fam_ba_41

fam_ba_41

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFA:    be
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    nu s´´jezdzêm tahda na taksi .
*BFP:    aútobusy xodzêc´ , alê tolku .
*BFP:    narodu ž xvatajê .
*BFA:    da , i narodu xvatajê , tam xx cély svadz´by buduc´ .
*BFA:    (.) raskladvâjuccý i +/.
*BFB:    pjuc´ , ilê što ?
*BFA:    +, p´juc´ .
*BFB:    na kladbêščê ?
*BFP:    da .
*BFP:    dyk i my tahda pryjexâlê , za stolêk selê .
*BFP:    ale ž tahda purha byla .
*BFA:    tady takajê purha byla , ú prošlâm hadu .
*BFA:    étâ užýs adzin .
*BFP:    čarku dzeržýš u rukax , kab ne úpalâ xacja .
*BFA:    stol´kâ peska .
*BFB:    a začem pic´ na kladbêščê ?
*BFP:    nu , zâvêdzeno .
*BFP:    pâminajuc´ , taki dzen´ , raz u hadu .
*BFP:    pâminajuc´ use .
*BFP:    tam cély svadz´by , havorâc´ .
*BFB:    écê ž , navernâ , tožý pajedut .
*BFA:    kanešnâ pajedut .
*BFP:    toj hod jaki-tâ zvanilê .
*BFA:    v prošlâm hadu ani zvanilê .
*BFP:    pryjexâlâ mašynâ dy zabralâ .
*BFA:    persname sënnê ne pajedzê .
*BFP:    dâhâvaryúsê , možý , kab vse úmescê .
*BFB:    čevo , možýt , pa očêrêdzê ?
*BFP:    pâzvanic´ .
*BFP:    +" kali vy pajedzêcjô ?
*BFP:    sprasic´ +".
*BFP:    étô ž u mordu ne daduc´ .
*BFB:    a začem ani cebe ?
@New Episode
*BFA:    što ty , ne znajêš (.) hdze ?
*BFP:    da .
*BFA:    sabraúsê i pajexâú .
*BFP:    to úžé ú prošlâm hadu zvanilâ , to kudy ž .
@New Episode
*BFP:    pajexâú dy pryjexâú .
*BFA:    tady persname sama zvanilâ .
*BFP:    nu , jany (.) jexâlê úse dy i nas zabralê .
*BFB:    a na čëm žý ž jany úse jexâlê ?
*BFA:    (.) ne vse .
*BFA:    persname , persname i my s taboj .
*BFP:    nu , a patom ješčo tudy jezdzêlê .
*BFB:    kudy ?
*BFP:    da jix .
*BFP:    kakoj-tâ ž hod jezdzêlê tam ješčo , pâmjanulê dy úžé (.) patom +/.
*BFB:    a skol´kâ prašlo ?
*BFA:    try hodâ budzêt užé .
*BFP:    pamêtnêk (.) xarošý pastavêlê .
*BFP:    nu , sejčas réšym éty vapros .
*BFP:    upredzi ješčo cély dzen´ .
*BFP:    tam da nočý sënnê budzê .
*BFP:    kamu kak zručnejê .
*BFP:    a tam bacjuškâ (.) dolžýn byú učera byc´ u vas ?
*BFA:    a xto znajê .
*BFA:    jak budzê , to , mo , sënnê .
*BFP:    jon i ne budzê , nââbarot , jon prýjazžaú ran´šý , bo (.) sënnê ž užé buduc´ pravêc´ u carkvjax .
*BFP:    jon (.) ran´šý na sutkê prýjezžajê .
*BFA:    jon ne budzê pravêc´ sënnê ú cérkvê , na kladbêščý úse .
*BFP:    ale ž (.) pryjedzê na kladbêščé .
*BFP:    nâležaúsê účéra .
*BFP:    jak lëh +...
*BFP:    u skol´kô , ú dzevêc´ ?
*BFA:    jakix dzevêc´ ?
*BFP:    u šésc´ ?
*BFA:    ješčë vas´mi ne bylo .
*BFA:    polvas´mohâ .
*BFP:    nu , âddaxnuú zato .
*BFP:    i sevodnê cély dzen´ âddaxnu .
*BFA:    xrop na úsju xatu .
*BFP:    pâdajci , pad bok dac´ dy zakryc´ , tam (.) xrop by .
*BFP:    fortâčku adkryú .
*BFP:    jak spac´ xočýš , xaj tankê iduc´ .
*BFP:    ni to što radzêâ .
*BFA:    kartošku nadâ jexâc´ dâstavac´ .
*BFP:    u hétu ?
*BFA:    ja ne znaju kali .
*BFP:    tak možý , u hétu ž mne vyxadny úžé .
*BFP:    zârabotâny .
*BFP:    u vâskrésen´jê .
*BFP:    možý , pajexâc´ dastac´ , dy budzê hâlava spakojnâ .
*BFP:    patom vse zburâccý .
*BFP:    što tut takohâ ?
*BFP:    pajexâú +...
*BFA:    +< tam dâstajuc´ užé pâcixon´ku .
*BFP:    i ne mešalâ by .
*BFA:    a kali ta my javêmsê ?
*BFP:    tak večýrâm pryjexâlê b , dy úsë .
*BFP:    zârabilê b , to úžé (.) tahda dvaccýc´ vas´mohâ ne pajexâlê b .
*BFP:    dvaccýc´ vas´mohâ možnô pajexâc´ .
*BFP:    paru dnej âstaneccý , dy pad´´jexâú .
*BFA:    dvaccýc´ dzevjatâvâ .
@New Episode
*BFP:    što tut rabic´ ?
*BFP:    budzêš sjadzec´ , rot raskryú , u xacê , kahda ceplo na ulêcý .
*BFP:    étô ž zimoj možnô tol´kô sjadzec´ .
*BFP:    tak ú hétu (.) ja ne idu , hétu my âtrabotâlê .
*BFP:    možnô (.) padskočýc´ u subotu .
*BFP:    što tut takohâ ?
*BFP:    zljatalê dy pryjexâlê .
*BFP:    tam silâju dastanêm .
*BFP:    dvajix u jamu , adzin nâvjarxu .
*BFP:    vyjêdzêm , možnô i paran´šý vyjêxâc´ .
*BFP:    u časoú (.) šésc´ , pjac´ .
*BFA:    +< da .
*BFA:    možnâ ran´šý vyjêxâc´ .
*BFP:    pašoú , dastaú , dy patom kanja , zakinuú .
*BFP:    oj , dvajix tam .
*BFP:    my jaje za (.) minutu úkinêm .
*BFA:    jana b užé hatovêlâ (.) na pasadku .
*BFP:    nu dyk nadâ jexâc´ .
*BFP:    pânimajêš ?
*BFA:    ne , ne pânimaju .
*BFP:    jon skazaú u subotu ne vyxadzic´ .
*BFP:    i úsë , i možnô jexâc´ .
*BFP:    a vo , ústaú dy pâljaceú .
*BFA:    k abedu pryjedzêm .
*BFP:    končýú rabotu dy pryjexâú , prablemâ .
*BFP:    a patom pajedzêm , kartošku dastanêm , lapy tyjê âbab´ju .
*BFP:    sejčas âbab´jom , to ne âbab´jom , to na dzevjatâhâ âbab´ju , dze jany dzenuccý .
*BFB:    jakijê lapy ?
*BFP:    ad jablyn´ étyx ljažac´ žý ž ješčo .
*BFP:    pryjedzêm , vrodê by .
*BFP:    na pasxu pryjexâlê .
*BFP:    u subotu praznêk byú bal´šy .
*BFP:    pasxâ .
*BFP:    ne bylo jak .
*BFP:    ja âtrablju svajo .
*BFP:    pryšoú , cêlivizâr hljadzeú .
*BFP:    zdzelâú , sport .
*BFP:    ni čérta .
*BFP:    patom pa radzêâ skazalê .
*BFA:    tak , ja pajdu , navernâ , uključu mašynu .
*BFA:    xaj pâscirajêccý .
*BFP:    ne budzê kali ?
*BFA:    dva časa budzê .
*BFP:    a jolkê , srazu , mo , jexâc´ lučšý ?
*BFB:    tak u menja hâlava mokrâjê .
*BFP:    na taksi , tol´kô cvety nadâ ž .
*BFP:    cvety tam možnô kupic´ .
*BFA:    tam âstanovêmsê dy kupêm .
@New Episode
*BFP:    v pjatnêcu padnjaccý , ran´šý vzjac´ (.) talon (.) na sledujušču njadzelju .
*BFP:    tam budzêm rabic´ .
*BFA:    dze ?
*BFP:    na raddom žý ž my pêrajexâlê .
*BFA:    pêrejexâlê úžé na raddom ?
*BFP:    učéra privëz .
*BFB:    a vy užé stalovuju dadzelâlê ?
*BFP:    jon ubraú užé .
*BFP:    addzelâčnêkê v âsnavnom nadâ .
*BFP:    tut budzêm .
*BFP:    oj , nam tam nâdajelâ .
*BFP:    dy tut rjadâm jezdzêc´ .
*BFP:    večýrâm +/.
*BFA:    nu kanešnâ .
*BFP:    +, skaréj , a to u les éty zâvjazuc´ , i sjadzi ty tam .
*BFA:    tak što , ú pjatnêcu tady jedzêm ?
*BFP:    u subotu s samâhâ jurâ .
*BFA:    u subotu s samâhâ jurâ .
*BFP:    jon skazaú +"/.
*BFP:    +" vy âddyxajcê u subotu , bo vy ú vâskrésennê rabilê .
*BFP:    +" u subotu možýcë ne vyxadzic´ .
*BFP:    +" âficérskâ slovô .
*BFP:    vot mament jexâc´ , pânimajêš ?
*BFP:    užo lučšýhâ mamentâ ne najdzêm .
*BFP:    čevo nam v vâskrésennê jexâc´ ?
*BFP:    z´´jezdzêlê , zrabilê dy pryjexâlê .
*BFP:    a to babâ tam rastrojêccý vâabščé .
*BFA:    skažým +"/.
*BFA:    +" na sledujuščý hod vot tut tabe pasadzêm , vo kala domâ , i xvacêc´ .
*BFP:    +< i úsë , i ne nadâ ljatac´ .
*BFB:    skažýš ty .
*BFA:    skol´kâ my âddajom , jezdzêčý .
*BFB:    nu jescestvênnâ .
*BFP:    nam étâ kartoškâ zâlatajê .
*BFA:    to my kupilê b kartoškê .
*BFP:    tryccýc´ tysêč .
*BFA:    +< ale ž paprobuj skažy .
*BFP:    sorâk .
*BFP:    a jana ž dumâjê , my ž ne fênansirujêm benzin .
*BFP:    nam héty benzin abxodzêccý +/.
*BFA:    sama malâ étâ pjatnaccýc´ litrâú benzinâ nadâ .
*BFP:    nu tak vot .
*BFA:    pjatnaccýc´ litrâú , sčytaj , pa dve tysêčê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page