fam_sh_24

fam_sh_24

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home

*HFI:    vo dumâju +...

*HFI:    skol´kâ hétâ času ?

*HFI:    ja úžé tak pâdâzravaju , što jak persname hâvaryú +/.

*HFI:    času čatyrnâccýc´ tryccýc´ šés´@w bez dvâccaci +...

*HFI:    tryccýc´ šésc´ .

*HFI:    u cjabe pravêl´nâ iduc´ ?

*HFN:    da , u mine času idut .

*HFI:    +< ne , ne pravêl´nâ .

*HFI:    u menja čétyrnâccýc´ tryccýc´ šésc , no maje âtstajut na (.) minuty try točnâ .

*HFN:    nu , ja pa svajix nâvadzilâ tam .

*HFI:    a-a .

*HFN:    tut vrémê tožý ustanaúlêvâjêccý .

*HFI:    ne , ja úžo dumâju , ne prývjazuc´ .

*HFI:    ja ne znaju , što tam slučylâs´ .

*HFI:    možý , ne pryjexâlê .

*HFN:    možý , ne pryjezžýlê .

*HFI:    možý , prostâ ne pryje@k +...

*HFI:    čo@w ne pâzvanilê ?

*HFI:    persname hâvaryú , što zakazyvâú scjaklo (.) u ix , kazaú , užo paúhodâ vjazuc´ .

*HFI:    +" ja havorýc´ ["-"] užé i zabyú (.) pra jaho , što zakazyvâú .

*HFN:    u nevo tožý cêlefonâ netu ixnâvâ ?

*HFI:    +" nu havorýc´ ["-"] možý , dze i byú , dze-tâ vidzêú âbjaúlenêjê .

*HFI:    čo@w ja ni úzila ?

*HFI:    pâzvaniúšý , ja b spakojnâ sjadzelâ .

*HFI:    i znalâ , što tut takojê .

*HFI:    jany ž mohuc´ u sleduščýjê prývazci , pânimaješ .

*HFI:    dyk što mne , sjadzec´ i ždac´ ?

*HFN:    nu , vot ciper sidzi poku xx ždžy .

*HFI:    da nu .

*HFI:    za poúhody ja (.) i dzen´gê patraču .

*HFI:    nu , ne xacjat , kak xacjat .

*HFI:    mne , ú pryncýpê +...

*HFI:    ne , dobrâ bylâ b , kanešnâ .

*HFI:    nu , ale ž što tut zrobêš ?

*HFI:    prosâ ne panjatnâ , pâčamu ne pâzvanilê .

*HFI:    ladnâ b cêlefonâú ne bylâ našýx .

*HFN:    nu , a to +...

*HFI:    +< xacja b pâzvanilê i skazâlê , što net , tam , nu , tam ne pajeduc´ , ilê što-nebudz´ .

*HFI:    ilê ne prývjazli , nâprymer , takoj mebêlê .

*HFI:    cjaper hâlavu dury .

*HFI:    možnâ ž padjexâc´ , kanešnâ ž , u hlybokâjê tam .

*HFI:    uznac´ , tak skazac´ , utačnic´ .

*HFI:    nu , alê +/.

*HFN:    kataccý +/.

*HFI:    +, kataccý radzê étâhâ , nu +...

*HFI:    samê my së@w rano ni zâbjarom , pâtamu šta mnohâ .

*HFI:    vot tak .

*HFN:    nu da .

*HFN:    tam žý bal´šajê .

*HFI:    nu .

*HFI:    nu , karobkê ž nejkêjê .

*HFI:    usë raúno ú karobkâx šo-tâ bal´šojê .

*HFI:    vot , takijê dzela .

*HFN:    ano tam sa scjaklom ilê bez scjikla ?

*HFI:    ne , pa-mojmu , bez scikla .

*HFI:    tokâ@w ú andoj , možý , vyrýzânâ dverkâ .

*HFI:    ni polnâscju zakrytâ , a (.) takajê , s [_///] nu , vyrýzânâ čuc´-čuc´ .

*HFI:    vrodzê tarčalâ néštâ .

*HFI:    a tak ne znaju .

*HFN:    jasnâ .

*HFN:    a jakoâ cvetâ ?

*HFI:    arex .

*HFI:    ne , al´xa .

*HFN:    krasnên´kâjê , karočê .

*HFI:    ne , žolcên´kâjê neštâ takojê .

*HFN:    +< nu , takajê , žolcên´kâ karyčnêvên´kâjê , vobščêm .

*HFI:    nu , možýt , bol´šý žýlcizny .

*HFI:    ne karyčnêvâjê , vot takajê , bolêjê (.) žélcejê .

*HFI:    nu , boh jaje znajêc´ .

*HFI:    znajêš , jak na karcinkê hljadzelâ , a tam (.) malâ li čévo .

*HFN:    ne , al´xa dalžna byc´ bolêjê pad krasnên´kê isci , navernâ .

*HFI:    žolcên´kâjê neštâ .

*HFN:    pad žoúcên´kâjê ?

*HFN:    nu , xto ž jix znajêc´ ?

*HFI:    da , tak vot .

*HFN:    što prývjazuc´ jany tam +/.

*HFI:    tak vot samâjê [_///] net xužý ždac´ .

*HFI:    mahli b s persname úsë zrabic´ , a ciper úsë .

*HFI:    ja úžé dumâju , što vrad li .

*HFI:    try časa .

*HFI:    dažý b jesê jany pajexâlê , úžo prývjazli .

*HFI:    skokâ@w tam kataccý ?

*HFN:    any samê svinčývâjuc´ ?

*HFI:    ne , samim nadâ .

*HFI:    xto tabe budzêc´ svinčý@k +...

*HFI:    ljubuju mebêl´ pâkupajêš , i vsë .

*HFI:    nu , ne xacjat , kak xacjat .

*HFI:    ja , vabščé ta +...

*HFI:    nadâ bylâ b u naš u étât zajexâc´ mâhazin , pâsmatréc´ , dze (.) stary (.) unêvermah .

*HFN:    a-a .

*HFI:    možý , tam što-tâ takojê .

*HFI:    možý b , i tut bylo .

*HFI:    mahli b i tut uzjac´ .

*HFI:    ja dažý dumâlâ ne tak .

*HFI:    mahli b krédzit uzjac´ .

*HFI:    užé proščý bylâ .

*HFI:    ciper ptu šta s mašynâj étâj (.) prablemy .

*HFI:    savsem .

*HFN:    o da .

*HFN:    a , dak u nas u šarkâúš´čênê xto , persname tol´kê mašyny , naérnâ@w , râmancirujêc´ ?

*HFI:    aj , ja (.) ne znaju .

*HFN:    tam jiščo [_/] jiščo nextâ .

*HFI:    net , nu tam +...

*HFI:    jeslê kak mâscerskajê étâ , v smysê zakrytyjê +...

*HFI:    étâ ž varyc´ nadâ , šob zakrytâ bylâ .

*HFI:    a dze ta ?

*HFI:    u nas (.) malâ takix .

*HFI:    josc´ čýlavek taki , jon varýc´ sam .

*HFI:    no jon , kada@w pahodâ .

*HFI:    jescesvênnâ , takoj pahodâj kuda vy ?

*HFI:    pa vadze pa étâj .

*HFI:    i na ulicý .

*HFI:    étâ nadâ , štob kryšý byla ilê što .

*HFN:    da .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)