fam_ba_44

fam_ba_44

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFP Migrant, BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Situation:    Conversation at home
*BFP:    persname viselâ (.) na bartu .
*BFA:    étâ ljubimâjê jixnêjê mestô .
*BFP:    persname +...
*BFP:    ty ž znajêš persname ?
*BFP:    +" ty ne znajêš , dze persname@w dzelâsê ?
*BFP:    ja hâvaru +"/.
*BFP:    +" a što takojê ?
*BFP:    +" ci jana zâbalelâ , ci jana što ?
*BFP:    +" ja jejo úžé daúno ne baču .
*BFP:    +" tyjê ž razy my hâvaryc´ ["-"] jak vtrécêmsê , hédâk dobrâ pâhavorým .
*BFP:    prýstupilâ k službê .
*BFA:    dzežurstvâ .
*BFP:    sënnê na rabocê , mo , bylâ .
*BFA:    jej na rabotu bylo .
*BFP:    mo , dramalâ .
*BFA:    jana dramalâ , mo .
*BFP:    kupilâ cêlivizâr .
*BFP:    kupilâ dzêvidzi .
*BFP:    nabralâ tyx (.) kaset .
*BFA:    +< kasetâú .
*BFB:    užé nima pa cêlivizâru čaho +/.
*BFP:    nu .
*BFP:    hétâmu úključýc´ , byvajê .
*BFA:    sem serýj pa dzisku idze , prymernâ .
*BFA:    ci skol´kê ?
*BFB:    i jana úse za raz hljadzic´ .
*BFA:    nu , úse za raz ne budzê vrémênê .
*BFP:    zato úžo znajê úsë nâperod .
*BFP:    zato , hâvaryc´ , znajê úsë .
*BFP:    čém zakančývâjuccý .
*BFB:    a , tak a što vy tuda zajexâlê ?
*BFB:    prostâ tak ?
*BFA:    prostâ tak zajexâlê .
*BFP:    pâhljadzec´ , kak zdaroúê persname .
*BFB:    i što jon ?
*BFP:    ne , vesëly ves´ .
*BFA:    +< troxâ lučšý .
*BFP:    lučšý stalâ .
*BFP:    sejčas pensêju načyslêlê .
*BFP:    (.) dzvescê vosêmdzêsêt , hâvaryú .
*BFB:    pa invalidnâscê , ilê što ?
*BFP:    ne , pensêjê ž užé ú jaho .
*BFP:    pervâvâ jênvarja pa vozrâstu .
*BFP:    a tam , mo , s pâlavinu tol´kô bylo .
*BFP:    (.) vot i pensêjê .
*BFP:    étô ú kalhozê dzvescê vosêmdzêsêt .
*BFP:    i tut dze-tâ (.) da trystâ , trystâ dzesêc´ .
*BFP:    vo takajê pensêjê úsem .
*BFP:    pa vosêm tysêč na cérkâú .
*BFP:    spiskê sâstaúljaú .
*BFB:    na jakuju cérkâú ?
*BFP:    nu , ú céntrý ž strojêccý .
*BFA:    netu sredstv .
*BFP:    sabralê bylê hrošý , zolâtâ sabralê .
*BFP:    usë patom ukraú xto-tâ .
*BFP:    toj samy , mo , bacjuškâ i úkraú .
*BFA:    zolâtâ , brýliantâú .
*BFP:    brýlianty bylê .
*BFA:    pažértvâvânêjê bylê .
*BFA:    vsë , ukralê .
*BFP:    (.) usë pa try , pa čatyrý razy sâbirajuc´ .
*BFA:    +< valjuty mnogâ .
*BFP:    sa staryx vremën sâbirajut na cérkâú .
*BFB:    nu , i kradut patom .
*BFP:    našy ž (.) ješčo i paslalê rabočýx rabic´ tudy .
*BFB:    tak što , vse vmestê ukralê , što li ?
*BFA:    a xto znajê , xto tam ukraú .
*BFP:    xto tam +...
*BFP:    dažý i (.) pra tojê nixto ničohâ ne havorýc´ .
*BFP:    tahda ú hazecê nâpisalê , i (.) na étum zacixlê .
*BFA:    bal´šuju sumu .
*BFP:    izumrudy zolâtâ bylo .
*BFB:    tak a hdze ano +...
*BFB:    vsë v adnom mescê xranilâs´ ?
*BFP:    u padvalê dze-tâ .
*BFA:    v cérkvê v padvalê hdze-tâ xranilâs´ .
*BFA:    ne úspelê +/.
*BFP:    ne úspelê prýúracic´ u mâcer´´jaly (.) staicêl´nyjê .
*BFP:    hrâbanuú , dy i dal´šý sâbirajcê .
*BFP:    a my perâd hétym pisalê dzve tysêčý .
*BFP:    a (.) ú raščotnyx ne bylo , to úžé jany pâdpljusujuc´ tyjê dzve tysêčý i hétyjê vosêm , budzê dzesêc´ .
*BFP:    i što vy ne možýcê dac´ .
*BFP:    to pacexâ célâjê .
*BFP:    a tam adzin pênsêjaner âkazaúsê .
*BFP:    jon hâvaryc´ +"/.
*BFP:    +" užé vot (.) z hétyx dzenêh , što pâdzârabotâjêcê , tut užé dzesêc´ tysêč hétyx , ci vosêm .
*BFP:    a toj hâvaryc´ +"/.
*BFP:    +" a , bessovêsny .
*BFP:    +" maúčy .
*BFP:    +" ty (.) pensêju pâlučajêš , i hétô .
*BFP:    +" jeslê budzêš mnohô râzhavarvâc´ , vâabščé pojdzêš âddyxac´ .
*BFP:    sâbirajuc´ strojêc´ .
*BFP:    a pryjedzê héty užé ú majê mesêcý (.) z maskvy , héty +/.
*BFA:    persname .
*BFP:    užé vo svjancic´ pryjedzê .
*BFP:    a tut ješčo raboty vot tak .
*BFP:    stalovâjê zakončýlâs´ , sejčas cérkâú .
*BFP:    a patom užé (.) dalê razhon za raddom , što ne šavelêccý .
*BFP:    nêkavo netu .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |