fam_ra_26

fam_ra_26

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    RFD Village, RFN Town, RFA Town

@ID:    hyb|fam|RFD|76;|male|central||Village|higher||

@ID:    hyru|fam|RFN|20;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@L1 of RFD:    be+brms

@L1 of RFN:    be+ru

@L1 of RFA:    be+ru

@MT of RFD:    be

@MT of RFN:    be

@MT of RFA:    be

@FL of RFD:    be+brms

@FL of RFN:    be+ru

@FL of RFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*RFD:    nima jdze .

*RFD:    ci vo tut vo , persname .

*RFN:    a tut bačýc´ budzêcê ?

*RFD:    (..) vo na étu vo scjanu (.) paves´ .

*RFD:    étâ ja vam vycênuú .

*RFD:    ni xočýcê ?

*RFA:    my ž tabe pryvezlê iščo takijê .

*RFD:    a , tak étâ i vy pryvezlê ?

*RFD:    vo mâladcy .

*RFD:    (..) ja to jix ni ljublju .

*RFD:    nu , žýnixa ni našla sibe ?

*RFD:    užo vjasellê davaj huljac´ .

*RFA:    da nu , ja iščë (.) mâladajê .

*RFD:    nu panjatnâ , budz´ mâladoj , kanešnâ .

*RFD:    a što ta za rybâ ?

*RFD:    sjalëdkâ ?

*RFD:    (..) nu , vynêsê jaje .

*RFD:    na stol tam pâlažy .

*RFA:    ni skušnâ tabe âdnamu ?

*RFD:    nu jak žý ž ni skušnâ ?

*RFD:    âdnamu ž étâ âdnamu .

*RFD:    to xacja (.) pâruhajêmsê , ci (.) pâsmjajomsê , ci (.) što raskažým adzin druhomu .

*RFD:    a to ž adzin .

@New Episode

*RFD:    i vo bačýš , sluxâlê ž , ci čulê , jak persname écêx ahrabêlê ?

*RFD:    étâ ž nadâ tak (.) ščé@w nâtrapac´ .

*RFD:    jak ix ni ubilê ?

*RFD:    dy jak ščé@w xatu ni spalilê ?

*RFD:    hrošýj âtabralê .

*RFD:    učýtvjaryx , lâzbjani , âlkaholêkê jakijê-tâ , ci (.) nârkamany .

*RFD:    kanešnâ , étâ ž ni narmal´nyjê ljudzê .

*RFD:    i u dzesêc´ časoú , kažý , dvaccýc´ minut adzinâccýtâhâ bylo (..) prymernâ .

*RFD:    jak jany užé pryšli žalâvâccý .

*RFD:    a tady , kažý , užé nabilê ix , jana addalâ hrošý .

*RFD:    dyk utrajix , kažý , pašli , a étât adzin pryseú (.) okâlâ xaty tut .

*RFD:    a jon načýú zvanic´ .

*RFD:    dyk jon , kažý , ščé@w uskočýú (.) dy ščé@w jak nâdavaú jamu .

*RFD:    i cêlifon raz´biú .

*RFD:    vo jak .

*RFD:    užo nextâ pâdskazaú , pâtamu šta (.) čort jaho znajê , jak étâ pâlučylâs´ i čaho jany vybrâlê jix .

*RFD:    dy u takojê ž urémê .

*RFD:    i vo ljudzej nima , kryčy ni kryčy .

*RFD:    xto v étâj i tut pamožý ?

*RFD:    na našým sjale .

*RFA:    nixto ni pryxodzê u hoscê ?

*RFD:    nixto .

*RFD:    a , ty snjalâ , da ?

*RFD:    da cëplâ .

*RFD:    sëlêtâ užé +/.

*RFN:    ne , marozy pêrýdajuc´ .

*RFD:    skata nima , ni âtkryvajêm užé tak .

*RFD:    to ž mêlion razoú za rannê (.) tudy-sjudy xodzê jna .

*RFD:    to karovê , to (.) svinnjam , a to nikohâ užé nima , kury tol´kê .

*RFD:    dzevâčkê , ni xoču , nu vot čésnâjê slovâ , ni xoču .

*RFD:    spasibâ (.) bal´šojê , što atvedâlê , daúnâ ja vas užé tožý bačýú .

@New Episode

*RFD:    a u cibe cëplâjê étâ svitkâ , da ?

@New Episode

*RFD:    nu što tol´kê malen´kâjê .

*RFD:    vy usë raúno zanêty .

*RFD:    ty užé try kursy (.) kan´čac´ budzêš , da ?

*RFD:    a , ščé@w dva ?

*RFD:    nu , étâ (.) ni ploxâ , što bolêj , no , adnakâ , vo trudnâ sil´nâ .

*RFD:    i vam , i nam , i usim .

*RFD:    ni xvatajê (.) résursâú écêx .

*RFD:    nu , i mne nečýhâ vam dac´ .

*RFD:    u aútornêk .

*RFD:    vy ž da skal´ka budzêcê , da jakohâ ?

*RFD:    da fêvralja ažno ?

*RFD:    da kanca mesêcý ?

*RFA:    nu , kanikuly tol´kâ nâčinajuccý .

*RFD:    nu , učorâ babâ zvanilâ , dyk budzê tožý da kanca mesêcý .

*RFD:    vo zuby zdzelâú , von , bačýš , i ližac´ .

*RFD:    adny našu , a écê vo ni mahu .

@New Episode

*RFD:    baljac´ , žmuc´ nižnêjê .

*RFD:    i von tak davêc´ tuda na horlâ , da tâšnaty .

*RFD:    ty ž ni zâbyvajsê , što u madorý .

*RFD:    (..) da ščé@w ranâ .

*RFD:    idzicê , pahréjcêsê okâlâ hrubkê .

*RFA:    +< a ni xalodnâ .

*RFN:    cëplâ .

*RFD:    nu , sëdnê to ni ploxâ , da .

*RFD:    a u cibe , persname , jak dzila ?

*RFN:    narmal´nâ .

*RFD:    sa zdaroúêm ?

*RFD:    ne , try iduc´ , âstal´nyjê ploxâ .

*RFD:    što dzelâju ?

*RFD:    sjažu , na pečy pâljažu .

*RFD:    nu , a ciper žý svjaty ž , vo dz´ve njadzelê écê bylo .

*RFD:    von svet pêradzelâú u spal´nê , svet pêradzelâú u istopkê , u xlevê ni haréú , u banê ni haréú .

*RFD:    vo tut , u viran´dzê (.) pêradzelâú étâ usë .

*RFD:    vo tak vot tapčusê .

*RFD:    nu , a skol´kê étâhâ dnja (.) ciper ?

*RFD:    u čatyrý časy +...

*RFD:    nu , užé (.) bolêj jak na čas , navernâ , pabol´šýlâ .

*RFD:    užo u pjatym času cjamnejê .

*RFD:    večýrâm dobrâ prymetnâ , što pabol´šýlâ .

*RFD:    nu , a (.) splju da sjami časoú .

*RFD:    jak splju ?

*RFD:    ja z dvux časoú ni splju , nu , ljažu , tamu šta nečýhâ (.) ustavac´ , nečýhâ dzelâc´ .

*RFD:    nu , katam tady vo nâvaru .

*RFD:    nu , peč taplju , pa toj pryčynê , što xalodnâ .

*RFD:    (..) nu vot i usë , maje dzila .

*RFD:    pâcjaplejê , dyk , možý , kâbân´čyka nadâ kupic´ usë-taki .

*RFD:    zamuž pojdzêcê , persname budzê žaniccý .

*RFD:    nu , a s karovâj ja ni znaju što .

*RFD:    kab xarošýjê , dyk kupilê b ščé@w .

*RFN:    ni uhadajêš .

*RFD:    vot étâ vot što (.) ni uhadac´ , jak my von tuju kupilê , rabuju .

*RFD:    ni mâlaka nixto ni jeú .

*RFD:    i jna takajê nêfiljužýcý byla .

*RFD:    u étâj vo i mâlako ž bylo xarošýjê , i davalâ xârašo , i krasavêcý .

*RFD:    nu , užé starâjê , a mâlaka davalâ (.) da paslednêhâ .

*RFD:    vjali , ci vezlê , užé (.) u horâd , a jana ščé@w sem litrâú (.) mâlaka dalâ .

*RFD:    nu , a kupic´ bykâ takohâ .

*RFD:    a užé mne sil´nâ ploxâ vot z nahamê .

*RFD:    vot ni mahu xadzic´ .

*RFD:    stol´kê zabot , stol´kê xlapot , a ciper pascêc´ .

*RFD:    to xacja persname byú .

*RFD:    nu , ja ni znaju , ščé@w ž vo pâhavorým tady .

*RFD:    vy ž pryjedzêcê ci budzêcê , matkâ , bac´kâ , babâ .

*RFD:    nu , možý , karoúku jakuju kab kupiú .

*RFD:    biz karovy ž tožý ploxâ (.) letâm budzê .

*RFD:    ty ž mâlaka ni jasi ?

@New Episode

*RFD:    dy i smitanâ nadâ , i tvâražok kab byú .

*RFD:    kuréj to von da čarta .

@New Episode

*RFD:    stol´kê zirna pêrajelê , a nima (.) ni âdnaho ijca .

*RFD:    učorâ šukaú , ci pâhljadzeú .

*RFD:    tryccýc´ kuréj , i ni âdnaho ijca .

*RFD:    nu , navernâ , usë-taki (.) vot karotkê dzen´ .

*RFD:    im nadâ bolêj soncý .

*RFD:    našý mâladyjê , nâpalam , navervâ , i tyx i tyx .

@New Episode

*RFD:    vo (.) perâd novym hodâm neslêsê , a ciper vo jak atrublênâ .

*RFD:    nu , pjaúni ž huljajêc´ z imê .

@New Episode

*RFD:    prysjadz´cê , ščé@w ranâ .

*RFD:    idzicê u tuju chatu .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)