fam_ba_39

fam_ba_39

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFB Town, BFP Migrant

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFP:    be

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFP:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*BFA:    sadzis´ .

*BFB:    ja ješčë budu baltac´ .

*BFA:    a ?

*BFB:    ja budu baltac´ .

*BFP:    baltaj , zakryjsê i baltaj .

*BFP:    bljaxâ , étyjê torby .

*BFP:    (.) nadâ zaútrâ (.) brac´ jakuju +...

*BFP:    nu što tam voz´mêš +/.

*BFA:    kupilê kofê vun (.) ješčé dzve pačkê .

*BFP:    (.) nu ty jezdzêlâ za xâladzil´nêkâm , hljadzelâ ?

*BFA:    jezdzêlâ .

*BFP:    nu , nima xx ?

*BFA:    čamu nima ?

*BFP:    +< stajat takijê ?

*BFA:    navalâm , ale ž cény .

*BFP:    a cény ?

*BFA:    bol´š , čym mil´jon .

*BFP:    aj-aj-aj !

*BFA:    da .

*BFP:    i ne kupêm .

*BFA:    (..) pasmotrêm .

*BFA:    pajiščým .

*BFA:    tam (.) dorâgâ , u étum , nadâ iskac´ v écêx mâhazinâx .

*BFP:    bol´š hâsudarstvênnyx .

*BFP:    (.) nu , a markâ takajê ?

*BFA:    atkudâ ja pomnju , jakajê markâ ?

*BFP:    nu taki vid ?

*BFA:    vid taki , nu .

*BFP:    (.) céna ?

*BFA:    céna .

*BFA:    bol´š , čym mil´jon .

*BFA:    adzin , mil´jon sto vosêmdzêsêt , druhi , mil´jon (.) sto vosêm .

*BFP:    i , navernô , étât , vysokêjê .

*BFA:    ne , nêvysokêjê .

*BFA:    jesc´ vyšý , jesc´ nižý .

*BFP:    v atlancê dârahijê .

*BFA:    dâragijê .

*BFA:    ja vyšlâ , zašla ú étât , kalxozny , dze pârykmaxêrskâjê byla , na pasëlkê , jexâlâ (.) abratnâ .

*BFA:    tam stajat +...

*BFA:    tam namnohâ dzešévlê (.) xâladzil´nêkê , no takohâ nima .

*BFA:    vot kak .

*BFA:    (.) nadâ iskac´ .

*BFA:    (..) a héty , jaho (.) kupêc´ užé .

*BFP:    xto kupêc´ ?

*BFA:    héty xâladzil´nêk .

*BFP:    xto kupêc´ ?

*BFA:    persname sjastra (.) z hâradziščý .

*BFA:    jej cêžélo , jana adna (.) žyve z dzec´mê .

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" skol´kê ty za jaho xočýš ?

*BFA:    kažu +"/.

*BFA:    +" tysêč tryccýc´ , ne bol´šý , aby z xaty zabralê .

*BFA:    +" ja skažu persname .

*BFA:    +" jeslê ne persname , to (.) sasedkâ na daču zâbjaré .

*BFA:    +" u mjane kažý ["-"] xatâ malajê , svetu nima .

*BFA:    vot .

*BFA:    tak što +...

*BFP:    xaj zâbirajuc´ .

*BFP:    xaj xoc´ tryccýc´ , i to .

*BFA:    da .

*BFP:    (..) jiščo parobêc´ , oj .

*BFA:    (..) kažu na persname +"/.

*BFA:    +" jon žý ž âkuratny jaščé xâladzil´nêk , narmal´ny .

*BFA:    +" ja kažu ["-"] z jaho ne budu brac´ tam (.) pâlavinu .

*BFA:    +" tryccýc´ tysêč kažu ["-"] xvacêc´ .

*BFA:    pâlažy +/.

*BFP:    xaj ljažac´ .

*BFA:    (.) a to adkryjê , dy papadâjuc´ .

*BFP:    svoj mâhazin , a dârâhaviznâ .

*BFA:    (.) takijê dârahijê , što vâabščé .

*BFP:    (..) užé kab kupiú , to byú by kuplêny .

*BFP:    vsë raúno kupljac´ .

*BFA:    da .

*BFP:    kruci , ne kruci .

*BFP:    (...) héty xoc´ za tryccýc´ , i to .

*BFP:    (.) bo budzê valjaccý .

*BFA:    nu tak .

*BFA:    kak by i vystâvêc´ žalkâ .

*BFP:    dobrâ , što ú persname dy i ne sprašvâlê .

*BFP:    što , jany tam na dzen´ buduc´ jaho úključac´ , što li ?

*BFA:    (.) da , usë raúno ž , jak ujazžajuc´ , vyključajuc´ svet .

*BFP:    persname tut byla ?

*BFA:    nu , jana ž pryxodzêlâ za écêmê paloskâmê .

*BFP:    nu i hljadzelâ éty xâladzil´nêk ?

*BFA:    (..) ja jej pakazyvâlâ .

*BFP:    a što jaho hljadzec´ ?

@End

 

(Stand: 09.06.2021)