fam_ch_77

fam_ch_77

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFR Town, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFR:    ru
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFR:    ru
@MT of CFN:    be
@FL of CFR:    beru
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home
*CFR:    prijedzêš ty na svaju radzimu , hé@k pé xocêmsk .
*CFN:    ni xaču .
*CFR:    a xto cibja sprašývâc´ budzêt ?
*CFR:    u bisedâvêčskuju školu .
*CFR:    tam učýcilja nadâ .
*CFN:    i što ?
*CFN:    i žyc´ v bisedâvêčýx ?
*CFN:    jezdzêc´ ?
*CFR:    nu čyvo ?
*CFR:    možýš žyc´ u xocêmskê , a ú bisedâvêčý xadzic´ rabotâc´ .
*CFN:    jezdzêc´ ?
*CFN:    nu nu .
*CFR:    a skol´kâ tak vot učýcilej xodzêt s xocêmskâ ?
*CFN:    kuda ?
*CFN:    ú bisedâvêčý ?
*CFR:    da .
*CFN:    a ja ni znaju .
*CFN:    skol´kâ ?
*CFR:    vot u nas pacan rabotâjêt , jivo žyna učycêl´nêcý .
*CFR:    ci mâcimacêku , kažýccý , s fizêkâj ana tam vidzët .
*CFR:    tuda vot každyj dzen´ piškom .
*CFN:    i skokâ@w kilâmetrâv ?
*CFR:    a , étâ jêrunda .
*CFR:    (..) privyknêš , bukval´nâ za nidzelju .
*CFN:    +< da , da .
*CFN:    écê ž , našý ž radzicêlê xadzilê ú školu ranšý pa čytyrê , pa vosêm kilâmetrâú .
*CFR:    +< nu .
*CFR:    ci dâxadzilê ?
*CFR:    vot sprasi u bac´kê , ci dâxadzil on da školy .
*CFR:    častâ on dâxadzil ilê net ?
*CFN:    a hdze tam možnâ bylâ âstânaviccý ?
*CFN:    v polê tokâ@w jeslê .
*CFR:    nu dyk iny@w pajdut , kak maja inahda prêznajoccý , pajdut vun , hnëzdy kakijê-nibudz´ (.) saroč´´jê razburêt .
*CFR:    tada@w žyzn´ visëlâjê byla .
*CFR:    vo u kavo visëlâjê .
*CFR:    pârasjat pascêvêlê .
*CFR:    mne , vidzêš , ni pâvizlo , užy pârasjat ni pascêvêlê , užy ú zahonâx dziržalê .
*CFR:    a tada@w ž zahonâú , vidnâ , ne bylâ .
*CFR:    pascêvêlê pârasjat .
*CFR:    (..) a tak +...
*CFR:    nu vot kakajê tut visëlâjê žyzn´ byla ?
*CFR:    inciresnâjê .
*CFR:    kak ty havorêš +"/.
*CFR:    +" râskažy što-nibudz´ visëlâjê .
*CFR:    nêčyvo tut visëlâvâ ne bylâ .
*CFN:    nu ja ni znaju .
*CFN:    nu ja ž .
*CFN:    nu +/.
*CFR:    vot prostâ tabe ylêmintarnâ , nu vot kuda vot u xo@k +...
*CFR:    vot ty šas@w mâladajê , da ?
*CFR:    vot ú dannyj mament .
*CFR:    vot ty šas@w u minja vaz´mëš intyrv´´ju , kuda ty patom pajdzëš ?
*CFR:    damoj .
*CFN:    damoj , nu .
*CFR:    sjadzêš , cêlivizâr pasmotrêš tam , ilê išé što-nibudz´ .
*CFR:    da ?
*CFN:    nu .
*CFR:    a jeslê b ty zâxacelâ pajci ú xocêmskê , kuda b ty pašla ?
*CFN:    na tancý .
*CFR:    ú akvarêum ú étât , da ?
*CFN:    aha .
*CFR:    ja adzin hod tuda pâxadziú , bol´šý ni xadziú .
*CFR:    ú xocêmskê tut bol´šý nêkuda ni pajdzëš huljac´ .
*CFR:    i šob šo-tâ visëlâjê , sob +/.
*CFN:    maja persname da trëx čysoú nočý xodzêt každyj dzen´ .
*CFR:    nu étâ tvaja persname .
*CFR:    a étâ ja .
*CFR:    ja ni ljubiú xadzic´ .
*CFN:    +< <tak što>[_/] tak što ni nadâ , ni nadâ .
*CFN:    kto xočýt , tot pajdzët .
*CFR:    a ?
*CFR:    každyj dzen´ da trëx čysoú nočý ?
*CFR:    i ú étât maroz ?
*CFN:    ne , nu ú maroz , kanešnâ +/.
*CFR:    nu , mabyc´ , ina@w zâkalënnâjê .
*CFR:    (...) ne , nu [_/] nu vot tak vot , pâsudzi .
*CFR:    nu kuda tut u xocêmskê pajdzëš ?
*CFR:    a ?
*CFR:    nu vot jeslê b ja dažý zâxaceú ba sa svajej žynoj , dočku úzjac´ , vyjcê .
*CFR:    pâsidzec´ dze-nibudz´ .
*CFR:    hdze tut ú xocêmskê možnâ pâsidzec´ ?
*CFR:    byla kulinarijê , i to tam načylê spirtnojê na razliú prâdavac´ .
*CFN:    nu a letâm v kafé .
*CFR:    ú kakom ?
*CFN:    +< tam žý ž cipâ na ulêcý što-tâ âtkryvajut .
*CFR:    berêh ["] ?
*CFR:    ilê âlivarêjê ["] ?
*CFN:    nu vot , užy dva .
*CFR:    nu .
*CFR:    o , úsej sim´´joj dzelâjut (..) damašnjuju rabotu .
*CFN:    (..) nu ni znaju .
*CFR:    a ty havorêš , što-tâ inciresnâjê .
*CFR:    ta u cibja vot inciresnâjê .
*CFR:    ty tam +/.
*CFN:    nu ni znaju .
*CFN:    a (.) v školê (.) što ?
*CFN:    vot écê +/.
*CFR:    +< vot ty , ja hâvarju +...
*CFR:    vot hâvarju , cibja incêrisujêt armêjâ , katoruju ja zak@k [_//] âtslužyú užy dzesêc´ hadoú .
*CFN:    nu ladnâ , xârašo .
*CFR:    školu trinaccýc´ hadoú , da ?
*CFN:    aha .
*CFR:    pra sadzêk lučšý ni sprašývâj .
*CFR:    ja u nivo ni chadziú .
*CFN:    o !
*CFN:    ladnâ , ni budzêm .
*CFR:    tak ?
*CFR:    vot što cibja incêrisujêt .
*CFR:    ja [_/] ja (.) užy ni čyrta ni pomnju .
*CFN:    xârašo , ladnâ .
*CFN:    pra rabotu pomnêš što-nibudz´ ?
*CFR:    [_/] a što ú rabocê +/.
*CFN:    + pâdaždzi .
*CFN:    ty ž uúlikajêšsê écêm .
*CFN:    pa dzerêvu ty čo-tâ@w ty dzelâjêš , da ?
*CFN:    pilêš .
*CFR:    režu , vabščé ta .
*CFN:    + režýš ?
*CFR:    nu .
*CFN:    nu vot , râskažy .
*CFN:    nu čo@w , ja znaju , krasivyjê veščy dzelâjêš .
*CFR:    ja užé daúno ni režu , nekâhdâ .
*CFR:    nu vo , rimont byú .
*CFR:    ciperê (.) syn rascët .
*CFR:    kada@w ?
*CFR:    rezâc´ kak-tâ +/.
*CFN:    nu a vot vabščé ?
*CFN:    što étâ , kak étâ dzelâú ?
*CFR:    nu kak étâ ja ?
*CFR:    vot ja +...
*CFR:    pânimajêš , ty takoj vot vapros zâdajoš , što ja +/.
*CFN:    nu vot što ty dzelâl ?
*CFR:    (..) rezâl .
*CFR:    birëccý palâčkâ i režýccý .
*CFN:    nu a što pâlučajêccý ?
*CFR:    što zadumâjêš .
*CFN:    nu nâprimer ?
*CFR:    + možýc´ ramâčkâ pâlučyccý .
*CFR:    možýc´ fihurkâ kakajê-nibudz´ pâlučyccý .
*CFR:    možýc´ âbnaličkâ pâlučyccý .
*CFR:    prostâ étâ âb´´jisnic´ , kak étâ režýccý +...
*CFR:    nu birëccý rizec , vyrizajêccý (.) uzor , kakoj zamyslêš , i úsë .
*CFR:    pâtamu što étâ [_/] étâ složnâ .
*CFR:    ja vot +...
*CFR:    pânimajêš , ja prostâ s ruskêm jêzykom ni družu i (.) âb´´jisnic´ ni mahu .
*CFN:    a pri čëm tut +...
*CFN:    pa-ruskê ni možýš ?
*CFR:    ne .
*CFR:    ja pa xocêmskâmu .
*CFN:    nu dyk pravêl´nâ .
*CFN:    tak i nadâ .
*CFR:    nu .
*CFR:    birëccý palâčkâ , režýccý , i (.) pâlučajêccý fihurkâ .
*CFN:    (...) a ty (.) tak , dlja domâ ?
*CFN:    ilê na pradažu ?
*CFR:    net , tol´kâ dlja domâ .
*CFR:    my ni prâdajom .
*CFR:    a to patom pajdzëš ú nalohâvuju .
*CFN:    a , sdam .
*CFR:    da .
*CFR:    skažuc´ vo , kamerčýskâj dzejêcêl´nâscju zânimajêccý .
*CFR:    začém étâ mne ?
*CFR:    ne .
*CFR:    ja tokâ@w dlja sibja .
*CFR:    kada@w sabe što nadâ , vyrêzâú .
*CFR:    kak by , nâzyvajêccý , lëhkâjê uúličénêjê .
*CFR:    (..) nu , letâm išé zânimajus´ (.) rybalkâj .
*CFN:    vo .
*CFR:    vo .
*CFR:    ryby bal´šoj ni laviú , ni budu tak (.) vo rukê razmaxêvâc´ .
*CFR:    i inciresnâvâ tam nêčyvo ni byvajêt .
*CFR:    ty prixodzêš , zakidyvâjêš udâčkê i kormêš kâmaroú .
*CFN:    nu , navernâ ž , ni adzin .
*CFR:    ú âsnaúnom na rybalku xodzjuc´ adnym .
*CFR:    jeslê ty [_///] kto tabe raskazyvâjêc´ , šo xodzêc´ kampanêjê , ce ú âsnaúnom dažý udâčkê ni razmatyvâjut .
*CFR:    étâ užy čystâ pašli vodâčkê papic´ .
*CFR:    a na rybalku ú âsnaúnom úsihda (.) ú âdzinočku xodzjut .
*CFN:    skušnâ .
*CFR:    kanešnâ , skušnâ .
*CFR:    a ty dumâlâ , s kampanêjê s takoj hromkâj , da ?
*CFR:    s muzykâj (.) prišli na rybu .
*CFN:    pâpuhac´ tokâ@w .
*CFR:    da .
@End
(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page