fam_ba_41

fam_ba_41

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    nu s´´jezdzêm tahda na taksi .

*BFP:    aútobusy xodzêc´ , alê tolku .

*BFP:    narodu ž xvatajê .

*BFA:    da , i narodu xvatajê , tam xx cély svadz´by buduc´ .

*BFA:    (.) raskladvâjuccý i +/.

*BFB:    pjuc´ , ilê što ?

*BFA:    +, p´juc´ .

*BFB:    na kladbêščê ?

*BFP:    da .

*BFP:    dyk i my tahda pryjexâlê , za stolêk selê .

*BFP:    ale ž tahda purha byla .

*BFA:    tady takajê purha byla , ú prošlâm hadu .

*BFA:    étâ užýs adzin .

*BFP:    čarku dzeržýš u rukax , kab ne úpalâ xacja .

*BFA:    stol´kâ peska .

*BFB:    a začem pic´ na kladbêščê ?

*BFP:    nu , zâvêdzeno .

*BFP:    pâminajuc´ , taki dzen´ , raz u hadu .

*BFP:    pâminajuc´ use .

*BFP:    tam cély svadz´by , havorâc´ .

*BFB:    écê ž , navernâ , tožý pajedut .

*BFA:    kanešnâ pajedut .

*BFP:    toj hod jaki-tâ zvanilê .

*BFA:    v prošlâm hadu ani zvanilê .

*BFP:    pryjexâlâ mašynâ dy zabralâ .

*BFA:    persname sënnê ne pajedzê .

*BFP:    dâhâvaryúsê , možý , kab vse úmescê .

*BFB:    čevo , možýt , pa očêrêdzê ?

*BFP:    pâzvanic´ .

*BFP:    +" kali vy pajedzêcjô ?

*BFP:    sprasic´ +".

*BFP:    étô ž u mordu ne daduc´ .

*BFB:    a začem ani cebe ?

@New Episode

*BFA:    što ty , ne znajêš (.) hdze ?

*BFP:    da .

*BFA:    sabraúsê i pajexâú .

*BFP:    to úžé ú prošlâm hadu zvanilâ , to kudy ž .

@New Episode

*BFP:    pajexâú dy pryjexâú .

*BFA:    tady persname sama zvanilâ .

*BFP:    nu , jany (.) jexâlê úse dy i nas zabralê .

*BFB:    a na čëm žý ž jany úse jexâlê ?

*BFA:    (.) ne vse .

*BFA:    persname , persname i my s taboj .

*BFP:    nu , a patom ješčo tudy jezdzêlê .

*BFB:    kudy ?

*BFP:    da jix .

*BFP:    kakoj-tâ ž hod jezdzêlê tam ješčo , pâmjanulê dy úžé (.) patom +/.

*BFB:    a skol´kâ prašlo ?

*BFA:    try hodâ budzêt užé .

*BFP:    pamêtnêk (.) xarošý pastavêlê .

*BFP:    nu , sejčas réšym éty vapros .

*BFP:    upredzi ješčo cély dzen´ .

*BFP:    tam da nočý sënnê budzê .

*BFP:    kamu kak zručnejê .

*BFP:    a tam bacjuškâ (.) dolžýn byú učera byc´ u vas ?

*BFA:    a xto znajê .

*BFA:    jak budzê , to , mo , sënnê .

*BFP:    jon i ne budzê , nââbarot , jon prýjazžaú ran´šý , bo (.) sënnê ž užé buduc´ pravêc´ u carkvjax .

*BFP:    jon (.) ran´šý na sutkê prýjezžajê .

*BFA:    jon ne budzê pravêc´ sënnê ú cérkvê , na kladbêščý úse .

*BFP:    ale ž (.) pryjedzê na kladbêščé .

*BFP:    nâležaúsê účéra .

*BFP:    jak lëh +...

*BFP:    u skol´kô , ú dzevêc´ ?

*BFA:    jakix dzevêc´ ?

*BFP:    u šésc´ ?

*BFA:    ješčë vas´mi ne bylo .

*BFA:    polvas´mohâ .

*BFP:    nu , âddaxnuú zato .

*BFP:    i sevodnê cély dzen´ âddaxnu .

*BFA:    xrop na úsju xatu .

*BFP:    pâdajci , pad bok dac´ dy zakryc´ , tam (.) xrop by .

*BFP:    fortâčku adkryú .

*BFP:    jak spac´ xočýš , xaj tankê iduc´ .

*BFP:    ni to što radzêâ .

*BFA:    kartošku nadâ jexâc´ dâstavac´ .

*BFP:    u hétu ?

*BFA:    ja ne znaju kali .

*BFP:    tak možý , u hétu ž mne vyxadny úžé .

*BFP:    zârabotâny .

*BFP:    u vâskrésen´jê .

*BFP:    možý , pajexâc´ dastac´ , dy budzê hâlava spakojnâ .

*BFP:    patom vse zburâccý .

*BFP:    što tut takohâ ?

*BFP:    pajexâú +...

*BFA:    +< tam dâstajuc´ užé pâcixon´ku .

*BFP:    i ne mešalâ by .

*BFA:    a kali ta my javêmsê ?

*BFP:    tak večýrâm pryjexâlê b , dy úsë .

*BFP:    zârabilê b , to úžé (.) tahda dvaccýc´ vas´mohâ ne pajexâlê b .

*BFP:    dvaccýc´ vas´mohâ možnô pajexâc´ .

*BFP:    paru dnej âstaneccý , dy pad´´jexâú .

*BFA:    dvaccýc´ dzevjatâvâ .

@New Episode

*BFP:    što tut rabic´ ?

*BFP:    budzêš sjadzec´ , rot raskryú , u xacê , kahda ceplo na ulêcý .

*BFP:    étô ž zimoj možnô tol´kô sjadzec´ .

*BFP:    tak ú hétu (.) ja ne idu , hétu my âtrabotâlê .

*BFP:    možnô (.) padskočýc´ u subotu .

*BFP:    što tut takohâ ?

*BFP:    zljatalê dy pryjexâlê .

*BFP:    tam silâju dastanêm .

*BFP:    dvajix u jamu , adzin nâvjarxu .

*BFP:    vyjêdzêm , možnô i paran´šý vyjêxâc´ .

*BFP:    u časoú (.) šésc´ , pjac´ .

*BFA:    +< da .

*BFA:    možnâ ran´šý vyjêxâc´ .

*BFP:    pašoú , dastaú , dy patom kanja , zakinuú .

*BFP:    oj , dvajix tam .

*BFP:    my jaje za (.) minutu úkinêm .

*BFA:    jana b užé hatovêlâ (.) na pasadku .

*BFP:    nu dyk nadâ jexâc´ .

*BFP:    pânimajêš ?

*BFA:    ne , ne pânimaju .

*BFP:    jon skazaú u subotu ne vyxadzic´ .

*BFP:    i úsë , i možnô jexâc´ .

*BFP:    a vo , ústaú dy pâljaceú .

*BFA:    k abedu pryjedzêm .

*BFP:    končýú rabotu dy pryjexâú , prablemâ .

*BFP:    a patom pajedzêm , kartošku dastanêm , lapy tyjê âbab´ju .

*BFP:    sejčas âbab´jom , to ne âbab´jom , to na dzevjatâhâ âbab´ju , dze jany dzenuccý .

*BFB:    jakijê lapy ?

*BFP:    ad jablyn´ étyx ljažac´ žý ž ješčo .

*BFP:    pryjedzêm , vrodê by .

*BFP:    na pasxu pryjexâlê .

*BFP:    u subotu praznêk byú bal´šy .

*BFP:    pasxâ .

*BFP:    ne bylo jak .

*BFP:    ja âtrablju svajo .

*BFP:    pryšoú , cêlivizâr hljadzeú .

*BFP:    zdzelâú , sport .

*BFP:    ni čérta .

*BFP:    patom pa radzêâ skazalê .

*BFA:    tak , ja pajdu , navernâ , uključu mašynu .

*BFA:    xaj pâscirajêccý .

*BFP:    ne budzê kali ?

*BFA:    dva časa budzê .

*BFP:    a jolkê , srazu , mo , jexâc´ lučšý ?

*BFB:    tak u menja hâlava mokrâjê .

*BFP:    na taksi , tol´kô cvety nadâ ž .

*BFP:    cvety tam možnô kupic´ .

*BFA:    tam âstanovêmsê dy kupêm .

@New Episode

*BFP:    v pjatnêcu padnjaccý , ran´šý vzjac´ (.) talon (.) na sledujušču njadzelju .

*BFP:    tam budzêm rabic´ .

*BFA:    dze ?

*BFP:    na raddom žý ž my pêrajexâlê .

*BFA:    pêrejexâlê úžé na raddom ?

*BFP:    učéra privëz .

*BFB:    a vy užé stalovuju dadzelâlê ?

*BFP:    jon ubraú užé .

*BFP:    addzelâčnêkê v âsnavnom nadâ .

*BFP:    tut budzêm .

*BFP:    oj , nam tam nâdajelâ .

*BFP:    dy tut rjadâm jezdzêc´ .

*BFP:    večýrâm +/.

*BFA:    nu kanešnâ .

*BFP:    +, skaréj , a to u les éty zâvjazuc´ , i sjadzi ty tam .

*BFA:    tak što , ú pjatnêcu tady jedzêm ?

*BFP:    u subotu s samâhâ jurâ .

*BFA:    u subotu s samâhâ jurâ .

*BFP:    jon skazaú +"/.

*BFP:    +" vy âddyxajcê u subotu , bo vy ú vâskrésennê rabilê .

*BFP:    +" u subotu možýcë ne vyxadzic´ .

*BFP:    +" âficérskâ slovô .

*BFP:    vot mament jexâc´ , pânimajêš ?

*BFP:    užo lučšýhâ mamentâ ne najdzêm .

*BFP:    čevo nam v vâskrésennê jexâc´ ?

*BFP:    z´´jezdzêlê , zrabilê dy pryjexâlê .

*BFP:    a to babâ tam rastrojêccý vâabščé .

*BFA:    skažým +"/.

*BFA:    +" na sledujuščý hod vot tut tabe pasadzêm , vo kala domâ , i xvacêc´ .

*BFP:    +< i úsë , i ne nadâ ljatac´ .

*BFB:    skažýš ty .

*BFA:    skol´kâ my âddajom , jezdzêčý .

*BFB:    nu jescestvênnâ .

*BFP:    nam étâ kartoškâ zâlatajê .

*BFA:    to my kupilê b kartoškê .

*BFP:    tryccýc´ tysêč .

*BFA:    +< ale ž paprobuj skažy .

*BFP:    sorâk .

*BFP:    a jana ž dumâjê , my ž ne fênansirujêm benzin .

*BFP:    nam héty benzin abxodzêccý +/.

*BFA:    sama malâ étâ pjatnaccýc´ litrâú benzinâ nadâ .

*BFP:    nu tak vot .

*BFA:    pjatnaccýc´ litrâú , sčytaj , pa dve tysêčê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)