fam_ch_53

fam_ch_53

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    CFA Migrant, CFL Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFL|38;|female|central||Town|professional||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFL:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFL:    brms

@FL of CFA:    brms

@FL of CFL:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFA:    ty ni znajêš , nixto ni jedzêt (.) na kursy ?

*CFL:    ú mâhilëú ?

*CFA:    aha .

*CFL:    znaju .

*CFA:    xto ?

*CFL:    ty dumâjêš , s našýj ?

*CFL:    ni s našýj školy , a (.) persname persname jedzêt .

*CFA:    a , persname ja +...

*CFA:    a jna ikejê@w klasy ?

*CFL:    ina@w ni klasy .

*CFL:    ina@w ruskêj jazyk (.) v lipâúkê .

*CFA:    ne , ne .

*CFA:    a mne imênnâ pa načal´nym .

*CFA:    nixto ni jedzêt ?

*CFL:    +< a što ty xočêš ?

*CFA:    to što ja jedu , persname .

*CFL:    (..) oj , kada@w ?

*CFA:    vo (.) sa sleduščýhâ pânidzel´nêkâ .

*CFL:    i xto cjabe zâminjajêc´ ?

*CFL:    ščas@w skažýt , persname persname .

*CFA:    nu , dyk ja ž dve njadzelê , a tam užy hljadzicê samê .

*CFA:    jak xočýcê .

*CFA:    ščas@w žý ž abyčnâ jany (.) dzeljuc´ .

*CFA:    (..) ni tak , jak ran´šý .

*CFL:    nu ú samâm dzelê .

*CFL:    ran´šý staú narmal´nâ , atvëú , pravëú úsë étâ samâjê .

*CFL:    s´ cjabe i spros , s´ cjabe i úsë .

*CFA:    nu ni znaju ja .

*CFL:    s pânidzel´nêkâ .

*CFL:    ja šo-tâ v étâm hadu vabšče užé .

*CFL:    ni v étâm , ni ú prošlym .

*CFL:    ni âdnaho dnja nêkada@w ni pâdrabotâlâ , ni byla na pâdrabotkê .

*CFA:    (.) nu tada@w hâvari .

*CFL:    v princýpê , možnâ i skazac´ persname .

*CFA:    nidzelju ty puskaj , nidzelju persname .

*CFA:    (...) oj , što jta ja pastavêlâ ?

*CFL:    (..) tak cibja pâsylajut na kursy .

*CFA:    da .

@New Episode

*CFL:    dve nidzelê ž , da ?

*CFA:    da !

*CFL:    a šč´as@w ani , pa-mojmu , vse kursy pa dve nidzelê .

*CFL:    a (.) dadut écê samyjê , kâmândzirovâčnyjê , ilê kak ?

*CFA:    nu ja iščo ni xadzilâ .

*CFA:    pajdu zaútrâ .

*CFL:    pajdzëš zaútrâ usilênnâ prasic´ ?

*CFA:    pajdu zaútrâ , a kak žý ?

*CFA:    a što ú nas ?

*CFA:    zarplatâ kada@w byla ?

*CFA:    s čem ja pajedu ?

*CFA:    cim bolêjê (.) praznêkê , úsë étâ .

*CFA:    drêbidzen´ raznâjê .

*CFL:    praznêkê ta vabščé .

*CFA:    slušýj .

*CFA:    ú cibe ničohâ netu (.) pa čtenêju ?

*CFA:    ja ž pišu .

*CFA:    tam žý ž nadâ tiper´ rêfirat , navernâ ?

*CFA:    vun persname byla (.) persname paslednêj raz , dyk hâvarilâ , rêfirat pisalê .

*CFA:    tak étyt samyj +/.

*CFL:    cipâ dakladâ ?

*CFA:    rêfirat (.) na dvaccýc´ pjac´ , triccýc´ stranic ručnovâ cekstâ .

*CFA:    ilê dzesêc´ , pitnaccýc´ pičatnâhâ .

*CFA:    pomnêš ?

*CFA:    nu a persname xuc´ pridzec´ ?

*CFA:    nu i tamâ cemy jesc´ .

*CFA:    ja šo-tâ (.) vybrâlâ (.) čtenêjê .

*CFA:    nu účyra pisalâ , ú mjane tokâ@w dvinaccýc´ stranic .

*CFA:    prêlažénêjê tam raznyjê , urok , vsë étê samyjê , tam (.) što-nibudz´ , tablicý ikejê@w , étâ ni v sčët .

*CFA:    imênnâ čystâhâ rêfiratâ .

*CFA:    (..) ú cibe nima tam takohâ vot , stacej kakix-nibudz´ ?

*CFA:    zajdu zaútrâ k persname persname .

*CFA:    možý , ú jaje tam što-nibudz´ josc´ .

*CFL:    vo , vo , vo .

*CFL:    ú mitodkâbinet što-nibudz´ .

*CFL:    puskaj dajuc´ .

*CFA:    xuc´ ba mne +...

*CFA:    ja tak dumâlâ , xvacêc´ ú mjane .

*CFA:    dyk mne xuc´ ba na čýrnavuju nâpisac´ .

*CFA:    a tam ba užy pêrêpisalâ (.) vêčyramê .

*CFL:    +< tabe znajêš što ?

*CFL:    tabe b nadâ bylâ b , aha , pâsmatrec´ , možý , ty knižkê b kakijê kupilâ , lêcêraturu što-nibudz´ ba .

*CFL:    u (.) mâhilëú sam ba s´´jezdzêú , jeslê b âtpuscilê dnja na dva .

*CFA:    da ?

*CFA:    vo éty , da ?

*CFA:    ukusnyjê .

*CFA:    svežýjê .

*CFA:    ni znaju , možý , ne .

*CFA:    ta knižkê patom .

*CFA:    ja vun pâzvanju , možý , tam josc´ .

*CFL:    ja xaču .

*CFL:    mne nadâ ruskêj jazyk čytvërtyj klas .

*CFA:    našo tabe čyc´vërtyj klas ?

*CFL:    nu ja ž vjadu čytvërtyj klas .

*CFA:    dyk užy skorâ zakončýš .

*CFL:    (..) a praverkâ ú aprelê .

*CFL:    oj , u fêvrale .

*CFL:    da , u fêvrale praverkâ .

*CFA:    oj , xuc´ ba jna byla kada@w mjane nja budzêc´ .

*CFA:    ilê na kanikulâx .

*CFA:    kada@w my budzêm na kanikulâx dâpalnicêl´nyx .

*CFL:    zdrascê@w !

*CFL:    dzêlavéjê vy !

*CFA:    a što ?

*CFL:    dzêlavéjê vy , dzêlavéjê .

*CFA:    ja prijedu s kursâú vumnâjê takajê !

*CFL:    vo !

*CFL:    točnâ !

*CFL:    umnejê vsex .

*CFL:    i úse srazu k tabe .

*CFL:    xto tamâ ?

*CFA:    persname .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)