fam_ba_15

fam_ba_15

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFI:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFI:    no pâčemu-tâ ana prêjezžajêt vsë vremê bez nevo .
*BFI:    nu , možý , jon rabotâjê , znajêš ?
*BFA:    možý .
*BFI:    da .
*BFB:    što-tâ znakomâjê familêjê .
*BFA:    oj , ty ž xadzilâ da persname , mâcemacêku vučylâ , da persname .
*BFB:    a , étâ étâ ?
*BFA:    nu a xto ž ?
*BFB:    a , točnâ .
*BFB:    a hdze étâ bylâ zdzes´ ?
*BFA:    pa svjaznoj .
*BFI:    vo tut vo .
*BFA:    kalja persname .
*BFI:    a persname ne bačýš ?
*BFA:    ne bačýlâ cjaper .
*BFA:    nejak ran´šý bačýlâ , užo daúno ne bačýlâ .
*BFI:    a jana ž vot i ne bjaré zjamlê nihdze .
*BFA:    ne , u jaje jesc´ zjamlja hdze-tâ , jesc´ hdze-tâ .
*BFA:    dze-tâ jana sadzic´ [_//] sadzilâ kartošku .
*BFI:    nu , to taja ne budzê hédâk rvaccý .
*BFA:    ne , jana ne rveccý .
*BFA:    u jaje ja ne znaju , u jaje ne mnohâ .
*BFA:    musêc´ , što davalê pênsêanerâm ad hârýspalkomâ nedzê .
*BFI:    a tam pa +/.
*BFA:    pad rusino .
*BFI:    da , pad rusino .
*BFA:    tam , jana hâvarylâ , sadzilâ jana tam hdze-tâ kartošku .
*BFA:    kazalâ , kâlupalâsê .
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" moj pajexâú pâsadziú .
*BFA:    +" a ja kažý ["-"] čerêz nekâtârâjê úrémê jak pajexâlâ , dyk jano úsë ú trave , úsë zelljô vylêzlâ , nidze ničohâ ne vybiraú .
*BFA:    kažý , kâlupalêsê úsë .
*BFB:    xto ?
*BFA:    persname .
*BFA:    a vot macêrý persname pamožý , dy jana kupic´ hétâhâ , persname daču .
*BFA:    ana očên´ xarošýjê , persname , ani budut jezdzêc´ âddyxac´ .
*BFA:    ja cebe hâvaru , tam i stol´kâ nasadžýnâ vsevo .
*BFA:    tam zemli , tam malên´kêj klačok .
*BFA:    jak dlja cjabe , tam tfu .
*BFA:    za pitsot dolârâú ana addast .
*BFA:    što tyjê tam dlja cjabe pitsot dolârâú ?
*BFA:    kanešnâ , što mne ?
*BFA:    nârýsavalâ dy +...
*BFA:    to persname âddavaú persname hrošý ?
*BFI:    ne , ne âddavaú , no ja v jevo prisutstvêjê zvanilâ .
*BFI:    ne âddavaú , ja ne znaju .
*BFI:    ja dažý ne znaju , skol´kâ jon vzjaú za mašynu .
*BFI:    ja ne mahu .
*BFA:    i ne skazaú .
*BFI:    i tak , i hédâk .
*BFI:    a jon ne xočý hâvaryc´ , i ne nadâ .
*BFI:    étâ ž mne +...
*BFI:    što jany mne addac´ .
*BFA:    nu jasnâ .
*BFI:    a adno vremê jon hâvaryú , što , mol , što nadâ i mamê dac´ , pâtamu što étâ ž i ani , i mamâ davalâ +/.
*BFA:    na mašynu .
*BFI:    +, na mašynu dzen´hê .
*BFI:    ja jemu skazalâ +...
*BFI:    ne , ja jemu skazalâ +"/.
*BFI:    +" mamê ty ne dumâj +...
*BFI:    +" ty dumâj râsčytaccý z jim , nu , z étym +...
*BFI:    i vâabšče kakoj-tâ sa strannâscêmê .
*BFA:    tak vâabšče xaj ne âddaje , i vsë .
*BFA:    ni xadzi i ne naprašývâjsê .
*BFI:    nadâ raspisku brac´ z jaho .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" ne xočý , ne nadâ , vsë .
*BFI:    a raz ty taki razumny +...
*BFI:    ty ž sam ne naprašývâúsê ú jaho , ty ž ne prasiúsê , xoc´ by pajšoú na écê ustupkê .
*BFI:    tak pradaú by tu , dabavêú by écê dzen´hê i kupiú by sebe mašynu .
*BFI:    nixto ž ne hâvarit , nu , tak pâlučilâs´ .
*BFI:    persname to vênavaty , on narušýl pravêlâ .
*BFI:    u jaho ž i pravâ zabralê paétâmu , nu , na vremê pravâ na kakojê-tâ .
*BFI:    hâvaryú , na polhodâ , što li ?
*BFI:    zâbirajuc´ , a patom užé pryxodzêš , âddajuc´ .
*BFI:    tak ty skažy jemu +"/.
*BFI:    +" ja žý pâcerjal mašynu to iz-zâ cebja .
*BFI:    +" nu , ty ž mne nâvjazalsê .
*BFI:    ne ja cebe , a ty mne .
*BFI:    jeslê b étâ zbil on jevo bez vsjakâvâ +...
*BFI:    a on havorýc´ +"/.
*BFI:    +" xaj pâdaje na sud .
*BFI:    +" xaj pâdaje na sud , i <on havorýc´>["-"] v cečenêjê pici let buduc´ vyščityvâc´ .
*BFI:    +" vot pâhljadic´ , jak jamu budzê xârašo .
*BFI:    tak jano i paložýnâ .
*BFI:    no on pašol na ustupkê .
*BFI:    pradal mašynu i hâvarit +"/.
*BFI:    +" vot ja s taboj râščitajus´ .
*BFI:    i vsë .
*BFA:    a vot jezdzêú s nim na stancýju , skol´kâ skazalê jemu za remont ?
*BFI:    jon ne jezdzêú na stancýju , a prêhlašalê jany tuda .
*BFI:    da , prêhlašalê prostâ xlopcýú , nu , étyx remontnêkâú .
*BFI:    i tam jemu tak i skazalê .
*BFI:    nu , hdze-tâ tak vot primernâ , at šessot da vâsemsot .
*BFI:    nadâ ž étâ ž ješčë snačalâ smatrec´ .
*BFI:    užé patom pa xodu dzejstvêjê , pa remontu budzêt vidnâ .
*BFI:    nu hâvarit , rêmancirâvâc´ nêcýlêsâabraznâ .
*BFI:    pâtamu šta mašynâ byla ú jevo starâjê .
*BFI:    net , on +"/.
*BFI:    +" a ty dolžýn âtrêmancirâvâc´ .
*BFI:    kakijê ljudzê !
*BFA:    a ja hâvaru cebe , što kasajêccý dzenêh , tahda druzej net .
*BFA:    ja cebe hâvaru , maja znakomâjê , vo z sasednêj dzerevnê , ja jaje vstrecêlâ , ana hâvarilâ +...
*BFA:    nu , prostâ s râzhavorâ vo tak prišlos´ .
*BFA:    +" âddalžylâ xârašo znakomym ljudzêm četyrýstâ dolârâú i kažý ["-"] i ani mne jix ne âddaduc´ .
*BFI:    raspisku nadâ bylo .
*BFA:    nu , tak vot xarošým znakomym , xarošým ljudzêm .
*BFI:    užýs kakoj !
*BFA:    i kažý +"/.
*BFA:    +" maje dzecê ne znajuc´ .
*BFA:    +" jeslê b kažý ["-"] znalê , to +...
*BFA:    i jana bez mužyka žyve , jej bac´kâ daú četyrýstâ dolârâú i skazaú +"/.
*BFA:    +" nu , puskaj budut u cebja .
*BFA:    malâ li [_/] li na što nadâ .
*BFA:    +" i pa vsej vidzêmâscê ani mne ix ne âddadut .
*BFI:    a persname cebe ne zvaniú ?
*BFA:    net , paka ne zvaniú .
*BFI:    pâtamu šta jon , ja ú jaho prysutstvêjê persname to zvanilâ +...
*BFI:    nu , a cjaper užé malčyc´ .
*BFI:    ja hâvaru , ljažac´ dzen´hê , nêizvesnâ što [_//] čem étâ kon´čýccý .
*BFI:    vot i persname hâvarit , i mnohêjê znakomyjê +"/.
*BFI:    +" ne smej dažý brac´ étu mašynu !
*BFI:    +" ty hâvarit ["-"] zacjanêš étâ .
*BFA:    xaj pâdajot na sud .
*BFI:    xaj pâdaje na sud , jeslê jon taki razumny , jeslê jon ne xočý .
*BFI:    persname havorýc´ +"/.
*BFI:    +" étâ žý smešno !
*BFI:    jeslê by mne pitsot dolârâú +...
*BFI:    ne daj boh , menja tak +...
*BFI:    tak ja by zabral , i vsë .
*BFI:    i ty dumâjêš , atkudâ héty xlopêc ?
*BFI:    ja ž ne znalâ , što za jon .
*BFI:    ja dumâlâ , možý , jaho jaki užé druh .
*BFI:    +" ne , étâ kažý ["-"] z xlêbâzavodâ .
*BFI:    tam , dze jon rabiú .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" da , vot vidzêš , kakijê druz´ja skârâpascižnyjê .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" vot , ne úspejêš pâznakomêccý , užé jon tabe druh .
*BFI:    užé jon tabe druh .
*BFI:    sredi nočý zvonêc´ , u čas nočý , što b jon pryjexâú jaho zâcjahnuú .
*BFI:    a héty sonny idze ú haraž , bjaré mašynu , a kahda pâlučylâs´ , tak vsë .
*BFI:    nu , malâ li .
*BFI:    ja malju hospâdâ bohâ , što tak xârašo âbašlos´ .
*BFI:    persname tožý vênavaty .
*BFI:    on hâvarit +"/.
*BFI:    +" mamâ , ja zadumâlsê .
*BFI:    nu , ne zadumâúsê , prostâ zabyú , što szadzê prycép .
*BFI:    jon rýščytaú na sebja , to rýščytaú , što on prâskačyt , a na étâvâ ne râščytaú .
*BFA:    tak im žý ž skaréj nadâ .
*BFI:    im žý nadâ skarej , nu .
*BFI:    nu , kanešnâ , skarej .
*BFI:    tut žý ž užé sloú net , noč´ na dvare , tak i skarej .
*BFI:    vot , ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" iz-zâ druhâ pâcerjal mašynu .
*BFI:    +" a cjaper hâvaru ["-"] jezdzê i sâbiraj .
*BFI:    +" što xočýš , to i rabi .
*BFI:    da ne nužna jamu étâ mašynâ .
*BFI:    ne nadâ mašynâ .
*BFI:    no jon to ne smožý bez mašyny .
*BFI:    ne , ne , ja žý vižu .
*BFI:    što ty , jon až s uma sxodzêc´ .
*BFI:    až xalerâ jaho bjaré .
*BFI:    nu ú jaho to i rabotâ takajê , jak jon cjaper rabotâjê tam na sebja .
*BFI:    vot nadâ stol , nadâ tojê , nadâ étâ +...
*BFI:    vsë što-tâ prêvezci .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" da vaz´mi ty kupi jakohâ žýhulja .
*BFA:    žýhulja , da .
*BFI:    +" kupi jaho hâvaru ["-"] i ne žalkâ .
*BFI:    +" aj , kuplju jakojê star´´jo , lamačý , a patom na jaho nadâ mnohâ benzinâ .
*BFI:    nu , mol , na žýhulja .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" persname , no zato zapčascê kakijê .
@End
(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page