fam_ba_42

fam_ba_42

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus @Participants:    BFP Migrant, BFA Migrant, BFB Town @ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFP:    be @L1 of BFA:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFP:    be+brms @MT of BFA:    brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFP:    be+ru @FL of BFA:    be @FL of BFB:    brms @Situation:    Conversation at home *BFP:    ljudzê nadâ . *BFP:    nač´al´nêku céxâ , hlaúnâ , kab rabotâ išla . *BFA:    +< a jon skazaú +"/. *BFA:    +" ja ne imeju pravâ , u mene netu +... *BFA:    +" što ja budu vypalnjac´ tuju (.) s trecêm razrjadâm , katoru dolžýn vypalnjac´ rabotu s pjatym razrjadâm ? *BFP:    +< pjaty razrad . *BFP:    tak tam žý ž dzen´gê saúsem druhijê . *BFA:    +" čevo ja budu (.) dzelâc´ to , što ja ni dolžýn dzelâc´ ? *BFP:    užé pašoú načal´nêk , pêrýhâvarylê ú atdzelê kadrâú , užé možnô . *BFP:    užé možnô účyccý (.) dal´šý , a tak nel´zja . *BFP:    nu , a pjaty razrad , étô bal´šojê dzelâ . *BFP:    hrošý . *BFP:    +< a babâ +"/. *BFP:    +" i hrošý i ne sâbirajuccý ú vas . *BFP:    sâbjary vo , kab skazaú . *BFP:    (.) slušýj . *BFP:    kupilê éty cêlivizâr , úsë hljadzelâ . *BFP:    +" ot , pâvydumvâjuc´ . *BFP:    nu , dumâjêm , kab užo úbačýlâ héty , što ú zalê stajit . *BFP:    i tam xočýccý , kab stajaú cêlivizâr . *BFA:    vot užé sjudy pâčapilê . *BFA:    kažu +"/. *BFA:    +" nam (.) pâdarylê dzen´hê , my kupilê . *BFP:    padarâk , vot xoc´ pamêc´ nam budzê nadoúhâ . *BFP:    a tak , vsë raúno ix (.) râzbazarýú by . *BFB:    dzêlavajê . *BFB:    jana sâbirajê , kanešnâ . *BFB:    jana ž ničohâ ne kupljajê . *BFA:    na pasxu byli . *BFA:    u jaje ješčé (.) tam ljažyc´ +... *BFA:    joj ješčé na mesêc xvacêc´ jady . *BFP:    i dzve pensêjê pâlučylâ . *BFP:    oj , kancért . *BFP:    cély kancért . *BFA:    +< cyrk na drocê z jaje tut . *BFP:    pryduc´ , okâlâ étâj mašyny , hâvaryc´ , pâstajac´ , pâhljadzjac´ adna_nâ_adnu . *BFP:    dze što voz´mê xto . *BFB:    laúkâ . *BFP:    nu , laúkâ . *BFP:    pryvozêc´ , hâvaryc´ , bukval´nâ úsë . *BFA:    usë tam jesc´ . *BFA:    i adna_adnu âbhavarvâjuc´ , što bjaruc´ . *BFP:    mnohô úzjala . *BFA:    da . *BFP:    i anda_nâ_adnu smotrâc´ . *BFP:    brac´ , ni brac´ . *BFP:    možý , úzjala by , kab nikohâ ne bylo . *BFA:    učorâ , bačýš , jak paselê ú radok . *BFP:    pamréš so smexu . *BFP:    my , možý , takijê budzêm , nu ale ž +/. *BFA:    tut nixto ne bačýc´ , što ty kupljajêš . *BFP:    da , tut vo pašoú , nabraú , nabraú dy (.) seú , pajeú . *BFP:    i tut hatovêlâ ž usë . *BFP:    pryjexâlâ , pâbyla tut , pâsvjažélâ . *BFP:    +" užé úsë , užé nadâ jexâc´ u dzjaréúnju . *BFP:    nadâ , jedz´ . *BFP:    +" nixto hâvaru ["-"] babâ , cjabe dzjaržac´ ne budzê silâju . *BFP:    xočýš , zâvjazëm . *BFP:    božý , prablemâ , što li ? *BFP:    vsë raúno vjazci . *BFB:    nu kanešnâ , tak možnâ sâbirac´ , jeslê vsë cebe privozêt . *BFP:    macê hâvaryc´ +"/. *BFP:    +" my ješčo , vot zyvëm skol´kô , i ješčo úsjaho ú xatu dažý ne kupilê , što nam xacelâsë . *BFP:    +" nu hâvarym ["-"] xočýccý ž . *BFP:    xadzilâ , hljadzelâ , hljadzelâ , malčalâ neštô . *BFP:    vo prýkrucilê éty cêlivizâr pad (.) samy +/. *BFA:    vysokâ . *BFP:    vysokâ . *BFP:    ja hâvaru , prablemâ . *BFP:    +" možnô i âpuscic´ jaho . *BFP:    my pâhljadzelê , bol´šý stojê xodzêš +/. *BFA:    bol´š stojê . *BFP:    +, čym sjadziš . *BFP:    jak raz dobrô papaú (.) u kêrpičyny . *BFP:    vot abojêú nijak ne pâdbjarom sjuda , bo xočým pêradzelâc´ . *BFP:    tut étu krasku ja údalju , bo i ne dzeržýccý ž nêčérta . *BFB:    nu tak što ty xočýš , maslênâjê kraskâ . *BFP:    u âtpusku budzêm , tualet i kuxnê zâplanirâvânâ . *BFP:    u tualecê úsë tam plitku (.) pascelêm . *BFP:    unitaz kupêm , pâtalok pâdaš´´jom , bo mne nâdajelâ étô úžé (.) paddzelvâc´ . *BFP:    i úžé tahda budzêm ljažac´ . *BFB:    tak a vy plitku v tualecê paložýcê ? *BFA:    da , plitku . *BFP:    +< plitku , xočým plitku . *BFP:    nâdajelâ étô dzerâvâ úžé . *BFA:    sčëtčêkê pastavêm . *BFP:    na pol , i sčotčykê zâadno pastavêm . *BFP:    čytyrý sčotčykê nadâ . *BFP:    vot jak u nas u dvuxkomnâtnâj dva nadâ tol´kô . *BFP:    vannâ ž i tualet rjadâm . *BFP:    a tut žý ž u nas râznesënnâ . *BFP:    nadâ čytyrý . *BFP:    a ú dvuxkomnâtnyx dva , pažalustâ . *BFP:    nu i ničohâ , pastavêm čatyrý . *BFP:    tut nadâ dva i tam . *BFP:    nu ixnjô úžé sčotčykê rabotâ . *BFP:    mne ú ijulê otpusk napisâny . *BFP:    a úžo ú sledujuščým hadu tol´kô astanêccý try komnâty . *BFP:    abojê paklejêc´ i pâtalki . *BFB:    vam nadâ kak-tâ paklejêc´ abojê , katoryjê možnâ krasêc´ , štob ne menjac´ bol´šý . *BFA:    nu da . *BFP:    a dzverý mjanjac´ dorâhâ , xaj stajac´ . *BFP:    pakrasêccý dy +/. *BFA:    +< aj , začem tabe jix mjanjac´ ? *BFP:    kraskâ sejčas xarošý , belâ , blescjaščýjê . *BFP:    bo zaraz (.) mnohô (.) raboty , a tak vot my voz´mêm tualet i kuxnju , zrobêm sejčas . *BFP:    a na sledujuščý hod užo adno astanuccý try komnâty . *BFB:    vy ž nedavnâ menjalê écê vse abojê . *BFP:    pjac´ (.) hadoú . *BFA:    pjaty hod pašoú . *BFP:    vo bačýš , jak dzeržýccý . *BFP:    pylic´ to ne xočýccý , tut žý ž strax budzê . *BFP:    xočým dadzelâc´ užé , paly pâvykrašvâc´ . *BFP:    vsehda berom (.) kraskê pad abréz . *BFP:    nadâ úžo úzjac´ tak , kab xvacilâ . *BFA:    a ja ne xaču sajdzênhâm pâdšyvac´ . *BFP:    sajdzênhâm tam padšyjêm , možý , u tualecê . *BFP:    sejčas nekê (.) jesc´ bliscjaščý . *BFA:    šyrokê . *BFP:    šyrokê , dvaccýc´ pjac´ . *BFP:    jon bliscit , bliscit . *BFP:    i zadzelâc´ . *BFP:    nu čuc´ darožý , nu , alê užo adzin raz zrabiú . *BFP:    tualet i vannâ . *BFP:    vylâžým plitku , na palu paložým . *BFP:    i unitaz xarošý pastavêm (.) užo pad cvet plitkê . *BFP:    sejčas žý ž jesc´ ljubyjê cvjata . *BFP:    my xočým (.) étuju (.) panél´ vylâžýc´ cjamnejšýj , a patom (.) pad verx svjatlejšu . *BFP:    a možnô i bez frézâ , možnô s frézâm . *BFB:    babâ skažý +"/. *BFB:    +" nima čaho rabic´ . *BFP:    (.) pryjedzê , skažý . *BFA:    ja vâabščé ničohâ hâvaryc´ joj ne budu . *BFP:    paka ne pryjedzê . *BFP:    oj , kancért . *BFA:    ne , ja skažu , što rémont robêm . *BFA:    ješčé ú jaje nadâ oknâ pakrasêc´ . *BFP:    nu , tudy pajedzêm , pâvynimajêm usë . *BFP:    dy na ulêcu vynês , dy kras´ . *BFP:    asobênnâ dubél´ty étyjê , vtaryjê . *BFA:    u prošlâm hadu (.) letâm my zrabilê vot . *BFP:    padkrasêlê . *BFP:    kryčalâ +"/. *BFP:    +" u kuxnê úžé ne krascjô ! *BFA:    u kuxnê pâtalok pakrasêlê (.) i sceny pakrasêlê . *BFA:    u senêx pakrasêlê . *BFP:    ješčo ú verandzê nadâ jak-tô padmazâc´ . *BFA:    +< jaščé ú verandzê trébâ troxê . @End
(Stand: 20.04.2022)