fam_ba_34

fam_ba_34

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFP Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation at home

*BFP:    pašli úznavac´ .

*BFP:    skazalê , tol´kô étyjê dzen´hê na kryšu iduc´ .

*BFP:    nu , cipâ rémont kryšý .

*BFA:    vsë âstal´nojê za svoj ščët .

*BFP:    a ú nas (.) ne mahli sabrac´ pa semsot dvaccýc´ (.) rublej .

*BFB:    rublej ?

*BFP:    da .

*BFP:    a (.) na ramont , hâvaryc´ , pa dzesêc´ tysêč .

*BFP:    xto ž za dzesêc´ tysêč jaki ramont čšas@w zrobêc´ ?

*BFA:    dâmafon kahda slamalsê [_///] slamalê dâmafon +...

*BFA:    a u nas ne bylâ na xx abslužývânêjê .

*BFA:    ne zâključilê dâhavor na abslužývânêjê .

*BFP:    zâvalilê službu .

*BFA:    poslê hârancijnâvâ (.) srokâ .

*BFP:    oj , zaval .

*BFA:    +< i vsë .

*BFA:    étâ nadâ bylâ zâključic´ dâhavor (.) i patom âplacic´ étu sumu , katorâjê (.) prastročêlê .

*BFA:    no ani úžé ne vzjalê s nas étu [_/] étu sumu .

*BFA:    tol´kâ skazalê , samâ men´šý placic´ za mesêcý tri , vot étât , sa dnja zâključenêjê dâhavorâ .

*BFA:    tahda ani pridut sdzelâjut .

*BFA:    ani prišli , sdzelâlê , zâključilê .

*BFA:    pâručilê étâj +/.

*BFP:    tut stajat na +/.

*BFA:    +, persname xx s šéstovâ étaža .

*BFP:    +, stajat na tom kryl´cé étyjê (.) sâlabony , apjac´ što-tâ útvarylê .

*BFA:    tak jano ne rabotâú dâmafon , ani nâpixalê kakix-tâ iholâk .

*BFP:    +< apjac´ mjanjac´ .

*BFA:    trécê raz mjanjajut étât , panel´ .

*BFP:    my étu vo vidzêlê , hâvarylâ +"/.

*BFP:    +" kak užé vaš éty dom na ves´ rajon +...

*BFP:    +" vaš pad´´jezd éty (.) nâdajeú užé .

*BFB:    tak vot imênnâ što , ani zdes´ žyvut .

*BFB:    étâ ž radzicêlê placêt , jolkê-palkê .

*BFP:    nu i (.) úse ž s našýhâ domâ ž .

*BFA:    s našývâ ne vse domâ .

*BFP:    nu ale ž v âsnavnom to (.) sjudy sâbirajuccý .

*BFP:    nu k našým pryxodzêc´ .

*BFA:    pryxodzêc´ to k našým .

*BFB:    nu vsë ravno .

*BFB:    dažý jeslê staju i vižu , što tot , katoryj v drugom pad´´jezdzê živët , lamajêt maju dver´ , ja skažu +"/.

*BFB:    +" slušýj ty , dârahoj +...

*BFP:    +< xto-tâ ž dolžýn adzërnuc´ .

*BFA:    a čëm ty hâvariš ?

*BFA:    idu k persname adzin raz +...

*BFA:    ana pâzvanilâ čevo-tâ , ja xadzilâ .

*BFA:    idu +...

*BFP:    +< tut jak ni xodzêš , ne bačýš .

*BFA:    staic´ s našývâ domâ mužyk , z dzevjatâvâ étaža .

*BFP:    a , tut nênarmal´nyjê .

*BFA:    dzeržýt dver´ .

*BFA:    padpër , stait .

*BFA:    adkrytâ vot étâ , katorâjê zâkryvajêccý .

*BFP:    bo ú jaho ključa netu .

*BFA:    ja ne znaju , ci ú jaho jesc´ .

*BFP:    +< u jaho ničohâ nima .

*BFA:    jesc´ , jon žý ž zaxodzêc´ u pad´´jezd .

*BFP:    ale čaho ty dzeržýš ?

*BFP:    balvan .

*BFA:    hâvarju +"/.

*BFA:    +" čevo ty dzeržýš dver´ ?

*BFA:    +" a što ?

*BFA:    ja hâvarju +"/.

*BFA:    +" ty za nejo plocêš ?

*BFA:    hâvarju +"/.

*BFA:    +" étâ ž hâvarju ["-"] rêmancirâvâc´ nadâ .

*BFA:    +" ne uspevajut hâvarju ["-"] rêmancirâvâc´ étu dver´ .

*BFP:    étyjê dzverý jak nâkazanêjê jakojê .

*BFP:    +" vot , ješčë vaspitvâc´ budut .

*BFA:    ja hâvarju +"/.

*BFA:    +" jeslê nadâ , to nadâ i cebja pâvaspityvâc´ .

*BFP:    xoc´ i ú takom vozrâscê .

*BFP:    jeslê u cebe uma nima .

*BFA:    nu , âdpusciú .

*BFP:    nu , dzeržýc´ dzver .

*BFP:    začém ?

*BFA:    nu čévo ty padpër i dzeržýš dver´ ?

*BFP:    jeslê ú cebe ključ jesc´ , začém (.) dzeržac´ étu dzver´ (.) usë úremê ?

*BFP:    bâlvany .

*BFP:    (.) oj , narod .

*BFA:    nu , ješčë ž réšylê (.) za letâ sdzelâc´ rémont u pad´´jezdzê .

*BFP:    bo strax hljadzec´ žý ž .

*BFA:    oj , étâ budzê vâabščé .

*BFP:    strax hljadzec´ žý ž u pad´´jezdzê .

*BFP:    va vrêmena sajuzâ .

*BFA:    xacjat (.) sdzelâc´ (.) panél´ .

*BFA:    nu , da pâlaviny kraskâj pakrasêc´ , a tam pabelkâ .

*BFP:    nu pravêl´nâ .

*BFA:    xoc´ možnâ pracercê , byvajê .

*BFP:    pracercê , i (.) ne tak jano úžé bjaréccý .

*BFA:    +< hâvaru , jeslê krasêc´ panél´ , pa dzesêc´ tysêč , hâvaru , malâ .

*BFP:    a sejčas kraskâ dârahajê , dzesêc´ tysêč (.) banâčkâ kraskê .

*BFA:    +< hâvarju , ú persname vo dzelâlê , to ani dazbirvâlê .

*BFA:    to lučšý úžé za raz sabrac´ pa pjatnaccýc´ , ilê dažý pa dvaccýc´ .

*BFA:    sabrac´ i štob ne (.) žalec´ , što malô .

*BFP:    +< štob čýlavek ne behâú .

*BFA:    a dazbirvâc´ jaščé xužý , čym srazu sâbirac´ .

*BFP:    jany dajuc´ tam rabsilu .

*BFA:    ani dajut (.) iz žésâ .

*BFP:    pryduc´ dzjaúčatâ , zrobêc´ , tol´kô nadâ étât (.) sabrac´ .

*BFP:    a sabrac´ , hétô prablemâ .

*BFA:    ne znaju , xto budzê zânimaccý .

*BFA:    ne znaju .

*BFP:    to (.) vapros vaprosâm .

*BFP:    étô ješčo (.) polhodâ projdzê , paka réšac´ .

*BFB:    nêužélê nelzja écêx [_/] écêx , vot [_/] vot katoryjê zdes´ stajat , kak-nibudz´ atsjudâ +...

*BFP:    nêvazmožnâ .

*BFB:    mëdâm namazânâ im tut .

*BFP:    nu vot nidze : ni ú trécêm , ni ú pervâm +...

*BFP:    a tut +...

*BFA:    +< ni v adnom pad´´jezdzê tak ne stajat , kak tut .

*BFP:    kak jany úžé nâdajelê .

*BFB:    ja vâabšče ne mahu .

*BFA:    i sâbirajuccý vse vot , katoryjê +/.

*BFP:    sa úsjaho vo rajonâ .

*BFA:    ja râzhavarvâlâ s persname .

*BFA:    prišol žý ž užé persname (.) iz pâselenêjê .

*BFA:    hâvarit , vâabščé .

*BFA:    +" ja hâvarit ["-"] ne znaju .

*BFA:    pryšol +"/.

*BFA:    +" daj mne šans .

*BFA:    ana ž jevo ne puskajêt v xatu .

*BFA:    on vypêsân atsjudâ .

*BFA:    jana jevo ne puskajêt , vot kak .

*BFA:    dala šans , adzin dzen´ (.) pâdzjaržaúsê .

*BFA:    i úsë .

*BFA:    apjac´ z druz´jamê .

*BFA:    apjac´ kodly .

*BFP:    vo étyjê vo kodly (.) nâdajelê úžé .

*BFA:    da .

*BFP:    dažý ljudzêm nâdajelê , ne hâvara úžo étym .

*BFP:    hljadzec´ na jix .

*BFA:    i kažý +"/.

*BFA:    +" vo prapaú .

*BFA:    +" ne znaju , dze jon .

*BFP:    ni adzin i ni druhi .

*BFB:    ni puskac´ , nima čaho .

*BFB:    a jana adna žyve ?

*BFP:    tak havorýc´ +"/.

*BFP:    +" jak puscilâ , jak pavëú bandy étyjê úse (.) tahda .

*BFA:    pâtamu što ana ž (.) jezdzêt .

*BFA:    i toj hédâkê balda , i héty .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)