fam_ch_74

fam_ch_74

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    CFN Town, CFR Town @ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary|| @ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary|| @L1 of CFN:    brms @L1 of CFR:    ru @MT of CFN:    be @MT of CFR:    ru @FL of CFN:    brms @FL of CFR:    beru @Situation:    Conversation at home *CFN:    oj , nu vot (.) râskažy . *CFN:    my s taboj dolhâ ni vidzêlês´ . *CFN:    râskažy , što +/. *CFR:    my očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ . *CFN:    da , očýn´ dolhâ ni vidzêlês´ . *CFN:    pra svaju žyzn´ . *CFN:    ja cia@w pomnju . *CFN:    nu , v paslednêj raz ty iščo mâladoj +... *CFN:    nu , v smyslê tam , ni žynatyj byú . *CFR:    +< nu , da armêjê , navernâ , my bylê s taboj . *CFR:    vidzêlês´ tol´kâ . *CFN:    nu , nu . *CFR:    nu , nu dze-tâ , kada@w školu zakončýú , ú mâhilëvê v učylêščý (.) učyúsê . *CFR:    učylêščý zakončýú (.) i (..) šystovâ ijulê pašoú služyc´ ú armêju . *CFR:    dzêvinostâ (.) sidz´movâ hodâ . *CFR:    ú dzêvinostâ sidz´mom (.) pašoú , âtslužyl sročnuju službu i ú mesêc da âkančanêjê (.) sročnâj služby (.) pâdpisaú kantrakt . *CFR:    âtslužyúšý na kantrakcê , virnuúsê abratnâ sjuda , u xocêmsk . *CFR:    nu , ú xocêmskê troxê pa@k +... *CFR:    biz raboty pabyú , patom ustrojêúsê (.) ú xocêmskâjê étâ péémka . *CFR:    ustrojêús´ ú xocêmskâjê péémka , žynilsê . *CFR:    žyniúsê trec´cêvâ (.) nâjibrja (.) dve tysêčý pervâvâ hodâ . *CFR:    dočkâ radzilâs´ trinaccýtâvâ dzêkabrja tožý dve tysêčý pervâvâ hodâ . *CFR:    nu , s pomâšču , kak hâvariccý , kridzitâ kupiú kvarciru . *CFR:    tak , s našýj zarplatâj étâ nêvazmožnâ , sama pânimajêš . *CFR:    (..) ja dažý ni znaju , što iščé tabe skazac´ . *CFN:    nu vot râskažy pra armêju . *CFN:    doúhâ ty tam služyú ? *CFR:    nu , ú armêjê ú našýj , sama , navernâ , znajêš , pâútara hodâ služuc´ . *CFN:    nu ščas@w da . *CFR:    nu . *CFR:    pâútara hodâ âtslužyú . *CFR:    polhodâ ú učébkê , u nesvêžý . *CFR:    časc´ stajalâ , dalžna znac´ (.) park rýdzivilâú écêx , vozlê parkâ rýdzivilâú . *CFR:    sam nesvêž , kanešnâ , krasivyj horâd . *CFR:    no my jivo ni vidzêlê . *CFN:    ni puskalê , što li ? *CFR:    da . *CFR:    nu tam vypuskalê , tam na dzen´ . *CFR:    nu skol´kâ na dzen´ ? *CFR:    s utra vypuscêt , no štoby (.) k trëm užy bylê . *CFR:    úsë étâ ni uvidzêš . *CFR:    nu patom apjac´ (.) ú bâjivuju časc´ (.) papaú . *CFR:    cél´ , âsipovêčskêj rajon . *CFR:    hdze i (.) kantraktnuju službu prašoú , raketnyjê vajska . *CFR:    nu , tak +... *CFR:    nu , kanešnâ , kantraktnâjê službâ mne sil´nâ ni panravêlâsê . *CFR:    časc´ stajalâ ú lisu , ú hluxom (.) lisu , ni horâdâ , nêčyvo . *CFR:    vyxadnoj dzen´ tokâ@w pravodzêš (.) ú svajej komnâcê , što tabe vydâlê , i úsë . *CFR:    nu , pa âkančanêjê kantraktâ užé (.) sjuda . *CFN:    a raketnyjê vajska ? *CFN:    vot tam +... *CFN:    čém vy tam zânimalês´ ? *CFR:    nu čém ? *CFR:    ú âsnaúnom praxodzjuc´ učénêjê . *CFR:    to isc´ (.) usloúnyj praciúnêk . *CFR:    i vyizžajuc´ na učénêjê i úsloúnâ pa cipu unêčtažajuc´ jaho . *CFR:    nâbirajuc´ navykâú , karočý . *CFR:    nu (.) mne iščo pâvizlo , što (.) vot (.) moj prizyú , pâlučalâs´ +... *CFR:    tokâ@w ja tuda ni papaú . *CFR:    a vot xlopcý jezdzêlê , zâpuskalê bâjivyjê rakety étyjê , kâpin´jar . *CFR:    a ja vot tuda ni papaú . *CFR:    my âxranjalê časc´ . *CFR:    nu , tak ú armêjê sil´nâ nasyščýnâvâ ničohâ nima . *CFR:    tam adzin dzen´ +... *CFR:    jeslê tol´kâ vot (.) pâčytac´ što ú adzin dzen´ . *CFR:    i tak úsë idzët pâútara hodâ . *CFR:    pad´´jom , zarjadkâ , zaútrâk , apjac´ učobâ , zaútrâk , abed , apjac´ (.) učobâ , užýn , čas svabodnâvâ úremênê , to isc´ štoby padšyccý , pâsciraccý , adboj i apjac´ takajê +... *CFR:    nu , i išé narjady . *CFR:    xodzêš pa képépé , pa stalovâj , ú kâraul , nisëš kâraul´nuju službu . *CFR:    to isc´ (.) na +... *CFR:    nu , možýc´ , ú fil´mâx vidalâ , vyškê stajat ? *CFN:    nu , nu , nu . *CFR:    na vyškâx stait (.) čýsavoj i âxranjajêt . *CFR:    étâ vot dva čysa on stait . *CFR:    patom ivo@w minjajut , i on ú kâraul´nâm pâmiščénêjê dva čysa bodrstvujêt . *CFR:    i dva čysa spit , i apjac´ pa novâmu . *CFR:    dva čysa stait , dva čysa bodrstvujêt i dva čysa spit . *CFR:    i tak (.) célyjê sutkê . *CFR:    (..) nu , a bol´šý takovâ +... *CFR:    na kantrakcê (.) tož nêčyvo takovâ (.) znâminitâvâ ne bylâ , štob tabe +/. *CFN:    a na kantrakcê étâ što ? *CFN:    étâ (.) v smyslê +/. *CFR:    +< étâ +... *CFR:    to isc´ užé kada@w sročnuju atslužývâjêc´ , saldat jeslê xočýc´ dal´šý služyc´ , padpisyvâjêt kantrakt . *CFN:    a na skol´kâ ? *CFR:    na dva hodâ padpisyvâjêccý kantrakt . *CFR:    to isc´ ty úžy (.) ni ú kazarmê naxodzêssê , tabe vydajoccý âbščyžycêjê , i (.) žyveš ú âbščyžycêjê . *CFR:    kak , pâlučajêccý , vot ščas@w (.) ja xažu [_///] acec tvoj xodzêt na rabotu , tak i tam . *CFR:    xodzêš na rabotu . *CFR:    jeslê ty ú narjad ni zâstupajêš , da pici čysoú rabot . *CFR:    nu , sa sročnêkâmê pravodzêš (.) âbučénêjê , étâ úsë , i patom (..) damoj . *CFR:    vot i úsë . *CFR:    takoj služby , kak , nâprimer , štob tam (.) kavo-tâ ubivalê , kavo-tâ što-tâ , takovâ (.) nima . *CFR:    nu praxodzêt , kanešnâ , âbučajut s aružýjêm (.) âbraščaccý , étâ úsë . *CFR:    sil´nâ visëlâvâ (.) ja b ni skazaú , što tam bylâ . *CFN:    +< ne bylâ ? *CFR:    da . *CFN:    nu a ljudzê tam žý ž , druz´ja , nu , écê ? *CFR:    nu ljudzê +... *CFR:    kak cibe skazac´ ? *CFR:    viz´dze (.) jesc´ xarošýjê i plaxijê . *CFR:    nu , tam +... *CFR:    ja b tak ni skazaú ba , što (.) ú armêjê ú âsnaúnom úse plaxijê . *CFR:    nu étâ úsë , što tam dzêdaúščynâ , što tam âficéry izdzivajuccý , úsë étâ skazkê . *CFN:    ne bylâ ? *CFR:    nima . *CFR:    nu , jesc´ takojê , étâ ni izdzivacêl´stvê , ja dažý skazaú ba . *CFR:    étâ prostâ (.) bolêjê kak-tâ (.) xarakcêr minjajuc´ čýlaveku , katoryj (.) úsë úremê (.) pabyú vozlê macêrê (.) i pâpadajêc´ tuda . *CFR:    kanešnâ , dlja nivo úsë étâ (.) ú dzikovênu , vypalnjac´ čyje-tâ prikazy . *CFR:    jeslê jon domâ moh skazac´ macêrê +"/. *CFR:    +" ja ni xaču étâvâ dzelâc´ . *CFR:    tam on abjazân étâ zdzelâc´ . *CFR:    to isc´ ty tam (.) za saboju slidziš . *CFR:    ubirac´ nadâ za saboju úsë , kada@w domâ privykšýj +... *CFR:    (.) étâ úsë +... *CFR:    nu a stâraslužýščýjê pravêl´nâ +... *CFR:    čýlavek , on užy hod âtslužyú , jimu (.) kak-tâ úžy xadzic´ ubirac´ , myc´ što-tâ +... *CFR:    étâ úžy ni (.) pazvolênâ . *CFR:    nu , i vot mâladyjê . *CFR:    a tak , štoby dzêdaúščyny tam , štob kamu-tâ koscê lamalê , úsë étâ +... *CFR:    ja ščytaju , úsë étâ vymysêl . *CFR:    puhajut vo , kto idzët tokâ@w ú armêju . *CFR:    takohâ štob +... *CFR:    âficéry narmal´nâ atnosêccý (.) k saldatâm . *CFR:    izdzivacêl´stv +... *CFR:    nu vot kak v majej čascê , takovâ ne bylâ . *CFR:    dažý vot ščas@w užé xlopcý prixodzjuc´ s majej čascê i hâvarjat , što (.) našý časc´ užy stalâ pâkazacêl´nâj pa bêlarusê . *CFN:    za xarošýjê +... *CFN:    nu , za úsë , za vse pâkazacêlê . *CFR:    +< da , za úse pâkazacêlê ina@w stalâ užé [_///] ščytajêccý lučšýj (.) pa bêlarusê . *CFR:    nu tak . *CFR:    kak âficéry . *CFR:    vot u našým dzêvêzionê +... *CFR:    étâ (.) dzêvizion ščytajêccý kak ? *CFR:    vot v fil´mâx smotrêš , tam rotâ jesc´ . *CFN:    uhu . *CFR:    vot étâ to žý samâjê kak dzêvizion . *CFR:    tokâ@w neskâl´kâ bâtarej i +... *CFR:    jon dzelêccý . *CFR:    nu , ličnyj sastaú dzêvêzionâ dzelêccý na neskâl´kâ bâtarej . *CFR:    tam vot âficéry , prapârščýkê , úsë étâ . *CFR:    nu , âficéry tam opytnyjê . *CFR:    vot ja b ni skazaú ba , što tam âficéry (.) ni znajut , ni na svajom mescê naxodzjuccý . *CFR:    tam úse (.) narmal´nyjê . *CFR:    prostâ što , hâvarju , tam trudnâ služyc´ , što vot +... *CFR:    u druhix čascjax +... *CFR:    râzhavarêvâjêš xto služyú , uval´nenêjê , tam na sutkê vyjcê na horâd pâhuljac´ (.) možnâ . *CFR:    tam takohâ nima . *CFR:    tam prostâ časc´ ú lisu . *CFR:    nu kuda , cibe na (.) sutkê atpuscêt , nu kuda ty pajdzëš ? *CFR:    hriby u les pâsâbirac´ s jahâdâmê , dy i úsë . *CFR:    tak tam . *CFR:    nu , étâ časc´ čšytalâs´ sikretnâj , tak što +... *CFR:    nu , kada@w jaščé kâmunizm byú . *CFR:    jijo tak i râspâlažylê . *CFR:    nu ciperê (.) xto tuda pâpadajêc´ , tot tam mučýjêccý . *CFN:    a damoj ni prêjizžaú (.) ni razu ? *CFR:    nu damoj kak tam prêjizžajêš ? *CFR:    jeslê zâslužyú (.) ty (.) krâtkasročnyj otpusk , étâ na trojê sutâk , to tabe (.) na trojê sutâk âtpusknojê pišýccý , i ty (.) na trojê sutâk , étâ s darohâj , prêjizžajêš damoj . *CFR:    to isc´ ty domâ pâbyvajêš sutkê i (.) patom abratnâ dâbirajêssê . *CFR:    nu , âtpuska , étâ úžy ščas@w (.) paložýnâ . *CFR:    dvaccýc´ dnej (.) rêdavomu sastavu i dvaccýc´ čytyrê dnja (.) siržanckâmu . *CFR:    kto siržantâmê byú . *CFR:    nu , tak . *CFN:    nu a vot écê , znakomyjê , druz´ja tam , inciresnyjê bylê ljudzê ? *CFR:    čésnâ skazac´ ? *CFR:    ni očýn´ . *CFR:    tam (.) ú âsnaúnom bylê (.) s palessê . *CFR:    vot ani kak-tâ vsë (.) samê , kučnej bylê . *CFR:    i ščas@w kak-tâ (.) v armêjê (.) na tom pastrojênâ , što každyj sam za sibja idzët . *CFR:    nima takovâ vot , kak tvoj acec služyl . *CFR:    tamâ idzët +... *CFR:    nu , kak by zimljačýstvâ vot . *CFR:    jeslê ty s mâhilëúskâj oblâscê , ty i zimljak . *CFR:    i vo tak , bolêjê cisnej . *CFR:    a tutâ (.) šas@w takovâ nima . *CFR:    adzin , nu paru čýlavek , vot i úsë . *CFR:    u nas xuc´ u majom dzêvêzionê bylâ i (.) okâlâ (.) simi čýlavek s xocêmskâvâ rajonâ , no +/. *CFN:    ni družylê asobâ ? *CFR:    úse kak-tâ (.) meždu saboj , pa raznâmu bylâ úsë . *CFR:    ne bylâ takovâ , šob (.) družnâ bylâ . *CFR:    i vot ja âbraščaú únimanêjê . *CFR:    ja z´dzelâú , ú našým dzêvêzionê tak . *CFR:    nu viz´dze , va úsex bylâ tak . *CFR:    na kantrakcê služyú , da . *CFR:    na kantrakcê ja xârašo (.) s minskâ s xlop@k [_////] s parnêm pâznakomêúsê . *CFR:    on tožý (.) kantraktnêk byú , on užy útaroj kantrakt služyú . *CFR:    u nivo padpisân byú . *CFR:    nu i +... *CFR:    vot s´ nim xârašo . *CFR:    nu +... *CFR:    ja znaju , kak ja zakončýú , jon užy mne zvanil , on tožý užy (.) pêristal . *CFR:    nâdajelâ jimu vajennâjê službâ . *CFR:    tak što (.) rišyl pajci na hraždanku i (.) ú xocêmskê raboty étâj ni našoú , pašoú (.) u našý péémka étâ rabotâc´ . @End
(Stand: 20.04.2022)