fam_ba_24

fam_ba_24

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    sevodnê paslušýjêm , što tam u nix .

*BFA:    a , zvanilâ ž persname , jak ty byla u persname .

*BFB:    i što jana ?

*BFA:    +" babuškâ , skažycê persname , što u nas dver´ stait , nadâ kod nâbirac´ .

*BFB:    a , točnâ .

*BFA:    tri , četyrê , vosêm .

*BFA:    nadâ vmescê nâžymac´ vse tri knopkê .

*BFB:    čiščê tam troxê ?

*BFA:    a ja ne znaju .

*BFB:    ne byla ty ?

*BFA:    ja ne byla .

*BFB:    tri , četyrê , vosêm ?

*BFA:    da , tri , četyrê , vosêm .

*BFA:    hâvaru +"/.

*BFA:    +" xârašo , skažu .

*BFA:    i u persname ž tožý .

*BFB:    a tolk ?

*BFB:    vse znajut kod .

*BFB:    nu , i zašli , prablemâ .

*BFB:    étâ tak nadâ , kak zdes´ , štob nixto ne âtkryval .

*BFA:    da .

*BFA:    i to buduc´ pêlnavac´ , jak toj dzed .

*BFB:    skol´kâ vot my večêrâm vâzvraščalês´ atkudâ-nibudz´ , vsë vremê stajat vot tut vozlê pad´´jezdâ .

*BFA:    tut vsë vremê stajac´ .

*BFB:    nu što vy tut staicê ?

*BFB:    nêužélê vam mestâ netu .

*BFA:    u nas tut pâstajannâ stajat .

*BFA:    sa vsex pad´´jezdâv prixodzêt , tut stajac´ .

*BFB:    strašnâ ici .

*BFA:    i vsehda musârnêk , semêčkê écê .

*BFA:    pljujuccý stajat pâstajannâ tut .

*BFB:    tam nekêjê mâladyjê stajac´ i staryjê tam tožý .

*BFA:    use úmescê .

*BFA:    persname z dzevjatâhâ étaža , što ú persname kvarciru zâselilêsê , toj tožý alkaš , jon pâstajannâ tut xodzêc´ .

*BFA:    žonkâ râzvelas´ s nim .

*BFA:    dze jix dzenêš , tyx âlkašoú ?

*BFA:    hâvarit , syn učêccý v minskê étâvâ vo , što z dzevjatâhâ étaža .

*BFA:    a jon kazaú +"/.

*BFA:    +" jak xočýš , ja cibe vučyc´ ne budu .

*BFA:    pâstupiú učiccý .

*BFA:    pâstajannâ tutâkâ zborýščý , étâ vâabščé .

*BFB:    idzëš i až prjam žutkâ .

*BFB:    i vrodê by znajêš , sa svâjevo domâ , a kto vot čužoj idët +...

*BFB:    i to ja ix ne znaju nêkavo .

*BFA:    nu , kanešnâ , ja sama ne znaju .

*BFA:    a tut vo katory ta dzen´ bilêsê , vo tut vo dnëm .

*BFA:    vse vo takijê vot , jak pašoú persname .

*BFB:    spivajuccý .

*BFA:    persname jezdzêc´ na maskvu , a jon tut .

*BFA:    jana ž kupilâ dom jamu v dzereúnê .

*BFB:    persname ?

*BFA:    nu .

*BFA:    u jaho ž užé dvojê dzicej z toju .

*BFB:    im vâabšče nel´zja dzicej .

*BFB:    tajê hâvarylâ , jaho byúšýjê žonkâ , što maly jak plačý , jamu nâdajesc´ , jon jamu jak ljasnê .

*BFB:    maly ves´ v sênjakax .

*BFB:    ne možý uspakojêc´ , dzicë malojê ne možý uspakojêc´ .

*BFB:    tak dver´ budut stavêc´ ?

*BFA:    nu , vidnâ , ani sâberut vot vtaruju sumu i tahda ani pastavêt .

*BFB:    a ani sabralê užé ?

*BFA:    adnu sumu sabralê , ščas@w vtaruju budut sâbirac´ .

*BFA:    čisla dvaccatâvâ , ani hâvarilê .

*BFA:    vot i ani tahda prijedut , pastavêt .

*BFA:    vylâžýt i pastavêt dver´ .

*BFA:    ključi âddadut .

*BFA:    u kavo budut dzen´hê , pastavêt srazu dâmafon .

*BFA:    tut ani vstavljajut , ključom âtkryvajut , a u persname čip .

*BFB:    kartâčkâ ?

*BFA:    taki vot nêbal´šy .

*BFA:    nu ani hâvarilê +"/.

*BFA:    +" my užé zâkryvajêm étât rajon .

*BFA:    užé va úsex pastavêlê .

*BFA:    tutâkâ vo saúsem druhajê firmâ .

*BFA:    a tutâkâ vo vse vo âdzinakâvyjê .

*BFA:    tut , vidzêš , pastavêlê vsju mêtaličêskuju dver´ .

*BFA:    jašče kab hétu dver´ , vo hétu , ubralê , katorâjê vtarajê z tamburâ .

*BFB:    nu , kanešnâ , a začem ana ?

*BFA:    ničohâ jany ne buduc´ ubirac´ .

*BFA:    tuju pervuju tol´kâ pastavêc´ , a hétâ i budzê cêljapaccý .

*BFB:    tak râzabrac´ jejo .

*BFA:    nikomu ničohâ ne nadâ .

*BFA:    étâjê persname havorýc´ , jak sabranêjê bylâ tady .

*BFA:    +" u nas mužyki jesc´ v pad´´jezdzê ilê nima ?

*BFB:    navernâ , nima .

*BFA:    nima .

*BFA:    pâtamu što kryl´co cečët .

*BFB:    nu , abvalêccý na holâvu kamu-nibudz´ .

*BFA:    a tam , nâvjarxu , ja jak zalezu čyscêc´ akno na balkonê +...

*BFA:    tam užé dzereújê načýlê rasci .

*BFB:    a xto tam musârêt ?

*BFA:    kidajuc´ zverxu , navernâ .

*BFA:    ja ne znaju , atkudâ jano .

*BFA:    čaho tam tol´kê nima !

*BFA:    a u nas nikomu ničohâ ne nadâ , cjačé , xaj cjačé .

*BFA:    tut žý ž dver´ nadâ , nadâ ž kryl´co rabic´ , pâtamu što ne prâvjadzeš svetâ na kryl´co .

*BFA:    tam žý ž cjačy budzê .

*BFA:    i xto tut zrobêc´ svet ?

*BFA:    nixto svetâ ne zrobêc´ .

*BFA:    rabic´ , to trébâ ž i lampâčku úključac´ kamu-tâ .

*BFB:    nu tak , a jak žý ž ty budzêš âtkryvac´ v pacëmkâx ?

*BFA:    vot tak i buduc´ âdkryvac´ .

*BFA:    jaščé ty adkryjêš prydzêš , ključ u cjabe budzê .

*BFA:    a jak kamu nabrac´ nomêr +/.

*BFB:    nu , i vsë .

*BFA:    fanarêk s saboj nasi .

*BFB:    tak a u écêx svet jesc´ ilê netu .

*BFA:    u hétyx haryc´ žý ž na kryl´cy svet .

*BFA:    u persname , pa-mojêmu , nima úžé .

*BFA:    pêrêharelâ lampâčkâ .

*BFA:    u hrodnê xârašo , kanešnâ , tam svet haryc´ va dvare .

*BFA:    a tut žý ž ty što .

*BFA:    tady , pomnju , jak sâbiralêsê , sabranêjê bylâ , dy rešalê vapros , kab dzeržac´ sancexnêkâ .

*BFA:    štob abslužývâl tut .

*BFA:    persname peršýjê skazalâ +"/.

*BFA:    +" ja ne dam , pâtamu što ja ne kidaju ničohâ .

*BFA:    xto kidajê , xaj daje .

*BFA:    tak persname dažý ne sâhlašalâs´ dver´ stavêc´ .

*BFB:    nu , ja znaju , ty raskazvâlâ .

*BFB:    nu i kudy dzelâsê ?

*BFA:    persname kažý , jej natacýjê čitalâ z persname .

*BFA:    persname bednyjê , ne xacelê stavêc´ , ne davalê srazu dzen´hê .

*BFA:    jaščé ž xto-tâ , persname hâvarylâ .

*BFA:    takijê , dažý ne padumâjêš .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)