fam_ra_67

fam_ra_67

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    da , pryvet .
*RFS:    (...) tožý samâjê .
*RFS:    a čo@w ty tak zâincêrýsavaúsê ?
*RFS:    (...) nu kak ty žyveš ?
*RFS:    (...) pâmalen´ku .
*RFS:    čaho dobrâhâ ?
*RFS:    (...) narmal´nâ .
*RFS:    bac´kâ zmahajêccý u madorý adzin .
*RFS:    (...) dyk étâ ž praúdâ .
*RFS:    (...) nu , vrodzê navodkâ byla .
*RFS:    kažý , addalê .
*RFS:    vtary raz jak ix načýlê bic´ , persname , étâ , âddala mêlijon trystâ .
*RFS:    nu , sabralê mêlijon .
*RFS:    (...) što jany kupljac´ xacelê , ja ni znaju .
*RFS:    a trystâ vo bylê (.) pâlučylâ , ci jana , ci jon .
*RFS:    a jany , kažý , k nikomu ž ni pajexâlê .
*RFS:    snačalâ prajexâlê , kažý , pa vulêcý , dajexâlê až da +...
*RFS:    li jaje râzvjarnulês´ , dalêj žý haréú .
*RFS:    jany tudy ni pajexâlê , a tajê , kažý , u vakno pâhljadzelâ ščé@w .
*RFS:    nu , dumâlâ , možý , k joj xto pryjexâú .
*RFS:    pa toj vulêcý .
*RFS:    (...) nu dyk vo , jany li jaje râzvjarnulês´ , tajê pâljadzelâ , kažý , cëmnâjê mašynâ byla .
*RFS:    a nočču žý jana i zjalënâjê cëmnâjê , i (.) use cëmnyjê .
*RFS:    a jany úžé , kažý , poladzinâccýtâhâ bylo , spac´ lažylêsê .
*RFS:    zakrytâ ž usë bylo .
*RFS:    jany , kažý , dva vakny vybêlê .
*RFS:    kažý , tapor , byla mânciroúkâ i pêstalet .
*RFS:    a pêstalet ja ni znaju jaki .
*RFS:    nu ščas@w žý ix usjakêx (.) xvatajê .
*RFS:    (...) i hazâvyjê , i (.) trâúmacičýskêjê , i úsjakêjê .
*RFS:    (...) nu , k persname pervâmu .
*RFS:    nu , toj žý ščé@w ž zdarovy .
*RFS:    âdnaho dušyc´ jon uzjaúsê .
*RFS:    čuc´ ni zâdušyú tam .
*RFS:    nu , a téja ščé@w dva uskočylê .
*RFS:    u maskâx u tyx .
*RFS:    nu , dva ú maskê , dva biz maskê .
*RFS:    (...) nu jany , havorâ , mâlatkom persname pa hâlave .
*RFS:    (...) žyvy .
*RFS:    u bal´nicý , jescestvênnâ .
*RFS:    (...) a zvanic´ +...
*RFS:    jon , kažý , pervy raz jak nabilê , jon , kažý , k cêlifonu papoúz .
*RFS:    u xacê úsë râstaúkli , kažý .
*RFS:    (...) ne , dze-tâ jon stajaú , jany ni úbačylê .
*RFS:    kažý , papoúz k cêlifonu , davaj u milicýju zvanic´ , a havorâ , mašynâ na vyhânê stajalâ .
*RFS:    try pašli na vyhân , a éty , kažý , astaúsê .
*RFS:    čaho jon , kažý , âstavaúsê ?
*RFS:    i padsluxâú , što jon zvonê .
*RFS:    jon apjac´ , kažý , u vakno étâ upryhnuú , iščé persname nâdavaú .
*RFS:    (...) zvanic´ .
*RFS:    téj , kažý , čas xvortâčku ni âdkryvaú , bajaúsê (.) cêlifonâ dac´ .
*RFS:    što , mol , k jamu pryjeduc´ .
*RFS:    kazël tožý nejkê .
*RFS:    dzed jak heroj , a tut .
*RFS:    a , kažý , mentoú vyzvâlê , ce , kažý , u sem časoú urannê pryjexâlê .
*RFS:    vo što tvaryccý .
*RFS:    pa pjac´ čýlavek xodzêc´ narad .
*RFS:    nu , havorâ , navodkâ .
*RFS:    (...) adkul´ étâ , xto étâ znajê , adkul´ jany ?
*RFS:    možý , z byxâvâ .
*RFS:    da možý , i z madory ix xto znaú .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |