fam_ba_40

fam_ba_40

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFP Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation at home

*BFA:    ani xodzêc´ sjuda-tuda .

*BFA:    možý , úžé žyvut tut .

*BFA:    (.) pâtamu što , étâ , nâpisalê , prêdupredzilê , adključýc´ has , i vsë .

*BFA:    malâ li što jana (.) étâ +...

*BFA:    raz jana tut ne žyve , značýc´ , adključýc´ has .

@New Episode

*BFA:    pêrakryjuc´ , dy úsë .

*BFA:    plombu pastavêc´ +/.

*BFP:    paprobuj +/.

*BFA:    +, i čort uključýš .

@New Episode

*BFB:    a skol´kâ jon bez svetâ sjadzeú ?

*BFA:    hod .

@New Episode

*BFA:    kântralër (.) pryjexâú pâhljadzec´ , jak jon tut sjadzic´ .

*BFA:    čérâz hod jany pryšli praverýc´ .

*BFP:    načal´nêk paslaú .

*BFP:    +" pajedz´ pâhljadzi .

*BFP:    hâvaryc´ +".

*BFA:    nu , cély hod (.) bez svetâ .

*BFA:    ni placêc´ ničohâ , ni za svet , ni štraf , nêčevo .

*BFP:    tak jamu úžé štraf dažý +...

*BFP:    dolžýn nekê štraf placic´ , i to úžé l´hotu zrabilê , ne placic´ .

*BFA:    za pâdključénêjê (.) pavtornâjê nužnâ bylâ štraf uplacic´ .

*BFA:    i tam ješčé štraf +/.

*BFP:    pašli na ústupkê úžé .

*BFA:    usë , ni za pâdključénêjê , tol´kâ kab uplaciú dolh .

*BFP:    i úsë .

*BFP:    l´hotâ .

*BFP:    čérýz hod l´hotâ byla , bačýš .

*BFB:    a kak žý ž on zâplacil écê dalhi ?

*BFA:    ni znaju , xto zâplaciú .

@New Episode

*BFP:    ne úključylê by nêkahda .

*BFA:    xto-tâ ž zâplaciú , raz pryšli .

*BFB:    a jak jon sjadzeú , cély hod bez +/.

*BFA:    sjadzeú sa svečkâmê .

*BFA:    ja pêrýžyvalâ tak .

*BFA:    sa svečkâmê jon sjadzeú .

*BFA:    to lampu ú nas sprašývâú .

*BFA:    u nas byla lampâ , no ja jemu ne dala .

*BFA:    dumâju +"/.

*BFA:    +" p´jany dze-nibudz´ ješčé kêrasin râzlije héty .

*BFA:    vot , sa svečkâmê sjadzeú .

*BFA:    druz´ja ž prýxadzilê , vsë mne zvanilê .

@New Episode

*BFA:    ja patom jak vstrecêlâ +...

*BFA:    vyxožu , jany stajac´ .

*BFA:    ja hâvaru +"/.

*BFA:    +" jak xočýcê , vyzyvajcê .

*BFB:    behâc´ .

*BFP:    dispetčýr , što li ?

*BFA:    jak xočýš , tut (.) dâhavarvâjsê z jimê .

*BFP:    xaj u akno stukâjuc´ .

*BFA:    ilê v akno stukâjuc´ xaj palkâju tabe .

*BFP:    palkâju pastukâú .

*BFA:    (.) to vsë , patom pêrastalê xadzic´ .

*BFP:    nu a što ž tut ?

*BFP:    sjadziš , jak (.) dispetčýr .

@New Episode

*BFA:    kaho tut tol´kê ne bylo !

@New Episode

*BFP:    prâxadny dvor .

*BFA:    prâxadny dvor byú .

*BFP:    patom neštô úcêxamirýlâs´ .

*BFP:    užé nâdajelâ , navernâ .

*BFA:    patom vsë , staú vyhanjac´ .

*BFA:    pâtamu što ja na jaho kapâlâ .

*BFP:    sxvacêc´ za (.) vâratnik , i fjur tudy .

*BFA:    nu , vsë , perâd nosâm zâkryvaú dzverý .

@New Episode

*BFA:    vsë .

*BFA:    to , navernâ , jana vsë-taki sjudy úžé pryjexâlâ , raz xodzêc´ .

*BFP:    xaj što xočuc´ robêc´ .

@New Episode

*BFA:    jak xočuc´ .

*BFA:    jixnê kvarcirâ , božý ž .

*BFB:    nu , a patom prydzê (.) persname , i buduc´ žyc´ .

*BFA:    nu , buduc´ žyc´ .

*BFB:    bez hazâ .

@New Episode

*BFP:    pêc´dzesjat pjac´ tysêč .

*BFP:    pa skol´kô haz u nas (.) na čýlavekâ ?

*BFP:    dze-tâ +/.

*BFA:    tysêčý s čém-tâ .

*BFP:    tysêčý s čém-tâ .

*BFP:    étô prédstaú , skol´kô let .

*BFA:    čétyrý (.) s čém-tâ my na trajix plocêm .

*BFP:    čatyrý s čém-tâ .

*BFP:    a jamu âdnamu tysêčý s kapejkâmê .

*BFP:    prédstaú ty , pêc´dzesjat tysêč nabrac´ .

*BFP:    skol´kô prâsjadzec´ nadâ tut .

*BFP:    hadoú pjac´ nadâ , šésc´ sjadzec´ .

*BFB:    (.) vo dajot .

*BFB:    (.) ékzémpljarčêk .

*BFP:    +" (.) idzi hâvaryc´ ["-"] pâhljadzi , jak jon tam (.) čustvujê sjabe .

@New Episode

*BFP:    tomu samomu incjarésnâ .

@New Episode

*BFP:    dyk užé bačýš , jamu (.) l´hotâ byla ni za što , štrafâ ne placic´ .

*BFA:    +" skažécê , xaj zâplacic´ xacja dolh .

*BFP:    za hétô , a hétô úžé čort +...

*BFP:    admučyúsê .

@New Episode

*BFP:    hod cjurmy .

*BFP:    (.) bez svetâ .

@New Episode

*BFP:    tomu samomu +...

*BFP:    hâvaryc´ +"/.

*BFP:    +" pad´´jedz´ , hljan´ , što tam robêccý .

*BFB:    a dze +...

*BFB:    a jon žý ž nidze ne rabiú ?

*BFB:    a dze jon ?

*BFB:    nidze ne robêc´ , a jak jon placic´ za kvarciru ?

*BFA:    ja znaju ?

*BFA:    možý , persname placêc´ (.) za dvajix .

@New Episode

*BFP:    (.) vo nabraú , pêc´dzesjat pjac´ tysêč za has .

*BFP:    nadâ ž ici étu sumu placic´ , da dvaccýc´ pjatâhâ srok .

*BFP:    vsë , jeslê ne zaplocêš , pryjeduc´ žý ž sjudy , âdključyc´ .

*BFA:    jany (.) plombu pastavêt na (.) étât , na vencêl´ , i vsë .

*BFP:    +< jak adključýc´ .

*BFP:    vo na vencêl´ pastavêc´ plombu , dy úsë , kab ne moh +...

*BFP:    adključýc´ uniz , pastavêc´ plombu , i úsë , ne úključýš .

*BFP:    a úključýš , budzêš štraf placic´ .

@New Episode

*BFB:    kak ani k nemu zajdut , štob âdključic´ ?

*BFP:    nu dyk .

*BFA:    zlovêc´ .

*BFP:    lavic´ za svečkâj .

*BFA:    a z žésâ tut žý zâxadzilê .

@New Episode

*BFP:    +" nidze ničohâ ni haryc´ .

*BFB:    tak svetâ nima , što tam budzê haréc´ ?

*BFA:    k nam usë zvanilê .

*BFP:    sjuda zvonêc´ xx .

*BFA:    kažu +"/.

*BFA:    +" pâjaúljajêccý .

*BFA:    +" tak vy kažý ["-"] my (.) pâdadzim u sud , i vy zâsvidzecêl´stvujêcê , što jon tut ne žyve .

*BFA:    kažu +"/.

*BFA:    +" sejčas .

*BFP:    sejčas vot ja pad´´jedu (.) dy skažu .

@New Episode

*BFP:    +" bačýcê ?

*BFP:    hâvaru +"/.

*BFP:    +" kanešnô bačým .

*BFA:    pâjevljajêccý .

*BFP:    pâjevljajêccý .

*BFP:    možý , jon vâabščé tut ne žyú .

*BFP:    kavo !

*BFP:    pâjeúljajêccý .

*BFP:    (.) i pašli úse .

*BFB:    tak a što , ani zâberut kvarciru , jeslê (.) on tut ne živët ?

*BFA:    kanešnâ .

*BFA:    vysêlêt .

*BFA:    v pervuju očêrêdz´ , kanešnâ +...

*BFA:    jeslê +...

*BFA:    pâtamu što kvarcirâ ž ne prêvâcizirâvânâ .

*BFP:    kvarcirâ hâsudarstvênnâjê .

*BFA:    nu v pervuju očêrêdz´ , kanešnâ , predložýt persname âplacic´ , no jevo mohuc´ vysêlêc´ .

@New Episode

*BFP:    xaj vot pa tysêčý s čém-tâ .

*BFP:    étô , pa tysêčý , dzvenâccýc´ tysêč .

*BFP:    xaj tysêč pjatnaccýc´ , šasnaccýc´ , nu , vâsemnaccýc´ .

*BFP:    prédstaú , skol´kô ž hadoú (.) sjadzeú tut .

*BFP:    tak ran´šý ž dzešéúlê ješčo bylo .

*BFA:    ran´šý dzešévlê byú , da .

*BFP:    tahda i (.) bez svetâ sjadzeú .

@New Episode

*BFP:    (.) o dze žyznê !

@New Episode

*BFP:    bez ničohâ , nu , jak (.) na ostrâvê .

@New Episode

*BFA:    tam , navernâ , nêčevo vnutri netu , pâtamu što tam žý slyšnâ vsë .

*BFA:    netu .

*BFA:    tam , možý , kravac´ staic´ , i vsë .

*BFB:    pâtamu što slyšnâ ž každâjê slovâ , tam takojê éxô .

*BFA:    da .

*BFP:    +< nu dyk pustojê úsë .

*BFA:    pustajê ž .

*BFB:    tahda ž kryčaú , jak my bylê v hadu .

*BFB:    s kem-tâ jon ?

*BFB:    tut byla tut u nevo kakajê-tâ .

*BFA:    tak jon žyve , musêc´ , u jaje .

*BFP:    u jaje žyve tut vo , dzêravjanny dom .

*BFB:    +< kryčaú +...

@New Episode

*BFP:    raskazvâlê , jak jon vëú jaje za pensêjej raz , tuju staruju ž , pad ručku .

*BFB:    što vëú ?

*BFB:    kaho vëú ?

*BFA:    za pensêjêj .

*BFP:    pensêju kab pâlučalâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)