fam_ba_21

fam_ba_21

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFI:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFI:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFI:    be

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFI:    nu kak ja astavlju , nu kak ?

*BFI:    nu , žalkâ , pravdâ žý .

*BFA:    kvetkê pâsadzilâ b , prâdavalâ b , vun´ selâ b kalja étâgâ , kalja ddma .

*BFA:    a to kvetâk nima .

*BFI:    nu da .

*BFI:    okâlâ ddma netu .

*BFA:    nima .

*BFB:    nêkakoj kânkurencýjê .

*BFI:    nêkakoj kânkurencýjê .

*BFA:    tut vâabšče nêjakix nima .

*BFA:    tak što ?

*BFA:    hêarhinu kupiú dy pajšoú .

*BFI:    pionâú mnohâ +...

*BFI:    a vo i écê budut u mene , i cjul´pany .

*BFB:    tak piony žý na pasxu .

*BFB:    u nas piony na pasxu .

*BFI:    nu da , vesnoj .

*BFA:    piony pozžý , čem +/.

*BFB:    net , ne pasxâ , ja pridumâlâ .

*BFA:    +, trojêcý .

*BFB:    trojêcý .

*BFB:    étâ v kance majê .

*BFA:    da , trojêcý ilê v načalê ijunê +...

*BFA:    trojêcý , da .

*BFB:    a hdze u vas dačý ?

*BFI:    a tut vo blizkâ , jak na minsk jexâc´ .

*BFA:    pervâjê âstanoúkâ ad baranâvêč .

*BFB:    post nomêr adin ?

*BFI:    a patom sledujuščýjê , krošýn .

*BFB:    a , krošýn ?

*BFI:    blizên´kâ .

*BFI:    ja jej daúno prýdlahalâ .

*BFA:    jana mne prýdlahalâ radâm kupic´ daču .

*BFI:    a što , persname pojdzê na pensêju , i dvajix kupilê by .

*BFA:    nu , vot jak pojdzê na pensêju , tady budzêm bačýc´ .

*BFA:    a tak .

*BFI:    vot persname kupicê , persname +...

*BFI:    o , tam dačý .

*BFA:    nu , tam jon zâpaje , tysêču baksâú .

*BFI:    ne , tam tysêču nixto jamu ne dasc´ .

*BFI:    no , persname , tam vsë sdzelânâ .

*BFI:    tam vada padvedzênâ .

*BFI:    domêk takoj , dažý pečkâ jesc´ , takajê , kak buržujkâ .

*BFI:    tam jablân´ persname mnohâ pêrenës .

*BFI:    vo takijê prjamâ visjat .

*BFI:    sliv skol´kâ !

*BFI:    vidzêš , i ciper persname zvaniú mne nedavnâ +"/.

*BFI:    +" persname , čevo ty <ne idzeš>[_//] ne pryxodzêš , kak ja tam nâxažusê ?

*BFI:    hâvaru +"/.

*BFI:    +" oj , ne nadâ , radzê bohâ .

*BFI:    mne nâdajelê hétyjê , saxâr padnjalê .

*BFI:    stol´kâ sliv najelâs´ , ja ž ljublju očên´ .

*BFI:    oj , a maja polvedra za raz sjadzê z´jesc´ .

*BFA:    ja tožý sliú xaču .

*BFA:    zaútrâ pajedu kuplju .

*BFI:    nu tak pajexâlâ b sa mnoj na daču persname .

*BFA:    kali ?

*BFI:    persname skazalâ , što budzê prâdavac´ vsë ravno .

*BFI:    užé vsë ravno bal´najê , nêdâlhavečnâjê .

*BFI:    nima na kaho astavêc´ .

*BFA:    a syn ?

*BFI:    oj , syn ni razu ne byú .

*BFI:    ty hâvaryš , majê +...

*BFI:    ja úsë ruhaju +"/.

*BFI:    +" aj , takijê sjakijê , éhaisty !

*BFI:    a syn ni razu ne byú .

*BFI:    i nevestkâ +...

*BFI:    adzin raz sadzilê , tak jana ne znalâ , jak étu kartoplju sadzic´ .

*BFB:    i ja ne znaju , bez panjacêjê .

*BFI:    nu njaúžo ty ni razu ne sadzilâ kartošku ?

*BFB:    ni razu .

*BFI:    a vy jaje što , ne bralê ú dzerevnju ?

*BFB:    a ja [_/] ja byla za njan´ku .

*BFB:    ja vsë prâpuscilâ .

*BFB:    mne bylâ adzinâccýc´ let , da adzinâccýcê ja nêčevo ne dzelâlâ +...

*BFB:    a mne bylâ adzinâccýc´ let , kahda radzilsê persname , mamênâvâ bratâ syn .

*BFB:    i ja vsju žyzn´ za njan´ku , ja vâabšče nêčevo ne znaju .

*BFB:    ja takajê sčaslivâjê vsehda byla , a patom kahda persname vyrâs , menja zagnalê na polê .

*BFI:    mne ne nadâ bylâ žyc´ v étâm horâdzê .

*BFI:    mne nadâ bylâ dze-tâ v dzerevnê žyc´ .

*BFA:    nadâ bylâ ne ú oršu jexâc´ , a ú nâvahrudâk , u sel´skâxazjajstvênny .

*BFI:    o , étâ bylâ by savsem druhojê .

*BFA:    da .

*BFI:    étâ bylâ by što-tâ druhojê .

*BFA:    da čortâ na kuličkê , jak persname kazalâ .

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" my papërlêsê kažý ["-"] z persname u svêtlahorsk .

*BFI:    a kudy ž jany ?

*BFI:    čaho ?

*BFA:    nu , bylê ž papërlêsê tudy , u svêtlahorsk .

*BFA:    tam tožý učilêščý bylo xêmvâlakna .

*BFI:    a što , ty z persname z adnoj dzerevnê ?

*BFA:    da .

*BFI:    da ?

*BFA:    i patom ne znaju , ci jix ne prýnjali tam +/.

*BFB:    pahnalê .

*BFA:    +, jany pryjexâlê nazad .

*BFA:    i tady ú baranâvêčý pryjexâlê .

*BFI:    kahda ja nâčinalâ učiccý , ja žý ran´šý vas , zdzes´ ješčë ne bylâ učilêščý .

*BFA:    bylâ učilêščý , nu , uspakojsê , s šéjsjat@w četvërtâvâ hodâ adkrylê učilêščý .

*BFA:    v šéjsjat@w četvërtâm hadu adkrylê učilêščý .

*BFA:    pâtamu što my kahda prišli , tam rabotâlê dzevčatâ , katoryjê kon´čýlê étâ učilêščê užé .

*BFA:    tožý vo tak vo , pa hodu my učilês´ .

*BFA:    ja ž poslê dzesjacê klasâú , to ja hod učilâs´ .

*BFI:    atkudâ xto znaú tahda ?

*BFI:    ni tyx cêlefonâú , ničohâ na svecê ne bylo .

*BFA:    v hazetâx .

*BFA:    v hazetâx my čitalê .

*BFA:    my úžé vyčêtâlê ú hazecê , što nâbiralê .

*BFI:    nu , možý +...

*BFI:    vy úžé papožžý .

*BFA:    i my úse čýtyrox +...

*BFA:    v šéjsjat@w sed´mom hadu , a ty ú šéjsjat@w šestom .

*BFI:    nu , ja ne znaju .

*BFI:    persname našý ú šéjsjat@w šestom hadu kan´čalâ školu , a ja ú šéjsjat@w sed´mom .

*BFI:    jana adzinâccýc´ , a ja dzesêc´ .

*BFI:    nu , ja ne znalâ , značêt , tahda , pâtamu što persname za mene staršý .

*BFI:    my s adnoj dzirevnê .

*BFI:    i jana +...

*BFI:    čevo , s kakoj statê , ja úžé ne pomnju .

*BFI:    vidnâ , ana dze-tâ vyčêtâlâ ilê uznalâ .

*BFI:    a ne , u nas s našýj dzerevnê tam rabotâlâ užé .

*BFA:    a , nu pravêl´nâ , tak vy i pajexâlê tudy .

*BFI:    tam adna +...

*BFI:    i tajê jej skazalâ .

*BFI:    no nas tak ne âtpuscilê , pâtamu što +...

*BFI:    nu xacja ana i staršý , ana s sorâk trecêvâ hodâ , étâ persname +...

*BFI:    čevo-tâ my dvajix ne pajexâlê .

*BFI:    jana z bac´kâm i ja z bac´kâm .

*BFB:    pad prismotrâm .

*BFI:    da .

*BFI:    pajexâlê , nu srazu nam skazalê ne , a patom pajexâlê adnyjê .

*BFI:    srazu nam skazalê na takojê ta , nu , vot javiccý na takojê +...

*BFI:    zâpisalê vsë nas .

*BFI:    i tahda my úžé pryjexâlê abratnâ .

*BFA:    a my paslalê .

*BFA:    my ž čêtverom kančalê školu .

*BFA:    paslalê dâkumenty .

*BFA:    my pâsylalê vse na prjadzêl´ščêc .

*BFA:    vot prišli nam étyjê , vyzâvy prišli .

*BFA:    +" vy začislêny v učilêščê pa spêcyjal´nâscê prjadzêl´ščêcý .

*BFA:    my prêježžajêm k pervâmu sêncjabrju .

*BFA:    prêježžajêm v baranâvêčê i iščêm v spiskâx sebja .

*BFA:    cex prjadzêl´ščêc dvajix našli sebja .

*BFA:    a my s persname pakojnêcýj ne naxodzêm , nas netu .

*BFA:    iščêm dal´šý pa spiskâx , roúnêčnêcý .

*BFA:    ja dažý i davol´nâ byla .

*BFB:    tak a što lehčê , prjadzêl´ščêcý ilê rovnêčnêcý ?

*BFI:    nu xto jaho znajê ?

*BFA:    nu prjadzêl´ščêcý bol´š zârabatyvâlê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)