fam_ra_29

fam_ra_29

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    RFA Town, RFM Migrant
@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||
@ID:    hyb|fam|RFM|46;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of RFA:    be+ru
@L1 of RFM:    be
@MT of RFA:    be
@MT of RFM:    be
@FL of RFA:    brms
@FL of RFM:    be
@Situation:    Conversation at work
*RFA:    ja xacelâ v intérnét , no tam da trox abed .
*RFM:    našto jon tabe ?
*RFA:    počtu praverêc´ .
*RFM:    hrošý nekudâ vykidâvâc´ ?
*RFA:    skušnâ .
*RFM:    nu , dyk (.) hrošý tracêc´ .
*RFM:    ljažy vo domâ , i úsë , hrošý ékanom .
*RFM:    aby-čym zânimajêšsê .
*RFA:    a vy što dzelâlê ?
*RFM:    atčot dzelâju .
*RFM:    vo jak selâ u dzesêc´ časoú +...
@New Episode
*RFM:    nu , vot i biz abedâ , i biz nêčevo .
*RFM:    vo úžé hâlava +...
*RFM:    užé vypêlâ tabletku .
*RFA:    a čivo u vas kamp´´jutârâ netu ?
*RFM:    ni dalê ščé@w .
*RFM:    dajuc´ (.) béušnyjê , dyk ja ni xoču .
*RFA:    ja hližu , u vas abojê (.) dolhâ prâdziržalês´ .
@New Episode
*RFM:    tut žý (.) try dnja (.) lilo , kak (.) prošlâj visnoj .
*RFM:    pâstajannâ jeslê došč (.) ci sneh .
*RFM:    tam žý von (.) uhla scjany nima .
*RFM:    jano úsë tut (.) l´jeccý s pâtalka , jak z dušý .
*RFM:    dyk što ty xočýš ?
*RFM:    jany ščé@w vabščé dobrâ .
*RFM:    nu a kak ty dumâjêš ?
*RFM:    pââtrastalâ ž , nadâ krasêc´ .
*RFA:    xarošý cêlifon ?
*RFM:    narmal´ny , aby zvaniú .
*RFM:    v atličêjê at vas ja ni pânimaju , što značêt (.) xarošý ci plaxi .
*RFM:    a ty čym pakrasêlâ ?
*RFM:    užo cëmnym nejkêm ?
*RFA:    ja úžo polhodâ cëmnâjê .
*RFA:    vy minja ni vidzêlê stol´kâ .
@New Episode
*RFM:    ustalâ ja , ustalâ .
*RFM:    šéjê vabšče nêkakajê , boškâ nêkakajê .
@New Episode
*RFA:    tak u vas xoc´ ciplo iščë .
*RFM:    narmal´nâ .
*RFM:    a dze xolâdnâ ?
*RFM:    na ulêcý cëplâ .
*RFM:    u cibe što , zubâ nima ?
*RFM:    vo tut vo dyrkâ .
*RFM:    pâkažy .
*RFA:    jaho u minja užé (.) tri hodâ , dažý bol´šý , net .
*RFM:    dyk a čë@w ty ni ústavêš ?
*RFM:    ilê (.) plascinku kakuju ?
*RFA:    mamâ hâvarit , jeslê vstavêc´ , to +/.
*RFM:    ne , dyk k doktâru b sxadzilâ .
*RFM:    možý , râsšyrac´ plascinkâj .
*RFM:    štob dyrkê ne bylâ .
*RFA:    ja úžé k nej privyklâ .
*RFM:    ne , nu dyk (.) zuby tut narmal´nyjê (.) troxê sperâdzê , dyk a tam (.) čaho ?
*RFA:    u vas tam remont ?
*RFM:    dva razy na hod minjajuc´ étyjê von , ni znaju čaho .
*RFM:    pastavêc´ , tady ni tyjê .
*RFA:    vot écê ?
*RFM:    nu , ne , tut kabêl´ .
*RFM:    pââtkryvaú kryškê .
*RFM:    vo tut vo kabêl´ .
*RFA:    u vas kâlindar´ pol´skêj .
*RFA:    ja úžé prâčitalâ .
*RFM:    vo ščascê .
*RFM:    nâučylâs´ xoc´ âdnamu (.) za try hady (.) âbučénêjê .
*RFA:    dyk ja ž xažu ščas@w na pol´skêj .
*RFM:    nu i našto jon tabe zdaúsê ?
*RFM:    u nas adzin von jo spêcýalist u horâdzê .
*RFM:    i što ?
*RFM:    byú pavëú kursy (.) troxê z dzicjamê adzin hod i kinuú patom .
*RFA:    dyk ja ni sâbirajus´ zdzes´ .
*RFM:    a dze ty sâbirajêšsê ?
*RFA:    ja v pol´šu pajedu .
*RFM:    čaho ty tam zhubilâ ?
*RFM:    nadâ ty tam tym pšékâm ?
*RFM:    jany nas inačý jak xamâmê ni ščytajuc´ .
*RFM:    ja prâžyla čatyrý hady s paljakâmê ú adnym blokê .
*RFM:    na nas to ni hâvarylê .
*RFM:    a jak xto prydzê k nam , dyk jany úsë +"/.
*RFM:    +" xamy .
*RFA:    da nu ?
*RFA:    nas (.) za mesêc nixto tak (.) ni nâzyvaú .
*RFM:    +< nu dyk pravêl´nâ .
*RFM:    u vočý ž ni buduc´ hâvaryc´ .
*RFM:    letâm atkryjuc´ .
*RFM:    jany žyli s toj stârany , dze tualet .
*RFM:    atkryjuc´ framuhu i atkryjuc´ dz´verý , kurâc´ sidzjac´ .
*RFM:    nu , u jix tam kampanêjê večnâ bylâ .
*RFM:    a xto-tâ pryxodzê , jescestvênnâ , skvâznjakom dz´verý xlëp dy xlëp .
*RFM:    dyk jany (.) usled kryčalê , no úžé jeslê xto vyjdzê , dyk kryčac´ +"/.
*RFM:    +" xamy .
@New Episode
*RFM:    dz´vjaréj domâ netu , v smyslê .
*RFM:    dy j ščas@w tak , étâ ž paljakê .
*RFM:    étâ prostâ (.) xarakcêr , mêntâlicet takoj .
*RFM:    ty ž by na jakêjê kursy pâstupilâ kudy .
*RFM:    užé (.) rýzjumé rýssylaj pa firmâx .
*RFM:    čo@w ty zuby skalêš ?
*RFM:    vo try hodâ prašlo .
*RFM:    vo try hodâ užé , prédstaú .
*RFM:    iščo dva , i úsë .
*RFM:    étâ iščë dva , užé dva astalâs´ .
*RFM:    raznyjê panjacêjê , užé i iščë .
*RFA:    tak astalâs´ pâpalam , rovnâ stol´kâ že , skol´kâ i prašlo .
*RFM:    +< ščas@w vo da letâ praskočý , i užé ni pâpalam .
*RFM:    dumâc´ užé trébâ (.) čérâpâm .
@New Episode
*RFM:    što ničohâ ?
*RFM:    vo tak vo i ničohâ .
@New Episode
*RFM:    hâvarylâ , ni pâstupaj .
@New Episode
*RFM:    pašla by (.) na jakohâ .
*RFM:    učyccý nadâ bylâ na dzizajnêrâ na jakohâ , ci što .
*RFA:    vy (.) učityvâjcê maji vazmožnâscê .
*RFA:    kakoj s minja dzizajnêr , ja rêsavac´ ni umeju .
*RFM:    vyučêvâjuc´ i ni takix .
*RFM:    što značêt ni umeju ?
*RFM:    ty ni probâvâlâ i ni učylâs´ (.) rýsavac´ .
@New Episode
*RFM:    tabe ž ni hâvaryccý , što (.) karciny rýsavac´ .
*RFM:    a što ty ú vučylêščý dzelâlâ try hady ?
*RFM:    nadâ bylâ xadzic´ tožý na kakijê-tâ tam .
*RFM:    incêrýsavaccý čym-tâ .
*RFM:    a to kromê kak na sêkrýtara +...
*RFM:    tabe vot étâ prýhadzilâs´ u žyznê ?
*RFM:    značêt , vot ščas@w (.) prýjazžaj u minsk i pa (.) intérnetu rýssylaj rýzjumé u firmy , što umeju pič´atâc´ .
*RFM:    što ty jaščé umejêš ?
@New Episode
*RFM:    pol´skê znaju , anhlijskê znaju .
@New Episode
*RFM:    tak u mine ž vo znakomâjê raskazyvâlâ .
*RFA:    pajdu sa sleduščêvâ hodâ na anhliskê jazyk , na kursy (.) dvuxletnêjê .
*RFM:    vyučýlâ b da six por .
*RFM:    užé dze-nebudz´ ustrojêlâs´ .
*RFM:    ščé@w ž samyjê lëhkêjê bylê hady .
*RFM:    nu , xacja , možý , čétvërty ščé@w troxê .
*RFM:    što tabe tyjê atmetkê ?
*RFM:    jakajê u cibe scipen´dzêjê ?
*RFA:    +< abšč´ahâ , što atmetkê .
@New Episode
*RFA:    dze ja žyc´ budu ?
*RFM:    nu , tady druhojê dzelâ .
*RFA:    vy znajêcê , kakoj u nas v étâm hadu prâxadnoj bal byl v âbščežycêjê ?
*RFA:    dzevêc´ i vosêm .
*RFA:    vot paprobujcê v nevo vajci s takim balâm .
*RFM:    durdom kakoj-tâ s tvajim (.) s étym âbščežycêjêm i s takim fâkul´cetâm , s takimê (.) atmetkâmê , kašmar .
*RFM:    i pâsylajuc´ patom u vësku rabotâc´ .
*RFA:    damoj atpravêt .
*RFM:    nu , a domâ ?
*RFM:    domâ u nas nima vo raboty .
*RFM:    užé prýxadzilê (.) znakomyjê .
*RFA:    xaj persname u mâhilëvê šukajê .
*RFM:    persname sam (.) ci najdzê sabe na sledujuščê hod .
*RFM:    dze-tâ što-tâ kromê škol .
*RFM:    persname , ty pajmi , što ú školê (.) ciper vabšče durdom rabotâc´ xx .
*RFA:    vy dumâjêcê , tak lihko vot hâvaric´ .
@New Episode
*RFA:    a zdzelâc´ , dumâjêcê , lihko ?
*RFM:    a ja cibe prêdupreždalâ , aby-kudy , tol´kê ni jetâ .
*RFM:    u (.) cexnêkum by pašla von (.) prâdalžac´ spêcyal´nâsc´ .
@New Episode
*RFM:    na zaočnâjê pašla by .
@New Episode
*RFM:    koftâ nêčavo , tabe idzët .
@New Episode
*RFA:    žarkâ u vas .
@New Episode
*RFM:    u minskê kupljalâ ?
*RFM:    tol´kê rukavy karotkêjê .
*RFA:    i štany attudâ , i remên´ .
@New Episode
*RFM:    mne tvaje štany (.) ni nravêccý , sama pânimajêš , a koftâčkâ nêčavo .
*RFM:    čo@w ty râscjahnulâ jaje ?
@New Episode
*RFM:    a blandzinkâ prostâ abyč´nâ , úse xodzêt , dy ščé@w niúdač´nâ jak pakrasêssê , kornê âtrastajuc´ jetyjê bystrâ .
*RFM:    smyvajêccý kraskâ .
*RFM:    a jak nâzyvajêccý ?
*RFM:    tabe idzët .
*RFM:    ana kak-tâ âtcinjajêt bol´šý , jarčê (.) stanovêšsê .
*RFM:    ty takajê sama blednên´kâjê .
*RFA:    ja (.) ž pâzâvčera pakrasêlâs´ (.) v pârykmaxêrskâj .
@New Episode
*RFM:    a jakajê kraskâ ?
*RFM:    ty b sprasilâ , kupilâ .
*RFM:    v pâryxmaxêrskâj ščé@w (.) bol´šý stojêmâscê bjaruc´ za krasku , za to , što pakrasêc´ bašku .
*RFA:    tak minja krasêlê i strihlê .
*RFM:    tady druhojê dzelâ .
*RFM:    tak sama krasêšsê , ilê jetâ milirâvânêjê ?
@New Episode
*RFM:    nu i skol´kê stojê ?
*RFA:    strižkâ , pakraskâ i tanirâvânêjê , sorâk tysêc´ .
*RFM:    +< ščas@w ja upadu xx .
*RFM:    ja ékanomlju , ja za pjac´ rublej stryhusê .
*RFM:    a jana (.) studzentkâ , učýccý .
*RFA:    nu , raz v polhodâ možnâ ?
@New Episode
*RFA:    ja dzevêc´ mesêcýv ni strihlâs´ .
*RFM:    ne , a tady xadzic´ .
*RFM:    paxodzêš raz u polhodâ .
*RFM:    užé ilê pâstajannâ tady .
*RFA:    tak ja ž ix atraščêvâju .
*RFM:    v smyslê ?
*RFA:    volâsy .
*RFA:    vo pastrihlâs´ , ciper´ ni budu .
@New Episode
*RFM:    v smyslê , dlinnyjê xočýš ?
@New Episode
*RFM:    dlinnyjê krâsivej .
@New Episode
*RFM:    ty ž bačýlâ , skol´kê tam u kârydorý hrazi .
*RFM:    idzi pâlidzi na uhlu , nadzelâlê .
@New Episode
*RFM:    ja ni pânimaju , što jany tam dzelâjuc´ .
@New Episode
*RFM:    ty ž pâlidzi , jakijê tam dyrkê u scenâx padzelâlê , i musârâ skol´kê .
@New Episode
*RFA:    čisy spišat ?
*RFM:    ja ni pêrývadzilâ ix , jany ploxâ snimajuccý .
*RFM:    von toj kâlindarčýk možýš sabe uzjac´ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page