fam_ba_15

fam_ba_15

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFI:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFI:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFI:    be

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFI:    no pâčemu-tâ ana prêjezžajêt vsë vremê bez nevo .

*BFI:    nu , možý , jon rabotâjê , znajêš ?

*BFA:    možý .

*BFI:    da .

*BFB:    što-tâ znakomâjê familêjê .

*BFA:    oj , ty ž xadzilâ da persname , mâcemacêku vučylâ , da persname .

*BFB:    a , étâ étâ ?

*BFA:    nu a xto ž ?

*BFB:    a , točnâ .

*BFB:    a hdze étâ bylâ zdzes´ ?

*BFA:    pa svjaznoj .

*BFI:    vo tut vo .

*BFA:    kalja persname .

*BFI:    a persname ne bačýš ?

*BFA:    ne bačýlâ cjaper .

*BFA:    nejak ran´šý bačýlâ , užo daúno ne bačýlâ .

*BFI:    a jana ž vot i ne bjaré zjamlê nihdze .

*BFA:    ne , u jaje jesc´ zjamlja hdze-tâ , jesc´ hdze-tâ .

*BFA:    dze-tâ jana sadzic´ [_//] sadzilâ kartošku .

*BFI:    nu , to taja ne budzê hédâk rvaccý .

*BFA:    ne , jana ne rveccý .

*BFA:    u jaje ja ne znaju , u jaje ne mnohâ .

*BFA:    musêc´ , što davalê pênsêanerâm ad hârýspalkomâ nedzê .

*BFI:    a tam pa +/.

*BFA:    pad rusino .

*BFI:    da , pad rusino .

*BFA:    tam , jana hâvarylâ , sadzilâ jana tam hdze-tâ kartošku .

*BFA:    kazalâ , kâlupalâsê .

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" moj pajexâú pâsadziú .

*BFA:    +" a ja kažý ["-"] čerêz nekâtârâjê úrémê jak pajexâlâ , dyk jano úsë ú trave , úsë zelljô vylêzlâ , nidze ničohâ ne vybiraú .

*BFA:    kažý , kâlupalêsê úsë .

*BFB:    xto ?

*BFA:    persname .

*BFA:    a vot macêrý persname pamožý , dy jana kupic´ hétâhâ , persname daču .

*BFA:    ana očên´ xarošýjê , persname , ani budut jezdzêc´ âddyxac´ .

*BFA:    ja cebe hâvaru , tam i stol´kâ nasadžýnâ vsevo .

*BFA:    tam zemli , tam malên´kêj klačok .

*BFA:    jak dlja cjabe , tam tfu .

*BFA:    za pitsot dolârâú ana addast .

*BFA:    što tyjê tam dlja cjabe pitsot dolârâú ?

*BFA:    kanešnâ , što mne ?

*BFA:    nârýsavalâ dy +...

*BFA:    to persname âddavaú persname hrošý ?

*BFI:    ne , ne âddavaú , no ja v jevo prisutstvêjê zvanilâ .

*BFI:    ne âddavaú , ja ne znaju .

*BFI:    ja dažý ne znaju , skol´kâ jon vzjaú za mašynu .

*BFI:    ja ne mahu .

*BFA:    i ne skazaú .

*BFI:    i tak , i hédâk .

*BFI:    a jon ne xočý hâvaryc´ , i ne nadâ .

*BFI:    étâ ž mne +...

*BFI:    što jany mne addac´ .

*BFA:    nu jasnâ .

*BFI:    a adno vremê jon hâvaryú , što , mol , što nadâ i mamê dac´ , pâtamu što étâ ž i ani , i mamâ davalâ +/.

*BFA:    na mašynu .

*BFI:    +, na mašynu dzen´hê .

*BFI:    ja jemu skazalâ +...

*BFI:    ne , ja jemu skazalâ +"/.

*BFI:    +" mamê ty ne dumâj +...

*BFI:    +" ty dumâj râsčytaccý z jim , nu , z étym +...

*BFI:    i vâabšče kakoj-tâ sa strannâscêmê .

*BFA:    tak vâabšče xaj ne âddaje , i vsë .

*BFA:    ni xadzi i ne naprašývâjsê .

*BFI:    nadâ raspisku brac´ z jaho .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" ne xočý , ne nadâ , vsë .

*BFI:    a raz ty taki razumny +...

*BFI:    ty ž sam ne naprašývâúsê ú jaho , ty ž ne prasiúsê , xoc´ by pajšoú na écê ustupkê .

*BFI:    tak pradaú by tu , dabavêú by écê dzen´hê i kupiú by sebe mašynu .

*BFI:    nixto ž ne hâvarit , nu , tak pâlučilâs´ .

*BFI:    persname to vênavaty , on narušýl pravêlâ .

*BFI:    u jaho ž i pravâ zabralê paétâmu , nu , na vremê pravâ na kakojê-tâ .

*BFI:    hâvaryú , na polhodâ , što li ?

*BFI:    zâbirajuc´ , a patom užé pryxodzêš , âddajuc´ .

*BFI:    tak ty skažy jemu +"/.

*BFI:    +" ja žý pâcerjal mašynu to iz-zâ cebja .

*BFI:    +" nu , ty ž mne nâvjazalsê .

*BFI:    ne ja cebe , a ty mne .

*BFI:    jeslê b étâ zbil on jevo bez vsjakâvâ +...

*BFI:    a on havorýc´ +"/.

*BFI:    +" xaj pâdaje na sud .

*BFI:    +" xaj pâdaje na sud , i <on havorýc´>["-"] v cečenêjê pici let buduc´ vyščityvâc´ .

*BFI:    +" vot pâhljadic´ , jak jamu budzê xârašo .

*BFI:    tak jano i paložýnâ .

*BFI:    no on pašol na ustupkê .

*BFI:    pradal mašynu i hâvarit +"/.

*BFI:    +" vot ja s taboj râščitajus´ .

*BFI:    i vsë .

*BFA:    a vot jezdzêú s nim na stancýju , skol´kâ skazalê jemu za remont ?

*BFI:    jon ne jezdzêú na stancýju , a prêhlašalê jany tuda .

*BFI:    da , prêhlašalê prostâ xlopcýú , nu , étyx remontnêkâú .

*BFI:    i tam jemu tak i skazalê .

*BFI:    nu , hdze-tâ tak vot primernâ , at šessot da vâsemsot .

*BFI:    nadâ ž étâ ž ješčë snačalâ smatrec´ .

*BFI:    užé patom pa xodu dzejstvêjê , pa remontu budzêt vidnâ .

*BFI:    nu hâvarit , rêmancirâvâc´ nêcýlêsâabraznâ .

*BFI:    pâtamu šta mašynâ byla ú jevo starâjê .

*BFI:    net , on +"/.

*BFI:    +" a ty dolžýn âtrêmancirâvâc´ .

*BFI:    kakijê ljudzê !

*BFA:    a ja hâvaru cebe , što kasajêccý dzenêh , tahda druzej net .

*BFA:    ja cebe hâvaru , maja znakomâjê , vo z sasednêj dzerevnê , ja jaje vstrecêlâ , ana hâvarilâ +...

*BFA:    nu , prostâ s râzhavorâ vo tak prišlos´ .

*BFA:    +" âddalžylâ xârašo znakomym ljudzêm četyrýstâ dolârâú i kažý ["-"] i ani mne jix ne âddaduc´ .

*BFI:    raspisku nadâ bylo .

*BFA:    nu , tak vot xarošým znakomym , xarošým ljudzêm .

*BFI:    užýs kakoj !

*BFA:    i kažý +"/.

*BFA:    +" maje dzecê ne znajuc´ .

*BFA:    +" jeslê b kažý ["-"] znalê , to +...

*BFA:    i jana bez mužyka žyve , jej bac´kâ daú četyrýstâ dolârâú i skazaú +"/.

*BFA:    +" nu , puskaj budut u cebja .

*BFA:    malâ li [_/] li na što nadâ .

*BFA:    +" i pa vsej vidzêmâscê ani mne ix ne âddadut .

*BFI:    a persname cebe ne zvaniú ?

*BFA:    net , paka ne zvaniú .

*BFI:    pâtamu šta jon , ja ú jaho prysutstvêjê persname to zvanilâ +...

*BFI:    nu , a cjaper užé malčyc´ .

*BFI:    ja hâvaru , ljažac´ dzen´hê , nêizvesnâ što [_//] čem étâ kon´čýccý .

*BFI:    vot i persname hâvarit , i mnohêjê znakomyjê +"/.

*BFI:    +" ne smej dažý brac´ étu mašynu !

*BFI:    +" ty hâvarit ["-"] zacjanêš étâ .

*BFA:    xaj pâdajot na sud .

*BFI:    xaj pâdaje na sud , jeslê jon taki razumny , jeslê jon ne xočý .

*BFI:    persname havorýc´ +"/.

*BFI:    +" étâ žý smešno !

*BFI:    jeslê by mne pitsot dolârâú +...

*BFI:    ne daj boh , menja tak +...

*BFI:    tak ja by zabral , i vsë .

*BFI:    i ty dumâjêš , atkudâ héty xlopêc ?

*BFI:    ja ž ne znalâ , što za jon .

*BFI:    ja dumâlâ , možý , jaho jaki užé druh .

*BFI:    +" ne , étâ kažý ["-"] z xlêbâzavodâ .

*BFI:    tam , dze jon rabiú .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" da , vot vidzêš , kakijê druz´ja skârâpascižnyjê .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" vot , ne úspejêš pâznakomêccý , užé jon tabe druh .

*BFI:    užé jon tabe druh .

*BFI:    sredi nočý zvonêc´ , u čas nočý , što b jon pryjexâú jaho zâcjahnuú .

*BFI:    a héty sonny idze ú haraž , bjaré mašynu , a kahda pâlučylâs´ , tak vsë .

*BFI:    nu , malâ li .

*BFI:    ja malju hospâdâ bohâ , što tak xârašo âbašlos´ .

*BFI:    persname tožý vênavaty .

*BFI:    on hâvarit +"/.

*BFI:    +" mamâ , ja zadumâlsê .

*BFI:    nu , ne zadumâúsê , prostâ zabyú , što szadzê prycép .

*BFI:    jon rýščytaú na sebja , to rýščytaú , što on prâskačyt , a na étâvâ ne râščytaú .

*BFA:    tak im žý ž skaréj nadâ .

*BFI:    im žý nadâ skarej , nu .

*BFI:    nu , kanešnâ , skarej .

*BFI:    tut žý ž užé sloú net , noč´ na dvare , tak i skarej .

*BFI:    vot , ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" iz-zâ druhâ pâcerjal mašynu .

*BFI:    +" a cjaper hâvaru ["-"] jezdzê i sâbiraj .

*BFI:    +" što xočýš , to i rabi .

*BFI:    da ne nužna jamu étâ mašynâ .

*BFI:    ne nadâ mašynâ .

*BFI:    no jon to ne smožý bez mašyny .

*BFI:    ne , ne , ja žý vižu .

*BFI:    što ty , jon až s uma sxodzêc´ .

*BFI:    až xalerâ jaho bjaré .

*BFI:    nu ú jaho to i rabotâ takajê , jak jon cjaper rabotâjê tam na sebja .

*BFI:    vot nadâ stol , nadâ tojê , nadâ étâ +...

*BFI:    vsë što-tâ prêvezci .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" da vaz´mi ty kupi jakohâ žýhulja .

*BFA:    žýhulja , da .

*BFI:    +" kupi jaho hâvaru ["-"] i ne žalkâ .

*BFI:    +" aj , kuplju jakojê star´´jo , lamačý , a patom na jaho nadâ mnohâ benzinâ .

*BFI:    nu , mol , na žýhulja .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" persname , no zato zapčascê kakijê .

@End

(Stand: 09.06.2021)