fam_ch_13

fam_ch_13

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFC:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFC:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home (in the kitchen, while cooking, while eating)

*CFA:    pa krajnêj merê , vo (.) s´´ješ , dyk pačustvujêš što .

*CFC:    dosâk troxu , vazmožnâsc´ bylâ , privëz .

*CFA:    nu pravêl´nâ .

*CFC:    to , étâ samâjê , dzelâc´ (.) balkon .

*CFA:    +< o , tokâ@w ž ja xacelâ skazac´ .

*CFC:    ja ni znaju , ci ú votpusk ic´ci .

*CFA:    ú votpusk ?

*CFA:    tady úžo ty ú votpusk , možý , kada@w ja na kursy pajdu [_//] pajedu .

*CFC:    kada@w ty pajedzêš ?

*CFC:    vjasnoj ?

*CFA:    dvaccýc´ dzivjatâhâ jênvarja .

*CFC:    nêjakix kursâú .

*CFC:    bjareš spraúku +/.

*CFA:    ty skažy idzi .

*CFC:    +, i úsë .

*CFA:    nu úsë raúno mjane pašljuc´ , pa ljubomu .

*CFA:    mne úsë raúno nadâ .

*CFA:    ilê šč´as@w , ilê patom .

*CFA:    dyk ja lučšý úžy zimoj s´´jezdžu , čém vjasnoj , kada@w tam (.) pasiúnajê i úsë pročýjê .

*CFC:    i vjasnoj spraúku +/.

*CFN:    a što za spraúkâ ?

*CFC:    +, mêdz´icynskuju .

*CFC:    bêljucen´ .

*CFN:    +< a što takojê ?

*CFN:    a što za pričynâ ?

*CFN:    što ja úžy ni znaju apjac´ ?

*CFC:    nu , persname .

*CFN:    a , nu dyk praúdâ , mam .

*CFA:    net , minja vse ravno pašljut .

*CFC:    a ty (.) s persname hâvarilâ xx ?

*CFA:    da .

*CFN:    vse âtkazalês´ .

*CFC:    âtkazalês´ ?

*CFC:    kanešnâ atkažuccý .

*CFA:    ne , nu vabščé tol´kâ adnoj persname nadâ (.) jexâc´ .

*CFA:    a (.) âstal´néjê bylê nidavnâ .

*CFA:    im iščo pjac´ let ni , étât samyj +/.

*CFC:    dyk i ty ž nidaúnâ bylâ .

*CFC:    persname , skažy , da ?

*CFN:    byla .

*CFA:    net , ja byla saúsem pa druhoj spical´nâscê [_//] spêcýalizacýjê .

*CFC:    nu da .

*CFA:    da .

*CFC:    a ikajê@w raznêcý ?

*CFA:    bal´šajê .

*CFC:    ty bylâ , a ani ne bylâ .

*CFA:    a jny ne bylâ , ani na rabocê prašli .

*CFC:    dz´ve njadzelê .

*CFA:    zato ja (.) pabudu na kursâx , prijedu .

*CFA:    tudy-sjudy , ú nas njadzelê kanikul dâpalnicêl´nyx .

*CFC:    ikejê@w (.) dâpalnicêl´nyjê ?

*CFN:    dêlavyjê !

*CFN:    a , ú mladšýx klasâx ?

*CFN:    akej-tâ ú cjabe klas , mam ?

*CFN:    útaréj ?

*CFA:    da .

*CFA:    vot .

*CFA:    tak što +/.

*CFC:    i što vy tam vyučajêcê ?

*CFA:    na kursâx ?

*CFA:    oj , ty nja vidzêš , jakejê ja citradkê prêvažu ?

*CFA:    skol´kâ ja tam pišu , pišu , pišu , biz kanca i krajê ?

*CFC:    pêrjapisyvâjêcê ?

*CFN:    a ú vas žý tam vot lekcýjê , da , vy slušýjêcê ?

*CFN:    a (.) v kancé byvajêc´ ikajê-nibudz´@w kantrol´nâjê ?

*CFN:    ilê što ?

*CFA:    net , u nas tamâ ilê , nu , da , tam cipâ +/.

*CFC:    začot , ne ?

*CFA:    začoty , ilê tam (.) urokê tam (.) zdaješ .

*CFA:    tam pa raznâmu .

*CFA:    tak , a dze tot rebënâk ?

*CFN:    v urokâx vsja .

*CFA:    v urokâx ?

*CFA:    nadâ úžé jaje zvac´ kušýc´ .

*CFC:    dyk vy sjadzicê i sluxâjêcê ?

*CFC:    i zapisyvâjêcê ?

*CFA:    aha , pišým , pišým .

*CFN:    +< jak studzenty (.) na lekcýjêx .

*CFA:    nu , jesc´ u nas takijê xarošýjê .

*CFA:    vot ja byla (.) na kursâx jak dzêfektolâh paslednêj raz .

*CFA:    tam u nas psixolâh (.) s unêvêrsicetâ prêxadzilâ , vabščé .

*CFA:    ina@w +...

*CFA:    pri joj tokâ@w sotâvyj cêlifon , i úsë .

*CFA:    ni kanspektâú nêkakix , nêčyvo .

*CFA:    no jna tak raskazvâjêc´ inciresnâ !

*CFA:    tak vot slušýc´ jaje xârašo , prijatnâ , vabščé .

*CFA:    mnohâ čaho paleznâhâ raskazyvâjêc´ .

*CFA:    a jesc´ nekâtâryjê , katoryjê čytajut .

*CFC:    +< mâladajê , da ?

*CFA:    net , ina@w ni mâladajê , takajê úžy .

*CFC:    pažylajê .

*CFC:    ina@w úsë úremê adna .

*CFA:    +< a tožý ú nas psixâlohêju , pa-mojmu , čytalâ .

*CFA:    takajê , druhajê , navernâ .

*CFA:    ilê što-tâ tam čytalâ , takajê tožý .

*CFA:    zaxodzêt takajê večnâ , oj , oj .

*CFA:    ni panravêlâs´ ina@w nam na vid .

*CFA:    a patom , jak načýlâ čytac´ lekcýjê , takajê inciresnâjê !

*CFA:    (.) raznyjê byvajuc´ .

*CFC:    ci skorâ ja na kursy pajedu ?

*CFA:    a dzjadzên´kâ ú nas byú .

*CFA:    nu , naš , jak skazac´ , atvetstvênnyj pa dzêfêktalohêjê tut .

*CFA:    dyk on +...

*CFA:    ú jaho takajê zricêl´nâjê pamêc´ !

*CFA:    nu vot , vydavaú jon nam écê , svidzecêl´stvâ .

*CFA:    nâzyvajêc´ familêju i srazu hljadzic´ , dze ty sjadziš .

*CFA:    srazu , vo .

*CFA:    dažý , úrodzê by , i ni abščaúsê s taboju , da , tak vot .

*CFA:    dyk nas srazu prêdupridzilê .

*CFA:    +" vy havorjuc´ ["-"] jeslê zâxacicê ujci , vy imejcê v vidu , šo on pêrjasčytyvâc´ ne budzêt .

*CFA:    +" on pridzec´ , hljanêc´ i ujdzët .

*CFA:    +" no (.) vsë budzêt znac´ , xto atsutstvujêt i xto prisutstvujêt .

*CFN:    xto skol´kâ raz prâpuscil .

*CFA:    +" da , tak što , jeslê što , lučšý adprašývâjcês´ .

*CFA:    a ú nas takajê adna madamâ , vabščé , byla .

*CFA:    pâjavilâs´ pervyj raz , patom +...

*CFA:    i joj ni vydâlê (.) svidzecêl´stvâ .

*CFC:    +< i šo patom ?

*CFC:    prahul ?

*CFN:    da , što patom ?

*CFA:    i što patom ?

*CFA:    ja ni znaju .

*CFA:    da , i na rabotu sâabščajuc´ žý .

*CFC:    aklad tam snimajuc´ .

*CFC:    mahuc´ vyhnâc´ , da ?

*CFA:    nu kanešnâ .

*CFA:    jej žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý .

*CFA:    nam žý kâmândzirovâčnyjâ vydajuccý , kanešnâ .

*CFA:    tak što (.) vsjakâjê byvajêt .

*CFC:    a žyvecê vy +/.

*CFA:    a adna dzevâčkâ , bednâjê , prijexâlâ , havorêc´ +"/.

*CFA:    +" ja tol´kâ zakončýlâ inscitut , a menja jak nâhruzilê !

*CFA:    +" ja tol´kâ prijexâlâ z hermanêjê .

*CFA:    +" paka ja prijexâlâ , vsë pârâzabralê , vse čisy pârâsprêdzililê .

*CFA:    +" i mne astalâs´ <na , božý , što nam nja hožý>["] .

*CFA:    +" kak étâ mne vesci ?

*CFA:    +" i to , i to , i to , i jetâ , j jetâ , j jetâ .

*CFC:    ta ž ty ú abščahê žylâ , da ?

*CFA:    da , étât raz pajedu (.) k persname .

*CFA:    budu žyc´ tam .

*CFN:    a ty prêdupridzilâ úžé , ne ?

*CFA:    da nikohâ ja ni priduprêždalâ .

*CFA:    budzêm s persname zânimaccý (.) johaj .

*CFC:    prijedzêc´ vabščé .

*CFA:    da , najdzëm kursy , šopênh tam (.) i pročýjê .

*CFA:    trênažornyj zal pâsiščac´ budzêm .

*CFC:    budzêš ic´ci , i vecêr budzêc´ šytac´ cjabe .

*CFA:    da , persname .

*CFA:    šob mne dajci da takoj kandzikcýjê , mne nadâ (.) ni pic´ , ni jesc´ , i vabščé .

*CFA:    dze persname ?

*CFA:    zavicê persname jesc´ .

*CFC:    persname , xadzi kušýc´ .

*CFN:    (.) i stul vaz´mi .

*CFC:    každâmu .

*CFC:    nu davaj , persname , nalažývâj .

*CFA:    a to pazvaú , da , i ni dajec´ jesc´ .

*CFA:    vy prjam kak v rêstaranê u minja .

*CFN:    aha .

*CFN:    selê i ždzëm .

*CFA:    ždzëcê s ?

*CFA:    ždzicê s .

*CFA:    vilkê , persname , dastan´ .

*CFN:    persname , aha , stul .

@End

(Stand: 09.06.2021)