fam_ch_74

fam_ch_74

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFN Town, CFR Town

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||

@L1 of CFN:    brms

@L1 of CFR:    ru

@MT of CFN:    be

@MT of CFR:    ru

@FL of CFN:    brms

@FL of CFR:    beru

@Situation:    Conversation at home

*CFN:    oj , nu vot (.) râskažy .

*CFN:    my s taboj dolhâ ni vidzêlês´ .

*CFN:    râskažy , što +/.

*CFR:    my očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ .

*CFN:    da , očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ .

*CFN:    pra svaju žyzn´ .

*CFN:    ja cia@w pomnju .

*CFN:    nu , v paslednêj raz ty iščo mâladoj +...

*CFN:    nu , v smyslê tam , ni žynatyj byú .

*CFR:    +< nu , da armêjê , navernâ , my bylê s taboj .

*CFR:    vidzêlês´ tol´kâ .

*CFN:    nu , nu .

*CFR:    nu , nu dze-tâ , kada@w školu zakončýú , ú mâhilëvê v učylêščý (.) učyúsê .

*CFR:    učylêščý zakončýú (.) i (..) šystovâ ijulê pašoú služyc´ ú armêju .

*CFR:    dzêvinostâ (.) sidz´movâ hodâ .

*CFR:    ú dzêvinostâ sidz´mom (.) pašoú , âtslužyl sročnuju službu i ú mesêc da âkančanêjê (.) sročnâj služby (.) pâdpisaú kantrakt .

*CFR:    âtslužyúšý na kantrakcê , virnuúsê abratnâ sjuda , u xocêmsk .

*CFR:    nu , ú xocêmskê troxê pa@k +...

*CFR:    biz raboty pabyú , patom ustrojêúsê (.) ú xocêmskâjê étâ péémka .

*CFR:    ustrojêús´ ú xocêmskâjê péémka , žynilsê .

*CFR:    žyniúsê trec´cêvâ (.) nâjibrja (.) dve tysêčý pervâvâ hodâ .

*CFR:    dočkâ radzilâs´ trinaccýtâvâ dzêkabrja tožý dve tysêčý pervâvâ hodâ .

*CFR:    nu , s pomâšču , kak hâvariccý , kridzitâ kupiú kvarciru .

*CFR:    tak , s našýj zarplatâj étâ nêvazmožnâ , sama pânimajêš .

*CFR:    (..) ja dažý ni znaju , što iščé tabe skazac´ .

*CFN:    nu vot râskažy pra armêju .

*CFN:    doúhâ ty tam služyú ?

*CFR:    nu , ú armêjê ú našýj , sama , navernâ , znajêš , pâútara hodâ služuc´ .

*CFN:    nu ščas@w da .

*CFR:    nu .

*CFR:    pâútara hodâ âtslužyú .

*CFR:    polhodâ ú učébkê , u nesvêžý .

*CFR:    časc´ stajalâ , dalžna znac´ (.) park rýdzivilâú écêx , vozlê parkâ rýdzivilâú .

*CFR:    sam nesvêž , kanešnâ , krasivyj horâd .

*CFR:    no my jivo ni vidzêlê .

*CFN:    ni puskalê , što li ?

*CFR:    da .

*CFR:    nu tam vypuskalê , tam na dzen´ .

*CFR:    nu skol´kâ na dzen´ ?

*CFR:    s utra vypuscêt , no štoby (.) k trëm užy bylê .

*CFR:    úsë étâ ni uvidzêš .

*CFR:    nu patom apjac´ (.) ú bâjivuju časc´ (.) papaú .

*CFR:    cél´ , âsipovêčskêj rajon .

*CFR:    hdze i (.) kantraktnuju službu prašoú , raketnyjê vajska .

*CFR:    nu , tak +...

*CFR:    nu , kanešnâ , kantraktnâjê službâ mne sil´nâ ni panravêlâsê .

*CFR:    časc´ stajalâ ú lisu , ú hluxom (.) lisu , ni horâdâ , nêčyvo .

*CFR:    vyxadnoj dzen´ tokâ@w pravodzêš (.) ú svajej komnâcê , što tabe vydâlê , i úsë .

*CFR:    nu , pa âkančanêjê kantraktâ užé (.) sjuda .

*CFN:    a raketnyjê vajska ?

*CFN:    vot tam +...

*CFN:    čém vy tam zânimalês´ ?

*CFR:    nu čém ?

*CFR:    ú âsnaúnom praxodzjuc´ učénêjê .

*CFR:    to isc´ (.) usloúnyj praciúnêk .

*CFR:    i vyizžajuc´ na učénêjê i úsloúnâ pa cipu unêčtažajuc´ jaho .

*CFR:    nâbirajuc´ navykâú , karočý .

*CFR:    nu (.) mne iščo pâvizlo , što (.) vot (.) moj prizyú , pâlučalâs´ +...

*CFR:    tokâ@w ja tuda ni papaú .

*CFR:    a vot xlopcý jezdzêlê , zâpuskalê bâjivyjê rakety étyjê , kâpin´jar .

*CFR:    a ja vot tuda ni papaú .

*CFR:    my âxranjalê časc´ .

*CFR:    nu , tak ú armêjê sil´nâ nasyščýnâvâ ničohâ nima .

*CFR:    tam adzin dzen´ +...

*CFR:    jeslê tol´kâ vot (.) pâčytac´ što ú adzin dzen´ .

*CFR:    i tak úsë idzët pâútara hodâ .

*CFR:    pad´´jom , zarjadkâ , zaútrâk , apjac´ učobâ , zaútrâk , abed , apjac´ (.) učobâ , užýn , čas svabodnâvâ úremênê , to isc´ štoby padšyccý , pâsciraccý , adboj i apjac´ takajê +...

*CFR:    nu , i išé narjady .

*CFR:    xodzêš pa képépé , pa stalovâj , ú kâraul , nisëš kâraul´nuju službu .

*CFR:    to isc´ (.) na +...

*CFR:    nu , možýc´ , ú fil´mâx vidalâ , vyškê stajat ?

*CFN:    nu , nu , nu .

*CFR:    na vyškâx stait (.) čýsavoj i âxranjajêt .

*CFR:    étâ vot dva čysa on stait .

*CFR:    patom ivo@w minjajut , i on ú kâraul´nâm pâmiščénêjê dva čysa bodrstvujêt .

*CFR:    i dva čysa spit , i apjac´ pa novâmu .

*CFR:    dva čysa stait , dva čysa bodrstvujêt i dva čysa spit .

*CFR:    i tak (.) célyjê sutkê .

*CFR:    (..) nu , a bol´šý takovâ +...

*CFR:    na kantrakcê (.) tož nêčyvo takovâ (.) znâminitâvâ ne bylâ , štob tabe +/.

*CFN:    a na kantrakcê étâ što ?

*CFN:    étâ (.) v smyslê +/.

*CFR:    +< étâ +...

*CFR:    to isc´ užé kada@w sročnuju atslužývâjêc´ , saldat jeslê xočýc´ dal´šý služyc´ , padpisyvâjêt kantrakt .

*CFN:    a na skol´kâ ?

*CFR:    na dva hodâ padpisyvâjêccý kantrakt .

*CFR:    to isc´ ty úžy (.) ni ú kazarmê naxodzêssê , tabe vydajoccý âbščyžycêjê , i (.) žyveš ú âbščyžycêjê .

*CFR:    kak , pâlučajêccý , vot ščas@w (.) ja xažu [_///] acec tvoj xodzêt na rabotu , tak i tam .

*CFR:    xodzêš na rabotu .

*CFR:    jeslê ty ú narjad ni zâstupajêš , da pici čysoú rabot .

*CFR:    nu , sa sročnêkâmê pravodzêš (.) âbučénêjê , étâ úsë , i patom (..) damoj .

*CFR:    vot i úsë .

*CFR:    takoj služby , kak , nâprimer , štob tam (.) kavo-tâ ubivalê , kavo-tâ što-tâ , takovâ (.) nima .

*CFR:    nu praxodzêt , kanešnâ , âbučajut s aružýjêm (.) âbraščaccý , étâ úsë .

*CFR:    sil´nâ visëlâvâ (.) ja b ni skazaú , što tam bylâ .

*CFN:    +< ne bylâ ?

*CFR:    da .

*CFN:    nu a ljudzê tam žý ž , druz´ja , nu , écê ?

*CFR:    nu ljudzê +...

*CFR:    kak cibe skazac´ ?

*CFR:    viz´dze (.) jesc´ xarošýjê i plaxijê .

*CFR:    nu , tam +...

*CFR:    ja b tak ni skazaú ba , što (.) ú armêjê ú âsnaúnom úse plaxijê .

*CFR:    nu étâ úsë , što tam dzêdaúščynâ , što tam âficéry izdzivajuccý , úsë étâ skazkê .

*CFN:    ne bylâ ?

*CFR:    nima .

*CFR:    nu , jesc´ takojê , étâ ni izdzivacêl´stvê , ja dažý skazaú ba .

*CFR:    étâ prostâ (.) bolêjê kak-tâ (.) xarakcêr minjajuc´ čýlaveku , katoryj (.) úsë úremê (.) pabyú vozlê macêrê (.) i pâpadajêc´ tuda .

*CFR:    kanešnâ , dlja nivo úsë étâ (.) ú dzikovênu , vypalnjac´ čyje-tâ prikazy .

*CFR:    jeslê jon domâ moh skazac´ macêrê +"/.

*CFR:    +" ja ni xaču étâvâ dzelâc´ .

*CFR:    tam on abjazân étâ zdzelâc´ .

*CFR:    to isc´ ty tam (.) za saboju slidziš .

*CFR:    ubirac´ nadâ za saboju úsë , kada@w domâ privykšýj +...

*CFR:    (.) étâ úsë +...

*CFR:    nu a stâraslužýščýjê pravêl´nâ +...

*CFR:    čýlavek , on užy hod âtslužyú , jimu (.) kak-tâ úžy xadzic´ ubirac´ , myc´ što-tâ +...

*CFR:    étâ úžy ni (.) pazvolênâ .

*CFR:    nu , i vot mâladyjê .

*CFR:    a tak , štoby dzêdaúščyny tam , štob kamu-tâ koscê lamalê , úsë étâ +...

*CFR:    ja ščytaju , úsë étâ vymysêl .

*CFR:    puhajut vo , kto idzët tokâ@w ú armêju .

*CFR:    takohâ štob +...

*CFR:    âficéry narmal´nâ atnosêccý (.) k saldatâm .

*CFR:    izdzivacêl´stv +...

*CFR:    nu vot kak v majej čascê , takovâ ne bylâ .

*CFR:    dažý vot ščas@w užé xlopcý prixodzjuc´ s majej čascê i hâvarjat , što (.) našý časc´ užy stalâ pâkazacêl´nâj pa bêlarusê .

*CFN:    za xarošýjê +...

*CFN:    nu , za úsë , za vse pâkazacêlê .

*CFR:    +< da , za úse pâkazacêlê ina@w stalâ užé [_///] ščytajêccý lučšýj (.) pa bêlarusê .

*CFR:    nu tak .

*CFR:    kak âficéry .

*CFR:    vot u našým dzêvêzionê +...

*CFR:    étâ (.) dzêvizion ščytajêccý kak ?

*CFR:    vot v fil´mâx smotrêš , tam rotâ jesc´ .

*CFN:    uhu .

*CFR:    vot étâ to žý samâjê kak dzêvizion .

*CFR:    tokâ@w neskâl´kâ bâtarej i +...

*CFR:    jon dzelêccý .

*CFR:    nu , ličnyj sastaú dzêvêzionâ dzelêccý na neskâl´kâ bâtarej .

*CFR:    tam vot âficéry , prapârščýkê , úsë étâ .

*CFR:    nu , âficéry tam opytnyjê .

*CFR:    vot ja b ni skazaú ba , što tam âficéry (.) ni znajut , ni na svajom mescê naxodzjuccý .

*CFR:    tam úse (.) narmal´nyjê .

*CFR:    prostâ što , hâvarju , tam trudnâ služyc´ , što vot +...

*CFR:    u druhix čascjax +...

*CFR:    râzhavarêvâjêš xto služyú , uval´nenêjê , tam na sutkê vyjcê na horâd pâhuljac´ (.) možnâ .

*CFR:    tam takohâ nima .

*CFR:    tam prostâ časc´ ú lisu .

*CFR:    nu kuda , cibe na (.) sutkê atpuscêt , nu kuda ty pajdzëš ?

*CFR:    hriby u les pâsâbirac´ s jahâdâmê , dy i úsë .

*CFR:    tak tam .

*CFR:    nu , étâ časc´ čšytalâs´ sikretnâj , tak što +...

*CFR:    nu , kada@w jaščé kâmunizm byú .

*CFR:    jijo tak i râspâlažylê .

*CFR:    nu ciperê (.) xto tuda pâpadajêc´ , tot tam mučýjêccý .

*CFN:    a damoj ni prêjizžaú (.) ni razu ?

*CFR:    nu damoj kak tam prêjizžajêš ?

*CFR:    jeslê zâslužyú (.) ty (.) krâtkasročnyj otpusk , étâ na trojê sutâk , to tabe (.) na trojê sutâk âtpusknojê pišýccý , i ty (.) na trojê sutâk , étâ s darohâj , prêjizžajêš damoj .

*CFR:    to isc´ ty domâ pâbyvajêš sutkê i (.) patom abratnâ dâbirajêssê .

*CFR:    nu , âtpuska , étâ úžy ščas@w (.) paložýnâ .

*CFR:    dvaccýc´ dnej (.) rêdavomu sastavu i dvaccýc´ čytyrê dnja (.) siržanckâmu .

*CFR:    kto siržantâmê byú .

*CFR:    nu , tak .

*CFN:    nu a vot écê , znakomyjê , druz´ja tam , inciresnyjê bylê ljudzê ?

*CFR:    čésnâ skazac´ ?

*CFR:    ni očýn´ .

*CFR:    tam (.) ú âsnaúnom bylê (.) s palessê .

*CFR:    vot ani kak-tâ vsë (.) samê , kučnej bylê .

*CFR:    i ščas@w kak-tâ (.) v armêjê (.) na tom pastrojênâ , što každyj sam za sibja idzët .

*CFR:    nima takovâ vot , kak tvoj acec služyl .

*CFR:    tamâ idzët +...

*CFR:    nu , kak by zimljačýstvâ vot .

*CFR:    jeslê ty s mâhilëúskâj oblâscê , ty i zimljak .

*CFR:    i vo tak , bolêjê cisnej .

*CFR:    a tutâ (.) šas@w takovâ nima .

*CFR:    adzin , nu paru čýlavek , vot i úsë .

*CFR:    u nas xuc´ u majom dzêvêzionê bylâ i (.) okâlâ (.) simi čýlavek s xocêmskâvâ rajonâ , no +/.

*CFN:    ni družylê asobâ ?

*CFR:    úse kak-tâ (.) meždu saboj , pa raznâmu bylâ úsë .

*CFR:    ne bylâ takovâ , šob (.) družnâ bylâ .

*CFR:    i vot ja âbraščaú únimanêjê .

*CFR:    ja z´dzelâú , ú našým dzêvêzionê tak .

*CFR:    nu viz´dze , va úsex bylâ tak .

*CFR:    na kantrakcê služyú , da .

*CFR:    na kantrakcê ja xârašo (.) s minskâ s xlop@k [_////] s parnêm pâznakomêúsê .

*CFR:    on tožý (.) kantraktnêk byú , on užy útaroj kantrakt služyú .

*CFR:    u nivo padpisân byú .

*CFR:    nu i +...

*CFR:    vot s´ nim xârašo .

*CFR:    nu +...

*CFR:    ja znaju , kak ja zakončýú , jon užy mne zvanil , on tožý užy (.) pêristal .

*CFR:    nâdajelâ jimu vajennâjê službâ .

*CFR:    tak što (.) rišyl pajci na hraždanku i (.) ú xocêmskê raboty étâj ni našoú , pašoú (.) u našý péémka étâ rabotâc´ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)