fam_ch_13

fam_ch_13

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town @ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary|| @L1 of CFA:    brms @L1 of CFC:    brms @L1 of CFN:    brms @MT of CFA:    be @MT of CFC:    be @MT of CFN:    be @FL of CFA:    brms @FL of CFC:    brms @FL of CFN:    brms @Situation:    Conversation at home (in the kitchen, while cooking, while eating) *CFA:    pa krajnêj merê , vo (.) s´´ješ , dyk pačustvujêš što . *CFC:    dosâk troxu , vazmožnâsc´ bylâ , privëz . *CFA:    nu pravêl´nâ . *CFC:    to , étâ samâjê , dzelâc´ (.) balkon . *CFA:    +< o , tokâ@w ž ja xacelâ skazac´ . *CFC:    ja ni znaju , ci ú votpusk ic´ci . *CFA:    ú votpusk ? *CFA:    tady úžo ty ú votpusk , možý , kada@w ja na kursy pajdu [_//] pajedu . *CFC:    kada@w ty pajedzêš ? *CFC:    vjasnoj ? *CFA:    dvaccýc´ dzivjatâhâ jênvarja . *CFC:    nêjakix kursâú . *CFC:    bjareš spraúku +/. *CFA:    ty skažy idzi . *CFC:    +, i úsë . *CFA:    nu úsë raúno mjane pašljuc´ , pa ljubomu . *CFA:    mne úsë raúno nadâ . *CFA:    ilê šč´as@w , ilê patom . *CFA:    dyk ja lučšý úžy zimoj s´´jezdžu , čém vjasnoj , kada@w tam (.) pasiúnajê i úsë pročýjê . *CFC:    i vjasnoj spraúku +/. *CFN:    a što za spraúkâ ? *CFC:    +, mêdz´icynskuju . *CFC:    bêljucen´ . *CFN:    +< a što takojê ? *CFN:    a što za pričynâ ? *CFN:    što ja úžy ni znaju apjac´ ? *CFC:    nu , persname . *CFN:    a , nu dyk praúdâ , mam . *CFA:    net , minja vse ravno pašljut . *CFC:    a ty (.) s persname hâvarilâ xx ? *CFA:    da . *CFN:    vse âtkazalês´ . *CFC:    âtkazalês´ ? *CFC:    kanešnâ atkažuccý . *CFA:    ne , nu vabščé tol´kâ adnoj persname nadâ (.) jexâc´ . *CFA:    a (.) âstal´néjê bylê nidavnâ . *CFA:    im iščo pjac´ let ni , étât samyj +/. *CFC:    dyk i ty ž nidaúnâ bylâ . *CFC:    persname , skažy , da ? *CFN:    byla . *CFA:    net , ja byla saúsem pa druhoj spical´nâscê [_//] spêcýalizacýjê . *CFC:    nu da . *CFA:    da . *CFC:    a ikajê@w raznêcý ? *CFA:    bal´šajê . *CFC:    ty bylâ , a ani ne bylâ . *CFA:    a jny ne bylâ , ani na rabocê prašli . *CFC:    dz´ve njadzelê . *CFA:    zato ja (.) pabudu na kursâx , prijedu . *CFA:    tudy-sjudy , ú nas njadzelê kanikul dâpalnicêl´nyx . *CFC:    ikejê@w (.) dâpalnicêl´nyjê ? *CFN:    dêlavyjê ! *CFN:    a , ú mladšýx klasâx ? *CFN:    akej-tâ ú cjabe klas , mam ? *CFN:    útaréj ? *CFA:    da . *CFA:    vot . *CFA:    tak što +/. *CFC:    i što vy tam vyučajêcê ? *CFA:    na kursâx ? *CFA:    oj , ty nja vidzêš , jakejê ja citradkê prêvažu ? *CFA:    skol´kâ ja tam pišu , pišu , pišu , biz kanca i krajê ? *CFC:    pêrjapisyvâjêcê ? *CFN:    a ú vas žý tam vot lekcýjê , da , vy slušýjêcê ? *CFN:    a (.) v kancé byvajêc´ ikajê-nibudz´@w kantrol´nâjê ? *CFN:    ilê što ? *CFA:    net , u nas tamâ ilê , nu , da , tam cipâ +/. *CFC:    začot , ne ? *CFA:    začoty , ilê tam (.) urokê tam (.) zdaješ . *CFA:    tam pa raznâmu . *CFA:    tak , a dze tot rebënâk ? *CFN:    v urokâx vsja . *CFA:    v urokâx ? *CFA:    nadâ úžé jaje zvac´ kušýc´ . *CFC:    dyk vy sjadzicê i sluxâjêcê ? *CFC:    i zapisyvâjêcê ? *CFA:    aha , pišým , pišým . *CFN:    +< jak studzenty (.) na lekcýjêx . *CFA:    nu , jesc´ u nas takijê xarošýjê . *CFA:    vot ja byla (.) na kursâx jak dzêfektolâh paslednêj raz . *CFA:    tam u nas psixolâh (.) s unêvêrsicetâ prêxadzilâ , vabščé . *CFA:    ina@w +... *CFA:    pri joj tokâ@w sotâvyj cêlifon , i úsë . *CFA:    ni kanspektâú nêkakix , nêčyvo . *CFA:    no jna tak raskazvâjêc´ inciresnâ ! *CFA:    tak vot slušýc´ jaje xârašo , prijatnâ , vabščé . *CFA:    mnohâ čaho paleznâhâ raskazyvâjêc´ . *CFA:    a jesc´ nekâtâryjê , katoryjê čytajut . *CFC:    +< mâladajê , da ? *CFA:    net , ina@w ni mâladajê , takajê úžy . *CFC:    pažylajê . *CFC:    ina@w úsë úremê adna . *CFA:    +< a tožý ú nas psixâlohêju , pa-mojmu , čytalâ . *CFA:    takajê , druhajê , navernâ . *CFA:    ilê što-tâ tam čytalâ , takajê tožý . *CFA:    zaxodzêt takajê večnâ , oj , oj . *CFA:    ni panravêlâs´ ina@w nam na vid . *CFA:    a patom , jak načýlâ čytac´ lekcýjê , takajê inciresnâjê ! *CFA:    (.) raznyjê byvajuc´ . *CFC:    ci skorâ ja na kursy pajedu ? *CFA:    a dzjadzên´kâ ú nas byú . *CFA:    nu , naš , jak skazac´ , atvetstvênnyj pa dzêfêktalohêjê tut . *CFA:    dyk on +... *CFA:    ú jaho takajê zricêl´nâjê pamêc´ ! *CFA:    nu vot , vydavaú jon nam écê , svidzecêl´stvâ . *CFA:    nâzyvajêc´ familêju i srazu hljadzic´ , dze ty sjadziš . *CFA:    srazu , vo . *CFA:    dažý , úrodzê by , i ni abščaúsê s taboju , da , tak vot . *CFA:    dyk nas srazu prêdupridzilê . *CFA:    +" vy havorjuc´ ["-"] jeslê zâxacicê ujci , vy imejcê v vidu , šo on pêrjasčytyvâc´ ne budzêt . *CFA:    +" on pridzec´ , hljanêc´ i ujdzët . *CFA:    +" no (.) vsë budzêt znac´ , xto atsutstvujêt i xto prisutstvujêt . *CFN:    xto skol´kâ raz prâpuscil . *CFA:    +" da , tak što , jeslê što , lučšý adprašývâjcês´ . *CFA:    a ú nas takajê adna madamâ , vabščé , byla . *CFA:    pâjavilâs´ pervyj raz , patom +... *CFA:    i joj ni vydâlê (.) svidzecêl´stvâ . *CFC:    +< i šo patom ? *CFC:    prahul ? *CFN:    da , što patom ? *CFA:    i što patom ? *CFA:    ja ni znaju . *CFA:    da , i na rabotu sâabščajuc´ žý . *CFC:    aklad tam snimajuc´ . *CFC:    mahuc´ vyhnâc´ , da ? *CFA:    nu kanešnâ . *CFA:    jej žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý . *CFA:    nam žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý , kanešnâ . *CFA:    tak što (.) vsjakâjê byvajêt . *CFC:    a žyvecê vy +/. *CFA:    a adna dzevâčkâ , bednâjê , prijexâlâ , havorêc´ +"/. *CFA:    +" ja tol´kâ zakončýlâ inscitut , a menja jak nâhruzilê ! *CFA:    +" ja tol´kâ prijexâlâ z hermanêjê . *CFA:    +" paka ja prijexâlâ , vsë pârâzabralê , vse čisy pârâsprêdzililê . *CFA:    +" i mne astalâs´ <na , božý , što nam nja hožý>["] . *CFA:    +" kak étâ mne vesci ? *CFA:    +" i to , i to , i to , i jetâ , j jetâ , j jetâ . *CFC:    ta ž ty ú abščahê žylâ , da ? *CFA:    da , étât raz pajedu (.) k persname . *CFA:    budu žyc´ tam . *CFN:    a ty prêdupridzilâ úžé , ne ? *CFA:    da nikohâ ja ni priduprêždalâ . *CFA:    budzêm s persname zânimaccý (.) johaj . *CFC:    prijedzêc´ vabščé . *CFA:    da , najdzëm kursy , šopênh tam (.) i pročýjê . *CFA:    trênažornyj zal pâsiščac´ budzêm . *CFC:    budzêš ic´ci , i vecêr budzêc´ šytac´ cjabe . *CFA:    da , persname . *CFA:    šob mne dajci da takoj kandzikcýjê , mne nadâ (.) ni pic´ , ni jesc´ , i vabščé . *CFA:    dze persname ? *CFA:    zavicê persname jesc´ . *CFC:    persname , xadzi kušýc´ . *CFN:    (.) i stul vaz´mi . *CFC:    každâmu . *CFC:    nu davaj , persname , nalažývâj . *CFA:    a to pazvaú , da , i ni dajec´ jesc´ . *CFA:    vy prjam kak v rêstaranê u minja . *CFN:    aha . *CFN:    selê i ždzëm . *CFA:    ždzëcê s ? *CFA:    ždzicê s . *CFA:    vilkê , persname , dastan´ . *CFN:    persname , aha , stul . @End
(Stand: 20.04.2022)