fam_sh_9

fam_sh_9

@Begin

@Languages:    hybe, hyru

@Participants:    HFN na, HFT na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    a jaščé što-nebudz´ (.) smešnâjê , z toj žý opêry ?

*HFT:    nu , za étym senâm jexâú raz z haračkâm .

*HFT:    dušnâ bylo na darozê mne .

*HFT:    zrabiúšýsê , až lob mokry byú .

*HFT:    étâ (.) pad sluckâm , meždu sluckâ i minskâ .

*HFT:    u lesê (.) bylo krutanuúšý .

*HFT:    tam (.) i abočýny dužý bal´šyjê , i dzerâvy , i abryvy bal´šyjê .

*HFT:    alê na darozê udzeržýúsê .

*HFN:    a , bo mašynu zaneslâ ?

*HFT:    krutanuúšý bylo .

*HFT:    nu jak ?

*HFT:    tam +...

*HFT:    mne bylo bjazvyxâdnâjê pâlažénêjê , ilê u kuvet isci , ilê ú mašynu bic´ , ilê lob u lob .

*HFT:    vot , try vâryanty , vybiraj , jaki xočýš .

*HFN:    supêr .

*HFN:    i ty kudy ?

*HFT:    nu , ja rašyú krutanuc´ na mescê , na darozê .

*HFT:    nu , i uspeú xx , adazâm râzmjatalâ pa darozê , pa abočýnâx , pa étym +...

*HFT:    dva razy pêrýkrucilâ (.) i na niz kinulâ .

*HFT:    atkul´ jexâú , tudy i pastavêl .

*HFN:    a-a-a .

*HFT:    dobrâ , što kalxidâ , jyščo (.) úvidzêú , što (.) takajê pâlažénêjê , dyk jon načýú prýtarmažývâc´ cixonêčkâ .

*HFT:    uspelâ .

*HFT:    a tak by i jaho , možý , zbiú by adazâm , kab pad´´jexâúšý bližéj .

*HFT:    kuvet bal´šy , nja pojdzêš tudy ú kuvet .

*HFT:    tam (.) kirdyk budzêc´ .

*HFT:    nu , dyk ja (.) na târmazy i ruljaú ubok , ulevâ .

*HFT:    kak daú !

*HFT:    nu , i mâtanulâ .

*HFT:    i pašoú matac´ , kruciccý na darozê .

*HFT:    kabinu troxu pamjaú , dz´verkâ ne âtkryvalâsê pâsažyrskâjê , skrucilâ .

*HFN:    dyk ty ž nê_ab_što nja stuknuúsê ?

*HFT:    m ?

*HFN:    ty ž stuknuúsê ab neštâ ?

*HFN:    ci ne ?

*HFT:    +< ne , ničohâ nja stuknuúsê .

*HFT:    na darozê tokâ@w .

*HFN:    dyk a čaho ž dz´verku xx ?

*HFT:    adaz zlažylâ (.) i s mašynâj .

*HFT:    nožnêcý , i úsë .

*HFN:    m-m , krutâ .

*HFN:    supêr .

*HFT:    dyk a što ?

*HFT:    vylêz , i pot cjačéc´ xalodny .

*HFT:    a étât , na kalxidzê što (.) jexâú , kažýc´ +"/.

*HFT:    +" nu što , dušnâ ?

*HFT:    kažu +"/.

*HFT:    +" aha , praxladnên´kâ zrobêlâsê .

*HFN:    krutâ .

*HFT:    lob mokry .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)