fam_sm_35

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    SF10 speaks on the phone, conversation at home
*SF10:    možý byc´ nêxârašo .
*SF10:    a tak , v pryncýpê , <jeslê b>[_/] jeslê b ja znaú , što jon tam čysa čytyrý prâsjadzic´ .
*SF10:    dyk pajexâlê b my na maim busê .
*SF10:    ja b jaho tam vykênuú , pajexâlê by hruziccý .
*SF10:    (...) da , u dzevêc´ ja budu úžo ú minsku .
*SF10:    (...) v pryncýpê , a tam dlinnâjê što-tâ ?
*SF10:    (...) mahu , étâ , persname pâdahnac´ .
*SF10:    ale jon zâbesplatnâ ni pajedzê .
*SF10:    (...) nu , bablo , baksâú pisjat@w sarve .
*SF10:    nu jon i hâlavu adurâ tabe .
*SF10:    (...) što iščo ?
*SF10:    (...) xârašo .
*SF10:    (...) xârašo .
*SF10:    davaj .
*SF10:    vot užo maju dzicja , bljaxâ .
*SFF:    što takojê ?
*SF10:    persname .
*SFF:    na minsk ?
*SF10:    tryccýc´ šés´@w hadoú čýlaveku , a jak dzicja malojê .
*SF10:    usë u me@w tak , adzin syn svoj , dva mesêcý .
*SF10:    i iščé (.) dvojê dzjacej : étâ vot švagêr i (.) taki persname jos´ .
*SF10:    jamu vabščé hadoú pêdzisjat +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, navernâ .
*SF10:    nu , švagêr u mjane , vot skokâ@w ja .
*SF10:    užo hadoú pjac´ jon u mjane jak za dzicja .
*SF10:    večnâ jamu trébâ pâmahac´ .
*SF10:    a héty persname vot (.) paru mesêcýú nazad kupiú bus taki , jak u mjane .
*SF10:    i ciper vsë vrémê nazvanêvâjê .
*SF10:    +" a jak tojê ?
*SF10:    +" a jak hétâ ?
*SF10:    ja haru@w +...
*SF10:    a jon mašyny rýman´cirujê .
*SF10:    ja haru@w +"/.
*SF10:    +" persname +...
*SF10:    jon persname persname .
*SF10:    hâvaru +"/.
*SF10:    +" persname , nu , ty ž mašyny , nu +...
*SF10:    nu , jon takijê strojê , vot âudzjuxê , pasaty staryjê , vo takijê vot razny .
*SF10:    u jaho adnaâbraznâjê rabotâ , târmaza tam , transmisêjê , prývadnyjê valy .
*SF10:    a tut +...
*SF10:    jon u mjane kada-tâ@w aúdzjuxu kupiú .
*SF10:    jon mne hod zvaniú .
*SF10:    ja haru@w +"/.
*SF10:    +" persname +...
*SF10:    u jaho ârýndavaú haraž .
*SF10:    u jaho dva hâraža : vo tak adzin , nâjêskasok vtary .
*SF10:    vo tut ja ârýndavaú , a tut jon kruciú .
*SF10:    i étâ aúdzjuxâ tut stajalâ .
*SF10:    u menja šo-tâ lamajêccý +...
*SF10:    a ja kada@w sam ne umeú rýman´cirâvâc´ , jon mne dzelâú .
*SF10:    ja haru@w +"/.
*SF10:    +" persname , ty ž hétu mašynu sam kruciú , sam +...
*SF10:    +" xa , dyk jana byla tvaja , mne bylâ po fig .
*SF10:    tam taki parén´ , oho .
*SF10:    tam , blin , pal´čýk tak vo úsunêš , dyk ruku pa lokâc´ atkusê .
*SF10:    manetu ljubê , oho .
*SF10:    i vot kupiú jon u mjane étu aúdzjuxu .
*SF10:    duryú usë hâlavu .
*SF10:    patom užo vrodzi tam âdčapiúsê .
*SF10:    skokâ@w tam prašlo vré@k +...
*SF10:    a , tak in´cirésnâ .
*SF10:    u jaho byla vol´vâ .
*SF10:    a jon +...
*SF10:    a ú mjane aúdzê sto .
*SF10:    i vot jamu tak zâxacelâsê étu aúdzê sto , imênnâ maju .
*SF10:    pâtamu što ú mjane švagêr tamožnêk .
*SF10:    i (.) vot écê vse , katoryjê zapč´ascê vozêc´ .
*SF10:    ja pâprašu +...
*SF10:    u menja , dapuscêm , kitajskâjê zapčasc´ stojê pisjat@w dolârâú u nas tut , âmârcizatâr u smarhonê .
*SF10:    ja švagru pâzvanju , i écê bandosy prypruc´ kajabâ ["] , japonskê âmârcizatâr .
*SF10:    lučšý užé ni byvajê , karočê .
*SF10:    jany mne prývjazuc´ za tryccýc´ vosêm dolârâú .
*SF10:    nu i <patom ja>[_/] patom ja idu da jaho +"/.
*SF10:    +" persname , jak menjac´ âmârcizatâry ?
*SF10:    jon +"/.
*SF10:    +" davaj hani mne ú haraž , ja tabe pâminjaju .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" dyk ty ž dzen´hê vaz´mëš .
*SF10:    +" ty mne râskažy .
*SF10:    nu , i vo tak .
*SF10:    nu , raskažý tam , zuby scjaúšý .
*SF10:    ja zdzelâju .
*SF10:    jon vidzêú , što ú mjane mašynâ agon´ .
*SF10:    jezžu ja âkuratnâ .
*SF10:    to is´ ja z hâraža jaje vyhanjaju , jana +...
*SF10:    ne slyšnâ , što zâvedzënny dvižok .
*SF10:    nastokâ byl [_//] bylâ dahledžýnâ mašynâ .
*SF10:    i jon jak zâxaceú étu mašynu .
*SF10:    a ja +...
*SF10:    a neštâ jana načýlâ lamaccý .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" pradam étâhâ ražnâ .
*SF10:    +" a ja kuplju .
*SF10:    +" kali buš@w prâdavac´ ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" dy ne , nu , ja tak skazaú , at sércý prostâ .
*SF10:    a potym jon užo vsë vot +...
*SF10:    +" nu što , buš@w prâdavac´ ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , možý , budu , no u menja hrošýj nima , štob druhuju kupic´ .
*SF10:    i jon +...
*SF10:    vsë , vot ja , o , užo idu ú haraž , užo hljažu , kab tokâ@w jaho ni bylo , bo jon užo pryčépêccý pâljubomu .
*SF10:    čip-čip , nu , nima jaho .
*SF10:    raz haraž âtkryvaju , čik , mašynu vyhanjaju , čik .
*SFF:    staic´ .
*SF10:    +" nu što , persname , jak tam aúdzê sto ?
*SF10:    ja haru@w +"/.
*SF10:    +" ahon´ .
*SF10:    +" a kali jana maja stanê ?
*SF10:    polhodâ , navernâ , xadziú .
*SF10:    patom tut adzin tavarýš mne prýdlažyú tajotu za pjac´ tysêč .
*SF10:    i ja +...
*SF10:    a ja pa šutkê hâvaru +"/.
*SF10:    +" čytyrý pitsot .
*SF10:    čérýz dva dni zvonê +"/.
*SF10:    +" zâbiraj .
*SF10:    još tvaju raz .
*SF10:    ja étâmu zvanju , aúdzjuxu za try jamu stalknul .
*SF10:    pâltara tyščý@w ú švagrâ , étâhâ tamožnêkâ , âddalžyú .
*SF10:    patom , nu , krydzit uzjaú , jamu vernuú hrošý .
*SF10:    a i étât +...
*SF10:    ja jamu zvanju , haru@w +"/.
*SF10:    +" persname , ja hâvaru ["-"] našoú mašynu sabe , budu pâkupac´ .
*SF10:    +" kakuju ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , tajotu .
*SF10:    +" o , étâ dastojny vybâr , takoj âvtâmabil´ tam !
*SF10:    vsë , ladnâ pra +...
*SF10:    pajexâlê my (.) dze-tâ v srédu , v pânidzel´nêk étât râzhavor sâstajaúsê .
*SF10:    v pjatnêcu my pajexâlê pêrýfarmljac´ užo maju aúdzjuxu na jaho .
*SF10:    pervâjê mašynâ , mne tak žalkâ .
*SF10:    kak pervâjê ljubov´ , možnâ skazac´ .
*SF10:    i vot dâkumenty úžo úse aformêlêsê .
*SF10:    jamu astalâs´ tokâ@w pâlučic´ nâmera i cexpaspârt .
*SF10:    ja úžo ne nužýn .
*SF10:    ja staju staju +...
*SF10:    a jon taki +"/.
*SF10:    +" idzi idzi atsjul´ , idzi úzo , usë .
*SFF:    ni tvaja .
*SF10:    blin , ja šol at mréo da xaty , slëzy hlataú , čésnâ , étâ .
*SF10:    étât kâšalëk z baksâmê sjudy zapxnuú , kab ni patracêc´ .
*SF10:    a , nu , vot idu +/.
*SFF:    da .
*SF10:    +, réâl´nâ plaču , blin .
*SF10:    tak , nu , nastokâ mne žalkâ étu mašynu bylâ .
*SF10:    zabraú patom tajotu .
*SF10:    étâ ú subotu bylo .
*SF10:    s poúnym bakâm saljary , vsë tam , da .
*SF10:    načyščýnâjê , namytâjê .
*SF10:    a étât hâvaryt +"/.
*SF10:    +" da ne noj ty .
*SF10:    +" ja haryt@w ["-"] pervuju mašynu prâdavaú , tožý (.) bylo .
*SF10:    nu prykol v čom ?
*SF10:    étâ , prýjezžaju (.) na hâražy , možý , ú pânjadzelâk ci ú aútorâk .
*SF10:    étât xodzê .
*SF10:    a ú mjane tajotâ unêversal , i tam zverxu takijê rožkê .
*SF10:    étât padxodzê , tak raz za étyjê rožkê .
*SF10:    +" nu što , alen´ ?
*SF10:    +" kupêú nejkâhâ alenê .
*SF10:    +" étâ što , mašynâ , što li ?
*SF10:    nu , taki +/.
*SFF:    užýs .
*SF10:    +, vot , karočý .
*SF10:    i , nu , patom , pervâjê vrémê mne (.) bylâ nêpryvyčnâ .
*SF10:    aúdzjuxâ étâ takajê dlinnâjê , étâ užé .
*SF10:    tajotâ , v pryncýpê , malâ karočê .
*SF10:    prostâ ana +...
*SF10:    nos karočê ú jaje taki .
*SF10:    u aúdzê taki kapot zdarovy .
*SF10:    i mordâ nižý .
*SF10:    na aúdzjuxê râzvaračývâjêšsê .
*SF10:    na tajocê bum , mordâj u bardzjur .
*SF10:    patom ja pajezdzêú mesêcý try čytyrý .
*SF10:    no tajotâ vsë-taki lučšý , čym aúdzê , mašynâ , ja ponêú .
*SF10:    pjac´ na sto rasxod saljary .
*SF10:    da i dzêvinostâ pjaty hod , étâ ni vosêmsêt vas´my .
*SFF:    nu da .
*SF10:    i vot jon jezdzêú na étâj aúdzjuxê .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page