fam_ch_63

fam_ch_63

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    CFM Migrant, CFC Migrant

@ID:    hyb|fam|CFM|56;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of CFM:    brms

@L1 of CFC:    brms

@MT of CFM:    be

@MT of CFC:    be

@FL of CFM:    brms

@FL of CFC:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFM:    tada@w što vot persname žyla na vuhlu .

*CFM:    ja s nej pašol , ja s´ nej xadzil .

*CFM:    vo za balotâm (.) što žylê .

*CFM:    nu ta ž persname tam žylê ?

@New Episode

*CFM:    vo dze persname persname , dze persname žyla .

*CFM:    to cirêz balotâ , tuda vo , pervyj dom byl .

*CFM:    ja s´ nej pašol .

*CFM:    tuda zašli k xlopcým dy pašli .

*CFM:    kruc´ , persname stajic´ rjadâm !

*CFM:    hâvarju +"/.

*CFM:    +" idzi damoj !

*CFM:    pašol .

*CFM:    kruh tak adzin âbyšol , apjac´ stajic´ .

*CFC:    možý , štob ni pâcirjaús´ .

*CFM:    ne , persname .

*CFM:    úspâminac´ xârašo to , što prašlo .

*CFC:    da .

*CFC:    jeslê b (.) nazad ba vjarnuc´ ba , da ?

@New Episode

*CFM:    iny@w +...

*CFM:    kažýccý , persname tožý familêjê byla jix .

*CFM:    kažýccý , persname byla familêjê .

*CFC:    +< persname .

*CFM:    nu ta jim +...

*CFM:    ni radnja byla jim , da ?

*CFC:    nu jak ?

*CFC:    (..) ta ž vo persname (.) persname (.) radnja .

*CFM:    nu vot persname jetyj .

*CFM:    ni radnja ina@w byla jim ?

*CFC:    da , radnja .

*CFM:    radnja byla ?

*CFC:    ta (.) jaho mac´ (..) i jetyj +...

*CFC:    ta (.) krësnyj moj .

*CFM:    kak-tâ dzeúku tu zvalê ?

*CFM:    užy zabyú .

*CFM:    kažýccý , persname , ne ?

*CFC:    persname , persname .

*CFM:    značýt , ja (.) samuju staršuju znaju .

*CFC:    nu persname .

*CFM:    tady persname .

*CFC:    ne , jna ž persname ščas@w , na l´nozavodzê (.) žyvec´ .

*CFM:    tožý ja s´ nej xadzil .

@New Episode

*CFM:    i ty za mnoj ščé@w behâú .

*CFC:    ina@w tutâ žyvec´ , na l´nozâvackoj .

*CFM:    a ja jijo dažý ni uznaju .

*CFM:    ščas@w ba ni uznal , navernâ .

@New Episode

*CFC:    a jétâ (.) persname (.) žylê , dzjadz´kâ .

*CFM:    vo jetâ , xto ú nas persname ?

*CFC:    nu , sčitajêccý dvajurâdnâjê sistra +/.

*CFM:    ilê jetâ vo , ilê +/.

*CFC:    +, šo ú nas , ú klubê .

*CFM:    a jecê persname s adkul´ ?

*CFM:    jon tožý (.) s´ jetyj vo , s kanavy ?

*CFM:    persname .

*CFC:    a , persname .

*CFC:    a ja i ni znaju .

*CFM:    u jix žý kak-tâ radnja byl vo jetyj vo , úsë s´ im +...

*CFM:    havorêc´ +"/.

*CFM:    +" ta radnja maja , kada@w persname xx , nu , brat +...

*CFM:    úsë hâvarit +"/.

*CFM:    +" ta +...

*CFM:    havorêc´ +"/.

*CFM:    +" ta radnja maja pa persname .

*CFC:    a možý i +...

*CFC:    (...) a persname , ja ni znaju .

*CFC:    možý , ikajê@w i +/.

*CFM:    moj persname (.) kazaú , jexâlê , dyk persname hâvarit +"/.

*CFM:    +" persname , étâ maja radnja .

*CFM:    vo , kada@w (.) s persname (.) ústričalês´ .

*CFM:    ú aútobusê stajac´ , havorêc´ +"/.

*CFM:    +" ta ž radnja našý .

*CFM:    ni skazaú našý ["] , a +"/.

*CFM:    +" maja havorêc´ ["-"] radnja .

*CFC:    vo , jak sabranêjê u nas bylâ , dzen´ strajicêlê .

*CFC:    i persname (.) da mjane .

*CFC:    nu , havorêc´ +"/.

*CFC:    +" kada@w ty mjane svozêš ?

*CFC:    havorêc´ +"/.

*CFC:    +" xaču k persname , nu , ú dzjareúnju .

*CFC:    nu a mne zaútrâ +/.

*CFM:    pa rybackâj rybalkâ pakažý .

*CFC:    hâvarju +"/.

*CFC:    +" zaútrâ (.) ni smahu , a poslêzaútrâ .

*CFC:    nu , karočý , ci sto pjatyj ú jaho dom .

*CFC:    sto pjatyj dom (.) pa kâmsamol´skâj .

*CFC:    nu , karočý , ja dumâju +...

*CFC:    nu jakejê tam kody , nu ?

@New Episode

*CFC:    cipâ , ú majho bac´kê (.) šob sprasic´ .

*CFC:    ja dumâú , bac´kâ , nu , kuda iščé , jon i tak čuc´ +/.

@New Episode

*CFM:    stâriki tut âstalisê ilê +/.

*CFC:    ne .

*CFM:    a tam žý ščas@w écêx nêkavo netu úžy v étâm domê ?

*CFM:    ilê xto jesc´ ?

*CFC:    nu jna tut , na l´nozâvackoj .

*CFM:    ja imeju ú vidu , stâriki zdzes´ +/.

*CFC:    persname ?

*CFM:    da .

*CFC:    žénščýny , nu , matkâ .

*CFM:    matkâ tut ?

*CFC:    a (.) étyj (.) vo , sam , nu , tvoj (.) krësnyj +/.

*CFM:    ta krësnyj byú ?

*CFC:    da , ja ú maxnërkê (.) na útarom kursê byú , dyk jon (.) pamër .

*CFC:    bac´kâ hâvariú +/.

*CFM:    a jna takajê byla dzeúkâ !

*CFM:    vabščé takajê , polnâjê takajê , pyšnâjê .

*CFC:    +< bac´kâ hâvariú , što (.) na spor (.) sorâk čarâk vypivaú .

*CFM:    jijo ?

*CFC:    da .

*CFC:    nu , na svadz´bê .

*CFC:    nu , praúdâ , damoj zâvjazli .

*CFC:    a patom šo jta (.) slučylâs´ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)