fam_sh_42

fam_sh_42

@Begin @Languages:    hyru @Participants:    HFY na, HFK na, HFI na, HFN na, HFS na @ID:    hyru|fam|HFY| 5;|female|central||na|in_education|| @ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education|| @ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na||| @ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary|| @ID:    hyru|fam|HFS|10;|female|central||na|in_education|| @Situation:    Conversation at home *HFY:    persname , my znajêm , a ty vot dumâj . *HFK:    nu , kanešnâ , ty ž smotrýš . *HFI:    a vy druhijê +... *HFI:    atkazvâlê na pytan´nê ? *HFN:    da , pytalês´ . *HFI:    i što jon tam ? *HFI:    pytaúsê âtkazac´ što-nebudz´ ? *HFI:    persname , ty što-nibudz´ atkazyvâú ? *HFK:    gdze ? *HFI:    vos´ tut , dze verš byú . *HFK:    jaku ? *HFN:    jaki ve@k +/. *HFI:    +< husân´kê ["] . *HFN:    jakijê husân´kê ? *HFI:    vo . *HFN:    ne , ty ž jakijê pytan´nê hljadziš , mamâ ? *HFI:    i vo ž taksamâ , šésjat@w , šésjat@w try . *HFN:    étâ da hus@k +/. *HFI:    i âtkazac´ na pytan´nê . *HFN:    a jamu šésjat@w i šésjat@w try nadâ ? *HFN:    tak , možý , jamu +/. *HFK:    +< ne nadâ , étâ ne nadâ peraskažývâc´ . *HFK:    alë , haraž . *HFI:    tut napisânâ , u cjaé@w bylo , u (.) dzën´nêku . *HFN:    ty ž hljadzi . *HFI:    âtkazac´ na pytan´nê . *HFK:    pervâjê . *HFI:    što peršýjê ? *HFK:    šésjat@w kat@k +/. *HFI:    šésjat@w âtkazac´ na pytan´nê ? *HFI:    tak tut vo napisânâ , što pêrâkazac´ tvor trébâ . *HFK:    nu , tak vot étât , adzin . *HFI:    tak a hétâ vo ne nadâ ? *HFK:    ne , étâ prostâ prâčytac´ . *HFI:    xto tabe takojê skazaú ? *HFN:    persname . *HFK:    a xto ? *HFI:    nu , dyk xârašo , raskazyvâj . *HFK:    kaho ? *HFY:    tam šo nadâ , ne napisânâ ? *HFI:    +< nu , kaho ? *HFI:    što tut napisânâ ? *HFK:    pcicý uletajuc´ v cëplyjê krajê . *HFI:    net , pašli . *HFI:    ne znaju , što budu dzelâc´ . *HFN:    mamâ , zrabi z´ jim što-nebudz´ . *HFI:    budu bic´ . *HFY:    a dal´šý mne vot (.) tol´kâ úsë nâpisalê . *HFY:    tut takijê +... *HFY:    tut my pisalê s babuškâj primery . *HFN:    a ty ú sadzêku u školu xodzêš u pervy klas ? *HFY:    da , u pervy klas . *HFN:    i úžo vy tam dzelâjêcê ú sadzêku , ú školê u svajej ? *HFY:    pa bukvaru čytajêm . *HFY:    u nas dva , užé dalê vtary . *HFN:    dva bukvary daža ? *HFY:    nu . *HFN:    spicê tam ? *HFY:    da , mine zâbirajuc´ . *HFY:    praúdâ , sën´nê kušýlâ , ptuštâ@w ja ú kružok sën´nê zâpisaccý xadzilâ . *HFN:    u jaki ty kružok pajdzeš ? *HFY:    a ja +... *HFY:    kružkom nadâ tam (.) šyc´ . *HFS:    da , i vjaz@k [_//] vjažýc´ persname . *HFN:    užo takijê malên´kêjê i vjažýcê ? *HFY:    da , sën´nê . *HFS:    da , jana sën´nê pašla vučyccý . *HFY:    sën´nê . *HFS:    a persname pa trudam , persname , ne bojsê . *HFS:    tabe étâ ne pâmešajêt dažý , persname , pâtamu šta jana budzêc´ učýccý vjazac´ u šéstym klasê i ú pjatym klasê , vot tak . *HFS:    tak što jej +/. *HFY:    +< persname , jezê by ty vidzêlâ , ja srazu +... *HFY:    nam [_//] mne pakazyc´ tak , a ja jejo pal´cým menjaju pâ-druhomu . *HFN:    tak a ty kručkom buéš@w vjazac´ ? *HFY:    aha , mamâ kupilâ kručok mne . *HFY:    tam v knižkê adzin bal´šyj . *HFY:    vot tak ja tam râzmatalâ . *HFS:    smatrycê , kakoj . *HFY:    persname , xočýš ? *HFY:    tabe (.) hétâ prâčytac´ ? *HFS:    nu davaj . @End
(Stand: 20.04.2022)