFL:    jaščé kab pol , zdéccý , pakrasêc´ .

*SFL:    i znajêš , ja ujexâlâ tudy , pakinulâ pol´ny mârafet , a tak +...

*SFL:    a tak nivočýn´ ta .

*SFL:    tak pajdu da persname persname .

*SFL:    ne , srazu pijsjat@w vtary zveru .

*SFL:    viš , my (.) nejêk ni zbiraúšýsê .

*SFL:    trébâ , jak sën´nê persname .

*SFL:    idzëm ranêcýj , jana kažý +"/.

*SFL:    +" trébâ dzecêm kupic´ dzesêc´ par naskoú , bo jany úse tam pâhubljajuc´ .

*SFL:    što ty , jix tam scirac´ budzêš ?

*SFL:    ci što rabic´ ?

*SFL:    znajêš , dzecê maje +...

*SFL:    sam dyk jaščé uzjaú by vo to-tâ , dapuscêm , pêradzeccý , adzeccý tam , kab , nu , ú xacê xadzic´ .

*SFL:    i kurtkê nejkêjê dzecêm trébâ târabanêc´ .

*SFL:    a xto znajê , jakajê tam budzê pahodâ ?

*SFL:    u jix ta , persname kažý , šýrata takajê , jak u nas .

*SFL:    a trusêkâú , a majkâú , a úsjakêx trébâ prýbambasâú .

*SFL:    nima , hlaúnâ , vrémê , bo ja ž na rabocê .

*SFL:    daxaty ljatu , hétyjê abojê zrazu bjarusê klejêc´ .

*SFL:    kali tut vybrâccý , ni znaju .

*SFL:    kažu , ú vâskrysen´nê pojdzêm , pry svjaty .

*SFL:    na rynâk z´jezdzêlê ú mâladzečnâ , ani čohâ ž ni bylo .

*SFL:    u jaje novyjê bâsanožkê , novy sârafan , jos´ placcê naradnâjê .

*SFL:    persname tam usë pajdzët .

*SFL:    jon brukê adzenê kascjumnyjê .

*SFK:    my bralê kascjum , a tolku ?

*SFK:    tokâ@w brukê âdzivaú mužyk moj .

*SFK:    i halstuk bralê .

*SFL:    pidžak (.) prýhadziccý .

*SFL:    my utrâm [_////] ranêcýj vylêzlê s pojêzdâ , vo sjahodnê .

*SFK:    nu da , xolâdnâ , nâstajaščý +/.

*SFL:    +< s étâhâ samâhâ +...

*SFL:    dažý marožýnâ@w kab kupic´ , i to ž trébâ ruskêx dzenêh u toj maskve .

*SFL:    za zajêc ni kupêš i dolâr ni padsunêš dze ú mâhazin jaki , ci kudy tam .

*SFL:    jak jany tam , skokâ-tâ@w jix trébâ ?

*SFL:    ja dažý nejêk i ni prýdstaúljaju , jak hétâ jix s saboj vabščé nadâ .

*SFL:    nu vot skokâ@w nam tyx hrošýj nadâ , jakajê nêâbxadzimâsc´ ?

*SFK:    nu jakajê raznêcý ?

*SFK:    ruskêjê .

*SFL:    pâdaryc´ , dyk tam proščý dolâry , šarnuú i úsë , ú paradâk .

*SFL:    a tak vot na nejkêjê rasxody .

*SFL:    na jakuju dažý +...

*SFL:    dze , možý , jakuju élektryčku ci što prydzêccý malym , dze (.) darohâ .

*SFK:    kupilê paru tysêč , čo@w tam ?

*SFK:    tysêču dve kupi .

*SFK:    našto vam bol´šý ?

*SFL:    a skokâ@w étâ v bêlaruskêx rubljax budzê ?

*SFK:    dzêvinostâ tysêč našýx bêšlaruskêx , tysêčý .

*SFL:    dvescê tysêč , karočý , našýx , pâlučajêccý , pâminjac´ na ruskêjê dzen´hê .

*SFK:    vy ž ni budzêcê ú maskve tam asobâ +...

*SFK:    nu , ú maskve paxodzêcê .

*SFL:    my tam jeslê adzin dzen´ tokâ@w .

*SFK:    +< tam ž placic´ asobâ +...

*SFK:    šo tam , u tom maskve , budzêcê pâkupac´ ?

*SFL:    persname to úsë mecêúsê vot , kab jak (.) hétâ +/.

*SFK:    dolârâú vazmëcê , pâmenjajêcê .

*SFL:    +< jon kažý , ú hascinêcu .

*SFL:    va-pervyx , vez´dze zakazyvâc´ nadâ .

*SFL:    tabe vyl´jêccý (.) ú kapejku za úsju darohu , kab pabyc´ dzen´ u toj maskve , pêrýnâčavac´ (.) našýj hétâj aravâj .

*SFL:    jamu úsë xočýccý , kab dzjacej pa , étâ samâjê +...

*SFL:    persname jos´ dvajurâdnâjê .

*SFL:    ci sjastry dvajurâdnâj , no jana úžo , možý , starajê .

*SFL:    a syn rabiú taksistâm (.) jajeny tady , ú to vrémê .

*SFL:    bo persname kazaú , jon jaho vez´dze pa maskve na xaljavu , tak vot znajêš , kudy nadâ , vaziú užé na énâj mašynê , jak na taksi rabiú .

*SFL:    da jix jezdzêú u hoscê prostâ .

*SFL:    bac´kâvâ nejkâjê , ci dvajurâdnâjê , ci trajurâdnâjê , sjastra +...

*SFL:    ci bac´kâvâj matkê , možý , sjastra .

*SFL:    nu , vot babâ , pâlučajêccý .

*SFL:    nu , karočý , kakajê-tâ tak .

*SFL:    i tam jany , nu , úsë vrémê .

*SFL:    +" ja b , možý , kab pajexâú , dze i našoú by .

*SFL:    ja kažu +"/.

*SFL:    +" stol´kâ hadoú prašlo , úžo tryccýc´ .

*SFL:    +" pryjedzêš , jon užo cjabe ni paznajê , sta let .

*SFL:    jon užo ciper , hény , pâlučajêccý , sam užé semsêt@w hadoú , ci skokâ@w .

*SFK:    nu da , užo stary čýlavek .

*SFL:    hénâ dyk , persname hétâ , persname , z´ jim usë , nu , abščalâsê .

*SFL:    jana k jim častâ tudy jezdzêlâ , tak vot u jix .

*SFL:    hétyjê ujexâlê .

*SFL:    u nas byli .

*SFL:    nedzê jak pašli ú les , dy za namê tam u krévê , za paljanâj , tam znajêš , jak ni znajučý +...

*SFL:    nejdzê vun u storânu tanščýny , nedzê ú héty vo drymučý , sjudy .

*SFL:    prýnjasli nejkêx hryboú , hospâdê .

*SFK:    jakix našli , takix i prýnjasli .

*SFK:    a jak ty xacelâ ?

*SFL:    pamylê pamylê i , hlaúnâjê +"/.

*SFL:    +" syp u skâvarodku .

*SFL:    pažarýlê .

*SFL:    pânimajêš , a ja úžo +...

*SFL:    pjasok héty skrypic´ nâstajaščý .

*SFL:    znajêš , z maskvy pryjexâlê .

*SFL:    ale pâbyli jany ú nas , možý , ni znaju , možý , jakijê try dni , ci skol´kâ .

*SFL:    u nas u tym krévê , tam my (.) ú hétâj unizu komnâcê spalê , jakajê tam , i na kuxnê , bo my tol´kâ pâžaniúšýsê .

*SFL:    bo letâm žý ž , hryby raz byli .

*SFL:    značýc´ , užo persname , musê , bylo hod (.) ci peršý hod , možý , jak radziúsê vot .

*SFL:    možý , jak radziúsê , musê , tokâ@w jaščé .

*SFL:    ja znaju , što ú mjane na kuxnê (.) bylo škafčýkâ +...

*SFL:    adzin , možý , tokâ@w .

*SFL:    kuxonny éty škafčýk byli kupiúšý , štob pasudu , jak vot pâjadzëm , kab kudy (.) dze jaje .

*SFL:    ni tam žý ž ni kalja umyval´nêkâ škafčýkâ ž ni bylo nijakâhâ , ničohâ .

*SFL:    i tut vo , kalja umyval´nêkâ , hétâ , sastaúlju tak na palu pramâ .

*SFL:    vot paka pamytyjê tarélkê , pâtamu što jix žý ž +...

*SFL:    vady ž haračýj tožý ni bylo .

*SFL:    im bylo adno dzelâ b užo , âddyxac´ .

*SFL:    na belâj tady sjadzelê , možý , jak byli jany ú votpusku jany , ci što .

*SFL:    pânâprynosêc´ ryžyx nejkêx , hétyx , kabylâú .

*SFL:    ci jak jany nâzyvajuccý ?

*SFA:    persname , hétâ persname žénêccý ?

*SFL:    ne , brat jahony menšý .

*SFL:    persname ni žanaty iščé .

*SFL:    končýl što jon ?

*SFL:    možý , jakuju školu milicýjê ci što .

*SFL:    nu , neštâ takojê , pa čascê milicýjê nejkâj , ci školu , ci pâstupiúšý kudy .

*SFL:    nu , karočý , na nekâhâ mêlêcanerâ (.) dze-tâ učýccý .

*SFL:    ci úžo , možý , končýú tuju vučobu .

*SFL:    babâ i raskazvâjê , byvajê , kali , jak tokâ@w cëcê persname pis´mo pryšle .

*SFL:    tam ja jixnyx imën ni znaju , dze tam .

*SFL:    ot persname zapomnêlâ , što vêlâsiped ad slovâ .

*SFL:    persname ž (.) mnohâ raz u nas byla i ú krévê byla .

*SFL:    nekâlê persname , ja pomnju , takajê jana dzjaúčynâ taústajê byla .

*SFL:    za , étâ samâjê , za mjanê , péúnâ , nedzê jaščé taúscejšýjê , bo byla dzeúkâj takajê pijsjatâhâ@w raz´meru .

*SFL:    a muž ta xudzên´kê byú taki , prýjazdžaú , ali taki vysokê rostâm taki , ârmjanin taki , čorny .

*SFL:    dyk hétâj +...

*SFL:    persname héty [_///] hétâj persname syn žénêccý srédnê .

*SFK:    kažýccý , nidaúnâ jany iščé takijê malyjê +/.

*SFL:    +< a u nas byli .

*SFK:    byli .

*SFK:    skokâ@w hétym xlapcam užo jejnym hadoú ?

*SFL:    nu , hétâmu , možý , dvac@k +...

*SFL:    ne , jej hadoú znajêš skol´kâ ?

*SFL:    persname budzê , možý , jakix sorâk dva .

*SFK:    nu , ana dalžna byc´ mâladzejšýjê za mjane !

*SFL:    staršýmu sorâk dva , hétâmu persname xlapcu , a jana vyšlâ zamuž , jaščé dvâccaci , možý , hadoú ni bylo .

*SFL:    jana nejêk školu končýlâ , skorýn´kâ i zamuž zarâ vyšlâ .

*SFL:    a jamu jak dvaccýc´ dva +...

*SFL:    vot skokâ@w jana ?

*SFL:    âtnimi vo i , étâ samâjê , jakix +...

*SFL:    von jej dze-tâ , možý , jakix sorâk , možý , dva .

*SFL:    jak persname žaniúsê , âzêrbažanku zamuž uzjaú , i hlaúnâ , što užé ž (.) žaniúsê poslê hénâhâ , na hornyx kârabax , jak vajna hénâ ž yšla u jix .

*SFL:    my usë dzivilêsê , što (.) hényjê tam b´´juccý , druh_druhâ réžýc´ tam žý ž vo persname jak žyla , dze armjany ú jix jakijê byli , ú jixnym domê , kazalâ , tam žý strax što rabilâsê .

*SFL:    tam noč´´ju , kažý , pa lesnêcý tokâ@w du-dux-dux-dux .

*SFL:    ljacjac´ , jak šalënyjê , hétyjê âzêrbajdzancý i jix hényjê lâxapéc´kê .

*SFL:    kazalâ , praz vokny tol´kâ úsë ljacic´ .

*SFL:    uzjaú žonku âzêrbajdžanku , i úsë ú paradku ú jix tam , i úsë narmal´nâ .

*SFL:    a tut što palicêkâ , vot zâvjali ljudzej vo tak vot .

*SFL:    étâ ú nas u persname , hétâj žý ž vo , nu , ú persname , nejkê ž čorny héty , tožý ž taki niruskê .

*SFL:    ja ni znaju , jakoj jon nâcýanal´nâscê , nu taki vot niruskê .

*SFL:    jany ta , armjanê hétyjê , vysokêjê .

*SFL:    jany ú âsnaúnom use takijê vot rostâm , takijê (.) xlapcy .

*SFL:    vot ja ú jix byla +...

*SFL:    mužyki vot , dzjadzê persname žý ž byú vysokê i brat jaho .

*SFL:    takijê jany bolêj , hétyjê xlapcy vot jixnyjê , takijê jany úse , takijê krépkêjê vot (.) usë , v âsnaúnom , mužyki .

*SFL:    a hétâ nejkê , nu , tak srédnêhâ takohâ roscêkâ , xudzên´kê taki , mâlady .

*SFL:    persname nejêk persname kažý +"/.

*SFL:    +" ot , cëcê persname , nu vot padumâjcê .

*SFL:    kažý +"/.

*SFL:    +" padxodzêú ka mne héty persname muž , pytaúsê +...

*SFL:    jany zahon , hétyjê plankê úžé pakupljaúšý .

*SFL:    bo jany tožý xočuc´ užo , nu , úžo svoj tožý zabor .

*SFL:    svoj užo budzê zabor héty užo dzelâc´ .

*SFL:    dyk kazaú , što +...

*SFL:    +" ja xaču vot sibe zdelâc´ s arkâj .

*SFL:    nu , taki úžo zabor , kakoj-tâ tam tak , kak u nas domâ delâjut .

*SFL:    kažu +"/.

*SFL:    +" a ja ryšylâ , što jon , musê [_///] ú jaho domâ ni kala ni dvara nima , péúnâ , nijakâhâ i , péúnâ , z´ nejkâj nêščéty , možý , dze vyjêxâú .

*SFL:    a hény sjudy , jak persname jezdzêlâ tudy , prošlym letâm žý ž jezdzêlâ [_///] nejêk zimoj , i cjaper vo pâjaviúsê nejkê čýrnata .

*SFL:    a jana kažý +"/.

*SFL:    +" vot , cëcê persname , dyk padxodzêú , pytaúsê .

*SFL:    +" dyk (.) izvinicê , pažalustâ .

*SFL:    taki kažý +".

*SFL:    +" tak ljubeznâ , pramâ taki kažý ["-"] râzhavarývâú kažý ["-"] sa mnoj .

*SFL:    a kažý +"/.

*SFL:    +" a z´ lica znajêš , jak xodzê tak vot .

*SFL:    +" xodzê dyk xodzê , nadtâ tam jaho vidzêš , vo pa ulêcý što pašoú .

*SFL:    kažý +"/.

*SFL:    +" a taki sêmpacičny kažý ["-"] takijê vo čyrty lica krasivyjê .

*SFL:    kažý +"/.

*SFL:    +" taki krasivy mal´čýk kažý ["-"] nu prostâ vot kažý ["-"] zâhljadzenê taki .

*SFL:    i kažý +"/.

*SFL:    +" tak vot , nu , ni to što druhi .

*SFL:    kažý +"/.

*SFL:    +" takajê vot , nu , âbraščénê kažý ["-"] i tak pryšoú kažý ["-"] jon i nu úsë vot kažý ["-"] pâhâvaryú i pramâ .

*SFM:    persname , râznasi ty , možý , užé .

*SFM:    nam nadâ sročnâ xx s étêmê užé , točnâ pâš´čitat´ vse +...

*SFM:    étu , sto šésnaccýtuju , paka persname iš´čë vot zavtrâ tut +...

*SFM:    možý , ty zajmis´ , râznisi .

*SF4:    čo@w za prybor ?

*SFM:    dêktafon , zapisvâjêm vsex , xto što hâvarjat .

*SFL:    asobênnâ jeslê matâm .

*SFA:    o , zapudžu , blin .

*SFK:    a xto étâ pytaúsê ú jaje ?

*SFL:    možý , persname .

*SFL:    ci persname , ci xto , ni znaju .

*SFL:    vot , tak što (.) mal´čýk jaki fajny ú nas jos´ .

*SFK:    ty dumâjêš , kakoj takoj zâxâmutajuc´ nejkâhâ troxy´ lepšýhâ ?

*SFL:    i to užo ž dumâjê , samâjê lepšýjê ú žyznê sxapiú xlapec .

*SFK:    kanešnâ .

*SFK:    a što ty dumâš , neštâ ty druhojê sxapêš ?

*SFK:    hdze ty jaho sxapit´ ?

*SFK:    (...) vot ni ponêlâ , a dze smargon´ ?

*SFK:    a étâ čej ?

*SFK:    péunê , hraúšýškê .

*SFK:    oj , vyval´vâjêccý z ruk étyjê (.) atčoty .

*SFL:    nu , ni pomnju .

*SFL:    to xarošý u cëcê persname byú muž , taki ârmjanin .

*SFL:    i jon taki byú , nu , pânimajêš +...

*SFL:    vot jak skazac´ ?

*SFL:    nu , prascjackê taki .

*SFL:    vot jak naš prostô bêlarus , kazalâsê , taki vot , nu .

*SFL:    taki pryjedzê , jon vo i nejkuju rumku sjadzê taki vyp´´ê .

*SFL:    jon abščycêl´ny taki , jon i da tancýú .

*SFL:    nekâlê ú nas žý ž na svad´bê , jany prýjazdžalê , tâncavaú , taki pljašý .

*SFL:    taki vot , nu , taki xarošý byú vot sam pa sabe vot mužčynâ .

*SFL:    nas , my jak jezdzêlê +/.

*SFK:    nu , úse ž ljudzê raznyjê , čë@w tam ?

*SFL:    +, tudy ú hoscê , nu , ú uščélê vadziú .

*SFL:    i jany meždu saboj očýn´ takijê družnyjê .

*SFL:    jakijê ž my tam vjalikêjê byli , ljan´@w , cëcê persname plemjannêk z žonkâj tam i persname .

*SFL:    my pryjexâlê , dyk xadzilê +...

*SFL:    i brat nas u hoscê prýhlašaú dzjadzê persname tam , i sasedkâ cëcê persname vot , katorâjê žyla .

*SFL:    hétâ kak +...

*SFL:    dažý (.) takohâ i ni rasmatrývâlâsê , što vot kab étâ ni pajsci , što nextâ , znajêš , čužy vrodzê .

*SFL:    nu , čužyjê âbsaljutnâ , kazâlâs´ , takijê vot vam užo ljudzê .

*SFL:    a jany takijê vot (.) étâ .

*SFL:    i vo da persname ž dzjadzê persname prýjazdžaú s +...

*SFL:    nu , úžo sa svoj vo sjam´´joj , jany úse ž prýjazdžalê .

*SFL:    i brat jahony z žonkâj prýjazdžaú sjudy .

*SFL:    persname , a ciper užo nima , pamër dzjadzê hény .

*SFL:    i persname hénâ i žonkâ pâmjarla .

*SFL:    u jix samy bol´šý dzêlêkatés , havjažý nohê .

*SFL:    varâc´ u žyškê i hétu žyšku jaduc´ .

*SFL:    nekâlê cëcê persname jak jedzê , dyk my râhatalê .

*SFL:    céluju sumku nâbirajê i , hlaúnâ , pêraščytâvâjê sjadzic´ .

*SFL:    tak , kab usim xvacilâ , dziréktâru školy tam i zauču .

*SFK:    u nas cjaper tožý dzêficyt na étâ .

*SFL:    +< nu , xto što vjaze , pânimaju , a jana adhétul´ përlâ hétyjê vot havjažýjê hétyx , nu , vot kâpytoú .

*SFL:    my takohâ panjac´cê ni majêm vabščé , hétkâj jady ja ni znalâ , što ú mâhazinê prâdajeccý .

*SFL:    pâtamu što kamu jeslê ni xvacê , dyk buduc´ âbižaccý .

*SFL:    bo ú jix vot ni jak u nas xâladzec jaduc´ , a ú jix haračýjê jaduc´ , vot imênnâ hétu , vot navar sam .

*SFL:    tady ščytajê +"/.

*SFL:    +" hénâj sasedcý , hénâ tam zauču , hénâj nejkâj tam (.) persname persname , hénâ iščé kamu-tâ tam , i úsë tady .

*SFK:    čudzisa .

*SFL:    ja peršý raz jak pačulâ , dyk vabščé ni mahla , pâražonnâjê byla .

*SFL:    tam u rasijê , péúnâ , xvatajê noh .

*SFK:    što takojê (.) rémont éržété ?

*SFA:    éržété , hétâ dlja unjasen´nê udabrenêj takajê štukâ .

*SFK:    čyvo čyvo ?

*SFL:    âsnaúnojê srédstvâ .

*SFK:    do úž , što vy jim mišalê .

*SFK:    pa mazgam ot ni úvidêš adzin , a jany što xočuc´ , tojê pišuc´ .

*SFK:    kaho pa minusâm kakijê-tâ .

*SF5:    možý , pêrýdadzicê jej s abedâ .

*SFL:    oj , nu , jeslê sabe ni zâbjarom , mne jak raz nužnâ .

*SF5:    usem nužnâ , a što delâc´ ?

*SFL:    pâhâvary ú dzêktafončýk , tokâ@w ni mâcjarysê .

*SF5:    i čo@w zapisyvâjêcê ?

*SF5:    ja +/.

*SFL:    persname pastavêlâ , nâbljudajê , xto čo@w raskazvâjê .

*SF5:    ja mahu paru fraz skazac´ , jon srazu pêrýharyc´ .

*SFA:    ty râzhavarývâj râzhavarývâj , tvoj tam bas očên´ padxodêt .

*SFK:    râskažy ânekdot jaki , xaj persname pasluxâjê jejnâjê , kab ana (.) znalâ , šo takojê iščé i mužyki možuc´ hâvaryc´ .

*SF5:    ja jak râskažu ânikdot , dyk jon točnâ zharyc´ .

*SFK:    pryličny ânekdot , pâtamu što tam dzicja budzê sluxâc´ hétâ .

*SF5:    nu , znaju takix dzeckêx paru štuk , karocên´kêx .

*SF5:    vot cipâ takijê , negr zâharajê .

*SFL:    dyk ty ž sjudy hâvary , u dzêktafon .

*SFK:    sjudy hâvary , ú dzêktafon !

*SFL:    začém jon pavesêúsê +...

*SFL:    dzeckê ânekdoty .

*SFL:    kâlabok toj +...

*SFL:    namëk zrabiú , bajiccý .

*SFA:    nehr zâharajê , vot ânikdot !

*SFA:    nu da , našto nehru zâharac´ ?

*SFK:    žérdzê ["] persname pišý , nu , bez mazgov .

*SFK:    užé šarýkê za rolêkê v jix zašli , v étyx dzivčonkâú .

*SFL:    tak , dzjavčonkê , i šarýkê , i rolêkê , hétâ ja zâbambilâ .

*SFL:    što mne iščé nadâ zâbambic´ ?

*SFL:    možý , aplatu mne užo končýc´ jak-nebudz´ ?

*SFL:    što ú mine tut astalâsê ?

*SFL:    aha , iščé persname persname mne dalžna byla dac´ +/.

*SFK:    gul´čitaj , kažýš , gul´čitaj .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)