fam_sh_24

fam_sh_24

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home
*HFI:    vo dumâju +...
*HFI:    skol´kâ hétâ času ?
*HFI:    ja úžé tak pâdâzravaju , što jak persname hâvaryú +/.
*HFI:    času čatyrnâccýc´ tryccýc´ šés´@w bez dvâccaci +...
*HFI:    tryccýc´ šésc´ .
*HFI:    u cjabe pravêl´nâ iduc´ ?
*HFN:    da , u mine času idut .
*HFI:    +< ne , ne pravêl´nâ .
*HFI:    u menja čétyrnâccýc´ tryccýc´ šésc , no maje âtstajut na (.) minuty try točnâ .
*HFN:    nu , ja pa svajix nâvadzilâ tam .
*HFI:    a-a .
*HFN:    tut vrémê tožý ustanaúlêvâjêccý .
*HFI:    ne , ja úžo dumâju , ne prývjazuc´ .
*HFI:    ja ne znaju , što tam slučylâs´ .
*HFI:    možý , ne pryjexâlê .
*HFN:    možý , ne pryjezžýlê .
*HFI:    možý , prostâ ne pryje@k +...
*HFI:    čo@w ne pâzvanilê ?
*HFI:    persname hâvaryú , što zakazyvâú scjaklo (.) u ix , kazaú , užo paúhodâ vjazuc´ .
*HFI:    +" ja havorýc´ ["-"] užé i zabyú (.) pra jaho , što zakazyvâú .
*HFN:    u nevo tožý cêlefonâ netu ixnâvâ ?
*HFI:    +" nu havorýc´ ["-"] možý , dze i byú , dze-tâ vidzêú âbjaúlenêjê .
*HFI:    čo@w ja ni úzila ?
*HFI:    pâzvaniúšý , ja b spakojnâ sjadzelâ .
*HFI:    i znalâ , što tut takojê .
*HFI:    jany ž mohuc´ u sleduščýjê prývazci , pânimaješ .
*HFI:    dyk što mne , sjadzec´ i ždac´ ?
*HFN:    nu , vot ciper sidzi poku xx ždžy .
*HFI:    da nu .
*HFI:    za poúhody ja (.) i dzen´gê patraču .
*HFI:    nu , ne xacjat , kak xacjat .
*HFI:    mne , ú pryncýpê +...
*HFI:    ne , dobrâ bylâ b , kanešnâ .
*HFI:    nu , ale ž što tut zrobêš ?
*HFI:    prosâ ne panjatnâ , pâčamu ne pâzvanilê .
*HFI:    ladnâ b cêlefonâú ne bylâ našýx .
*HFN:    nu , a to +...
*HFI:    +< xacja b pâzvanilê i skazâlê , što net , tam , nu , tam ne pajeduc´ , ilê što-nebudz´ .
*HFI:    ilê ne prývjazli , nâprymer , takoj mebêlê .
*HFI:    cjaper hâlavu dury .
*HFI:    možnâ ž padjexâc´ , kanešnâ ž , u hlybokâjê tam .
*HFI:    uznac´ , tak skazac´ , utačnic´ .
*HFI:    nu , alê +/.
*HFN:    kataccý +/.
*HFI:    +, kataccý radzê étâhâ , nu +...
*HFI:    samê my së@w rano ni zâbjarom , pâtamu šta mnohâ .
*HFI:    vot tak .
*HFN:    nu da .
*HFN:    tam žý bal´šajê .
*HFI:    nu .
*HFI:    nu , karobkê ž nejkêjê .
*HFI:    usë raúno ú karobkâx šo-tâ bal´šojê .
*HFI:    vot , takijê dzela .
*HFN:    ano tam sa scjaklom ilê bez scjikla ?
*HFI:    ne , pa-mojmu , bez scikla .
*HFI:    tokâ@w ú andoj , možý , vyrýzânâ dverkâ .
*HFI:    ni polnâscju zakrytâ , a (.) takajê , s [_///] nu , vyrýzânâ čuc´-čuc´ .
*HFI:    vrodzê tarčalâ néštâ .
*HFI:    a tak ne znaju .
*HFN:    jasnâ .
*HFN:    a jakoâ cvetâ ?
*HFI:    arex .
*HFI:    ne , al´xa .
*HFN:    krasnên´kâjê , karočê .
*HFI:    ne , žolcên´kâjê neštâ takojê .
*HFN:    +< nu , takajê , žolcên´kâ karyčnêvên´kâjê , vobščêm .
*HFI:    nu , možýt , bol´šý žýlcizny .
*HFI:    ne karyčnêvâjê , vot takajê , bolêjê (.) žélcejê .
*HFI:    nu , boh jaje znajêc´ .
*HFI:    znajêš , jak na karcinkê hljadzelâ , a tam (.) malâ li čévo .
*HFN:    ne , al´xa dalžna byc´ bolêjê pad krasnên´kê isci , navernâ .
*HFI:    žolcên´kâjê neštâ .
*HFN:    pad žoúcên´kâjê ?
*HFN:    nu , xto ž jix znajêc´ ?
*HFI:    da , tak vot .
*HFN:    što prývjazuc´ jany tam +/.
*HFI:    tak vot samâjê [_///] net xužý ždac´ .
*HFI:    mahli b s persname úsë zrabic´ , a ciper úsë .
*HFI:    ja úžé dumâju , što vrad li .
*HFI:    try časa .
*HFI:    dažý b jesê jany pajexâlê , úžo prývjazli .
*HFI:    skokâ@w tam kataccý ?
*HFN:    any samê svinčývâjuc´ ?
*HFI:    ne , samim nadâ .
*HFI:    xto tabe budzêc´ svinčý@k +...
*HFI:    ljubuju mebêl´ pâkupajêš , i vsë .
*HFI:    nu , ne xacjat , kak xacjat .
*HFI:    ja , vabščé ta +...
*HFI:    nadâ bylâ b u naš u étât zajexâc´ mâhazin , pâsmatréc´ , dze (.) stary (.) unêvermah .
*HFN:    a-a .
*HFI:    možý , tam što-tâ takojê .
*HFI:    možý b , i tut bylo .
*HFI:    mahli b i tut uzjac´ .
*HFI:    ja dažý dumâlâ ne tak .
*HFI:    mahli b krédzit uzjac´ .
*HFI:    užé proščý bylâ .
*HFI:    ciper ptu šta s mašynâj étâj (.) prablemy .
*HFI:    savsem .
*HFN:    o da .
*HFN:    a , dak u nas u šarkâúš´čênê xto , persname tol´kê mašyny , naérnâ@w , râmancirujêc´ ?
*HFI:    aj , ja (.) ne znaju .
*HFN:    tam jiščo [_/] jiščo nextâ .
*HFI:    net , nu tam +...
*HFI:    jeslê kak mâscerskajê étâ , v smysê zakrytyjê +...
*HFI:    étâ ž varyc´ nadâ , šob zakrytâ bylâ .
*HFI:    a dze ta ?
*HFI:    u nas (.) malâ takix .
*HFI:    josc´ čýlavek taki , jon varýc´ sam .
*HFI:    no jon , kada@w pahodâ .
*HFI:    jescesvênnâ , takoj pahodâj kuda vy ?
*HFI:    pa vadze pa étâj .
*HFI:    i na ulicý .
*HFI:    étâ nadâ , štob kryšý byla ilê što .
*HFN:    da .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page