fam_ch_77

fam_ch_77

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFR Town, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFR:    ru

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFR:    ru

@MT of CFN:    be

@FL of CFR:    beru

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFR:    prijedzêš ty na svaju radzimu , hé@k pé xocêmsk .

*CFN:    ni xaču .

*CFR:    a xto cibja sprašývâc´ budzêt ?

*CFR:    u bisedâvêčskuju školu .

*CFR:    tam učýcilja nadâ .

*CFN:    i što ?

*CFN:    i žyc´ v bisedâvêčýx ?

*CFN:    jezdzêc´ ?

*CFR:    nu čyvo ?

*CFR:    možýš žyc´ u xocêmskê , a ú bisedâvêčý xadzic´ rabotâc´ .

*CFN:    jezdzêc´ ?

*CFN:    nu nu .

*CFR:    a skol´kâ tak vot učýcilej xodzêt s xocêmskâ ?

*CFN:    kuda ?

*CFN:    ú bisedâvêčý ?

*CFR:    da .

*CFN:    a ja ni znaju .

*CFN:    skol´kâ ?

*CFR:    vot u nas pacan rabotâjêt , jivo žyna učycêl´nêcý .

*CFR:    ci mâcimacêku , kažýccý , s fizêkâj ana tam vidzët .

*CFR:    tuda vot každyj dzen´ piškom .

*CFN:    i skokâ@w kilâmetrâv ?

*CFR:    a , étâ jêrunda .

*CFR:    (..) privyknêš , bukval´nâ za nidzelju .

*CFN:    +< da , da .

*CFN:    écê ž , našý ž radzicêlê xadzilê ú školu ranšý pa čytyrê , pa vosêm kilâmetrâú .

*CFR:    +< nu .

*CFR:    ci dâxadzilê ?

*CFR:    vot sprasi u bac´kê , ci dâxadzil on da školy .

*CFR:    častâ on dâxadzil ilê net ?

*CFN:    a hdze tam možnâ bylâ âstânaviccý ?

*CFN:    v polê tokâ@w jeslê .

*CFR:    nu dyk iny@w pajdut , kak maja inahda prêznajoccý , pajdut vun , hnëzdy kakijê-nibudz´ (.) saroč´´jê razburêt .

*CFR:    tada@w žyzn´ visëlâjê byla .

*CFR:    vo u kavo visëlâjê .

*CFR:    pârasjat pascêvêlê .

*CFR:    mne , vidzêš , ni pâvizlo , užy pârasjat ni pascêvêlê , užy ú zahonâx dziržalê .

*CFR:    a tada@w ž zahonâú , vidnâ , ne bylâ .

*CFR:    pascêvêlê pârasjat .

*CFR:    (..) a tak +...

*CFR:    nu vot kakajê tut visëlâjê žyzn´ byla ?

*CFR:    inciresnâjê .

*CFR:    kak ty havorêš +"/.

*CFR:    +" râskažy što-nibudz´ visëlâjê .

*CFR:    nêčyvo tut visëlâvâ ne bylâ .

*CFN:    nu ja ni znaju .

*CFN:    nu ja ž .

*CFN:    nu +/.

*CFR:    vot prostâ tabe ylêmintarnâ , nu vot kuda vot u xo@k +...

*CFR:    vot ty šas@w mâladajê , da ?

*CFR:    vot ú dannyj mament .

*CFR:    vot ty šas@w u minja vaz´mëš intyrv´´ju , kuda ty patom pajdzëš ?

*CFR:    damoj .

*CFN:    damoj , nu .

*CFR:    sjadzêš , cêlivizâr pasmotrêš tam , ilê išé što-nibudz´ .

*CFR:    da ?

*CFN:    nu .

*CFR:    a jeslê b ty zâxacelâ pajci ú xocêmskê , kuda b ty pašla ?

*CFN:    na tancý .

*CFR:    ú akvarêum ú étât , da ?

*CFN:    aha .

*CFR:    ja adzin hod tuda pâxadziú , bol´šý ni xadziú .

*CFR:    ú xocêmskê tut bol´šý nêkuda ni pajdzëš huljac´ .

*CFR:    i šob šo-tâ visëlâjê , sob +/.

*CFN:    maja persname da trëx čysoú nočý xodzêt každyj dzen´ .

*CFR:    nu étâ tvaja persname .

*CFR:    a étâ ja .

*CFR:    ja ni ljubiú xadzic´ .

*CFN:    +< <tak što>[_/] tak što ni nadâ , ni nadâ .

*CFN:    kto xočýt , tot pajdzët .

*CFR:    a ?

*CFR:    každyj dzen´ da trëx čysoú nočý ?

*CFR:    i ú étât maroz ?

*CFN:    ne , nu ú maroz , kanešnâ +/.

*CFR:    nu , mabyc´ , ina@w zâkalënnâjê .

*CFR:    (...) ne , nu [_/] nu vot tak vot , pâsudzi .

*CFR:    nu kuda tut u xocêmskê pajdzëš ?

*CFR:    a ?

*CFR:    nu vot jeslê b ja dažý zâxaceú ba sa svajej žynoj , dočku úzjac´ , vyjcê .

*CFR:    pâsidzec´ dze-nibudz´ .

*CFR:    hdze tut ú xocêmskê možnâ pâsidzec´ ?

*CFR:    byla kulinarijê , i to tam načylê spirtnojê na razliú prâdavac´ .

*CFN:    nu a letâm v kafé .

*CFR:    ú kakom ?

*CFN:    +< tam žý ž cipâ na ulêcý što-tâ âtkryvajut .

*CFR:    berêh ["] ?

*CFR:    ilê âlivarêjê ["] ?

*CFN:    nu vot , užy dva .

*CFR:    nu .

*CFR:    o , úsej sim´´joj dzelâjut (..) damašnjuju rabotu .

*CFN:    (..) nu ni znaju .

*CFR:    a ty havorêš , što-tâ inciresnâjê .

*CFR:    ta u cibja vot inciresnâjê .

*CFR:    ty tam +/.

*CFN:    nu ni znaju .

*CFN:    a (.) v školê (.) što ?

*CFN:    vot écê +/.

*CFR:    +< vot ty , ja hâvarju +...

*CFR:    vot hâvarju , cibja incêrisujêt armêjâ , katoruju ja zak@k [_//] âtslužyú užy dzesêc´ hadoú .

*CFN:    nu ladnâ , xârašo .

*CFR:    školu trinaccýc´ hadoú , da ?

*CFN:    aha .

*CFR:    pra sadzêk lučšý ni sprašývâj .

*CFR:    ja u nivo ni chadziú .

*CFN:    o !

*CFN:    ladnâ , ni budzêm .

*CFR:    tak ?

*CFR:    vot što cibja incêrisujêt .

*CFR:    ja [_/] ja (.) užy ni čyrta ni pomnju .

*CFN:    xârašo , ladnâ .

*CFN:    pra rabotu pomnêš što-nibudz´ ?

*CFR:   

[_/] a što ú rabocê +/. *CFN:    + pâdaždzi . *CFN:    ty ž uúlikajêšsê écêm . *CFN:    pa dzerêvu ty čo-tâ@w ty dzelâjêš , da ? *CFN:    pilêš . *CFR:    režu , vabščé ta . *CFN:    + režýš ? *CFR:    nu . *CFN:    nu vot , râskažy . *CFN:    nu čo@w , ja znaju , krasivyjê veščy dzelâjêš . *CFR:    ja užé daúno ni režu , nekâhdâ . *CFR:    nu vo , rimont byú . *CFR:    ciperê (.) syn rascët . *CFR:    kada@w ? *CFR:    rezâc´ kak-tâ +/. *CFN:    nu a vot vabščé ? *CFN:    što étâ , kak étâ dzelâú ? *CFR:    nu kak étâ ja ? *CFR:    vot ja +... *CFR:    pânimajêš , ty takoj vot vapros zâdajoš , što ja +/. *CFN:    nu vot što ty dzelâl ? *CFR:    (..) rezâl . *CFR:    birëccý palâčkâ i režýccý . *CFN:    nu a što pâlučajêccý ? *CFR:    što zadumâjêš . *CFN:    nu nâprimer ? *CFR:    + možýc´ ramâčkâ pâlučyccý . *CFR:    možýc´ fihurkâ kakajê-nibudz´ pâlučyccý . *CFR:    možýc´ âbnaličkâ pâlučyccý . *CFR:    prostâ étâ âb´´jisnic´ , kak étâ režýccý +... *CFR:    nu birëccý rizec , vyrizajêccý (.) uzor , kakoj zamyslêš , i úsë . *CFR:    pâtamu što étâ [_/] étâ složnâ . *CFR:    ja vot +... *CFR:    pânimajêš , ja prostâ s ruskêm jêzykom ni družu i (.) âb´´jisnic´ ni mahu . *CFN:    a pri čëm tut +... *CFN:    pa-ruskê ni možýš ? *CFR:    ne . *CFR:    ja pa xocêmskâmu . *CFN:    nu dyk pravêl´nâ . *CFN:    tak i nadâ . *CFR:    nu . *CFR:    birëccý palâčkâ , režýccý , i (.) pâlučajêccý fihurkâ . *CFN:    (...) a ty (.) tak , dlja domâ ? *CFN:    ilê na pradažu ? *CFR:    net , tol´kâ dlja domâ . *CFR:    my ni prâdajom . *CFR:    a to patom pajdzëš ú nalohâvuju . *CFN:    a , sdam . *CFR:    da . *CFR:    skažuc´ vo , kamerčýskâj dzejêcêl´nâscju zânimajêccý . *CFR:    začém étâ mne ? *CFR:    ne . *CFR:    ja tokâ@w dlja sibja . *CFR:    kada@w sabe što nadâ , vyrêzâú . *CFR:    kak by , nâzyvajêccý , lëhkâjê uúličénêjê . *CFR:    (..) nu , letâm išé zânimajus´ (.) rybalkâj . *CFN:    vo . *CFR:    vo . *CFR:    ryby bal´šoj ni laviú , ni budu tak (.) vo rukê razmaxêvâc´ . *CFR:    i inciresnâvâ tam nêčyvo ni byvajêt . *CFR:    ty prixodzêš , zakidyvâjêš udâčkê i kormêš kâmaroú . *CFN:    nu , navernâ ž , ni adzin . *CFR:    ú âsnaúnom na rybalku xodzjuc´ adnym . *CFR:    jeslê ty [_///] kto tabe raskazyvâjêc´ , šo xodzêc´ kampanêjê , ce ú âsnaúnom dažý udâčkê ni razmatyvâjut . *CFR:    étâ užy čystâ pašli vodâčkê papic´ . *CFR:    a na rybalku ú âsnaúnom úsihda (.) ú âdzinočku xodzjut . *CFN:    skušnâ . *CFR:    kanešnâ , skušnâ . *CFR:    a ty dumâlâ , s kampanêjê s takoj hromkâj , da ? *CFR:    s muzykâj (.) prišli na rybu . *CFN:    pâpuhac´ tokâ@w . *CFR:    da . @End
(Stand: 09.06.2021)