fam_ba_45

fam_ba_45

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFP Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFB:    brms
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    jak dzecê , kažu .
*BFP:    dzecê , što ž jano .
*BFP:    vyrâscê ž , možý , ne budzê +...
*BFP:    héty ž xarošý xlopêc vo padros .
*BFP:    pâdmjace (.) i étât +...
*BFP:    xlopcý pryduc´ .
*BFP:    +" pâčakajcjô hâvaryc´ ["-"] dâmjatu , tahda pojdzêm .
*BFP:    druhi by (.) i ne mëú by , kinuú by , a héty mece .
*BFA:    persname ne možý zastavêc´ .
*BFP:    +" persname hâvaryc´ ["-"] lodâr .
*BFA:    ana (.) učilâs´ (.) šésc´ mesêcýv na kursâx na (.) kamp´jutérnyx (.) u bréscê .
*BFA:    at étâvâ (.) jaje pâsylalê , at céntrâ zanêtâscê .
*BFA:    jana ž (.) sčitajêccý invalid vtaroj hruppy .
*BFA:    jej dalê pažyznênnâ .
*BFB:    a ana ački nosêt ?
*BFA:    net .
*BFA:    i vot , hâvarilâ , dalžny pamoč´ ustrojêc´ na rabotu .
*BFA:    xto-tâ hdze-tâ dolžýn pamoč´ .
*BFP:    nu tak , mo , dze i pamohuc´ .
*BFB:    ja jejo ne vidêlâ .
*BFB:    ja b jejo , navernâ , dažý ne uznalâ .
*BFP:    +< a jon užé ž prasiú étu persname , úsë sprašvâú , na vtarom étažé žyve , kab ustrojêlâ na naš zavod .
*BFP:    patom pašoú vadzicêlêm aútobusâ .
*BFP:    robêc´ šafërâm na hârackix aútobusâx .
*BFP:    a tut prýxadzilâ , macêru prýdupréždalâ , možý , pryduc´ .
*BFP:    xočuc´ žý ž âdvâjevac´ u jeho étu (.) komnâtu .
*BFA:    +< komnâtu .
*BFP:    jon žý ž ne plocêc´ ništo .
*BFP:    i (.) úžé skazalê +"/.
*BFP:    +" sâbiraj dâkumenty .
*BFP:    to , možý , rašac´ dy i +...
*BFP:    tak žý ž komnâtâ to za jim čyslêccý .
*BFA:    a ú jeje ž sčytajêccý mnâhadzetnâjê ž sem´ja .
*BFA:    bac´kô žyve .
*BFP:    +< ješčo ž bac´kô sjudy pryjexâú .
*BFP:    apjac´ adzin_nâ_adnom .
*BFP:    kvarciry !
*BFP:    u âdnaho (.) lišnë , a ú druhohâ (.) ne xvatajê .
*BFP:    nu ale ž (.) pâlučalâsë na stol´kô dzjacej .
*BFP:    a što ž , sabralês´ +...
*BFP:    nu bačýš , ne imejêš pravâ .
*BFP:    stol´kô let ne žyve , i komnâty ne trohâj .
*BFA:    i vot (.) tahda (.) nadâ bylâ (.) kinuc´ usë , âddalžyc´ dzenêh i prývâcizirâvâc´ .
*BFA:    on daval saglasêjê na prývâcizacýju .
*BFP:    tahda my prývâcizirâvâlê .
*BFA:    u jejo ne bylâ dzenêh .
*BFP:    i jany ž mâladyjê ješčo , božý .
*BFP:    tol´kô što bylâ b svaja .
*BFP:    a jon tahda , vrodzê by , davaú sahlasêjê .
*BFA:    +< no jany [_////] ani stajat na očêrêdzê .
*BFP:    nu éty xlopêc to xarošý .
*BFP:    jon (.) dolžýn ne pâdvesci .
*BFP:    jon taki xlopêc .
*BFP:    a dzeúkâ , bačýš , ne xočý rabic´ .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |