fam_ba_17

fam_ba_17

@Begin

@Languages:    hyru, rus, nan

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFO na, BFV Town

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||

@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFV:    be+ru

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFV:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFV:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    a što jany s tymê lisicýmê robêc´ ?

*BFA:    a čort ix vedâjê .

*BFO:    âdpraúljajuc´ , mo , i ú hermanêju .

*BFB:    nu , kab travilêsê .

*BFB:    ja ne kupljaju .

*BFB:    nel´zja , vâabšče nel´zê .

*BFV:    ne nravêccý , ne ješ .

*BFV:    nixto ž ne zâstaúljajê .

*BFB:    u uksusê varylê ?

*BFA:    kab ne čornyjê byli .

*BFO:    kot ljubêc´ +/.

*BFA:    ljubêc´ hryby ?

*BFO:    da .

*BFB:    xto ?

*BFA:    kot .

*BFB:    kot ljubêc´ hryby ?

*BFO:    da .

*BFB:    a što ž étâ za kot ?

*BFO:    žarýnyjê .

*BFV:    našý persname žévač´kê jesc´ .

*BFV:    use žévačkê úkradze .

*BFO:    persname ž jak ?

*BFO:    žyvuc´ ?

*BFA:    jon nedzê ú minsku .

*BFB:    a babâ znajê , što persname pêrajexâlâ ?

*BFA:    znajê .

*BFV:    u minsku , von užé cêlefon âbarvaú .

*BFA:    tabe zvonêc´ ?

*BFB:    hlavnâjê , štob mne ne zvanil .

*BFV:    jon jaje vozêc´ (.) na rabotu .

*BFA:    nu pravêl´nâ , trébâ ž (.) kab xto pâkarmiú .

*BFA:    tak na figa bylâ râzvadziccý , âdnavo ne pânimaju .

*BFA:    tak incêrasnej .

*BFV:    šč´as@w xatu pradasc´ .

*BFA:    da , i budzê tam .

*BFB:    a što , jon prâdaje ?

*BFV:    da .

*BFO:    xatâ ž bac´kâvâ .

*BFA:    (.) sjastry , persname .

*BFB:    a što tam u minsku rabic´ ?

*BFB:    bêzrabotny .

*BFB:    v ljubom horâdzê tak .

*BFB:    a persname budzê šukac´ novuju rabotu .

*BFA:    čevo ?

*BFA:    malâ pâlučajê ?

*BFB:    nu .

*BFO:    persname byla (.) ú baranâvêčýx ?

*BFA:    u hétyjê vyxadnyjê ne byla .

*BFB:    u subotu pryjedzê .

*BFV:    (.) čaho ?

*BFB:    a ja znaju , čaho ?

*BFB:    persname pryjedzê , i jana z jim .

*BFA:    jon na mašynê , da ?

*BFV:    (.) na jixnêj ?

*BFA:    nu tak u persname nima mašyny .

*BFO:    nekâlê kazalê +"/.

*BFO:    +" ščaslivâ tajê xatâ , što ne znajê doxtârâ i âdvakatâ .

*BFA:    cjaper nima hédâkêx , kab doktârâ ne znalâ .

*BFO:    nu , cjaper .

*BFB:    a tut nima ú osâvê dzjacej ?

*BFA:    jakijê dzecê ?

*BFB:    nu čevo , u kamêncý ž jesc´ .

*BFB:    a tam školâ jesc´ ?

*BFV:    nima .

*BFA:    nima úžé ?

*BFB:    i sadzêkâ netu ?

*BFV:    nima .

*BFV:    byú +/.

*BFA:    byú kahda-tâ .

*BFV:    a možý , školâ tam i jesc´ .

*BFV:    persname ž dze-tâ učêt .

*BFV:    jana , pa-mojêmu , ú kâšalevê .

*BFA:    (.) a što tam da kâšalevâ joj dajci .

*BFV:    persname jejo vozêt .

*BFA:    tam na velêk sel , i vsë .

*BFA:    skol´kâ tam kilâmetrâv ?

*BFA:    oj , mo , dva .

*BFB:    ad kamênkê ?

*BFV:    nu dva s pâlavinâj , bolêj ne budzê .

*BFV:    da školy try .

*BFO:    a ty (.) na rabotu ?

*BFV:    u noč´ .

*BFB:    a babâ ú jakuju školu xadzilâ ?

*BFB:    a ú jakuju ty školu xadzilâ ?

*BFO:    xto ?

*BFB:    ty .

*BFA:    u pol´sku .

*BFB:    a dze ?

*BFO:    tut .

*BFB:    u osâvê ?

*BFA:    da .

*BFB:    byla školâ ?

*BFA:    da , načal´nâjê ž bylâ školâ ú nas .

*BFA:    ja ž u načal´nuju +...

*BFA:    tut xadzilê my .

*BFO:    ja skon´čýlâ čatyrý klasy .

*BFO:    étâ što cjaper sem .

*BFO:    ja vučylâsê dobrâ .

*BFO:    ja (.) zadačý (.) vusnâ rašalâ .

*BFO:    a veršýk (.) jak (.) mne zadasc´ , ja raz prâčytaju (.) i râskažu .

*BFO:    (.) ale tady (.) ne bylo za što (.) dalej vučyccý .

*BFB:    to jak žý ž ty pêravučvâlâsê pâ-bêlarusku , pa-rusku čytac´ ?

*BFB:    jeslê ty pa-pol´skê pisalâ , to jak žý ž ty pa-rusku nâčala pisac´ ?

*BFB:    ilê čitac´ ?

*BFO:    pa-pol´sku vučylê , ruskâhâ ne znalê .

*BFV:    a kartoškâ nabranâjê , ci ne ?

*BFA:    net , xto jaje nâbiraú ?

*BFA:    ščas@w nâbjarom .

*BFA:    a kartošku étâ ty úžé úsju pêrýnasilâ ?

*BFO:    a tabe hryboú dac´ ?

*BFB:    davaj .

*BFO:    dam troxô belyx .

*BFO:    a étyjê sinên´kêjê smačnejšýjê .

*BFA:    jakijê sivên´kêjê ?

*BFO:    prýsiveúšýjê (.) hryby .

*BFA:    staréjšýjê troxê ?

*BFO:    da .

*BFB:    cêlivizâr idze jaščé ?

*BFA:    idze .

*BFA:    ješčë ž harancêjê dva hody .

*BFB:    nu malâ li .

*BFV:    vo ú baby hryboú mnohâ .

*BFO:    étyjê xarošýjê .

*BFB:    ja bez panjacêjê .

*BFA:    belên´kêjê vybiraj .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)