fam_ra_27

fam_ra_27

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    RFD Village, RFA Town
@ID:    hyb|fam|RFD|76;|male|central||Village|higher||
@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||
@L1 of RFD:    be+brms
@L1 of RFA:    be+ru
@MT of RFD:    be
@MT of RFA:    be
@FL of RFD:    be+brms
@FL of RFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*RFD:    vo skažy ty , cexnêkâ ciper .
*RFD:    (..) nu , ciper ne , nu , pâluču hrošý , dyk vo mne nadâ (.) z zubamê .
*RFD:    jon kazaú +"/.
*RFD:    +" pryjedzêcê (.) njadzel´kê čérâz dz´ve .
*RFD:    dyk ja jix na vtary dzen´ skinuú vo , i ližac´ , soxnuc´ .
*RFD:    a écê vo xârašo , verxnêjê .
*RFD:    ja ž im von (.) célyj čyhun (.) varu z rybâj .
*RFD:    dyk , sabakê , užé ni xočýc´ ni bul´by , ni xlebâ .
*RFD:    a tol´kê (.) jušku pâxlibajêc´ z rybâj , i usë , âstal´nojê kidajêc´ .
*RFD:    étâ vo zvonê užé večýrâm , dyk (..) u dzevjatym času .
*RFD:    ja užé spac´ (.) sâbirajusê , a jana ščé@w tol´kê z raboty .
*RFD:    i kažý , stol´kê pêsaniny , stol´kê (.) duračýstvâ raznâhâ .
*RFD:    u jaje ž tam jo (.) sêkrétarkâ , pamošnêkê , kamp´´jutéry .
*RFD:    nu , ž nadâ usë sabrac´ sa škol , tady zvescê u adno , tady užé kamp´´jutér (.) pamožý nâpičatâc´ .
*RFD:    (..) dyk ja hâvaru , nêzdarma tam (.) nixto i ni udzeržývâúsê , ščé@w pry mne , asobênnâ jeslê dzecê (.) josc´ u sjam´´je .
*RFD:    étâ vo dobrâ , što vo adna .
*RFD:    ni mužyka , ni dzjacej .
*RFD:    dyk jana sjadzic´ von (.) da paúnočý .
*RFD:    tady ščé@w , kažý , i domâ .
*RFD:    a tady atčoty étyjê raznyjê .
*RFD:    nu , ciper žý ž écê samyjê (.) tésty (.) pašli .
*RFD:    dyk vo sëdnê +...
*RFD:    što u jaje , tésty ?
*RFD:    ci zaútrâ tésty , a sëdnê nejkâjê tam (.) pêradtéstâvâjê , étâ , upražnenêjê .
*RFD:    ci (.) zanjacêjê jakijê ?
*RFD:    nu , z écêmê , s členâmê écêx kamisêj .
*RFD:    nu , vy užo z joj družycê .
*RFD:    u jaje tožý nima nikohâ , bačýš , adna .
*RFD:    kvarcirâ vo katorâj ta budzê .
@New Episode
*RFD:    nu , ni budzêcê , no vašý budzê sobstvênnâsc´ tut (.) jakajê-tâ .
@New Episode
*RFD:    ni nadâ uperâd ničohâ zahadyvâc´ , vot (.) persname mâladzec , pravêl´nâ .
*RFD:    a što budzê u žyznê , što budzê , nixto ni znajê .
@New Episode
*RFD:    pakažý (.) žyzn´ sama .
*RFD:    cëtkâ , kanešnâ , na xarakcêr plâxavatâjê .
*RFD:    no jana vas žalejê .
@New Episode
*RFD:    u jaje xarakcêr vo taki vot , jak i u mjane .
*RFD:    ja (.) hrubavaty tožý .
*RFD:    ne mahu (.) na takijê lja-lja-lja (.) ras´kidyvâccý .
@New Episode
*RFD:    navernâ , časa pâltara pa radzêvu (..) vystupaú .
*RFD:    nu , kârýspandzentkê (.) zâdavalê jamu vaprosy .
*RFD:    dyk jon kazaú , što tvoj fâkul´cet (.) stanovêccý samym (.) zâpatrebâvânnym , jescestvênnâ .
*RFD:    ty na jim vušýšsê ?
@New Episode
*RFD:    vot bêjalohêjê , psixâlohêjê , značýc´ , nu i , jescestvênnâ , élektronêkâ i pročýjê .
*RFD:    a écê use (.) jurysty , ékânamisty +...
*RFD:    nu , cjažkâ učyccý ?
*RFD:    ci ty uvašla užé u vkus ?
*RFD:    a ne , ja sam , ja xoču pa svajmu ukusu (.) dzelâc´ sup .
*RFD:    ja što vot zadumâú , hryby jo , vam ni nadâ sušýnyjê nikomu ?
*RFD:    tak ja vot xoču z hrybamê (..) kurýcu parézâc´ melkâ , tady hryboú , markoúkê , cybulê .
*RFD:    ne , ja pilnuju jix .
*RFD:    ja adzin .
*RFD:    tady (.) jany za babâj (.) hurtâm chadzilê , a za mnoj jany bajaccý .
*RFD:    tol´kê malen´kê éty (.) i (.) samâjê starâjê .
*RFD:    dyk tajê von na peč (.) starajêccý bystréj uskočýc´ .
@New Episode
*RFD:    nu jana ni škodzê .
@New Episode
*RFD:    a myšý xodzêc´ pa xacê .
@New Episode
*RFD:    kali-tâ vo peč tapiú , a jana tupâjê (.) vo tut , pa dzivanu pa étâmu .
@New Episode
*RFD:    ni bajiccý .
*RFD:    a jon na pečy .
*RFD:    tady pašoú u tuju xatu , uključyú cêlivizâr , a jna tam (.) okâlâ mjane (.) i ni bajiccý .
*RFD:    ja tady za tapâc´ .
*RFD:    pramazâú , ni ubiú .
*RFD:    nu vo nja vidnâ ciper .
*RFD:    uceklâ , spužalâs´ .
*RFD:    jak čýlavek , kudy cjabe pastavêc´ ?
*RFD:    zzadu , sperâdu , u srédzinê ?
*RFA:    kanešnâ , sperêdzê .
*RFD:    nu , vo i usë , vo tak nadâ i strémiccý , ne nadâ âpuskaccý , nadâ (.) sama a sibe (.) dumâc´ tožý svysaka .
*RFD:    tady (.) i ljudzê buduc´ cibe (.) uvažac´ .
*RFD:    i (.) jeslê užé i ni uvažac´ , dyk kažýc´ +"/.
*RFD:    +" iš , bačýš xx , jana strémiccý k étâmu , i u jaje pâlučajêccý .
*RFD:    a jeslê (.) vo tak kryllê âpuscic´ , laxmoccê tožý , nêkuda ni hadziccý , zâkljujut ni tol´kê ljudzê , dyk i kury .
*RFD:    i mne snačalâ sil´nâ nravêlâs´ vašý xatâ , jak ni byla (.) zastrojênâ étâ vot (.) stârana .
*RFD:    mne štob vidzên zbaroú , štob (.) von tam ja rybačýú , tam xadziú .
*RFD:    a ciper usë zaslonênâ .
*RFD:    nu što tam (..) na tym sjadz´mym ci šastym étažy dzelâc´ ?
*RFD:    tyt žý vo (.) skušnâ , pašoú vo (.) drovy pasek ci prynës .
*RFD:    u mjane byú ljubimy zanjatâk , écê xx secê (.) plescê , vizac´ .
*RFD:    vo ja ljubiú .
*RFD:    da dz´vinaccýcê časoú nočý (.) vizaú ix .
*RFD:    i tady bac´kâ , slavâ bohu , voz´mê i snjase , i nazad ni prýnjase .
*RFD:    ja zimu vjažu , vjažu , a jix nima .
*RFD:    to druz´zjam addasc´ , to tyjê (.) zâbjaruc´ .
*RFD:    a ciper užé ni nadâ jany nikomu .
*RFD:    užé asobênnâ utrâm dobrâ (.) i večýrâm asobênnâ prymetnâ .
*RFD:    ciper užé u pjatym času tol´kê cjamnejêccý .
*RFD:    znimi atkrytku .
*RFD:    daj sjudy .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page