fam_ba_11

fam_ba_11

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    tak ne topêt užé , kak ran´šý , v kvarcirê .
*BFB:    ja by ne skazalâ , što u nas žarkâ .
*BFA:    a ne , ščas@w ne .
*BFA:    babâ i to kazalâ +...
*BFA:    +" v prošlâm hadu kažý ["-"] ja râskryvalâsê , jak spalâ .
*BFA:    +" a v étâm hadu ne .
*BFA:    nu jano i ne skažýš , što i xolâdnâ .
*BFB:    ne .
*BFB:    prostâ ne tak , kak ran´šý .
*BFA:    ni dušnâ .
*BFB:    nu da .
*BFA:    lučšý što-nibudz´ nakinuc´ , čem u duxace zâdyxaccý .
*BFB:    my vsë ravno s atkrytâj fortâčkâj spim .
*BFA:    my tožý âdkryvajêm z bac´kâm nemnožkâ .
*BFA:    dac´ cebe ?
*BFB:    ne .
*BFA:    vkusnâ .
*BFA:    vkusnâ pičénnê .
*BFB:    nu , mne tožý nravêccý .
*BFA:    užé pryvyklâ da hétyx zuboú , dažý inahda zâbyvaju .
*BFB:    vremê .
*BFA:    da , hod užé .
*BFA:    ja jak pastavêlâ +...
*BFA:    jak pastavêlê mne use zuby , ja u toj samy dzen´ +...
*BFA:    jedu dadomu , ustrécêlâ na âstanoúkê adnu z céxâ , nekâlê rabilê razâm .
*BFA:    a jana kažý +"/.
*BFA:    +" ja ni pajmu , što ú cjabe .
*BFA:    +" čamu ú cjabe [_///] jak ty havorýš ?
*BFA:    +" zuby pastavêlâ , ci što ?
*BFA:    ja hâvaru +"/.
*BFA:    +" ni to slovâ , pâlavinâ ú sumcý , pâlavinâ ú rocê .
*BFA:    jak jana smjajalâsê .
*BFA:    a jana takajê kamičnâ babâ .
*BFB:    im ješčë pâvezlo , što persname sevodnê rabotâjêt .
*BFB:    za pêrevodčêkâ pridëtsê v dva razâ bol´šý zâplacic´ , štoby on za čas pêrevël .
*BFB:    on na étâ čas ne patracêt .
*BFB:    ne znaju , nam étâ pêrêvela za minut pjatnadcýc´ .
*BFB:    tam žý nêčevo netu , tam tol´kâ familêjê .
*BFB:    tol´kâ što jemu nadâ nabrac´ na étâj durackâj mašynkê .
*BFB:    kampjutérâ net , skarej vsevo .
*BFA:    jesc´ u jaho kampjutér , pa-mojêmu .
*BFB:    da ?
*BFB:    nu , tahda s kampjutérâm vâabšče bystrâ .
*BFA:    pa-mojêmu , užé v to vremê u nivo byl .
*BFB:    ne , on na mašynkê pečatâl .
*BFA:    ilê na mašynkê on pečatâl ?
*BFB:    na mašynkê .
*BFB:    pâtamu što mašynkâ âstavljajêt s abratnâj stârany âtpečatâk .
*BFB:    a poslê kampjutérâ s abratnâj stârany hladkêj list .
*BFB:    paka tam persname ne ârýstavalê ?
*BFA:    jaje , možý , úžé ne âréstujuc´ .
*BFA:    persname pryjexâlâ nejêk , kažý +"/.
*BFA:    +" persname skazalâ +"/.
*BFA:    +" jak uvolêc´ mjane z raboty , paprosêc´ , pajdu u vozêrâ .
*BFA:    +" durnajê kažu ["-"] s uma sajci !
*BFB:    jeslê ana étu rabotu pâcerjajêt , jeslê jejo uvolêt , ana nihdze bol´šý ni najdzët takuju .
*BFA:    ana ujedzêt .
*BFB:    a kuda ana pajedzêt ?
*BFA:    u homêl´ .
*BFB:    a u homêlê nixto nêčevo znac´ ne budzêt , ci što ?
*BFA:    jaje , možý , pa sobstvênnâmu žélanêju .
*BFB:    nu , jeslê +...
*BFB:    a jeslê net , vsë .
*BFA:    nu , jeslê +...
*BFA:    to ana úžé takuju rabotu ne najdzët .
*BFB:    i to pa sobstvênnâmu +...
*BFB:    rabotâdacêlê prekrasnâ znajut , što takojê pa sobstvênnâmu , sprašývâjut , pâčemu , začem .
*BFB:    kak u persname bac´kê byla trudavajê knižkâ , na hod pa pjac´ raz pa sobstvênnâmu žélanêju .
*BFB:    tak što ani patom sdzelâlê +...
*BFB:    ani kak budtâ by pacerjalê vkladyš .
*BFB:    i pâlučilâs´ tam namnohâ men´šý écêx pa sobstvênnâmu .
*BFB:    a što v homêlê ?
*BFA:    nu što ?
*BFA:    +" srazu kažý ["-"] ni najdzêm takoj raboty .
*BFA:    +" budzêm iskac´ .
*BFA:    nu tak , a što rabic´ ?
*BFB:    a žyc´ hdze ?
*BFA:    persname úžé sama hâvarylâ +"/.
*BFA:    +" prâdadzim hétu kvarciru .
*BFB:    jakuju ?
*BFA:    baranâvêčskuju .
*BFA:    +" kupêm âdnakomnâtnuju tam .
*BFA:    +" my pojdzêm sa persname u âdnakomnâtnuju .
*BFB:    da ani nedzelê ne prâžyvut , ja cebe hâvarju , kavo-tâ vynêsut .
*BFB:    jeslê ani v trëxkomnâtnâj druh_druhâ hanjajut pa vsej xacê , to ja užé prêdstavljaju , što v âdnakomnâtnâj budzêt .
*BFB:    a persname budzêt v trëxkomnâtnâj žyc´ ?
*BFA:    persname ú dvuxkomnâtnuju pojdzê , a persname u trox .
*BFB:    râsprêdelilês´ .
*BFA:    da , ani râsprêdelilê tak .
*BFB:    a čevo persname u trox ?
*BFB:    tožý dva čêlavekâ .
*BFA:    naslednêk .
*BFB:    ajoj !
*BFB:    tak u persname jesc´ trëxkomnâtnâjê kvarcirâ v baranâvêčýx .
*BFB:    ilê persname +...
*BFB:    kakajê raznêcý ?
*BFA:    persname bac´kâ i mašynu jamu âddaje , a jon ne xočý .
*BFB:    čaho hétâ jon ne xočý ?
*BFA:    ne znaju .
*BFA:    ne xočý zavisêc´ .
*BFB:    a tak ani ni zavisêt ?
*BFB:    i tak žý ani jej dzen´hê dajut .
*BFA:    i dzen´hê , i pradukty .
*BFB:    kahda razvod ?
*BFA:    kakoj ?
*BFA:    u persname z persname ?
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page