fam_ba_42

fam_ba_42

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFP Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation at home

*BFP:    ljudzê nadâ .

*BFP:    nač´al´nêku céxâ , hlaúnâ , kab rabotâ išla .

*BFA:    +< a jon skazaú +"/.

*BFA:    +" ja ne imeju pravâ , u mene netu +...

*BFA:    +" što ja budu vypalnjac´ tuju (.) s trecêm razrjadâm , katoru dolžýn vypalnjac´ rabotu s pjatym razrjadâm ?

*BFP:    +< pjaty razrad .

*BFP:    tak tam žý ž dzen´gê saúsem druhijê .

*BFA:    +" čevo ja budu (.) dzelâc´ to , što ja ni dolžýn dzelâc´ ?

*BFP:    užé pašoú načal´nêk , pêrýhâvarylê ú atdzelê kadrâú , užé možnô .

*BFP:    užé možnô účyccý (.) dal´šý , a tak nel´zja .

*BFP:    nu , a pjaty razrad , étô bal´šojê dzelâ .

*BFP:    hrošý .

*BFP:    +< a babâ +"/.

*BFP:    +" i hrošý i ne sâbirajuccý ú vas .

*BFP:    sâbjary vo , kab skazaú .

*BFP:    (.) slušýj .

*BFP:    kupilê éty cêlivizâr , úsë hljadzelâ .

*BFP:    +" ot , pâvydumvâjuc´ .

*BFP:    nu , dumâjêm , kab užo úbačýlâ héty , što ú zalê stajit .

*BFP:    i tam xočýccý , kab stajaú cêlivizâr .

*BFA:    vot užé sjudy pâčapilê .

*BFA:    kažu +"/.

*BFA:    +" nam (.) pâdarylê dzen´hê , my kupilê .

*BFP:    padarâk , vot xoc´ pamêc´ nam budzê nadoúhâ .

*BFP:    a tak , vsë raúno ix (.) râzbazarýú by .

*BFB:    dzêlavajê .

*BFB:    jana sâbirajê , kanešnâ .

*BFB:    jana ž ničohâ ne kupljajê .

*BFA:    na pasxu byli .

*BFA:    u jaje ješčé (.) tam ljažyc´ +...

*BFA:    joj ješčé na mesêc xvacêc´ jady .

*BFP:    i dzve pensêjê pâlučylâ .

*BFP:    oj , kancért .

*BFP:    cély kancért .

*BFA:    +< cyrk na drocê z jaje tut .

*BFP:    pryduc´ , okâlâ étâj mašyny , hâvaryc´ , pâstajac´ , pâhljadzjac´ adna_nâ_adnu .

*BFP:    dze što voz´mê xto .

*BFB:    laúkâ .

*BFP:    nu , laúkâ .

*BFP:    pryvozêc´ , hâvaryc´ , bukval´nâ úsë .

*BFA:    usë tam jesc´ .

*BFA:    i adna_adnu âbhavarvâjuc´ , što bjaruc´ .

*BFP:    mnohô úzjala .

*BFA:    da .

*BFP:    i anda_nâ_adnu smotrâc´ .

*BFP:    brac´ , ni brac´ .

*BFP:    možý , úzjala by , kab nikohâ ne bylo .

*BFA:    učorâ , bačýš , jak paselê ú radok .

*BFP:    pamréš so smexu .

*BFP:    my , možý , takijê budzêm , nu ale ž +/.

*BFA:    tut nixto ne bačýc´ , što ty kupljajêš .

*BFP:    da , tut vo pašoú , nabraú , nabraú dy (.) seú , pajeú .

*BFP:    i tut hatovêlâ ž usë .

*BFP:    pryjexâlâ , pâbyla tut , pâsvjažélâ .

*BFP:    +" užé úsë , užé nadâ jexâc´ u dzjaréúnju .

*BFP:    nadâ , jedz´ .

*BFP:    +" nixto hâvaru ["-"] babâ , cjabe dzjaržac´ ne budzê silâju .

*BFP:    xočýš , zâvjazëm .

*BFP:    božý , prablemâ , što li ?

*BFP:    vsë raúno vjazci .

*BFB:    nu kanešnâ , tak možnâ sâbirac´ , jeslê vsë cebe privozêt .

*BFP:    macê hâvaryc´ +"/.

*BFP:    +" my ješčo , vot zyvëm skol´kô , i ješčo úsjaho ú xatu dažý ne kupilê , što nam xacelâsë .

*BFP:    +" nu hâvarym ["-"] xočýccý ž .

*BFP:    xadzilâ , hljadzelâ , hljadzelâ , malčalâ neštô .

*BFP:    vo prýkrucilê éty cêlivizâr pad (.) samy +/.

*BFA:    vysokâ .

*BFP:    vysokâ .

*BFP:    ja hâvaru , prablemâ .

*BFP:    +" možnô i âpuscic´ jaho .

*BFP:    my pâhljadzelê , bol´šý stojê xodzêš +/.

*BFA:    bol´š stojê .

*BFP:    +, čym sjadziš .

*BFP:    jak raz dobrô papaú (.) u kêrpičyny .

*BFP:    vot abojêú nijak ne pâdbjarom sjuda , bo xočým pêradzelâc´ .

*BFP:    tut étu krasku ja údalju , bo i ne dzeržýccý ž nêčérta .

*BFB:    nu tak što ty xočýš , maslênâjê kraskâ .

*BFP:    u âtpusku budzêm , tualet i kuxnê zâplanirâvânâ .

*BFP:    u tualecê úsë tam plitku (.) pascelêm .

*BFP:    unitaz kupêm , pâtalok pâdaš´´jom , bo mne nâdajelâ étô úžé (.) paddzelvâc´ .

*BFP:    i úžé tahda budzêm ljažac´ .

*BFB:    tak a vy plitku v tualecê paložýcê ?

*BFA:    da , plitku .

*BFP:    +< plitku , xočým plitku .

*BFP:    nâdajelâ étô dzerâvâ úžé .

*BFA:    sčëtčêkê pastavêm .

*BFP:    na pol , i sčotčykê zâadno pastavêm .

*BFP:    čytyrý sčotčykê nadâ .

*BFP:    vot jak u nas u dvuxkomnâtnâj dva nadâ tol´kô .

*BFP:    vannâ ž i tualet rjadâm .

*BFP:    a tut žý ž u nas râznesënnâ .

*BFP:    nadâ čytyrý .

*BFP:    a ú dvuxkomnâtnyx dva , pažalustâ .

*BFP:    nu i ničohâ , pastavêm čatyrý .

*BFP:    tut nadâ dva i tam .

*BFP:    nu ixnjô úžé sčotčykê rabotâ .

*BFP:    mne ú ijulê otpusk napisâny .

*BFP:    a úžo ú sledujuščým hadu tol´kô astanêccý try komnâty .

*BFP:    abojê paklejêc´ i pâtalki .

*BFB:    vam nadâ kak-tâ paklejêc´ abojê , katoryjê možnâ krasêc´ , štob ne menjac´ bol´šý .

*BFA:    nu da .

*BFP:    a dzverý mjanjac´ dorâhâ , xaj stajac´ .

*BFP:    pakrasêccý dy +/.

*BFA:    +< aj , začem tabe jix mjanjac´ ?

*BFP:    kraskâ sejčas xarošý , belâ , blescjaščýjê .

*BFP:    bo zaraz (.) mnohô (.) raboty , a tak vot my voz´mêm tualet i kuxnju , zrobêm sejčas .

*BFP:    a na sledujuščý hod užo adno astanuccý try komnâty .

*BFB:    vy ž nedavnâ menjalê écê vse abojê .

*BFP:    pjac´ (.) hadoú .

*BFA:    pjaty hod pašoú .

*BFP:    vo bačýš , jak dzeržýccý .

*BFP:    pylic´ to ne xočýccý , tut žý ž strax budzê .

*BFP:    xočým dadzelâc´ užé , paly pâvykrašvâc´ .

*BFP:    vsehda berom (.) kraskê pad abréz .

*BFP:    nadâ úžo úzjac´ tak , kab xvacilâ .

*BFA:    a ja ne xaču sajdzênhâm pâdšyvac´ .

*BFP:    sajdzênhâm tam padšyjêm , možý , u tualecê .

*BFP:    sejčas nekê (.) jesc´ bliscjaščý .

*BFA:    šyrokê .

*BFP:    šyrokê , dvaccýc´ pjac´ .

*BFP:    jon bliscit , bliscit .

*BFP:    i zadzelâc´ .

*BFP:    nu čuc´ darožý , nu , alê užo adzin raz zrabiú .

*BFP:    tualet i vannâ .

*BFP:    vylâžým plitku , na palu paložým .

*BFP:    i unitaz xarošý pastavêm (.) užo pad cvet plitkê .

*BFP:    sejčas žý ž jesc´ ljubyjê cvjata .

*BFP:    my xočým (.) étuju (.) panél´ vylâžýc´ cjamnejšýj , a patom (.) pad verx svjatlejšu .

*BFP:    a možnô i bez frézâ , možnô s frézâm .

*BFB:    babâ skažý +"/.

*BFB:    +" nima čaho rabic´ .

*BFP:    (.) pryjedzê , skažý .

*BFA:    ja vâabščé ničohâ hâvaryc´ joj ne budu .

*BFP:    paka ne pryjedzê .

*BFP:    oj , kancért .

*BFA:    ne , ja skažu , što rémont robêm .

*BFA:    ješčé ú jaje nadâ oknâ pakrasêc´ .

*BFP:    nu , tudy pajedzêm , pâvynimajêm usë .

*BFP:    dy na ulêcu vynês , dy kras´ .

*BFP:    asobênnâ dubél´ty étyjê , vtaryjê .

*BFA:    u prošlâm hadu (.) letâm my zrabilê vot .

*BFP:    padkrasêlê .

*BFP:    kryčalâ +"/.

*BFP:    +" u kuxnê úžé ne krascjô !

*BFA:    u kuxnê pâtalok pakrasêlê (.) i sceny pakrasêlê .

*BFA:    u senêx pakrasêlê .

*BFP:    ješčo ú verandzê nadâ jak-tô padmazâc´ .

*BFA:    +< jaščé ú verandzê trébâ troxê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)