fam_ch_63

fam_ch_63

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    CFM Migrant, CFC Migrant
@ID:    hyb|fam|CFM|56;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of CFM:    brms
@L1 of CFC:    brms
@MT of CFM:    be
@MT of CFC:    be
@FL of CFM:    brms
@FL of CFC:    brms
@Situation:    Conversation at home
*CFM:    tada@w što vot persname žyla na vuhlu .
*CFM:    ja s nej pašol , ja s´ nej xadzil .
*CFM:    vo za balotâm (.) što žylê .
*CFM:    nu ta ž persname tam žylê ?
@New Episode
*CFM:    vo dze persname persname , dze persname žyla .
*CFM:    to cirêz balotâ , tuda vo , pervyj dom byl .
*CFM:    ja s´ nej pašol .
*CFM:    tuda zašli k xlopcým dy pašli .
*CFM:    kruc´ , persname stajic´ rjadâm !
*CFM:    hâvarju +"/.
*CFM:    +" idzi damoj !
*CFM:    pašol .
*CFM:    kruh tak adzin âbyšol , apjac´ stajic´ .
*CFC:    možý , štob ni pâcirjaús´ .
*CFM:    ne , persname .
*CFM:    úspâminac´ xârašo to , što prašlo .
*CFC:    da .
*CFC:    jeslê b (.) nazad ba vjarnuc´ ba , da ?
@New Episode
*CFM:    iny@w +...
*CFM:    kažýccý , persname tožý familêjê byla jix .
*CFM:    kažýccý , persname byla familêjê .
*CFC:    +< persname .
*CFM:    nu ta jim +...
*CFM:    ni radnja byla jim , da ?
*CFC:    nu jak ?
*CFC:    (..) ta ž vo persname (.) persname (.) radnja .
*CFM:    nu vot persname jetyj .
*CFM:    ni radnja ina@w byla jim ?
*CFC:    da , radnja .
*CFM:    radnja byla ?
*CFC:    ta (.) jaho mac´ (..) i jetyj +...
*CFC:    ta (.) krësnyj moj .
*CFM:    kak-tâ dzeúku tu zvalê ?
*CFM:    užy zabyú .
*CFM:    kažýccý , persname , ne ?
*CFC:    persname , persname .
*CFM:    značýt , ja (.) samuju staršuju znaju .
*CFC:    nu persname .
*CFM:    tady persname .
*CFC:    ne , jna ž persname ščas@w , na l´nozavodzê (.) žyvec´ .
*CFM:    tožý ja s´ nej xadzil .
@New Episode
*CFM:    i ty za mnoj ščé@w behâú .
*CFC:    ina@w tutâ žyvec´ , na l´nozâvackoj .
*CFM:    a ja jijo dažý ni uznaju .
*CFM:    ščas@w ba ni uznal , navernâ .
@New Episode
*CFC:    a jétâ (.) persname (.) žylê , dzjadz´kâ .
*CFM:    vo jetâ , xto ú nas persname ?
*CFC:    nu , sčitajêccý dvajurâdnâjê sistra +/.
*CFM:    ilê jetâ vo , ilê +/.
*CFC:    +, šo ú nas , ú klubê .
*CFM:    a jecê persname s adkul´ ?
*CFM:    jon tožý (.) s´ jetyj vo , s kanavy ?
*CFM:    persname .
*CFC:    a , persname .
*CFC:    a ja i ni znaju .
*CFM:    u jix žý kak-tâ radnja byl vo jetyj vo , úsë s´ im +...
*CFM:    havorêc´ +"/.
*CFM:    +" ta radnja maja , kada@w persname xx , nu , brat +...
*CFM:    úsë hâvarit +"/.
*CFM:    +" ta +...
*CFM:    havorêc´ +"/.
*CFM:    +" ta radnja maja pa persname .
*CFC:    a možý i +...
*CFC:    (...) a persname , ja ni znaju .
*CFC:    možý , ikajê@w i +/.
*CFM:    moj persname (.) kazaú , jexâlê , dyk persname hâvarit +"/.
*CFM:    +" persname , étâ maja radnja .
*CFM:    vo , kada@w (.) s persname (.) ústričalês´ .
*CFM:    ú aútobusê stajac´ , havorêc´ +"/.
*CFM:    +" ta ž radnja našý .
*CFM:    ni skazaú našý ["] , a +"/.
*CFM:    +" maja havorêc´ ["-"] radnja .
*CFC:    vo , jak sabranêjê u nas bylâ , dzen´ strajicêlê .
*CFC:    i persname (.) da mjane .
*CFC:    nu , havorêc´ +"/.
*CFC:    +" kada@w ty mjane svozêš ?
*CFC:    havorêc´ +"/.
*CFC:    +" xaču k persname , nu , ú dzjareúnju .
*CFC:    nu a mne zaútrâ +/.
*CFM:    pa rybackâj rybalkâ pakažý .
*CFC:    hâvarju +"/.
*CFC:    +" zaútrâ (.) ni smahu , a poslêzaútrâ .
*CFC:    nu , karočý , ci sto pjatyj ú jaho dom .
*CFC:    sto pjatyj dom (.) pa kâmsamol´skâj .
*CFC:    nu , karočý , ja dumâju +...
*CFC:    nu jakejê tam kody , nu ?
@New Episode
*CFC:    cipâ , ú majho bac´kê (.) šob sprasic´ .
*CFC:    ja dumâú , bac´kâ , nu , kuda iščé , jon i tak čuc´ +/.
@New Episode
*CFM:    stâriki tut âstalisê ilê +/.
*CFC:    ne .
*CFM:    a tam žý ščas@w écêx nêkavo netu úžy v étâm domê ?
*CFM:    ilê xto jesc´ ?
*CFC:    nu jna tut , na l´nozâvackoj .
*CFM:    ja imeju ú vidu , stâriki zdzes´ +/.
*CFC:    persname ?
*CFM:    da .
*CFC:    žénščýny , nu , matkâ .
*CFM:    matkâ tut ?
*CFC:    a (.) étyj (.) vo , sam , nu , tvoj (.) krësnyj +/.
*CFM:    ta krësnyj byú ?
*CFC:    da , ja ú maxnërkê (.) na útarom kursê byú , dyk jon (.) pamër .
*CFC:    bac´kâ hâvariú +/.
*CFM:    a jna takajê byla dzeúkâ !
*CFM:    vabščé takajê , polnâjê takajê , pyšnâjê .
*CFC:    +< bac´kâ hâvariú , što (.) na spor (.) sorâk čarâk vypivaú .
*CFM:    jijo ?
*CFC:    da .
*CFC:    nu , na svadz´bê .
*CFC:    nu , praúdâ , damoj zâvjazli .
*CFC:    a patom šo jta (.) slučylâs´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |