fam_ch_77

fam_ch_77

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    CFR Town, CFN Town @ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary|| @ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary|| @L1 of CFR:    ru @L1 of CFN:    brms @MT of CFR:    ru @MT of CFN:    be @FL of CFR:    beru @FL of CFN:    brms @Situation:    Conversation at home *CFR:    prijedzêš ty na svaju radzimu , hé@k pé xocêmsk . *CFN:    ni xaču . *CFR:    a xto cibja sprašývâc´ budzêt ? *CFR:    u bisedâvêčskuju školu . *CFR:    tam učýcilja nadâ . *CFN:    i što ? *CFN:    i žyc´ v bisedâvêčýx ? *CFN:    jezdzêc´ ? *CFR:    nu čyvo ? *CFR:    možýš žyc´ u xocêmskê , a ú bisedâvêčý xadzic´ rabotâc´ . *CFN:    jezdzêc´ ? *CFN:    nu nu . *CFR:    a skol´kâ tak vot učýcilej xodzêt s xocêmskâ ? *CFN:    kuda ? *CFN:    ú bisedâvêčý ? *CFR:    da . *CFN:    a ja ni znaju . *CFN:    skol´kâ ? *CFR:    vot u nas pacan rabotâjêt , jivo žyna učycêl´nêcý . *CFR:    ci mâcimacêku , kažýccý , s fizêkâj ana tam vidzët . *CFR:    tuda vot každyj dzen´ piškom . *CFN:    i skokâ@w kilâmetrâv ? *CFR:    a , étâ jêrunda . *CFR:    (..) privyknêš , bukval´nâ za nidzelju . *CFN:    +< da , da . *CFN:    écê ž , našý ž radzicêlê xadzilê ú školu ranšý pa čytyrê , pa vosêm kilâmetrâú . *CFR:    +< nu . *CFR:    ci dâxadzilê ? *CFR:    vot sprasi u bac´kê , ci dâxadzil on da školy . *CFR:    častâ on dâxadzil ilê net ? *CFN:    a hdze tam možnâ bylâ âstânaviccý ? *CFN:    v polê tokâ@w jeslê . *CFR:    nu dyk iny@w pajdut , kak maja inahda prêznajoccý , pajdut vun , hnëzdy kakijê-nibudz´ (.) saroč´´jê razburêt . *CFR:    tada@w žyzn´ visëlâjê byla . *CFR:    vo u kavo visëlâjê . *CFR:    pârasjat pascêvêlê . *CFR:    mne , vidzêš , ni pâvizlo , užy pârasjat ni pascêvêlê , užy ú zahonâx dziržalê . *CFR:    a tada@w ž zahonâú , vidnâ , ne bylâ . *CFR:    pascêvêlê pârasjat . *CFR:    (..) a tak +... *CFR:    nu vot kakajê tut visëlâjê žyzn´ byla ? *CFR:    inciresnâjê . *CFR:    kak ty havorêš +"/. *CFR:    +" râskažy što-nibudz´ visëlâjê . *CFR:    nêčyvo tut visëlâvâ ne bylâ . *CFN:    nu ja ni znaju . *CFN:    nu ja ž . *CFN:    nu +/. *CFR:    vot prostâ tabe ylêmintarnâ , nu vot kuda vot u xo@k +... *CFR:    vot ty šas@w mâladajê , da ? *CFR:    vot ú dannyj mament . *CFR:    vot ty šas@w u minja vaz´mëš intyrv´´ju , kuda ty patom pajdzëš ? *CFR:    damoj . *CFN:    damoj , nu . *CFR:    sjadzêš , cêlivizâr pasmotrêš tam , ilê išé što-nibudz´ . *CFR:    da ? *CFN:    nu . *CFR:    a jeslê b ty zâxacelâ pajci ú xocêmskê , kuda b ty pašla ? *CFN:    na tancý . *CFR:    ú akvarêum ú étât , da ? *CFN:    aha . *CFR:    ja adzin hod tuda pâxadziú , bol´šý ni xadziú . *CFR:    ú xocêmskê tut bol´šý nêkuda ni pajdzëš huljac´ . *CFR:    i šob šo-tâ visëlâjê , sob +/. *CFN:    maja persname da trëx čysoú nočý xodzêt každyj dzen´ . *CFR:    nu étâ tvaja persname . *CFR:    a étâ ja . *CFR:    ja ni ljubiú xadzic´ . *CFN:    +< <tak što>[_/] tak što ni nadâ , ni nadâ . *CFN:    kto xočýt , tot pajdzët . *CFR:    a ? *CFR:    každyj dzen´ da trëx čysoú nočý ? *CFR:    i ú étât maroz ? *CFN:    ne , nu ú maroz , kanešnâ +/. *CFR:    nu , mabyc´ , ina@w zâkalënnâjê . *CFR:    (...) ne , nu [_/] nu vot tak vot , pâsudzi . *CFR:    nu kuda tut u xocêmskê pajdzëš ? *CFR:    a ? *CFR:    nu vot jeslê b ja dažý zâxaceú ba sa svajej žynoj , dočku úzjac´ , vyjcê . *CFR:    pâsidzec´ dze-nibudz´ . *CFR:    hdze tut ú xocêmskê možnâ pâsidzec´ ? *CFR:    byla kulinarijê , i to tam načylê spirtnojê na razliú prâdavac´ . *CFN:    nu a letâm v kafé . *CFR:    ú kakom ? *CFN:    +< tam žý ž cipâ na ulêcý što-tâ âtkryvajut . *CFR:    berêh ["] ? *CFR:    ilê âlivarêjê ["] ? *CFN:    nu vot , užy dva . *CFR:    nu . *CFR:    o , úsej sim´´joj dzelâjut (..) damašnjuju rabotu . *CFN:    (..) nu ni znaju . *CFR:    a ty havorêš , što-tâ inciresnâjê . *CFR:    ta u cibja vot inciresnâjê . *CFR:    ty tam +/. *CFN:    nu ni znaju . *CFN:    a (.) v školê (.) što ? *CFN:    vot écê +/. *CFR:    +< vot ty , ja hâvarju +... *CFR:    vot hâvarju , cibja incêrisujêt armêjâ , katoruju ja zak@k [_//] âtslužyú užy dzesêc´ hadoú . *CFN:    nu ladnâ , xârašo . *CFR:    školu trinaccýc´ hadoú , da ? *CFN:    aha . *CFR:    pra sadzêk lučšý ni sprašývâj . *CFR:    ja u nivo ni chadziú . *CFN:    o ! *CFN:    ladnâ , ni budzêm . *CFR:    tak ? *CFR:    vot što cibja incêrisujêt . *CFR:    ja [_/] ja (.) užy ni čyrta ni pomnju . *CFN:    xârašo , ladnâ . *CFN:    pra rabotu pomnêš što-nibudz´ ? *CFR:    [_/] a što ú rabocê +/. *CFN:    + pâdaždzi . *CFN:    ty ž uúlikajêšsê écêm . *CFN:    pa dzerêvu ty čo-tâ@w ty dzelâjêš , da ? *CFN:    pilêš . *CFR:    režu , vabščé ta . *CFN:    + režýš ? *CFR:    nu . *CFN:    nu vot , râskažy . *CFN:    nu čo@w , ja znaju , krasivyjê veščy dzelâjêš . *CFR:    ja užé daúno ni režu , nekâhdâ . *CFR:    nu vo , rimont byú . *CFR:    ciperê (.) syn rascët . *CFR:    kada@w ? *CFR:    rezâc´ kak-tâ +/. *CFN:    nu a vot vabščé ? *CFN:    što étâ , kak étâ dzelâú ? *CFR:    nu kak étâ ja ? *CFR:    vot ja +... *CFR:    pânimajêš , ty takoj vot vapros zâdajoš , što ja +/. *CFN:    nu vot što ty dzelâl ? *CFR:    (..) rezâl . *CFR:    birëccý palâčkâ i režýccý . *CFN:    nu a što pâlučajêccý ? *CFR:    što zadumâjêš . *CFN:    nu nâprimer ? *CFR:    + možýc´ ramâčkâ pâlučyccý . *CFR:    možýc´ fihurkâ kakajê-nibudz´ pâlučyccý . *CFR:    možýc´ âbnaličkâ pâlučyccý . *CFR:    prostâ étâ âb´´jisnic´ , kak étâ režýccý +... *CFR:    nu birëccý rizec , vyrizajêccý (.) uzor , kakoj zamyslêš , i úsë . *CFR:    pâtamu što étâ [_/] étâ složnâ . *CFR:    ja vot +... *CFR:    pânimajêš , ja prostâ s ruskêm jêzykom ni družu i (.) âb´´jisnic´ ni mahu . *CFN:    a pri čëm tut +... *CFN:    pa-ruskê ni možýš ? *CFR:    ne . *CFR:    ja pa xocêmskâmu . *CFN:    nu dyk pravêl´nâ . *CFN:    tak i nadâ . *CFR:    nu . *CFR:    birëccý palâčkâ , režýccý , i (.) pâlučajêccý fihurkâ . *CFN:    (...) a ty (.) tak , dlja domâ ? *CFN:    ilê na pradažu ? *CFR:    net , tol´kâ dlja domâ . *CFR:    my ni prâdajom . *CFR:    a to patom pajdzëš ú nalohâvuju . *CFN:    a , sdam . *CFR:    da . *CFR:    skažuc´ vo , kamerčýskâj dzejêcêl´nâscju zânimajêccý . *CFR:    začém étâ mne ? *CFR:    ne . *CFR:    ja tokâ@w dlja sibja . *CFR:    kada@w sabe što nadâ , vyrêzâú . *CFR:    kak by , nâzyvajêccý , lëhkâjê uúličénêjê . *CFR:    (..) nu , letâm išé zânimajus´ (.) rybalkâj . *CFN:    vo . *CFR:    vo . *CFR:    ryby bal´šoj ni laviú , ni budu tak (.) vo rukê razmaxêvâc´ . *CFR:    i inciresnâvâ tam nêčyvo ni byvajêt . *CFR:    ty prixodzêš , zakidyvâjêš udâčkê i kormêš kâmaroú . *CFN:    nu , navernâ ž , ni adzin . *CFR:    ú âsnaúnom na rybalku xodzjuc´ adnym . *CFR:    jeslê ty [_///] kto tabe raskazyvâjêc´ , šo xodzêc´ kampanêjê , ce ú âsnaúnom dažý udâčkê ni razmatyvâjut . *CFR:    étâ užy čystâ pašli vodâčkê papic´ . *CFR:    a na rybalku ú âsnaúnom úsihda (.) ú âdzinočku xodzjut . *CFN:    skušnâ . *CFR:    kanešnâ , skušnâ . *CFR:    a ty dumâlâ , s kampanêjê s takoj hromkâj , da ? *CFR:    s muzykâj (.) prišli na rybu . *CFN:    pâpuhac´ tokâ@w . *CFR:    da . @End
(Stand: 20.04.2022)