fam_ba_44

fam_ba_44

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFP Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation at home

*BFP:    persname viselâ (.) na bartu .

*BFA:    étâ ljubimâjê jixnêjê mestô .

*BFP:    persname +...

*BFP:    ty ž znajêš persname ?

*BFP:    +" ty ne znajêš , dze persname@w dzelâsê ?

*BFP:    ja hâvaru +"/.

*BFP:    +" a što takojê ?

*BFP:    +" ci jana zâbalelâ , ci jana što ?

*BFP:    +" ja jejo úžé daúno ne baču .

*BFP:    +" tyjê ž razy my hâvaryc´ ["-"] jak vtrécêmsê , hédâk dobrâ pâhavorým .

*BFP:    prýstupilâ k službê .

*BFA:    dzežurstvâ .

*BFP:    sënnê na rabocê , mo , bylâ .

*BFA:    jej na rabotu bylo .

*BFP:    mo , dramalâ .

*BFA:    jana dramalâ , mo .

*BFP:    kupilâ cêlivizâr .

*BFP:    kupilâ dzêvidzi .

*BFP:    nabralâ tyx (.) kaset .

*BFA:    +< kasetâú .

*BFB:    užé nima pa cêlivizâru čaho +/.

*BFP:    nu .

*BFP:    hétâmu úključýc´ , byvajê .

*BFA:    sem serýj pa dzisku idze , prymernâ .

*BFA:    ci skol´kê ?

*BFB:    i jana úse za raz hljadzic´ .

*BFA:    nu , úse za raz ne budzê vrémênê .

*BFP:    zato úžo znajê úsë nâperod .

*BFP:    zato , hâvaryc´ , znajê úsë .

*BFP:    čém zakančývâjuccý .

*BFB:    a , tak a što vy tuda zajexâlê ?

*BFB:    prostâ tak ?

*BFA:    prostâ tak zajexâlê .

*BFP:    pâhljadzec´ , kak zdaroúê persname .

*BFB:    i što jon ?

*BFP:    ne , vesëly ves´ .

*BFA:    +< troxâ lučšý .

*BFP:    lučšý stalâ .

*BFP:    sejčas pensêju načyslêlê .

*BFP:    (.) dzvescê vosêmdzêsêt , hâvaryú .

*BFB:    pa invalidnâscê , ilê što ?

*BFP:    ne , pensêjê ž užé ú jaho .

*BFP:    pervâvâ jênvarja pa vozrâstu .

*BFP:    a tam , mo , s pâlavinu tol´kô bylo .

*BFP:    (.) vot i pensêjê .

*BFP:    étô ú kalhozê dzvescê vosêmdzêsêt .

*BFP:    i tut dze-tâ (.) da trystâ , trystâ dzesêc´ .

*BFP:    vo takajê pensêjê úsem .

*BFP:    pa vosêm tysêč na cérkâú .

*BFP:    spiskê sâstaúljaú .

*BFB:    na jakuju cérkâú ?

*BFP:    nu , ú céntrý ž strojêccý .

*BFA:    netu sredstv .

*BFP:    sabralê bylê hrošý , zolâtâ sabralê .

*BFP:    usë patom ukraú xto-tâ .

*BFP:    toj samy , mo , bacjuškâ i úkraú .

*BFA:    zolâtâ , brýliantâú .

*BFP:    brýlianty bylê .

*BFA:    pažértvâvânêjê bylê .

*BFA:    vsë , ukralê .

*BFP:    (.) usë pa try , pa čatyrý razy sâbirajuc´ .

*BFA:    +< valjuty mnogâ .

*BFP:    sa staryx vremën sâbirajut na cérkâú .

*BFB:    nu , i kradut patom .

*BFP:    našy ž (.) ješčo i paslalê rabočýx rabic´ tudy .

*BFB:    tak što , vse vmestê ukralê , što li ?

*BFA:    a xto znajê , xto tam ukraú .

*BFP:    xto tam +...

*BFP:    dažý i (.) pra tojê nixto ničohâ ne havorýc´ .

*BFP:    tahda ú hazecê nâpisalê , i (.) na étum zacixlê .

*BFA:    bal´šuju sumu .

*BFP:    izumrudy zolâtâ bylo .

*BFB:    tak a hdze ano +...

*BFB:    vsë v adnom mescê xranilâs´ ?

*BFP:    u padvalê dze-tâ .

*BFA:    v cérkvê v padvalê hdze-tâ xranilâs´ .

*BFA:    ne úspelê +/.

*BFP:    ne úspelê prýúracic´ u mâcer´´jaly (.) staicêl´nyjê .

*BFP:    hrâbanuú , dy i dal´šý sâbirajcê .

*BFP:    a my perâd hétym pisalê dzve tysêčý .

*BFP:    a (.) ú raščotnyx ne bylo , to úžé jany pâdpljusujuc´ tyjê dzve tysêčý i hétyjê vosêm , budzê dzesêc´ .

*BFP:    i što vy ne možýcê dac´ .

*BFP:    to pacexâ célâjê .

*BFP:    a tam adzin pênsêjaner âkazaúsê .

*BFP:    jon hâvaryc´ +"/.

*BFP:    +" užé vot (.) z hétyx dzenêh , što pâdzârabotâjêcê , tut užé dzesêc´ tysêč hétyx , ci vosêm .

*BFP:    a toj hâvaryc´ +"/.

*BFP:    +" a , bessovêsny .

*BFP:    +" maúčy .

*BFP:    +" ty (.) pensêju pâlučajêš , i hétô .

*BFP:    +" jeslê budzêš mnohô râzhavarvâc´ , vâabščé pojdzêš âddyxac´ .

*BFP:    sâbirajuc´ strojêc´ .

*BFP:    a pryjedzê héty užé ú majê mesêcý (.) z maskvy , héty +/.

*BFA:    persname .

*BFP:    užé vo svjancic´ pryjedzê .

*BFP:    a tut ješčo raboty vot tak .

*BFP:    stalovâjê zakončýlâs´ , sejčas cérkâú .

*BFP:    a patom užé (.) dalê razhon za raddom , što ne šavelêccý .

*BFP:    nêkavo netu .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)