fam_sh_60

fam_sh_60

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFK na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home (studying/doing homework)

*HFN:    a što ta ú cja@w bylâ ú školê , kstacê ?

*HFN:    šo tam za mal´cý bylê ú ce@w xulihanêstyjê ?

*HFN:    nu ka râskažy mne .

*HFN:    šo tam u ce@w u školê bylê za prablemy ?

*HFK:    nu , bylê prablemy .

*HFN:    šo za jany ?

*HFK:    byli , što ú me@w trébâvâlê dzenêhê , mabil´nêk prasiú , s papâm pâhâvaryc´ .

*HFN:    ničo sabe !

*HFN:    s tvaim papâm xacelê pâhâvaryc´ ?

*HFK:    a s kim ?

*HFN:    +< dyk nadâ bylâ dac´ , kab s tvaim pâhâvary +/.

*HFK:    ty durn@k +...

*HFK:    ty , étâ +...

*HFK:    a ja ne davaú , pâtamu šta ja dumâú , jany pab´juc´ jaho .

*HFN:    nu da , mâladzec .

*HFK:    budu ješčo im davac´ .

*HFN:    (..) točnâ , kasmar .

*HFN:    i što étym mal´cým bylo ?

*HFK:    ničohâ .

*HFN:    a k dziréktâru ix atpravêlê ?

*HFK:    navernâ , nja vidzêú .

*HFN:    nja vidzêú ?

@New Episode

*HFK:    a sën´nê vabščé (.) jon lez ka mne .

*HFN:    xto ?

*HFK:    tyj malêc .

*HFK:    biú mjane , durân´ .

*HFN:    cjabe biú ?

*HFK:    a kaho ž jiščo ?

*HFK:    i majho druhâ persname persname .

*HFN:    tak , što étâ za xulihan taki ?

*HFK:    persname .

*HFN:    a dze jon žyvec´ ?

*HFK:    ne znaju , tyl´kâ (.) persname znaju .

*HFN:    dyk nadâ râzabraccý .

*HFK:    skazaú +"/.

*HFK:    +" ja pajdu zauču raskazyvâc´ .

*HFN:    xto skazaú ?

*HFK:    persname tyj .

*HFN:    tak a , možý , vy jaho bilê ?

*HFK:    jon nas .

*HFN:    dvaix , adzin ?

*HFK:    kanešnâ , jon u nas sil´ny taki .

*HFK:    iz čétvërtâhâ bé .

*HFN:    a ty ú jakim ?

*HFK:    trécê bé .

*HFN:    a , tojê , što ty na hod staršý , značýc´ , vsë možnâ , da ?

*HFN:    kašmar .

*HFK:    vidzêš li , jon behâjêc´ , a my s persname jaho âstanaúlêlvâjêm .

*HFK:    my dzežurnyjê , nu , pa školê , štob nixto nja behâú .

*HFK:    jon havorýc´ +"/.

*HFK:    +" ja pajdu zauču râskažu .

*HFK:    što , étâ , my havorým +"/.

*HFK:    +" nja behâjcê .

*HFK:    štoby usem tam +/.

*HFN:    vy dažý pa školê dzežurêcê ?

*HFK:    da .

*HFN:    a my tožý pa školê dzežurêlê .

*HFK:    kada@w ?

*HFN:    nu , kada@w ja u školê učilâs´ .

*HFK:    našý učýcelja , vabščé , i pa dzêskacekâm dzežurâc´ .

*HFN:    da , vašý učýcelja i pa dzêskacekâm dzežurâc´ , znaju .

*HFK:    atkudâ ?

*HFN:    nu , vy ž ješčo malên´kêjê na dzêskacekê xadzic´ .

*HFN:    tak u nas tožý , kada@w ja ú školê učilâs´ , tožý ž dzežurêlê učêcelja .

*HFN:    na dzêskacekâx , ty što +...

*HFN:    na seduščýj dzen´ usja školâ znalâ , xto s´ kim na dzêskacekê byú .

*HFK:    atkudâ ?

*HFN:    nu , učêcelja raskazyvâlê .

*HFN:    vsja učicêl´skâjê znalâ .

*HFK:    a ty znalâ ?

*HFK:    ty bylâ ne étâj (.) dzêskacekê ?

*HFN:    a ja tudy staralâs´ ne xadzic´ .

@New Episode

*HFN:    a ja xarošýjê učenicý byla .

*HFN:    ja pa dzêskacekâx ne xadzilâ .

*HFK:    ty učylâs´ na dvojkê , na trojkê ?

*HFN:    net , ja učilâs´ na dzevjatkê , na dzesjatkê .

*HFN:    i ceper´ uč´us´ na dzevjatkê , na dzesjatkê .

*HFK:    a papâ na trojkê učyúsê , étâ praúdâ ?

*HFN:    papâ tvoj na četvërkê učiúsê , na četvërkê , na pjacërkê .

*HFK:    na trojkê , n@k +...

*HFK:    pat@k +...

*HFK:    na trojku na mâcemacêkê .

*HFN:    a patom jon učiúsê na četvërkê i na pjacërkê .

*HFN:    patom jon učiúsê na četvërkê i na pjacërkê .

*HFK:    na@k +...

*HFK:    a čevo mamâ hâvarylâ , što jon na trojkê učyúsê ?

*HFN:    étâ mamâ hâvarilâ , u ce@k +/.

*HFK:    a ne , papâ tožý hâvaryú , što jon +/.

*HFN:    u babuškê , u dzeduškê dažé jes´ blâhadarstvênnyjê pis´mâ , što jon u ta@k +...

*HFN:    tak xârašo papâ učilsê .

*HFK:    a ty na dvojkê , na trojkê ?

*HFN:    nu , jesê b ja na dvojkê , na trojkê učilâs´ , ja b , naérnâ@w , v unêvêrsicecê ne učilâs´ .

*HFK:    čaho ?

*HFN:    nu , patamu šta v unêvêrsicet dvojêšnêkâú , trojêšnêkâú ne bjaruc´ .

*HFK:    u , a papu uzjalê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)