fam_ba_11

fam_ba_11

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    tak ne topêt užé , kak ran´šý , v kvarcirê .

*BFB:    ja by ne skazalâ , što u nas žarkâ .

*BFA:    a ne , ščas@w ne .

*BFA:    babâ i to kazalâ +...

*BFA:    +" v prošlâm hadu kažý ["-"] ja râskryvalâsê , jak spalâ .

*BFA:    +" a v étâm hadu ne .

*BFA:    nu jano i ne skažýš , što i xolâdnâ .

*BFB:    ne .

*BFB:    prostâ ne tak , kak ran´šý .

*BFA:    ni dušnâ .

*BFB:    nu da .

*BFA:    lučšý što-nibudz´ nakinuc´ , čem u duxace zâdyxaccý .

*BFB:    my vsë ravno s atkrytâj fortâčkâj spim .

*BFA:    my tožý âdkryvajêm z bac´kâm nemnožkâ .

*BFA:    dac´ cebe ?

*BFB:    ne .

*BFA:    vkusnâ .

*BFA:    vkusnâ pičénnê .

*BFB:    nu , mne tožý nravêccý .

*BFA:    užé pryvyklâ da hétyx zuboú , dažý inahda zâbyvaju .

*BFB:    vremê .

*BFA:    da , hod užé .

*BFA:    ja jak pastavêlâ +...

*BFA:    jak pastavêlê mne use zuby , ja u toj samy dzen´ +...

*BFA:    jedu dadomu , ustrécêlâ na âstanoúkê adnu z céxâ , nekâlê rabilê razâm .

*BFA:    a jana kažý +"/.

*BFA:    +" ja ni pajmu , što ú cjabe .

*BFA:    +" čamu ú cjabe [_///] jak ty havorýš ?

*BFA:    +" zuby pastavêlâ , ci što ?

*BFA:    ja hâvaru +"/.

*BFA:    +" ni to slovâ , pâlavinâ ú sumcý , pâlavinâ ú rocê .

*BFA:    jak jana smjajalâsê .

*BFA:    a jana takajê kamičnâ babâ .

*BFB:    im ješčë pâvezlo , što persname sevodnê rabotâjêt .

*BFB:    za pêrevodčêkâ pridëtsê v dva razâ bol´šý zâplacic´ , štoby on za čas pêrevël .

*BFB:    on na étâ čas ne patracêt .

*BFB:    ne znaju , nam étâ pêrêvela za minut pjatnadcýc´ .

*BFB:    tam žý nêčevo netu , tam tol´kâ familêjê .

*BFB:    tol´kâ što jemu nadâ nabrac´ na étâj durackâj mašynkê .

*BFB:    kampjutérâ net , skarej vsevo .

*BFA:    jesc´ u jaho kampjutér , pa-mojêmu .

*BFB:    da ?

*BFB:    nu , tahda s kampjutérâm vâabšče bystrâ .

*BFA:    pa-mojêmu , užé v to vremê u nivo byl .

*BFB:    ne , on na mašynkê pečatâl .

*BFA:    ilê na mašynkê on pečatâl ?

*BFB:    na mašynkê .

*BFB:    pâtamu što mašynkâ âstavljajêt s abratnâj stârany âtpečatâk .

*BFB:    a poslê kampjutérâ s abratnâj stârany hladkêj list .

*BFB:    paka tam persname ne ârýstavalê ?

*BFA:    jaje , možý , úžé ne âréstujuc´ .

*BFA:    persname pryjexâlâ nejêk , kažý +"/.

*BFA:    +" persname skazalâ +"/.

*BFA:    +" jak uvolêc´ mjane z raboty , paprosêc´ , pajdu u vozêrâ .

*BFA:    +" durnajê kažu ["-"] s uma sajci !

*BFB:    jeslê ana étu rabotu pâcerjajêt , jeslê jejo uvolêt , ana nihdze bol´šý ni najdzët takuju .

*BFA:    ana ujedzêt .

*BFB:    a kuda ana pajedzêt ?

*BFA:    u homêl´ .

*BFB:    a u homêlê nixto nêčevo znac´ ne budzêt , ci što ?

*BFA:    jaje , možý , pa sobstvênnâmu žélanêju .

*BFB:    nu , jeslê +...

*BFB:    a jeslê net , vsë .

*BFA:    nu , jeslê +...

*BFA:    to ana úžé takuju rabotu ne najdzët .

*BFB:    i to pa sobstvênnâmu +...

*BFB:    rabotâdacêlê prekrasnâ znajut , što takojê pa sobstvênnâmu , sprašývâjut , pâčemu , začem .

*BFB:    kak u persname bac´kê byla trudavajê knižkâ , na hod pa pjac´ raz pa sobstvênnâmu žélanêju .

*BFB:    tak što ani patom sdzelâlê +...

*BFB:    ani kak budtâ by pacerjalê vkladyš .

*BFB:    i pâlučilâs´ tam namnohâ men´šý écêx pa sobstvênnâmu .

*BFB:    a što v homêlê ?

*BFA:    nu što ?

*BFA:    +" srazu kažý ["-"] ni najdzêm takoj raboty .

*BFA:    +" budzêm iskac´ .

*BFA:    nu tak , a što rabic´ ?

*BFB:    a žyc´ hdze ?

*BFA:    persname úžé sama hâvarylâ +"/.

*BFA:    +" prâdadzim hétu kvarciru .

*BFB:    jakuju ?

*BFA:    baranâvêčskuju .

*BFA:    +" kupêm âdnakomnâtnuju tam .

*BFA:    +" my pojdzêm sa persname u âdnakomnâtnuju .

*BFB:    da ani nedzelê ne prâžyvut , ja cebe hâvarju , kavo-tâ vynêsut .

*BFB:    jeslê ani v trëxkomnâtnâj druh_druhâ hanjajut pa vsej xacê , to ja užé prêdstavljaju , što v âdnakomnâtnâj budzêt .

*BFB:    a persname budzêt v trëxkomnâtnâj žyc´ ?

*BFA:    persname ú dvuxkomnâtnuju pojdzê , a persname u trox .

*BFB:    râsprêdelilês´ .

*BFA:    da , ani râsprêdelilê tak .

*BFB:    a čevo persname u trox ?

*BFB:    tožý dva čêlavekâ .

*BFA:    naslednêk .

*BFB:    ajoj !

*BFB:    tak u persname jesc´ trëxkomnâtnâjê kvarcirâ v baranâvêčýx .

*BFB:    ilê persname +...

*BFB:    kakajê raznêcý ?

*BFA:    persname bac´kâ i mašynu jamu âddaje , a jon ne xočý .

*BFB:    čaho hétâ jon ne xočý ?

*BFA:    ne znaju .

*BFA:    ne xočý zavisêc´ .

*BFB:    a tak ani ni zavisêt ?

*BFB:    i tak žý ani jej dzen´hê dajut .

*BFA:    i dzen´hê , i pradukty .

*BFB:    kahda razvod ?

*BFA:    kakoj ?

*BFA:    u persname z persname ?

@End

 

(Stand: 09.06.2021)