fam_ch_74

fam_ch_74

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFN Town, CFR Town
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||
@L1 of CFN:    brms
@L1 of CFR:    ru
@MT of CFN:    be
@MT of CFR:    ru
@FL of CFN:    brms
@FL of CFR:    beru
@Situation:    Conversation at home
*CFN:    oj , nu vot (.) râskažy .
*CFN:    my s taboj dolhâ ni vidzêlês´ .
*CFN:    râskažy , što +/.
*CFR:    my očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ .
*CFN:    da , očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ .
*CFN:    pra svaju žyzn´ .
*CFN:    ja cia@w pomnju .
*CFN:    nu , v paslednêj raz ty iščo mâladoj +...
*CFN:    nu , v smyslê tam , ni žynatyj byú .
*CFR:    +< nu , da armêjê , navernâ , my bylê s taboj .
*CFR:    vidzêlês´ tol´kâ .
*CFN:    nu , nu .
*CFR:    nu , nu dze-tâ , kada@w školu zakončýú , ú mâhilëvê v učylêščý (.) učyúsê .
*CFR:    učylêščý zakončýú (.) i (..) šystovâ ijulê pašoú služyc´ ú armêju .
*CFR:    dzêvinostâ (.) sidz´movâ hodâ .
*CFR:    ú dzêvinostâ sidz´mom (.) pašoú , âtslužyl sročnuju službu i ú mesêc da âkančanêjê (.) sročnâj služby (.) pâdpisaú kantrakt .
*CFR:    âtslužyúšý na kantrakcê , virnuúsê abratnâ sjuda , u xocêmsk .
*CFR:    nu , ú xocêmskê troxê pa@k +...
*CFR:    biz raboty pabyú , patom ustrojêúsê (.) ú xocêmskâjê étâ péémka .
*CFR:    ustrojêús´ ú xocêmskâjê péémka , žynilsê .
*CFR:    žyniúsê trec´cêvâ (.) nâjibrja (.) dve tysêčý pervâvâ hodâ .
*CFR:    dočkâ radzilâs´ trinaccýtâvâ dzêkabrja tožý dve tysêčý pervâvâ hodâ .
*CFR:    nu , s pomâšču , kak hâvariccý , kridzitâ kupiú kvarciru .
*CFR:    tak , s našýj zarplatâj étâ nêvazmožnâ , sama pânimajêš .
*CFR:    (..) ja dažý ni znaju , što iščé tabe skazac´ .
*CFN:    nu vot râskažy pra armêju .
*CFN:    doúhâ ty tam služyú ?
*CFR:    nu , ú armêjê ú našýj , sama , navernâ , znajêš , pâútara hodâ služuc´ .
*CFN:    nu ščas@w da .
*CFR:    nu .
*CFR:    pâútara hodâ âtslužyú .
*CFR:    polhodâ ú učébkê , u nesvêžý .
*CFR:    časc´ stajalâ , dalžna znac´ (.) park rýdzivilâú écêx , vozlê parkâ rýdzivilâú .
*CFR:    sam nesvêž , kanešnâ , krasivyj horâd .
*CFR:    no my jivo ni vidzêlê .
*CFN:    ni puskalê , što li ?
*CFR:    da .
*CFR:    nu tam vypuskalê , tam na dzen´ .
*CFR:    nu skol´kâ na dzen´ ?
*CFR:    s utra vypuscêt , no štoby (.) k trëm užy bylê .
*CFR:    úsë étâ ni uvidzêš .
*CFR:    nu patom apjac´ (.) ú bâjivuju časc´ (.) papaú .
*CFR:    cél´ , âsipovêčskêj rajon .
*CFR:    hdze i (.) kantraktnuju službu prašoú , raketnyjê vajska .
*CFR:    nu , tak +...
*CFR:    nu , kanešnâ , kantraktnâjê službâ mne sil´nâ ni panravêlâsê .
*CFR:    časc´ stajalâ ú lisu , ú hluxom (.) lisu , ni horâdâ , nêčyvo .
*CFR:    vyxadnoj dzen´ tokâ@w pravodzêš (.) ú svajej komnâcê , što tabe vydâlê , i úsë .
*CFR:    nu , pa âkančanêjê kantraktâ užé (.) sjuda .
*CFN:    a raketnyjê vajska ?
*CFN:    vot tam +...
*CFN:    čém vy tam zânimalês´ ?
*CFR:    nu čém ?
*CFR:    ú âsnaúnom praxodzjuc´ učénêjê .
*CFR:    to isc´ (.) usloúnyj praciúnêk .
*CFR:    i vyizžajuc´ na učénêjê i úsloúnâ pa cipu unêčtažajuc´ jaho .
*CFR:    nâbirajuc´ navykâú , karočý .
*CFR:    nu (.) mne iščo pâvizlo , što (.) vot (.) moj prizyú , pâlučalâs´ +...
*CFR:    tokâ@w ja tuda ni papaú .
*CFR:    a vot xlopcý jezdzêlê , zâpuskalê bâjivyjê rakety étyjê , kâpin´jar .
*CFR:    a ja vot tuda ni papaú .
*CFR:    my âxranjalê časc´ .
*CFR:    nu , tak ú armêjê sil´nâ nasyščýnâvâ ničohâ nima .
*CFR:    tam adzin dzen´ +...
*CFR:    jeslê tol´kâ vot (.) pâčytac´ što ú adzin dzen´ .
*CFR:    i tak úsë idzët pâútara hodâ .
*CFR:    pad´´jom , zarjadkâ , zaútrâk , apjac´ učobâ , zaútrâk , abed , apjac´ (.) učobâ , užýn , čas svabodnâvâ úremênê , to isc´ štoby padšyccý , pâsciraccý , adboj i apjac´ takajê +...
*CFR:    nu , i išé narjady .
*CFR:    xodzêš pa képépé , pa stalovâj , ú kâraul , nisëš kâraul´nuju službu .
*CFR:    to isc´ (.) na +...
*CFR:    nu , možýc´ , ú fil´mâx vidalâ , vyškê stajat ?
*CFN:    nu , nu , nu .
*CFR:    na vyškâx stait (.) čýsavoj i âxranjajêt .
*CFR:    étâ vot dva čysa on stait .
*CFR:    patom ivo@w minjajut , i on ú kâraul´nâm pâmiščénêjê dva čysa bodrstvujêt .
*CFR:    i dva čysa spit , i apjac´ pa novâmu .
*CFR:    dva čysa stait , dva čysa bodrstvujêt i dva čysa spit .
*CFR:    i tak (.) célyjê sutkê .
*CFR:    (..) nu , a bol´šý takovâ +...
*CFR:    na kantrakcê (.) tož nêčyvo takovâ (.) znâminitâvâ ne bylâ , štob tabe +/.
*CFN:    a na kantrakcê étâ što ?
*CFN:    étâ (.) v smyslê +/.
*CFR:    +< étâ +...
*CFR:    to isc´ užé kada@w sročnuju atslužývâjêc´ , saldat jeslê xočýc´ dal´šý služyc´ , padpisyvâjêt kantrakt .
*CFN:    a na skol´kâ ?
*CFR:    na dva hodâ padpisyvâjêccý kantrakt .
*CFR:    to isc´ ty úžy (.) ni ú kazarmê naxodzêssê , tabe vydajoccý âbščyžycêjê , i (.) žyveš ú âbščyžycêjê .
*CFR:    kak , pâlučajêccý , vot ščas@w (.) ja xažu [_///] acec tvoj xodzêt na rabotu , tak i tam .
*CFR:    xodzêš na rabotu .
*CFR:    jeslê ty ú narjad ni zâstupajêš , da pici čysoú rabot .
*CFR:    nu , sa sročnêkâmê pravodzêš (.) âbučénêjê , étâ úsë , i patom (..) damoj .
*CFR:    vot i úsë .
*CFR:    takoj služby , kak , nâprimer , štob tam (.) kavo-tâ ubivalê , kavo-tâ što-tâ , takovâ (.) nima .
*CFR:    nu praxodzêt , kanešnâ , âbučajut s aružýjêm (.) âbraščaccý , étâ úsë .
*CFR:    sil´nâ visëlâvâ (.) ja b ni skazaú , što tam bylâ .
*CFN:    +< ne bylâ ?
*CFR:    da .
*CFN:    nu a ljudzê tam žý ž , druz´ja , nu , écê ?
*CFR:    nu ljudzê +...
*CFR:    kak cibe skazac´ ?
*CFR:    viz´dze (.) jesc´ xarošýjê i plaxijê .
*CFR:    nu , tam +...
*CFR:    ja b tak ni skazaú ba , što (.) ú armêjê ú âsnaúnom úse plaxijê .
*CFR:    nu étâ úsë , što tam dzêdaúščynâ , što tam âficéry izdzivajuccý , úsë étâ skazkê .
*CFN:    ne bylâ ?
*CFR:    nima .
*CFR:    nu , jesc´ takojê , étâ ni izdzivacêl´stvê , ja dažý skazaú ba .
*CFR:    étâ prostâ (.) bolêjê kak-tâ (.) xarakcêr minjajuc´ čýlaveku , katoryj (.) úsë úremê (.) pabyú vozlê macêrê (.) i pâpadajêc´ tuda .
*CFR:    kanešnâ , dlja nivo úsë étâ (.) ú dzikovênu , vypalnjac´ čyje-tâ prikazy .
*CFR:    jeslê jon domâ moh skazac´ macêrê +"/.
*CFR:    +" ja ni xaču étâvâ dzelâc´ .
*CFR:    tam on abjazân étâ zdzelâc´ .
*CFR:    to isc´ ty tam (.) za saboju slidziš .
*CFR:    ubirac´ nadâ za saboju úsë , kada@w domâ privykšýj +...
*CFR:    (.) étâ úsë +...
*CFR:    nu a stâraslužýščýjê pravêl´nâ +...
*CFR:    čýlavek , on užy hod âtslužyú , jimu (.) kak-tâ úžy xadzic´ ubirac´ , myc´ što-tâ +...
*CFR:    étâ úžy ni (.) pazvolênâ .
*CFR:    nu , i vot mâladyjê .
*CFR:    a tak , štoby dzêdaúščyny tam , štob kamu-tâ koscê lamalê , úsë étâ +...
*CFR:    ja ščytaju , úsë étâ vymysêl .
*CFR:    puhajut vo , kto idzët tokâ@w ú armêju .
*CFR:    takohâ štob +...
*CFR:    âficéry narmal´nâ atnosêccý (.) k saldatâm .
*CFR:    izdzivacêl´stv +...
*CFR:    nu vot kak v majej čascê , takovâ ne bylâ .
*CFR:    dažý vot ščas@w užé xlopcý prixodzjuc´ s majej čascê i hâvarjat , što (.) našý časc´ užy stalâ pâkazacêl´nâj pa bêlarusê .
*CFN:    za xarošýjê +...
*CFN:    nu , za úsë , za vse pâkazacêlê .
*CFR:    +< da , za úse pâkazacêlê ina@w stalâ užé [_///] ščytajêccý lučšýj (.) pa bêlarusê .
*CFR:    nu tak .
*CFR:    kak âficéry .
*CFR:    vot u našým dzêvêzionê +...
*CFR:    étâ (.) dzêvizion ščytajêccý kak ?
*CFR:    vot v fil´mâx smotrêš , tam rotâ jesc´ .
*CFN:    uhu .
*CFR:    vot étâ to žý samâjê kak dzêvizion .
*CFR:    tokâ@w neskâl´kâ bâtarej i +...
*CFR:    jon dzelêccý .
*CFR:    nu , ličnyj sastaú dzêvêzionâ dzelêccý na neskâl´kâ bâtarej .
*CFR:    tam vot âficéry , prapârščýkê , úsë étâ .
*CFR:    nu , âficéry tam opytnyjê .
*CFR:    vot ja b ni skazaú ba , što tam âficéry (.) ni znajut , ni na svajom mescê naxodzjuccý .
*CFR:    tam úse (.) narmal´nyjê .
*CFR:    prostâ što , hâvarju , tam trudnâ služyc´ , što vot +...
*CFR:    u druhix čascjax +...
*CFR:    râzhavarêvâjêš xto služyú , uval´nenêjê , tam na sutkê vyjcê na horâd pâhuljac´ (.) možnâ .
*CFR:    tam takohâ nima .
*CFR:    tam prostâ časc´ ú lisu .
*CFR:    nu kuda , cibe na (.) sutkê atpuscêt , nu kuda ty pajdzëš ?
*CFR:    hriby u les pâsâbirac´ s jahâdâmê , dy i úsë .
*CFR:    tak tam .
*CFR:    nu , étâ časc´ čšytalâs´ sikretnâj , tak što +...
*CFR:    nu , kada@w jaščé kâmunizm byú .
*CFR:    jijo tak i râspâlažylê .
*CFR:    nu ciperê (.) xto tuda pâpadajêc´ , tot tam mučýjêccý .
*CFN:    a damoj ni prêjizžaú (.) ni razu ?
*CFR:    nu damoj kak tam prêjizžajêš ?
*CFR:    jeslê zâslužyú (.) ty (.) krâtkasročnyj otpusk , étâ na trojê sutâk , to tabe (.) na trojê sutâk âtpusknojê pišýccý , i ty (.) na trojê sutâk , étâ s darohâj , prêjizžajêš damoj .
*CFR:    to isc´ ty domâ pâbyvajêš sutkê i (.) patom abratnâ dâbirajêssê .
*CFR:    nu , âtpuska , étâ úžy ščas@w (.) paložýnâ .
*CFR:    dvaccýc´ dnej (.) rêdavomu sastavu i dvaccýc´ čytyrê dnja (.) siržanckâmu .
*CFR:    kto siržantâmê byú .
*CFR:    nu , tak .
*CFN:    nu a vot écê , znakomyjê , druz´ja tam , inciresnyjê bylê ljudzê ?
*CFR:    čésnâ skazac´ ?
*CFR:    ni očýn´ .
*CFR:    tam (.) ú âsnaúnom bylê (.) s palessê .
*CFR:    vot ani kak-tâ vsë (.) samê , kučnej bylê .
*CFR:    i ščas@w kak-tâ (.) v armêjê (.) na tom pastrojênâ , što každyj sam za sibja idzët .
*CFR:    nima takovâ vot , kak tvoj acec služyl .
*CFR:    tamâ idzët +...
*CFR:    nu , kak by zimljačýstvâ vot .
*CFR:    jeslê ty s mâhilëúskâj oblâscê , ty i zimljak .
*CFR:    i vo tak , bolêjê cisnej .
*CFR:    a tutâ (.) šas@w takovâ nima .
*CFR:    adzin , nu paru čýlavek , vot i úsë .
*CFR:    u nas xuc´ u majom dzêvêzionê bylâ i (.) okâlâ (.) simi čýlavek s xocêmskâvâ rajonâ , no +/.
*CFN:    ni družylê asobâ ?
*CFR:    úse kak-tâ (.) meždu saboj , pa raznâmu bylâ úsë .
*CFR:    ne bylâ takovâ , šob (.) družnâ bylâ .
*CFR:    i vot ja âbraščaú únimanêjê .
*CFR:    ja z´dzelâú , ú našým dzêvêzionê tak .
*CFR:    nu viz´dze , va úsex bylâ tak .
*CFR:    na kantrakcê služyú , da .
*CFR:    na kantrakcê ja xârašo (.) s minskâ s xlop@k [_////] s parnêm pâznakomêúsê .
*CFR:    on tožý (.) kantraktnêk byú , on užy útaroj kantrakt služyú .
*CFR:    u nivo padpisân byú .
*CFR:    nu i +...
*CFR:    vot s´ nim xârašo .
*CFR:    nu +...
*CFR:    ja znaju , kak ja zakončýú , jon užy mne zvanil , on tožý užy (.) pêristal .
*CFR:    nâdajelâ jimu vajennâjê službâ .
*CFR:    tak što (.) rišyl pajci na hraždanku i (.) ú xocêmskê raboty étâj ni našoú , pašoú (.) u našý péémka étâ rabotâc´ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page