fam_sh_9

fam_sh_9

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFN na, HFT na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@Situation:    Conversation at home
*HFN:    a jaščé što-nebudz´ (.) smešnâjê , z toj žý opêry ?
*HFT:    nu , za étym senâm jexâú raz z haračkâm .
*HFT:    dušnâ bylo na darozê mne .
*HFT:    zrabiúšýsê , až lob mokry byú .
*HFT:    étâ (.) pad sluckâm , meždu sluckâ i minskâ .
*HFT:    u lesê (.) bylo krutanuúšý .
*HFT:    tam (.) i abočýny dužý bal´šyjê , i dzerâvy , i abryvy bal´šyjê .
*HFT:    alê na darozê udzeržýúsê .
*HFN:    a , bo mašynu zaneslâ ?
*HFT:    krutanuúšý bylo .
*HFT:    nu jak ?
*HFT:    tam +...
*HFT:    mne bylo bjazvyxâdnâjê pâlažénêjê , ilê u kuvet isci , ilê ú mašynu bic´ , ilê lob u lob .
*HFT:    vot , try vâryanty , vybiraj , jaki xočýš .
*HFN:    supêr .
*HFN:    i ty kudy ?
*HFT:    nu , ja rašyú krutanuc´ na mescê , na darozê .
*HFT:    nu , i uspeú xx , adazâm râzmjatalâ pa darozê , pa abočýnâx , pa étym +...
*HFT:    dva razy pêrýkrucilâ (.) i na niz kinulâ .
*HFT:    atkul´ jexâú , tudy i pastavêl .
*HFN:    a-a-a .
*HFT:    dobrâ , što kalxidâ , jyščo (.) úvidzêú , što (.) takajê pâlažénêjê , dyk jon načýú prýtarmažývâc´ cixonêčkâ .
*HFT:    uspelâ .
*HFT:    a tak by i jaho , možý , zbiú by adazâm , kab pad´´jexâúšý bližéj .
*HFT:    kuvet bal´šy , nja pojdzêš tudy ú kuvet .
*HFT:    tam (.) kirdyk budzêc´ .
*HFT:    nu , dyk ja (.) na târmazy i ruljaú ubok , ulevâ .
*HFT:    kak daú !
*HFT:    nu , i mâtanulâ .
*HFT:    i pašoú matac´ , kruciccý na darozê .
*HFT:    kabinu troxu pamjaú , dz´verkâ ne âtkryvalâsê pâsažyrskâjê , skrucilâ .
*HFN:    dyk ty ž nê_ab_što nja stuknuúsê ?
*HFT:    m ?
*HFN:    ty ž stuknuúsê ab neštâ ?
*HFN:    ci ne ?
*HFT:    +< ne , ničohâ nja stuknuúsê .
*HFT:    na darozê tokâ@w .
*HFN:    dyk a čaho ž dz´verku xx ?
*HFT:    adaz zlažylâ (.) i s mašynâj .
*HFT:    nožnêcý , i úsë .
*HFN:    m-m , krutâ .
*HFN:    supêr .
*HFT:    dyk a što ?
*HFT:    vylêz , i pot cjačéc´ xalodny .
*HFT:    a étât , na kalxidzê što (.) jexâú , kažýc´ +"/.
*HFT:    +" nu što , dušnâ ?
*HFT:    kažu +"/.
*HFT:    +" aha , praxladnên´kâ zrobêlâsê .
*HFN:    krutâ .
*HFT:    lob mokry .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |