fam_ba_15

fam_ba_15

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town @ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFI:    be @L1 of BFA:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFI:    brms @MT of BFA:    brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFI:    be @FL of BFA:    be @FL of BFB:    brms @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFI:    no pâčemu-tâ ana prêjezžajêt vsë vremê bez nevo . *BFI:    nu , možý , jon rabotâjê , znajêš ? *BFA:    možý . *BFI:    da . *BFB:    što-tâ znakomâjê familêjê . *BFA:    oj , ty ž xadzilâ da persname , mâcemacêku vučylâ , da persname . *BFB:    a , étâ étâ ? *BFA:    nu a xto ž ? *BFB:    a , točnâ . *BFB:    a hdze étâ bylâ zdzes´ ? *BFA:    pa svjaznoj . *BFI:    vo tut vo . *BFA:    kalja persname . *BFI:    a persname ne bačýš ? *BFA:    ne bačýlâ cjaper . *BFA:    nejak ran´šý bačýlâ , užo daúno ne bačýlâ . *BFI:    a jana ž vot i ne bjaré zjamlê nihdze . *BFA:    ne , u jaje jesc´ zjamlja hdze-tâ , jesc´ hdze-tâ . *BFA:    dze-tâ jana sadzic´ [_//] sadzilâ kartošku . *BFI:    nu , to taja ne budzê hédâk rvaccý . *BFA:    ne , jana ne rveccý . *BFA:    u jaje ja ne znaju , u jaje ne mnohâ . *BFA:    musêc´ , što davalê pênsêanerâm ad hârýspalkomâ nedzê . *BFI:    a tam pa +/. *BFA:    pad rusino . *BFI:    da , pad rusino . *BFA:    tam , jana hâvarylâ , sadzilâ jana tam hdze-tâ kartošku . *BFA:    kazalâ , kâlupalâsê . *BFA:    kažý +"/. *BFA:    +" moj pajexâú pâsadziú . *BFA:    +" a ja kažý ["-"] čerêz nekâtârâjê úrémê jak pajexâlâ , dyk jano úsë ú trave , úsë zelljô vylêzlâ , nidze ničohâ ne vybiraú . *BFA:    kažý , kâlupalêsê úsë . *BFB:    xto ? *BFA:    persname . *BFA:    a vot macêrý persname pamožý , dy jana kupic´ hétâhâ , persname daču . *BFA:    ana očên´ xarošýjê , persname , ani budut jezdzêc´ âddyxac´ . *BFA:    ja cebe hâvaru , tam i stol´kâ nasadžýnâ vsevo . *BFA:    tam zemli , tam malên´kêj klačok . *BFA:    jak dlja cjabe , tam tfu . *BFA:    za pitsot dolârâú ana addast . *BFA:    što tyjê tam dlja cjabe pitsot dolârâú ? *BFA:    kanešnâ , što mne ? *BFA:    nârýsavalâ dy +... *BFA:    to persname âddavaú persname hrošý ? *BFI:    ne , ne âddavaú , no ja v jevo prisutstvêjê zvanilâ . *BFI:    ne âddavaú , ja ne znaju . *BFI:    ja dažý ne znaju , skol´kâ jon vzjaú za mašynu . *BFI:    ja ne mahu . *BFA:    i ne skazaú . *BFI:    i tak , i hédâk . *BFI:    a jon ne xočý hâvaryc´ , i ne nadâ . *BFI:    étâ ž mne +... *BFI:    što jany mne addac´ . *BFA:    nu jasnâ . *BFI:    a adno vremê jon hâvaryú , što , mol , što nadâ i mamê dac´ , pâtamu što étâ ž i ani , i mamâ davalâ +/. *BFA:    na mašynu . *BFI:    +, na mašynu dzen´hê . *BFI:    ja jemu skazalâ +... *BFI:    ne , ja jemu skazalâ +"/. *BFI:    +" mamê ty ne dumâj +... *BFI:    +" ty dumâj râsčytaccý z jim , nu , z étym +... *BFI:    i vâabšče kakoj-tâ sa strannâscêmê . *BFA:    tak vâabšče xaj ne âddaje , i vsë . *BFA:    ni xadzi i ne naprašývâjsê . *BFI:    nadâ raspisku brac´ z jaho . *BFI:    ja hâvarju +"/. *BFI:    +" ne xočý , ne nadâ , vsë . *BFI:    a raz ty taki razumny +... *BFI:    ty ž sam ne naprašývâúsê ú jaho , ty ž ne prasiúsê , xoc´ by pajšoú na écê ustupkê . *BFI:    tak pradaú by tu , dabavêú by écê dzen´hê i kupiú by sebe mašynu . *BFI:    nixto ž ne hâvarit , nu , tak pâlučilâs´ . *BFI:    persname to vênavaty , on narušýl pravêlâ . *BFI:    u jaho ž i pravâ zabralê paétâmu , nu , na vremê pravâ na kakojê-tâ . *BFI:    hâvaryú , na polhodâ , što li ? *BFI:    zâbirajuc´ , a patom užé pryxodzêš , âddajuc´ . *BFI:    tak ty skažy jemu +"/. *BFI:    +" ja žý pâcerjal mašynu to iz-zâ cebja . *BFI:    +" nu , ty ž mne nâvjazalsê . *BFI:    ne ja cebe , a ty mne . *BFI:    jeslê b étâ zbil on jevo bez vsjakâvâ +... *BFI:    a on havorýc´ +"/. *BFI:    +" xaj pâdaje na sud . *BFI:    +" xaj pâdaje na sud , i <on havorýc´>["-"] v cečenêjê pici let buduc´ vyščityvâc´ . *BFI:    +" vot pâhljadic´ , jak jamu budzê xârašo . *BFI:    tak jano i paložýnâ . *BFI:    no on pašol na ustupkê . *BFI:    pradal mašynu i hâvarit +"/. *BFI:    +" vot ja s taboj râščitajus´ . *BFI:    i vsë . *BFA:    a vot jezdzêú s nim na stancýju , skol´kâ skazalê jemu za remont ? *BFI:    jon ne jezdzêú na stancýju , a prêhlašalê jany tuda . *BFI:    da , prêhlašalê prostâ xlopcýú , nu , étyx remontnêkâú . *BFI:    i tam jemu tak i skazalê . *BFI:    nu , hdze-tâ tak vot primernâ , at šessot da vâsemsot . *BFI:    nadâ ž étâ ž ješčë snačalâ smatrec´ . *BFI:    užé patom pa xodu dzejstvêjê , pa remontu budzêt vidnâ . *BFI:    nu hâvarit , rêmancirâvâc´ nêcýlêsâabraznâ . *BFI:    pâtamu šta mašynâ byla ú jevo starâjê . *BFI:    net , on +"/. *BFI:    +" a ty dolžýn âtrêmancirâvâc´ . *BFI:    kakijê ljudzê ! *BFA:    a ja hâvaru cebe , što kasajêccý dzenêh , tahda druzej net . *BFA:    ja cebe hâvaru , maja znakomâjê , vo z sasednêj dzerevnê , ja jaje vstrecêlâ , ana hâvarilâ +... *BFA:    nu , prostâ s râzhavorâ vo tak prišlos´ . *BFA:    +" âddalžylâ xârašo znakomym ljudzêm četyrýstâ dolârâú i kažý ["-"] i ani mne jix ne âddaduc´ . *BFI:    raspisku nadâ bylo . *BFA:    nu , tak vot xarošým znakomym , xarošým ljudzêm . *BFI:    užýs kakoj ! *BFA:    i kažý +"/. *BFA:    +" maje dzecê ne znajuc´ . *BFA:    +" jeslê b kažý ["-"] znalê , to +... *BFA:    i jana bez mužyka žyve , jej bac´kâ daú četyrýstâ dolârâú i skazaú +"/. *BFA:    +" nu , puskaj budut u cebja . *BFA:    malâ li [_/] li na što nadâ . *BFA:    +" i pa vsej vidzêmâscê ani mne ix ne âddadut . *BFI:    a persname cebe ne zvaniú ? *BFA:    net , paka ne zvaniú . *BFI:    pâtamu šta jon , ja ú jaho prysutstvêjê persname to zvanilâ +... *BFI:    nu , a cjaper užé malčyc´ . *BFI:    ja hâvaru , ljažac´ dzen´hê , nêizvesnâ što [_//] čem étâ kon´čýccý . *BFI:    vot i persname hâvarit , i mnohêjê znakomyjê +"/. *BFI:    +" ne smej dažý brac´ étu mašynu ! *BFI:    +" ty hâvarit ["-"] zacjanêš étâ . *BFA:    xaj pâdajot na sud . *BFI:    xaj pâdaje na sud , jeslê jon taki razumny , jeslê jon ne xočý . *BFI:    persname havorýc´ +"/. *BFI:    +" étâ žý smešno ! *BFI:    jeslê by mne pitsot dolârâú +... *BFI:    ne daj boh , menja tak +... *BFI:    tak ja by zabral , i vsë . *BFI:    i ty dumâjêš , atkudâ héty xlopêc ? *BFI:    ja ž ne znalâ , što za jon . *BFI:    ja dumâlâ , možý , jaho jaki užé druh . *BFI:    +" ne , étâ kažý ["-"] z xlêbâzavodâ . *BFI:    tam , dze jon rabiú . *BFI:    ja hâvaru +"/. *BFI:    +" da , vot vidzêš , kakijê druz´ja skârâpascižnyjê . *BFI:    ja hâvaru +"/. *BFI:    +" vot , ne úspejêš pâznakomêccý , užé jon tabe druh . *BFI:    užé jon tabe druh . *BFI:    sredi nočý zvonêc´ , u čas nočý , što b jon pryjexâú jaho zâcjahnuú . *BFI:    a héty sonny idze ú haraž , bjaré mašynu , a kahda pâlučylâs´ , tak vsë . *BFI:    nu , malâ li . *BFI:    ja malju hospâdâ bohâ , što tak xârašo âbašlos´ . *BFI:    persname tožý vênavaty . *BFI:    on hâvarit +"/. *BFI:    +" mamâ , ja zadumâlsê . *BFI:    nu , ne zadumâúsê , prostâ zabyú , što szadzê prycép . *BFI:    jon rýščytaú na sebja , to rýščytaú , što on prâskačyt , a na étâvâ ne râščytaú . *BFA:    tak im žý ž skaréj nadâ . *BFI:    im žý nadâ skarej , nu . *BFI:    nu , kanešnâ , skarej . *BFI:    tut žý ž užé sloú net , noč´ na dvare , tak i skarej . *BFI:    vot , ja hâvarju +"/. *BFI:    +" iz-zâ druhâ pâcerjal mašynu . *BFI:    +" a cjaper hâvaru ["-"] jezdzê i sâbiraj . *BFI:    +" što xočýš , to i rabi . *BFI:    da ne nužna jamu étâ mašynâ . *BFI:    ne nadâ mašynâ . *BFI:    no jon to ne smožý bez mašyny . *BFI:    ne , ne , ja žý vižu . *BFI:    što ty , jon až s uma sxodzêc´ . *BFI:    až xalerâ jaho bjaré . *BFI:    nu ú jaho to i rabotâ takajê , jak jon cjaper rabotâjê tam na sebja . *BFI:    vot nadâ stol , nadâ tojê , nadâ étâ +... *BFI:    vsë što-tâ prêvezci . *BFI:    ja hâvaru +"/. *BFI:    +" da vaz´mi ty kupi jakohâ žýhulja . *BFA:    žýhulja , da . *BFI:    +" kupi jaho hâvaru ["-"] i ne žalkâ . *BFI:    +" aj , kuplju jakojê star´´jo , lamačý , a patom na jaho nadâ mnohâ benzinâ . *BFI:    nu , mol , na žýhulja . *BFI:    ja hâvaru +"/. *BFI:    +" persname , no zato zapčascê kakijê . @End
(Stand: 20.04.2022)