fam_sh_8

fam_sh_8

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFM na, HFT na, HFN na
@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home
*HFM:    baj persname bajkê .
*HFT:    aha , baju .
*HFT:    išoú baj pa scjane , mnohâ lapcej nës .
*HFT:    i žane , i sabe .
*HFT:    ci bajêc´ , ci ne ?
*HFN:    davaj , baj mne bajkê .
*HFT:    jak bârazdzjac´ kasmičýskâjê nebâ kârabli .
*HFN:    aha , prastory bal´šohâ baletâ .
*HFN:    nu baj što-nebudz´ .
*HFN:    nu baj .
@New Episode
*HFN:    nu râskažy što-nebudz´ smešnâjê .
*HFT:    nu što , nu ?
*HFT:    vot smešnâjê .
*HFT:    vot (..) jezdzêlê u fjadory (..) za senâm .
*HFN:    fjadory , étâ dze ?
*HFT:    étâ brésckâjê oblâs´ .
*HFN:    oho !
*HFN:    u nas senâ nja vyrâslâ ?
@New Episode
*HFT:    a bylo tak , što (.) ne bylo .
*HFT:    u ix raslo , a ú nas zasuxâ .
*HFT:    zasušyúšý , ne bylo ničohâ .
@New Episode
*HFT:    i salomâ nja vyrâsšý byla , až z´ zimy ničohâ .
*HFT:    salomu vazilê (.) z´ pinskêx balot .
*HFN:    nu i što ?
*HFT:    i z homêlê vazilê .
*HFT:    nu , i z persname jezdzêlê až u homêl´ .
*HFT:    dz´ve njadzelê zâhataúlêvâlê údvaix .
*HFT:    (..) čatyrý vahony zâhatovêlê , pryslalê .
*HFT:    i damoú pryjexâlê .
*HFT:    nu , i vot jezdzêlê tojê (.) za senâm .
*HFT:    prýjezddžajêm tudy , tam (.) sejuc´ užo .
*HFT:    pyl´ idzec´ .
*HFT:    a damoú prýjezddžajêm , sneh ljažyc´ .
*HFN:    a , étâ ž vy vjasnoj jezdzêlê ?
*HFT:    nu , vjasnoj .
*HFT:    tam zajedzêm , u mašynâx spëm , načujêm , xoc´ by što .
*HFT:    a tut , vidzêš , sneh ljažyc´ .
*HFT:    raz zajexâlê , nu , pašli (.) ú klub užo tam (.) vjačerâc´ .
*HFT:    pâvjačérâlê , usë .
*HFT:    a persname taki , persname pakojny , nu , z vâlenož , kaéc´@w +"/.
*HFT:    +" ja pajdu ú mašynu âdyxac´ .
*HFT:    nu , a my tam yščo selê ú karty huljac´ , u duraka .
*HFT:    jiščé ž ranâ bylo .
*HFT:    vo pašoú , kaéc´@w +"/.
*HFT:    +" pajdu u mašynu , kab žý +...
*HFT:    nu , tam skorâ i my pryjdzêm užo ž spac´ .
*HFT:    pryxodzêm , zerkâlâú nima ú mašyny .
*HFT:    pâsnimalê , a ú persname dyk až célyx dva zerkâly s andoj storâny i z druhoj snjalê , u storâžý .
*HFT:    u mine ando (..) pâsažyrskâjê snjalê , u persname +/.
*HFN:    dobrâ , xoc´ pâsažyrskâjê .
*HFT:    +, tožý (.) snjalê .
*HFT:    nu , karočý , u persname u persname snjalê .
*HFT:    nu , dyk my ščas@w na mašynu , ja , persname i persname , utrox .
*HFT:    pâljacelê ú klub , kino išlo kak raz .
*HFT:    âstanavilê kino , nu , i skazalê , hrym@w +"/.
*HFT:    +" bljaxâ , kali (.) nja budzêc´ zerkâl (..) sënê , to zaútrâ dzjaréúnê at načalâ pa vetrý da kanca pojdzêc´ .
*HFT:    +" zerkâly hru@w ["-"] najdzêm my (.) usja raúno , âstanuccý , ne zharac´ .
*HFT:    nu i úsë , prýnjasli .
*HFN:    dobryjê dzjadz´kê .
*HFT:    a dze jany dzenuccý ?
*HFT:    pâbajalêsê .
*HFT:    u ix xaty trâsnikovyjê .
*HFT:    ândavjadnâjê zleplênâjê .
*HFT:    pânimajêš , trâsnikom krytyjê .
*HFT:    a (.) kryšý až da zjamli (.) pačci što .
*HFT:    vo stokâ@w vo ad zjamli .
*HFN:    dze , u pinsku ?
*HFT:    da !
*HFT:    nja u pin@k +...
*HFT:    étâ samâjê , fjadory , étâ stolênskê rajon .
*HFT:    tut vot .
*HFT:    stolên , možý , tak idzec´ u bok .
*HFT:    mo , šésjat@w kilomêtrâú at fjadory .
*HFT:    na fjadory pâvarot josc´ tožý .
*HFT:    anda pašla darohâ na stolên , druhajê na (.) fjadory .
*HFT:    nu , prynjaslê , jak .
*HFN:    a pryznalêsê xto ?
*HFN:    ci úcêxara ?
*HFT:    +< a xto +...
*HFT:    rabjat pâdaslalê malyx , prýnjasli .
*HFT:    ni rabjaty ž bralê , nadâ ž atkručývâc´ (.) bylo (.) hajkê ključamê .
*HFT:    dze ž jon tut , rabënâk , dastanêc´ ?
*HFT:    sroku dalê da abedu , nja buduc´ , značýc´ , načnëm .
*HFT:    prypërlê časoú u dzesêc´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |