fam_ra_26

fam_ra_26

@Begin @Languages:    hyb, hyru @Participants:    RFD Village, RFN Town, RFA Town @ID:    hyb|fam|RFD|76;|male|central||Village|higher|| @ID:    hyru|fam|RFN|20;|female|central||Town|higher|| @ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional|| @L1 of RFD:    be+brms @L1 of RFN:    be+ru @L1 of RFA:    be+ru @MT of RFD:    be @MT of RFN:    be @MT of RFA:    be @FL of RFD:    be+brms @FL of RFN:    be+ru @FL of RFA:    brms @Situation:    Conversation at home *RFD:    nima jdze . *RFD:    ci vo tut vo , persname . *RFN:    a tut bačýc´ budzêcê ? *RFD:    (..) vo na étu vo scjanu (.) paves´ . *RFD:    étâ ja vam vycênuú . *RFD:    ni xočýcê ? *RFA:    my ž tabe pryvezlê iščo takijê . *RFD:    a , tak étâ i vy pryvezlê ? *RFD:    vo mâladcy . *RFD:    (..) ja to jix ni ljublju . *RFD:    nu , žýnixa ni našla sibe ? *RFD:    užo vjasellê davaj huljac´ . *RFA:    da nu , ja iščë (.) mâladajê . *RFD:    nu panjatnâ , budz´ mâladoj , kanešnâ . *RFD:    a što ta za rybâ ? *RFD:    sjalëdkâ ? *RFD:    (..) nu , vynêsê jaje . *RFD:    na stol tam pâlažy . *RFA:    ni skušnâ tabe âdnamu ? *RFD:    nu jak žý ž ni skušnâ ? *RFD:    âdnamu ž étâ âdnamu . *RFD:    to xacja (.) pâruhajêmsê , ci (.) pâsmjajomsê , ci (.) što raskažým adzin druhomu . *RFD:    a to ž adzin . @New Episode *RFD:    i vo bačýš , sluxâlê ž , ci čulê , jak persname écêx ahrabêlê ? *RFD:    étâ ž nadâ tak (.) ščé@w nâtrapac´ . *RFD:    jak ix ni ubilê ? *RFD:    dy jak ščé@w xatu ni spalilê ? *RFD:    hrošýj âtabralê . *RFD:    učýtvjaryx , lâzbjani , âlkaholêkê jakijê-tâ , ci (.) nârkamany . *RFD:    kanešnâ , étâ ž ni narmal´nyjê ljudzê . *RFD:    i u dzesêc´ časoú , kažý , dvaccýc´ minut adzinâccýtâhâ bylo (..) prymernâ . *RFD:    jak jany užé pryšli žalâvâccý . *RFD:    a tady , kažý , užé nabilê ix , jana addalâ hrošý . *RFD:    dyk utrajix , kažý , pašli , a étât adzin pryseú (.) okâlâ xaty tut . *RFD:    a jon načýú zvanic´ . *RFD:    dyk jon , kažý , ščé@w uskočýú (.) dy ščé@w jak nâdavaú jamu . *RFD:    i cêlifon raz´biú . *RFD:    vo jak . *RFD:    užo nextâ pâdskazaú , pâtamu šta (.) čort jaho znajê , jak étâ pâlučylâs´ i čaho jany vybrâlê jix . *RFD:    dy u takojê ž urémê . *RFD:    i vo ljudzej nima , kryčy ni kryčy . *RFD:    xto v étâj i tut pamožý ? *RFD:    na našým sjale . *RFA:    nixto ni pryxodzê u hoscê ? *RFD:    nixto . *RFD:    a , ty snjalâ , da ? *RFD:    da cëplâ . *RFD:    sëlêtâ užé +/. *RFN:    ne , marozy pêrýdajuc´ . *RFD:    skata nima , ni âtkryvajêm užé tak . *RFD:    to ž mêlion razoú za rannê (.) tudy-sjudy xodzê jna . *RFD:    to karovê , to (.) svinnjam , a to nikohâ užé nima , kury tol´kê . *RFD:    dzevâčkê , ni xoču , nu vot čésnâjê slovâ , ni xoču . *RFD:    spasibâ (.) bal´šojê , što atvedâlê , daúnâ ja vas užé tožý bačýú . @New Episode *RFD:    a u cibe cëplâjê étâ svitkâ , da ? @New Episode *RFD:    nu što tol´kê malen´kâjê . *RFD:    vy usë raúno zanêty . *RFD:    ty užé try kursy (.) kan´čac´ budzêš , da ? *RFD:    a , ščé@w dva ? *RFD:    nu , étâ (.) ni ploxâ , što bolêj , no , adnakâ , vo trudnâ sil´nâ . *RFD:    i vam , i nam , i usim . *RFD:    ni xvatajê (.) résursâú écêx . *RFD:    nu , i mne nečýhâ vam dac´ . *RFD:    u aútornêk . *RFD:    vy ž da skal´ka budzêcê , da jakohâ ? *RFD:    da fêvralja ažno ? *RFD:    da kanca mesêcý ? *RFA:    nu , kanikuly tol´kâ nâčinajuccý . *RFD:    nu , učorâ babâ zvanilâ , dyk budzê tožý da kanca mesêcý . *RFD:    vo zuby zdzelâú , von , bačýš , i ližac´ . *RFD:    adny našu , a écê vo ni mahu . @New Episode *RFD:    baljac´ , žmuc´ nižnêjê . *RFD:    i von tak davêc´ tuda na horlâ , da tâšnaty . *RFD:    ty ž ni zâbyvajsê , što u madorý . *RFD:    (..) da ščé@w ranâ . *RFD:    idzicê , pahréjcêsê okâlâ hrubkê . *RFA:    +< a ni xalodnâ . *RFN:    cëplâ . *RFD:    nu , sëdnê to ni ploxâ , da . *RFD:    a u cibe , persname , jak dzila ? *RFN:    narmal´nâ . *RFD:    sa zdaroúêm ? *RFD:    ne , try iduc´ , âstal´nyjê ploxâ . *RFD:    što dzelâju ? *RFD:    sjažu , na pečy pâljažu . *RFD:    nu , a ciper žý svjaty ž , vo dz´ve njadzelê écê bylo . *RFD:    von svet pêradzelâú u spal´nê , svet pêradzelâú u istopkê , u xlevê ni haréú , u banê ni haréú . *RFD:    vo tut , u viran´dzê (.) pêradzelâú étâ usë . *RFD:    vo tak vot tapčusê . *RFD:    nu , a skol´kê étâhâ dnja (.) ciper ? *RFD:    u čatyrý časy +... *RFD:    nu , užé (.) bolêj jak na čas , navernâ , pabol´šýlâ . *RFD:    užo u pjatym času cjamnejê . *RFD:    večýrâm dobrâ prymetnâ , što pabol´šýlâ . *RFD:    nu , a (.) splju da sjami časoú . *RFD:    jak splju ? *RFD:    ja z dvux časoú ni splju , nu , ljažu , tamu šta nečýhâ (.) ustavac´ , nečýhâ dzelâc´ . *RFD:    nu , katam tady vo nâvaru . *RFD:    nu , peč taplju , pa toj pryčynê , što xalodnâ . *RFD:    (..) nu vot i usë , maje dzila . *RFD:    pâcjaplejê , dyk , možý , kâbân´čyka nadâ kupic´ usë-taki . *RFD:    zamuž pojdzêcê , persname budzê žaniccý . *RFD:    nu , a s karovâj ja ni znaju što . *RFD:    kab xarošýjê , dyk kupilê b ščé@w . *RFN:    ni uhadajêš . *RFD:    vot étâ vot što (.) ni uhadac´ , jak my von tuju kupilê , rabuju . *RFD:    ni mâlaka nixto ni jeú . *RFD:    i jna takajê nêfiljužýcý byla . *RFD:    u étâj vo i mâlako ž bylo xarošýjê , i davalâ xârašo , i krasavêcý . *RFD:    nu , užé starâjê , a mâlaka davalâ (.) da paslednêhâ . *RFD:    vjali , ci vezlê , užé (.) u horâd , a jana ščé@w sem litrâú (.) mâlaka dalâ . *RFD:    nu , a kupic´ bykâ takohâ . *RFD:    a užé mne sil´nâ ploxâ vot z nahamê . *RFD:    vot ni mahu xadzic´ . *RFD:    stol´kê zabot , stol´kê xlapot , a ciper pascêc´ . *RFD:    to xacja persname byú . *RFD:    nu , ja ni znaju , ščé@w ž vo pâhavorým tady . *RFD:    vy ž pryjedzêcê ci budzêcê , matkâ , bac´kâ , babâ . *RFD:    nu , možý , karoúku jakuju kab kupiú . *RFD:    biz karovy ž tožý ploxâ (.) letâm budzê . *RFD:    ty ž mâlaka ni jasi ? @New Episode *RFD:    dy i smitanâ nadâ , i tvâražok kab byú . *RFD:    kuréj to von da čarta . @New Episode *RFD:    stol´kê zirna pêrajelê , a nima (.) ni âdnaho ijca . *RFD:    učorâ šukaú , ci pâhljadzeú . *RFD:    tryccýc´ kuréj , i ni âdnaho ijca . *RFD:    nu , navernâ , usë-taki (.) vot karotkê dzen´ . *RFD:    im nadâ bolêj soncý . *RFD:    našý mâladyjê , nâpalam , navervâ , i tyx i tyx . @New Episode *RFD:    vo (.) perâd novym hodâm neslêsê , a ciper vo jak atrublênâ . *RFD:    nu , pjaúni ž huljajêc´ z imê . @New Episode *RFD:    prysjadz´cê , ščé@w ranâ . *RFD:    idzicê u tuju chatu . @End
(Stand: 20.04.2022)