fam_ch_68

fam_ch_68

@Begin

@Languages:    hybe, hyru

@Participants:    CFC Migrant, CFP Village

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hybe|fam|CFP|69;|female|central||Village|secondary||

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFP:    brms

@MT of CFC:    be

@MT of CFP:    be

@FL of CFC:    brms

@FL of CFP:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFC:    nu a vy jak , cët ?

*CFP:    a vo , pamalu .

*CFC:    adzin raz topêcê , da ?

*CFP:    aha .

*CFC:    dz´ve hrubkê srazu ?

*CFP:    ne , ne , adnu !

*CFC:    adnu ?

*CFP:    aha , adnu .

*CFP:    jaščé ž maroz +...

*CFP:    jakej jon tutâ ?

*CFC:    da , tak , (.) praxladnâ .

*CFC:    sadzis´ , persname .

*CFC:    sadzis´ sjuda .

*CFP:    nu , kanešnâ , holâjê ni xažu .

*CFP:    nadzeúšý úsihda .

*CFC:    ú dzjareúnê tož .

*CFC:    pjac´ palâk úkinêc´ , i xvacêc´ .

*CFC:    ja hâvarju +"/.

*CFC:    +" tapicê xârašo .

*CFC:    a sam tady (.) na dzivanê pâljažyc´ , i na peč .

*CFC:    a matkâ sjadzic´ .

*CFP:    nu ú mjane pečy ž nima .

*CFC:    ta ú vâskrysen´nê (.) banju tapiú tam , bac´ku pamyú .

*CFC:    dyk brydkâ +...

*CFC:    dyk troxu (.) úhareú , navernâ , plâxavatâ bylâ .

*CFP:    (..) kali prijdzêccý , ni znaju .

*CFP:    u subotu , persname (.) zvanilâ , hâdaúščynâ pa persname .

*CFP:    (...) dyk (.) z persname tady , možý , pad´´jedu .

*CFC:    nu ja ú subotu [_///] ú subotu my rabotâjêm .

*CFC:    ja ú vâskrisen´nê tol´kâ .

*CFP:    nu (.) tady , jetyj , prijedzêm (.) s attudâ s persname .

*CFC:    dyk a (.) xto tam budzêc´ (.) dzelâc´ ?

*CFP:    prijeduc´ dzecê .

*CFC:    a , dzeúkê .

*CFP:    da , dzeúkê i xlopcý prijeduc´ .

*CFP:    i persname prijedzêc´ .

*CFP:    prijeduc´ .

*CFP:    spičkê .

*CFC:    ta úžy (.) hod ?

*CFP:    da +/.

*CFC:    nêčyvo sibe !

*CFP:    +, hod .

*CFP:    u pânjadzel´nêk hod , no jany buduc´ u subotu dzelâc´ .

*CFC:    cët , a únučkê ž prixodzjuc´ xx ?

*CFP:    nu téj žý +...

*CFP:    persname prêjizžalâ (.) u téjê vyxadnéjê .

*CFC:    ta staršýjê , da ?

*CFP:    aha .

*CFP:    nu , a étâ tožý čyrêz dz´ve njadzelê persname prêjizžajêc´ .

*CFP:    ina@w ž rabotâjêc´ užo .

*CFC:    ta ú klimâvêčýx , da ?

*CFP:    aha .

*CFC:    a staršýjê (.) u hrodnâ tam ?

*CFP:    u hrodnâ .

*CFC:    ta jna radzilâ , ne ?

*CFP:    ne , ne .

*CFC:    (...) nu rabotâjêc´ iščé , da ?

*CFP:    a ?

*CFC:    rabotâjêc´ ilê (.) ú dzikrecê ?

*CFP:    ne , ščé@w ni ú dzikrecê .

*CFP:    rabotâjêc´ ščé@w .

*CFP:    iny@w na dva dni prêjizdžalê , xarčéj úzjalê .

*CFP:    jakix charčéj ?

*CFP:    što bylo ú xâladzil´nêku , vyhruzêlâ úsë .

*CFC:    kanešnâ .

*CFP:    čaho ž iny@w prêjizdžajuc´ ?

*CFP:    tak , sičas +...

*CFP:    učorâ +...

*CFP:    ja âstarožnên´kâ atstaúlju .

*CFP:    učorâ (.) zabilê pârasënkâ , nja účorâ , a u vâskrysen´nê , u persname .

*CFP:    dyk ta svêžyny ina@w mne dala .

*CFP:    šas@w vo paprobujêm (.) kalbasku .

*CFP:    što za kalbaskâ tutâ ?

*CFC:    +< a ni nadâ , cët .

*CFP:    nu jak žý ni nadâ ?

*CFP:    ni nadâ .

*CFP:    jak étâ ni nadâ ?

*CFP:    ščas@w vo zžarju vo , dy (.) i úsë vo .

*CFP:    (...) ni nadâ !

*CFP:    jak žý ni nadâ ?

*CFC:    +< a vy ni dzeržýcê , da ?

*CFP:    ne .

*CFP:    nikohâ ni dzjaržu .

*CFP:    ni dzjaržu nikohâ .

*CFP:    jak ba byla peč +...

*CFP:    vidzêš , pečy nima .

*CFP:    srazu ni sklalê peč .

*CFC:    a ploxâ bjaz pečy .

*CFP:    i plâxavatâ .

*CFP:    to spëk ba blin jakej , ci što .

*CFC:    da .

*CFP:    plâxavatâ , njahož .

*CFC:    i vy , cët , čaho ?

*CFC:    ú hoscê (.) prišli +...

*CFC:    ú persname ž byvajêcê ?

*CFP:    (..) hospâdzê !

*CFP:    účorâ i sjan´nê (.) byla .

*CFC:    sivodnê xadzilê ?

*CFP:    +< pakul´ dajdu , jak zâmarjusê !

*CFP:    u persname .

*CFC:    ja ž tam nêdalëkâ .

*CFP:    a tutâ skol´zkâ .

*CFC:    (...) ta ž ty , cët , u nas ne bylâ , da ?

*CFP:    byla +/.

*CFC:    ú âbščažycêjê úrodzê by , da ?

*CFP:    u jetym , u persname ú persname .

*CFP:    kalij ta ?

*CFP:    njadzelê dz´ve tamu nazad .

*CFC:    a , tam žý rjadâm .

*CFP:    nu dyk +...

*CFP:    (...) ina@w +"/.

*CFP:    +" pridzicê , pridzicê .

*CFP:    dyk my z persname xadzilê .

*CFC:    (...) a persname , ta ž ina@w +...

*CFC:    a dze jta ?

*CFP:    persname (.) žyvec´ vo (.) procêú domâ savetâú .

*CFC:    ú kvarcirê , da ?

*CFP:    tožý takajê kvarcirâ .

*CFC:    trëxitažkâ .

*CFP:    da , da .

*CFP:    u trëxytažkê .

*CFP:    vo jak most prâjizdžajêš , vo dom idzec´ (.) pâralel´nâ , vo tak , jak rečkâ .

*CFP:    a jetyj vo sleduščýj dom vo tak vo .

*CFP:    i (.) tady nâčynajêccý jetyj vo , pârikmaxêrskâjê tut , jetâ , u jetym domê .

*CFP:    nu dyk ina@w ú srednêm žyvec´ .

*CFC:    a étaž jakej ?

*CFP:    vtaréj .

*CFC:    útaréj ?

*CFP:    aha .

*CFC:    dvuxkomnâtnâjê , da ?

*CFP:    dvuxkomnâtnâjê .

*CFC:    ina@w adna žyvec´ ?

*CFP:    adna xx , jon žý pamër .

*CFP:    adna žyvec´ .

*CFC:    a dzecê nja xočuc´ , da ?

*CFP:    nu , dzecê !

*CFP:    ci dzecê sjudy pajeduc´ ?

*CFP:    tam užo žynatyjê , úsë , syn +/.

*CFC:    ne dyk , kanešnâ , dzecê +/.

*CFP:    ina@w (.) usë (.) kajêccý , što sama prijexâlâ sjudy .

*CFP:    (..) ni nravêccý joj .

*CFC:    tam , kanešnâ , pačci úsju žyz´ prâžyla .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)