fam_ra_46

fam_ra_46

@Begin

@Languages:    hybe, hyb

@Participants:    RFS Migrant, RFL Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||

@L1 of RFS:    brms

@L1 of RFL:    brms

@MT of RFS:    be

@MT of RFL:    be

@FL of RFS:    be

@FL of RFL:    brms

@Situation:    Conversation at home

*RFS:    ja sup (.) s kil´kê zvaru .

*RFL:    jana tabe ni nadâ .

*RFL:    ja tabe zvaru lučšý .

*RFS:    ni nadâ mne .

*RFS:    ty ni umejêš (.) varyc´ , jak ja .

*RFL:    oj , kil´kê úžo zâxaceú .

*RFL:    božýčkê , vo úkusnâ .

*RFL:    a čë@w ty sam ni kupiú kil´kê ?

*RFL:    krasivâjê žén´ščênâ .

*RFL:    nu , étâ tabe pâpuhaj , a jamu étâ krasivâ .

*RFL:    ban´cêk i (.) midal´kâ .

*RFL:    (...) možý , čistâjê zolâtâ .

*RFL:    ci krasnâjê zolâtâ .

*RFL:    bač jakajê .

*RFS:    ty ximiju vučylâ ú školê ?

*RFL:    ximiju ?

*RFL:    vučylâ .

*RFL:    čatyrý baly (.) pa ximêjê .

*RFL:    étâ ty ni vučyú .

*RFL:    trojêšnêk .

*RFS:    krasnâjê zolâtâ .

*RFL:    da , jo krasnâjê [_////] čirvonâjê zolâtâ .

*RFL:    ty što , ni čuú takojê ?

*RFS:    at čirvoncý .

*RFS:    idzi ty , bašku mne ni tlumi .

*RFS:    idzi atsjul´ .

*RFS:    sjadzic´ i ni znajê , trépê jêzykom .

*RFL:    nu , ty râskažy mne .

*RFL:    ot ty úsë znajêš .

*RFL:    nu ka râskažy .

*RFL:    što étâ za zolâtâ (.) s čirvoncýú ?

*RFL:    vo tut jana užo starâjê nejkâjê .

*RFL:    ja dumâlâ , možý , hrénkê budzêš dzelâc´ .

*RFS:    jescê budu jaho biz (.) hrénâk biz tvajix .

*RFL:    nu mâladzec , jeslê budzêš jescê .

*RFL:    ne , nu , persname , ty (.) baton kupi , taki vo baton .

*RFL:    jaki baton ?

*RFL:    jany úse âdzinakâvyjê batony .

*RFL:    âbyknavenny baton , rézâny ci nirézâny .

*RFS:    ni nadâ mne rézâny , ja tabe ščé@w raz hâvaru .

*RFL:    +< xârašo , nirézânuju bulku kuplju dvaréckuju ["] .

*RFS:    i sa svajim tortâm ?

*RFL:    nu , a čaho jany nas dalžny uhaščac´ ?

*RFL:    zâplacic´ za kvarciru dzêvjanostâ tysêč .

*RFL:    dzêvjanostâ dz´ve tysêčý .

*RFL:    dzesêc´ tysêč tol´kê za vadu v étym mesêcý .

*RFL:    i pijsjat@w za âtaplenêjê .

*RFS:    neštâ bahatâ .

*RFL:    mnohâ , kanešnâ .

*RFS:    dyk čaho stol´kê ?

*RFL:    čaho stol´kê ?

*RFL:    mesêc .

*RFL:    dzikabr dlinny , tryccýc´ adzin dzen´ .

*RFS:    dyk téj lučšý .

*RFL:    s kusočkâmê šýkaladâ úkusnejšý .

*RFS:    [_/] i percý kupi .

*RFS:    tol´kê krépkâhâ .

*RFS:    dz´ve pačkê .

*RFL:    u jix rabotâlâ maja učénicý , persname .

*RFL:    u jix tam dz´ve palatkê stajic´ .

*RFS:    kazalâ , buduc´ âfarmljac´ jaje .

*RFS:    dzelâc´ (.) xazjajkâj .

*RFS:    tam vrodzê budzê úsë kupljac´ sam , a jna budzê xazjajkâj .

*RFS:    ja hâvaru +"/.

*RFS:    +" skol´kê jon plocê ?

*RFS:    +" sto šyjsjat@w rublej .

*RFL:    u mesêc ?

*RFS:    da .

*RFS:    na skol´kê prâdasi .

*RFS:    tam (.) z mêlijonâ vyxodzê +...

*RFS:    skol´kê étâ jana hâvarylâ ?

*RFS:    šasnaccýc´ pracéntâú .

*RFS:    a ty na mêlijon rublej +...

*RFS:    jana pradas´ étâj swearword ?

*RFL:    persname , jeslê ja pryšla , kupilâ dz´ve pačkê pârašku , iščé što-tâ kupilâ .

*RFL:    (...) i zâplacilâ adzinâccýc´ tysêč .

*RFL:    ja adna (.) u dzen´ adzinâccýc´ tysêč .

*RFL:    jeslê pryjdzê dzesêc´ pâkupacêlêj , sto tysêč jasna što nâtarhujê za dzen´ .

*RFS:    dyk vot (.) use takijê hramâtnyjê , use pâkupacêlê .

*RFS:    jany vozêc´ ahulâm z maskvy .

*RFS:    use ščas@w kupljajêt , štob mašyny ni porcêlês´ , use ščas@w kupljajêc´ u mâhazinâx .

*RFS:    a ni na bazarý , pâtamu šta , persname kazalâ , u jaje čuc´ ni ljasnulâ mašynâ .

*RFS:    (...) sodâ ilê pjasok vabčšé@w nasypâny .

*RFL:    nipraúdâ , von xarošý pârašok (.) sciral´ny .

*RFL:    jany kupljajuc´ znajêš dze ?

*RFL:    u minskê jo optâvy (.) rynâk , i jany jedut na optâvuju bazu tuju i tam zâkupajuccý .

*RFL:    a na optâvuju bazu vjazuc´ s maskvy , s (.) étyx samyx , s fabrýk .

*RFS:    možý i tak , no , havorâ , malâ xto bjaré .

*RFL:    i (.) druhi raz , v obščým , vot zâkazalê jany +...

*RFL:    prýjizžajê furâ s taho skladâ .

*RFL:    i pa každâj palatkê vyhružajê xto što zakazvâú .

*RFL:    pirêd novym hodâm furâ étâ prýjizžalâ , stajalâ , i jany z jaje vyhružalê pry mne .

*RFL:    jon (.) hljadzeú u nâkladnuju i râzdavaú , jakajê palatkâ što zakazyvâlâ .

*RFL:    a za što jany žylê , jak pen´sêju ni pâlučalê ?

*RFS:    ni znaju .

*RFS:    jon mne sam kazaú , try hady ni pâlučalê .

*RFS:    vot (.) udvajix .

*RFL:    davaj my s taboj ni palučým .

*RFL:    jak žyc´ ?

*RFL:    ničohâ nima jescê .

*RFS:    a ú jix svoj dom .

*RFL:    nu dyk što ?

*RFL:    karovâ svaja ?

*RFS:    svinej nima , kury tokâ@w .

*RFL:    dyk što jany jelê ?

*RFL:    adny jajcâ ?

*RFS:    ni znaju .

*RFL:    nu , za što jany žyli ?

*RFL:    jon tabe lapšu na ušý navešýjê .

*RFS:    vot nixaj (.) pa picsot tysêč .

*RFS:    za hod skol´kê vyjdzê ?

*RFS:    pjac´ mêlijonâú .

*RFS:    idzi , ja xoču jescê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)