fam_sh_73

fam_sh_73

@Begin
@Languages:    hybe, hyru, nan
@Participants:    HFN na, HFM na, HFP na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||
@ID:    nan|fam|HFP|||peripher||na|||
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home (looking at photographs)
*HFN:    ni matajêt žý ničohâ .
*HFM:    ne , nu jak ?
*HFM:    ja ne toâ@w što +...
*HFM:    ale matajêccý , jak vot +/.
*HFN:    jon ne matajêccý .
*HFM:    uključýccý , ne ?
*HFN:    net .
*HFM:    jak mâhnitafon .
*HFM:    dak jon žý matajêccý .
*HFN:    ne , nu što étâ za fotkâ ?
*HFM:    nu , hétâ u cexnêkumê jak ja vučylâsê .
*HFM:    étâ užé šéjsêt@w pjaty hod .
*HFM:    žyli my ú komnâcê vo .
*HFM:    čatyrý , vosêm .
*HFM:    nu tut nja úse dzjaúčaty , bo nas bylo desêc´ u komnâcê .
*HFM:    ale hétâ +/.
*HFN:    jak vy des´@w ú komnâtê pâmjaščalêsê ?
*HFM:    nu , takajê komnâtâ bal´šajê byla .
*HFM:    nu , tol´kê što kravacê stajalê , ji adzin stol stajaú , i škaf adin na úsix , i úsë .
*HFM:    nu i vo , étâ vo persname persname .
*HFM:    my byli jeju tady na praktêkê .
*HFM:    u dedomê vaspitâvâlâsê .
*HFM:    i tady , jak râsprýdjaljalê nas na prakcêku , nu , jej nekudâ bylo jexâc´ , ni +...
*HFM:    rodnâhâ ž ne bylo ú jaje .
*HFM:    nu , dak jaje prýhlasilâ .
*HFM:    my ú kaúšélêx byli jej na prakcêkê .
*HFM:    tady , étâ samâjê , ja ž tabe raskazvâlâ , jak my xadilê .
*HFM:    tam kvarciry nam byli snjaúšý u kaúšélê .
*HFN:    xto ?
*HFM:    nu mamâ .
*HFM:    nu xto ?
*HFM:    i pradukty byli tudy zavëšýnâ .
*HFM:    my tam bukval´nâ , možý , paru razoú tol´kê zânâčavalê .
*HFM:    my úsë raúno jezdzêlê damoú .
*HFM:    i adzin raz , jak hétâ bylo , karočý +...
*HFM:    aha , pašli my ú pahost u mâhazin , u pahost , tam pa pramoj .
*HFM:    a , i pyljavymê tam , i darohâmê takimê .
*HFM:    nu , zimoj hétâ , my ú dzêkabré byli .
*HFM:    z dzêkabra čytyrý mesêcý prakcêkê +...
*HFM:    mo , u marcê , musêc´ , my úžo pajexâlê , étâ samâjê , u cexnêkum .
*HFM:    i išli čérâz les , tam kusty , vobšým , dabilêsê da novâpahostâ .
*HFM:    pryšli , pakul´ my pryšli , a étâ ž užo poslê kanca rabočýhâ dnja .
*HFM:    tam úžo mâhaziny zakrylêsê .
*HFM:    nu i tady nazad ni znalê jak dâbiracý .
*HFM:    ci nja pjaškom išli damoú dažý tady .
*HFN:    sokâ kilâmetrâú ?
*HFM:    nu , dyk da , étâ samâ , da novâpahostâ +...
*HFM:    da hâlinovâ , nu , dz´vjanaccýc´ kilâmetrâú .
*HFN:    dve devuškê .
*HFM:    dz´ve devuškê .
*HFM:    vot , a tady ž xadilê , hétâ samâjê , na tancý ž sjudy u nâvasëlkê .
*HFM:    tut , dze persname žyvec´ .
*HFM:    vot , i byú maroz , a ranej žý ž +...
*HFM:    cjaper ú brukâx xojêc´ , hétâ samâjê .
*HFM:    a ranej žý ž što ?
*HFM:    tonên´kê kapron , čulki .
*HFM:    nu i što ?
*HFM:    maroz bal´šuščý , pakul´ pryšli damoú , i čulki pryliplê da kalenâk , âtmârazilê kalenkê .
*HFM:    my ni mahli stac´ , tabe smešnâ .
*HFM:    fel´šýr z , hétâ samâjê +...
*HFM:    u kâzakax žyla persname persname .
*HFM:    nu , i mamâ [_//] mamê bylo ploxâ , jana nejêk pryšla +...
*HFM:    ne , étâ persname malên´kâjê úžo byla .
*HFM:    i , hétâ samâjê , jana pryšla na abxod , i mamâ tady kažýc´ +"/.
*HFM:    +" pâhljadzi , vo deúkê maji ližac´ .
*HFM:    a my stac´ nja možým .
*HFM:    kalenkê pâraspuxlê , kožý balic´ i úsja pâdnjalasê puzyramê .
*HFM:    nu , jina tam tady nam dala [_///] skazalâ čym mazâc´ .
*HFM:    mazâlê .
*HFM:    i dala nam spraúku .
*HFM:    my , musêc´ , try dni domâ pâvaljalêsê .
*HFM:    ni jišli na prakcêku , nêkuda nja jezdzêlê .
*HFM:    i hédâk +...
*HFM:    a tady skazalê žoúcju svinnoju .
*HFM:    žoúc´ nastajêvâjuc´ na voccý i mažuc´ .
*HFM:    vot my mazâlê , i tady nam prajšlo hétâ .
*HFM:    nu , a tak pâtâncyvalê .
*HFM:    tak dalëkâ ž z hâlinovy u nâvasëlkê i z nâvasëlâk u hâlinovy .
*HFM:    njaxaj sabe +/.
*HFN:    vosêm´ kilâmetrâú .
*HFM:    nu , tudy i abratnâ , vosêm kilâmetrâú .
*HFN:    v obšýj sumê .
*HFM:    nu dyk , nixaj sabe , my pryšli sjudy u nâvasëlkê .
*HFM:    étâ ž jaščé ni taki maroz byú , étâ ž jiščo ranej .
*HFM:    vot .
*HFM:    étâ vo persname , persname persname , maja lepšýjê padruhâ .
*HFM:    ja vot vsë kažu , što nadâ âbraciccý u hétu pêradaču , <pomnê imê svajo>["] .
*HFM:    znaju , što jana s aršanskâhâ rajonâ vot .
*HFM:    étâ persname persname .
*HFM:    jana vyšlâ zamuž , radzilâ rabënâčkâ .
*HFM:    tady rabënâčýk byú u dzeckêm domê .
*HFN:    čaho ?
*HFM:    nu , pakul´ jana vučylâs´ , ni bylo jej jak , a tady jana zabralâ javo .
*HFM:    étu vo dzeúku isključylê za âmaral´nâjê pâvidzenêjê .
*HFM:    jana zvizalâsê z žanatym mužykom , s šafërâm aútobusâ .
*HFM:    vot étâ persname persname , hétâ naš praforh i , hétâ samâjê +...
*HFM:    jana staréjšýjê za nas na mnogâ bylâ .
*HFM:    nu , hétâ vot cëcê persname i dzjadzê persname , jany pâžanilês´ .
*HFM:    šéjsêt@w šosty hod .
*HFM:    âtarvalâsê ž , ty ž viš , što tam âtarvalâs´ .
*HFM:    étâ cëcê persname .
*HFM:    a vo viš , kakijê my tut ?
*HFM:    dzeduškâ persname i babuškâ persname .
*HFM:    hétâ maja matkâ xrosnâjê .
*HFM:    ja ni znaju , use xadzilê adzin_dâ_âdnaho , cjaper nixto nêkudy nja xodzêc´ .
*HFM:    ni_s´_kim ni ústréčajêccý .
*HFM:    étâ vo vosêmsêt trécê hod , my úsim sjamejstvâm .
*HFM:    papâ byú na rabocê i +...
*HFM:    a tut byú fatohrâf , i hétâk chacelâsê sfâtâhrafirâvâccý úsim .
*HFM:    bac´kâ prýljaceú z raboty , skorân´kâ pêradzeúsê , sfâtâhrafirâvâlêsê .
*HFM:    dzjadzê persname , jon služyú u kaúnâsê , u litve .
*HFM:    dzež ta pavinnâ byc´ fâtagrafêjê , dze mamâ jezdzêlâ da jaho .
*HFM:    nima .
*HFM:    étâ persname persname , moj dvajurâdny bracêk , katory pahib .
*HFM:    étâ vo mal´čýk , s jakim ja družylâ , s polâckâhâ rajonâ .
*HFM:    vstréčalês´ , tak jon prýjazžaú .
*HFM:    vot [_/] vot naš pervy kurs , šésêt@w šosty hod .
*HFM:    mo , vo hétâ vo persname persname , dzevâčkâ , jana utanulâ .
*HFM:    va úrémê +...
*HFM:    zasy@k [_//] nasypâlê , ja ž tabe raskazyvâlâ .
*HFM:    nasypâlê kavë [_//] kurhan slavy u polâcku .
*HFM:    vot , i my kupalêsê .
*HFM:    nu , nam jak , nadâ bylâ âtrabatyvâc´ , rabotâc´ .
*HFM:    nu , úse studzenty prýúlikalêsê , škol´nêkê , úse úse , i rabočýx .
*HFM:    uručnuju nâsypalê kurhan slavy .
*HFM:    cjaper ni znaju , što tam na mescê kurhanâ .
*HFM:    ci jon tam jesc´ , ci netu hétâhâ kurhanâ .
*HFM:    vot i my , značýccý , zânimalêsê va vtaruju smenu , i jina +...
*HFM:    i my âtrabatyvâlê , vot utrâm z´ dzêvjaci da dz´venaccýcê my rabotâlê .
*HFM:    a , možý , na [_//] ú čas nadâ bylâ <na ékz@k>[_//] na zanjacêjê užo isci .
*HFM:    nu , vopšým , ékzamêny u nas užé .
*HFM:    tam kânsul´tacýjê išli , nu , i úsë na svecê .
*HFM:    jana , hétâ samâjê , hétâ vot persname , jana dužý dobrâ plavâlâ .
*HFM:    a s pâralel´nâj hrupy dzevâčkâ nja úmelâ plavâc´ .
*HFM:    i vot jana zâxacelâ , kab paúčyccý .
*HFM:    persname persname , jana zdâravejšýjê za jaje byla , takajê taúscejšýjê dzjaúčynkâ .
*HFM:    i jany paplylê , vopščým , a persname stalâ tanuc´ , i hétâ jaje sxvacilâ .
*HFM:    nu i tam stalê , padnjalê kryk , karočý , persname étu spasli persname .
*HFM:    a persname papalâ na omut , a tam va úrémê vajny bambiúšý most .
*HFM:    jon ližaú ni tam , byú héty most čérâz dz´vinu u polâcku .
*HFM:    a byú ú druhim mescê , procêv safijskâhâ saborâ .
*HFM:    jaho tam bambilê , tam bal´šyjê [_/] bal´šyjê jamy hétyjê .
*HFM:    nu , amut papal u vir hétyt , i úsë .
*HFM:    i ni spasli , jina utanulâ .
*HFM:    jakraz nadâ bylo zdavac´ mâcimacêku ékzamên .
*HFM:    jana i kazalâ +"/.
*HFM:    +" ja ni zdam ékzamên , ja ni zdam ékzamên .
*HFM:    jej i ne pryšlosê i zdavac´ , vot kak raz .
*HFM:    étâ vo persname +...
*HFM:    a , pâdaždžy , a jak jaje familêjê ?
*HFM:    ana z hlybockâhâ rajonâ .
*HFN:    a étâ xto ?
*HFM:    dze ?
*HFM:    a étâ dzjadzê persname .
*HFM:    on na účénêjêx na nejkêx .
*HFM:    usë jon vo z hétym druhâm byli ni razlej vada .
*HFM:    i xaceú jon , kab persname [_//] persname persname vydâc´ za jaho zamuž .
*HFM:    neštâ ústrécêlês´ i ni panravêlêsê .
*HFN:    étâ ja !
*HFM:    étâ nja ty .
*HFN:    jak ni ja ?
*HFM:    étâ nja ty .
*HFN:    a xto étâ ?
*HFM:    étâ nja ty , hétâ persname persname .
*HFM:    pâhljadzi na sjabe , malen´kâjê vo .
*HFM:    ni ljubilê my fâtâhrafirâvâccý .
*HFM:    a vo hétâ vo belyjê piony u našým âharodčyku .
*HFM:    vo kanstruktâr râzbiralâ sâsrýdatočýnâ .
*HFN:    a vot , hljadzi , na úsex fotkâx sâsrýdatočýnâ .
*HFN:    ty ž hljan´ , tut takajê , tut takajê .
*HFN:    ja úsjudy takajê .
*HFM:    vo persname .
*HFN:    ščas@w persname šlëpnêccý .
*HFM:    nj znaju , ci šlëpnêccý , ci ne .
*HFM:    persname , a što tut napisânâ ?
*HFN:    adzin , možý , i sem ?
*HFN:    adzin i sem hodâ .
*HFN:    tokê@w ni kidaj , ladnâ ?
*HFN:    tam ljapâc´kâ , ty hljan´ jakajê .
*HFM:    é , ljapâčkâ .
*HFM:    a vapšé@w ta , hétâ , musêc´ , ty .
*HFN:    étâ ja !
*HFN:    i ja hâvaru , što étâ ja .
*HFM:    nja razhledzêc´ .
*HFM:    a ja dumâlâ takohâ kambezâ u nas ni bylo .
*HFM:    <hétâ samâjê fâtagrafêjê>[_/] hétâ samâjê fâtagrafêjê .
*HFM:    nu , kirpičnâjê scjana našý , nu .
*HFM:    a čaho ja dačku ni uznalâ ?
*HFM:    vo !
*HFN:    vo mamâ , dačku ni pryznalâ .
*HFM:    étâ ž vo malên´kâjê , vidêš , saúsim , na rukax dzjaržaúšý .
*HFN:    ale ž užo ulybalâsê .
*HFM:    nu , dyk ulybalâs´ , dak i vo ulybajêš +/.
*HFN:    a taki čépčýk klasny .
*HFM:    šapâčkê ž takijê byli .
*HFM:    hétyjê šapâčkê byli dužý dobrâ , ty pânimajêš .
*HFM:    užé ž jeslê jina adzetâ , ty žý ž [_///] u vuškê tabe nijak nja bujê duc´ vecêr .
*HFM:    a vo , hljadzi , persname z persname , i rožkê .
*HFN:    a , tam rožkê , aha .
*HFN:    s paketâm z´ nejkêm persname .
*HFM:    a vo persname persname .
*HFM:    étâ katorâjê na njamihê ?
*HFM:    a étâ nejkâjê huljankâ ?
*HFM:    a étâ provâdy dzjadz´kê persname u armêju .
*HFM:    i vo pa hétâj vo fâtahrafêjê i našli papêny prava .
*HFM:    ú mašynê , zdaú ú rémont mašynu , a prava +...
*HFM:    i dumâú , što pâceraú .
*HFM:    a jany zâvalilêsê za spinku u mašynê .
*HFM:    vo persname persname .
*HFN:    tak jana ž paxožýjê .
*HFN:    o , persname persname stajic´ .
*HFM:    jakajê tabe persname ?
*HFM:    persname tady ni bylo .
*HFM:    vo persname persname .
*HFN:    nu , persname persname ja vižu .
*HFM:    nu , dyk dze ž tady persname byla tut ?
*HFM:    adzinâccýtâjê nâjabra sêmisjatâhâ hodâ .
*HFN:    u mamy mnohêjê tuflê byli .
*HFN:    u cja@w tuflê modnyjê zatojê .
*HFM:    belyjê , svadêbnyjê tuflê .
*HFN:    a ty svadebnyjê adzelâ ?
*HFM:    nu a što ?
*HFM:    ú belyx tufljax tady ni xadzilê ?
*HFM:    xadzilê .
*HFN:    xadzilê .
*HFN:    ja ž kažu , što modnyjê .
*HFM:    xarošýjê byli tufêl´kê .
*HFN:    u persname persname plac´jê klasnâjê .
*HFN:    i časy klasnyjê , pad plac´jê .
*HFM:    nu tak , jana ž incêlehencýjê byla .
*HFM:    a vo persname prâdaúščycý , a vo persname .
*HFM:    ni našla ?
*HFN:    a ja ni hljadzelâ .
*HFN:    persname .
*HFN:    hé@k [_////] étâ persname ?
*HFM:    nu , jana paxožý nejêk na persname na svaju .
*HFN:    adny nejkêjê âdrasy ú étyx al´bomâx .
*HFM:    nu , âdrasy , vot stary al´bomy , vo +/.
*HFN:    dzjadz´kâ na pušcý nejkâj sjadzic´ .
*HFM:    dzjadz´kâ persname naš .
*HFN:    étâ dzjadz´kâ persname ?
*HFM:    nu , a možý , ne .
*HFM:    ne dzjadz´kâ , možý .
*HFN:    ne , étâ ni dzjadz´kâ persname , ni paxožý nejkê .
*HFM:    a ne , hétâ persname .
*HFM:    persname , hétâ drux jahony .
*HFM:    o , my na rabocê .
*HFN:    načosânyjê jakijê úse .
*HFM:    takijê načosânyjê .
*HFM:    nu , tady ž načos byú ú modzê .
*HFM:    étâ vo s pârykom sjadzic´ .
*HFN:    nu , vidnâ , šo paryk .
*HFN:    nekê zâbuxal´nêk .
*HFM:    éty zâbuxal´nêk , étâ byú dzen´ vjasny .
*HFM:    trécêvâ ijunê , vos´ , šésêt@w vos´mâhâ hodâ .
*HFM:    hétâ ja pryjexâúšý , jaščé zdavaúšý , nu , ékzamêny .
*HFM:    ale pryjexâúšý damoú , úse hatovêccý .
*HFM:    byú dzen´ vjasny va [_//] ú šarkâúščýnê .
*HFM:    étâ vo tut u parku .
*HFM:    tady vo tut , nu , my sabralêsê , mâladzëž , i vypivalê .
*HFM:    nu , âtmjačalê vo , vidêš , vos´ .
*HFM:    kudy hétâ jahonâjê vêzitoúkâ ?
*HFN:    a étâ jon , musêc´ , jak dzêputatâm byúšý , da ?
*HFN:    u javo vicêbsk sfotkâny .
*HFM:    tady [_/] tady savet narodnyx dyputatâú .
*HFM:    z hétâvâ fêscivalê ja z´ persname z étym pâruhalêsê na masce na hétâm .
*HFM:    jon +"/.
*HFM:    +" nu úsë !
*HFM:    tapiccý jaščé , ljažu , bujêc´ .
*HFM:    +" nu i tapisê !
*HFM:    a jexâú persname i malen´kuju persname na vêlâsjapedzê vëz .
*HFM:    vot , ja kažu +"/.
*HFM:    +" persname , zâvjazi mjane damoú .
*HFM:    jon kažý +"/.
*HFM:    +" ja ž , étâ ž , atsjul´ i nadâ ž u hâlinovy .
*HFM:    +" sadzisê !
*HFM:    jon persname vëz napêrâdzê .
*HFN:    cjabe na bahažnêk .
*HFM:    a ja na bahažnêk skok , na xadu úskočýlâ , i pavëz .
*HFM:    pryjexâlê až damoú , narmal´nâ .
*HFM:    i úrodzê by ni šatalâ jaho darohâj .
*HFM:    a darohâ ž hravijkâ ž byla , étâ ž ne asval´t byú .
*HFM:    nu , i pryjexâlê damoú , ja s +...
*HFM:    +" pryhâj !
*HFM:    ja spryhnulâ z´ vêlâsipedâ , a jon i kul´nuúsê pačci na bok .
*HFN:    a persname ?
*HFM:    nu ničohâ , jana jak i sjadzelâ u krésêlku , ničohâ .
*HFM:    aj , zârugalês´ úse na jaho .
*HFM:    +" i cjabe ž jaščé čort uznës .
*HFN:    tak dlja cjažýscê ji jexâlâ kak raz .
*HFN:    +" jak žý ž ty jexâ@k [_///] jak vy jexâlê ?
*HFN:    ja i sama udzivilâs´ , ja ispuhalâsê , praúdâ .
*HFN:    maly rabënâk i , hétâ samâjê +...
*HFN:    nu , vo skol´kê , étâ [_/] étâ byú ijun´ šéjsêt@w vos´mâhâ .
*HFN:    a persname ž radziúšýsê ú nâjabré šéjsât@w pjatâhâ .
*HFN:    étâ dva hady dzjaúčynê bylo , trox jaščé ž ni bylo , trécê hodzêk tol´kê .
*HFN:    i my pryjexâlê .
*HFN:    o , latyš persname .
*HFN:    oj , što ty , im dobrâ žylos´ .
*HFN:    údvajix ú komnâcê byli , nu , i znajêš +...
*HFN:    vas dzesêc´ , a jix dva .
*HFM:    dva , da .
*HFM:    jany na vtarom étažé žyli .
*HFN:    buržujê .
*HFM:    buržujê .
*HFM:    my xadzilê da jix , byvajêc´ , vot čajku papic´ .
*HFM:    tada@w ú jix žý ž z latvêjê úse ž pradukty .
*HFM:    u nas žý ž tut takohâ ničohâ ni byla .
*HFM:    to any ž prývazilê , jak jezdzêlê damoú , choc´ rédkâ jany jezdzêlê .
*HFM:    ale ž prývazilê i praduktâú , i kofê ú jix , i úsë .
*HFM:    čajku papic´ xadzilê .
*HFM:    a ty pânimajêš , maja vypusknajê fâtagrafêjê s´ cexnêkumâ byla zastaúlênâ u ramâčkê za scjaklom .
*HFM:    a tady , jak pêrývazilê , pâlažylê na čýrdaku .
*HFM:    i úsë , jana pryliplâ da scikla , i úsja uničtožýlâs´ .
*HFM:    nu , vot persname , ne , persname persname .
*HFM:    i u jaje byla časotkâ , palnejšý byú , épidzemêjê byla pramâ .
*HFM:    nu , mnohâ studzentâú ljažalâ u bal´nicý tady , u kožnym u hétym dzispansêrý u polâcku .
*HFM:    a ja z jej spalâ , i vo xoc´ by što .
*HFM:    vo jaki imunicet u majvo ârhanizmâ byú .
*HFM:    nu dzelâ v tom , što ja , jak prýjažalâ damoú , vsehda mne tapilê banju .
*HFM:    i úseda domâ mylâs´ u banê .
*HFM:    a ne , dyk tady xadzilâ tam u zadzvin´nê u âbšéžycêjê .
*HFM:    tak vot jak pryvyklâ , dak ja úžo ji na kvarcirý žyla .
*HFM:    dalëkâ bylo , ale na trojkê aútobusê sjadêš i zajedêš tudy .
*HFM:    u banê tam pamyjusê , nu , u hârackoj i nazad .
*HFP:    dze ty mylâsê na trojcý ?
*HFM:    ja nja mylâsê na trojcý , ja jezdzêlâ na trojcý ú banju .
*HFP:    tak trojkâ , étâ ž zadzvin´nê .
*HFM:    nu , tak u zadzvin´nê , ja ž i jezdzêlâ u zadzvin´nê ú banju .
*HFM:    kinâceatr jubilejny ["] dze byú , nu , i tam banê byla .
*HFM:    samâj âkuratnâjê komnâtâ byla u našýx mal´čýkâú .
*HFN:    persname s persname žyú ?
*HFM:    da , persname s persname žyú .
*HFM:    nu , jany i žyli tak , cipâ jak i vy , u dvuš@k [_///] nu , takoj , jak ty žyla , nu , u bločnâj .
*HFM:    zavëz [_//] zavëú , mascêr nam pakazâú , samyjê lepšýjê mal´čýkê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page