fam_ch_13

fam_ch_13

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFC:    brms
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFC:    be
@MT of CFN:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFC:    brms
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home (in the kitchen, while cooking, while eating)
*CFA:    pa krajnêj merê , vo (.) s´´ješ , dyk pačustvujêš što .
*CFC:    dosâk troxu , vazmožnâsc´ bylâ , privëz .
*CFA:    nu pravêl´nâ .
*CFC:    to , étâ samâjê , dzelâc´ (.) balkon .
*CFA:    +< o , tokâ@w ž ja xacelâ skazac´ .
*CFC:    ja ni znaju , ci ú votpusk ic´ci .
*CFA:    ú votpusk ?
*CFA:    tady úžo ty ú votpusk , možý , kada@w ja na kursy pajdu [_//] pajedu .
*CFC:    kada@w ty pajedzêš ?
*CFC:    vjasnoj ?
*CFA:    dvaccýc´ dzivjatâhâ jênvarja .
*CFC:    nêjakix kursâú .
*CFC:    bjareš spraúku +/.
*CFA:    ty skažy idzi .
*CFC:    +, i úsë .
*CFA:    nu úsë raúno mjane pašljuc´ , pa ljubomu .
*CFA:    mne úsë raúno nadâ .
*CFA:    ilê šč´as@w , ilê patom .
*CFA:    dyk ja lučšý úžy zimoj s´´jezdžu , čém vjasnoj , kada@w tam (.) pasiúnajê i úsë pročýjê .
*CFC:    i vjasnoj spraúku +/.
*CFN:    a što za spraúkâ ?
*CFC:    +, mêdz´icynskuju .
*CFC:    bêljucen´ .
*CFN:    +< a što takojê ?
*CFN:    a što za pričynâ ?
*CFN:    što ja úžy ni znaju apjac´ ?
*CFC:    nu , persname .
*CFN:    a , nu dyk praúdâ , mam .
*CFA:    net , minja vse ravno pašljut .
*CFC:    a ty (.) s persname hâvarilâ xx ?
*CFA:    da .
*CFN:    vse âtkazalês´ .
*CFC:    âtkazalês´ ?
*CFC:    kanešnâ atkažuccý .
*CFA:    ne , nu vabščé tol´kâ adnoj persname nadâ (.) jexâc´ .
*CFA:    a (.) âstal´néjê bylê nidavnâ .
*CFA:    im iščo pjac´ let ni , étât samyj +/.
*CFC:    dyk i ty ž nidaúnâ bylâ .
*CFC:    persname , skažy , da ?
*CFN:    byla .
*CFA:    net , ja byla saúsem pa druhoj spical´nâscê [_//] spêcýalizacýjê .
*CFC:    nu da .
*CFA:    da .
*CFC:    a ikajê@w raznêcý ?
*CFA:    bal´šajê .
*CFC:    ty bylâ , a ani ne bylâ .
*CFA:    a jny ne bylâ , ani na rabocê prašli .
*CFC:    dz´ve njadzelê .
*CFA:    zato ja (.) pabudu na kursâx , prijedu .
*CFA:    tudy-sjudy , ú nas njadzelê kanikul dâpalnicêl´nyx .
*CFC:    ikejê@w (.) dâpalnicêl´nyjê ?
*CFN:    dêlavyjê !
*CFN:    a , ú mladšýx klasâx ?
*CFN:    akej-tâ ú cjabe klas , mam ?
*CFN:    útaréj ?
*CFA:    da .
*CFA:    vot .
*CFA:    tak što +/.
*CFC:    i što vy tam vyučajêcê ?
*CFA:    na kursâx ?
*CFA:    oj , ty nja vidzêš , jakejê ja citradkê prêvažu ?
*CFA:    skol´kâ ja tam pišu , pišu , pišu , biz kanca i krajê ?
*CFC:    pêrjapisyvâjêcê ?
*CFN:    a ú vas žý tam vot lekcýjê , da , vy slušýjêcê ?
*CFN:    a (.) v kancé byvajêc´ ikajê-nibudz´@w kantrol´nâjê ?
*CFN:    ilê što ?
*CFA:    net , u nas tamâ ilê , nu , da , tam cipâ +/.
*CFC:    začot , ne ?
*CFA:    začoty , ilê tam (.) urokê tam (.) zdaješ .
*CFA:    tam pa raznâmu .
*CFA:    tak , a dze tot rebënâk ?
*CFN:    v urokâx vsja .
*CFA:    v urokâx ?
*CFA:    nadâ úžé jaje zvac´ kušýc´ .
*CFC:    dyk vy sjadzicê i sluxâjêcê ?
*CFC:    i zapisyvâjêcê ?
*CFA:    aha , pišým , pišým .
*CFN:    +< jak studzenty (.) na lekcýjêx .
*CFA:    nu , jesc´ u nas takijê xarošýjê .
*CFA:    vot ja byla (.) na kursâx jak dzêfektolâh paslednêj raz .
*CFA:    tam u nas psixolâh (.) s unêvêrsicetâ prêxadzilâ , vabščé .
*CFA:    ina@w +...
*CFA:    pri joj tokâ@w sotâvyj cêlifon , i úsë .
*CFA:    ni kanspektâú nêkakix , nêčyvo .
*CFA:    no jna tak raskazvâjêc´ inciresnâ !
*CFA:    tak vot slušýc´ jaje xârašo , prijatnâ , vabščé .
*CFA:    mnohâ čaho paleznâhâ raskazyvâjêc´ .
*CFA:    a jesc´ nekâtâryjê , katoryjê čytajut .
*CFC:    +< mâladajê , da ?
*CFA:    net , ina@w ni mâladajê , takajê úžy .
*CFC:    pažylajê .
*CFC:    ina@w úsë úremê adna .
*CFA:    +< a tožý ú nas psixâlohêju , pa-mojmu , čytalâ .
*CFA:    takajê , druhajê , navernâ .
*CFA:    ilê što-tâ tam čytalâ , takajê tožý .
*CFA:    zaxodzêt takajê večnâ , oj , oj .
*CFA:    ni panravêlâs´ ina@w nam na vid .
*CFA:    a patom , jak načýlâ čytac´ lekcýjê , takajê inciresnâjê !
*CFA:    (.) raznyjê byvajuc´ .
*CFC:    ci skorâ ja na kursy pajedu ?
*CFA:    a dzjadzên´kâ ú nas byú .
*CFA:    nu , naš , jak skazac´ , atvetstvênnyj pa dzêfêktalohêjê tut .
*CFA:    dyk on +...
*CFA:    ú jaho takajê zricêl´nâjê pamêc´ !
*CFA:    nu vot , vydavaú jon nam écê , svidzecêl´stvâ .
*CFA:    nâzyvajêc´ familêju i srazu hljadzic´ , dze ty sjadziš .
*CFA:    srazu , vo .
*CFA:    dažý , úrodzê by , i ni abščaúsê s taboju , da , tak vot .
*CFA:    dyk nas srazu prêdupridzilê .
*CFA:    +" vy havorjuc´ ["-"] jeslê zâxacicê ujci , vy imejcê v vidu , šo on pêrjasčytyvâc´ ne budzêt .
*CFA:    +" on pridzec´ , hljanêc´ i ujdzët .
*CFA:    +" no (.) vsë budzêt znac´ , xto atsutstvujêt i xto prisutstvujêt .
*CFN:    xto skol´kâ raz prâpuscil .
*CFA:    +" da , tak što , jeslê što , lučšý adprašývâjcês´ .
*CFA:    a ú nas takajê adna madamâ , vabščé , byla .
*CFA:    pâjavilâs´ pervyj raz , patom +...
*CFA:    i joj ni vydâlê (.) svidzecêl´stvâ .
*CFC:    +< i šo patom ?
*CFC:    prahul ?
*CFN:    da , što patom ?
*CFA:    i što patom ?
*CFA:    ja ni znaju .
*CFA:    da , i na rabotu sâabščajuc´ žý .
*CFC:    aklad tam snimajuc´ .
*CFC:    mahuc´ vyhnâc´ , da ?
*CFA:    nu kanešnâ .
*CFA:    jej žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý .
*CFA:    nam žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý , kanešnâ .
*CFA:    tak što (.) vsjakâjê byvajêt .
*CFC:    a žyvecê vy +/.
*CFA:    a adna dzevâčkâ , bednâjê , prijexâlâ , havorêc´ +"/.
*CFA:    +" ja tol´kâ zakončýlâ inscitut , a menja jak nâhruzilê !
*CFA:    +" ja tol´kâ prijexâlâ z hermanêjê .
*CFA:    +" paka ja prijexâlâ , vsë pârâzabralê , vse čisy pârâsprêdzililê .
*CFA:    +" i mne astalâs´ <na , božý , što nam nja hožý>["] .
*CFA:    +" kak étâ mne vesci ?
*CFA:    +" i to , i to , i to , i jetâ , j jetâ , j jetâ .
*CFC:    ta ž ty ú abščahê žylâ , da ?
*CFA:    da , étât raz pajedu (.) k persname .
*CFA:    budu žyc´ tam .
*CFN:    a ty prêdupridzilâ úžé , ne ?
*CFA:    da nikohâ ja ni priduprêždalâ .
*CFA:    budzêm s persname zânimaccý (.) johaj .
*CFC:    prijedzêc´ vabščé .
*CFA:    da , najdzëm kursy , šopênh tam (.) i pročýjê .
*CFA:    trênažornyj zal pâsiščac´ budzêm .
*CFC:    budzêš ic´ci , i vecêr budzêc´ šytac´ cjabe .
*CFA:    da , persname .
*CFA:    šob mne dajci da takoj kandzikcýjê , mne nadâ (.) ni pic´ , ni jesc´ , i vabščé .
*CFA:    dze persname ?
*CFA:    zavicê persname jesc´ .
*CFC:    persname , xadzi kušýc´ .
*CFN:    (.) i stul vaz´mi .
*CFC:    každâmu .
*CFC:    nu davaj , persname , nalažývâj .
*CFA:    a to pazvaú , da , i ni dajec´ jesc´ .
*CFA:    vy prjam kak v rêstaranê u minja .
*CFN:    aha .
*CFN:    selê i ždzëm .
*CFA:    ždzëcê s ?
*CFA:    ždzicê s .
*CFA:    vilkê , persname , dastan´ .
*CFN:    persname , aha , stul .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page