fam_ch_76

fam_ch_76

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFN Town, CFR Town

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||

@L1 of CFN:    brms

@L1 of CFR:    ru

@MT of CFN:    be

@MT of CFR:    ru

@FL of CFN:    brms

@FL of CFR:    beru

@Situation:    Conversation at home

*CFN:    a dočkâ v školu xodzêt ?

*CFR:    da , va útaroj klas užé .

*CFN:    va vtaruju školu ?

*CFR:    va útaruju .

*CFN:    (..) bal´šajê užé , vtaroj klas .

*CFR:    ina@w iščé prostâ dumâjêc´ , što étâ raman´cêkâ .

*CFN:    a što , na samâm dzelê ni raman´cêkâ ?

*CFR:    nu , ja hâvarju .

*CFR:    dažý mac´ raskazyvâlâ +...

*CFR:    ja tol´kâ pašoú ú pervyj klas +...

*CFR:    pervyj raz v pervyj klas , kak hâvariccý .

*CFR:    iščé (.) persname takajê učycêl´nêcý ú nas byla .

*CFR:    i vot ana zadalâ vapros +"/.

*CFR:    +" dzecê , kto xaceú ici ú školu ?

*CFR:    sa úsivo (.) klasâ , dvaccýc´ dzevêc´ čýlavek , adzin ja padnjaú ruku .

*CFR:    +" kto ni xaceú ?

*CFR:    ina@w sprasilâ +".

*CFR:    +" kto ni xaceú ici ú školu ?

*CFR:    ina@w skazalâ +"/.

*CFR:    +" adzin praúdzivyj .

*CFR:    a to pa cipu tam dvaccýc´ dzevêc´ lboú sidzelâ i úse (.) s´ nix xacelê , rvalês´ u školu .

*CFN:    nu +...

*CFN:    kada@w malên´kêj , dyk malên´kâmu ž inciresnâ .

*CFR:    mne inciresnâvâ ne bylâ .

*CFR:    ja prostâ znaú , šo , jta , úsë étâ na adzinâccýc´ hadoú .

*CFN:    oj , nu prjam vot v šésc´ (.) hadoú ty znaú , što vot na adzinâccýc´ hadoú ja pajdu , budu mučýccý .

*CFR:    +< da .

*CFR:    ja znaú .

*CFR:    [_/] u minja na pjac´ hadoú star@k +...

*CFR:    jetâ samâjê , staršýj brat staršý minja .

*CFR:    i ja úžy znaú , kak jivo zâstaúljalê urokê dzelâc´ .

*CFR:    i ja úžy prikrasnâ pânimaú , što étâ takojê .

*CFN:    oj , da !

*CFR:    nu .

*CFR:    nadâ (.) na žyz´ úpirëd smatrec´ úsihda .

*CFR:    učyccý ni na svaix , a na čužyx ašybkâx .

*CFN:    nu i što ?

*CFR:    tol´kâ ja vot ni vyučýúsê , a on vyučýúsê .

*CFR:    vot on ščas@w zak@k [_///] učýccý tožý ú vysšým .

*CFR:    a ja +/.

*CFN:    v vysšým ?

*CFR:    da .

*CFN:    na zaočnâm ?

*CFN:    a hdze ?

*CFR:    ú minskê .

*CFN:    a na kaho ?

*CFR:    nu , on pa prafesêjê pa svajej pašoú , pa (.) svjazê .

*CFR:    on žý ščas@w u svjazê našýj rabotâjêt .

*CFR:    i (.) tam (.) ci béhéu , ci što tam takojê .

*CFR:    unêvêrsicet , karočý , svjazê .

*CFR:    kak-tâ tamâ tož bêlaruskêj hâsudarstvênnyj što-tâ .

*CFN:    panjatnâ .

*CFR:    nu .

*CFR:    tak što +/.

*CFN:    panjatnâ .

*CFN:    nu što , tak strašnâ ú školê bylâ ?

*CFR:    a nêčyvo tam xarošývâ ne bylâ , čésnâ skazac´ .

*CFR:    žyzn´ ni radâsc´ byla .

@New Episode

*CFR:    klasnâj (.) persname persname persname .

*CFR:    takuju ty ni zastalâ ?

*CFN:    nu ja znaju .

*CFN:    ina@w ž dzirektârâm byla , da ?

*CFR:    a ?

*CFN:    dzirektârâm ina@w ž byla školy .

*CFR:    +< da , dzirektârâm byla , patom našýj klasnyj stalâ .

*CFR:    ni zastalâ takuju ?

*CFN:    ja (.) pri nej ne , ni učylâs´ , ne .

*CFR:    ne ?

*CFR:    vot tabe pâvizlo .

*CFR:    xarošýjê učycêl´nêcý byla .

*CFR:    idzinicý stavêlâ na tri kletkê .

*CFR:    i padpisyvâlâ jed@k ["] .

*CFN:    jed@k .

*CFR:    da .

*CFN:    v dnivnik v smyslê ?

*CFR:    da .

*CFR:    étâ byla (.) zâmičacêl´nâjê +...

@New Episode

*CFR:    pamêtnêk pri žyznê nadâ pastavêc´ .

*CFN:    nu značýt , zâslužylê .

*CFR:    da , hâvarilâ +"/.

*CFR:    +" kak étâ ni znac´ nimeckêj jizyk ?

*CFR:    jeslê ja ni znaju ruskâvâ , a ina@w xočýc´ , šob ja nimeckêj znaú .

*CFR:    nu u nas prostâ ščé@w klas takoj byú , očýn´ xarošýj .

*CFR:    nu da dzivjatâvâ klasâ , patom (.) ni znaju , kakoj ironêjê sudz´by ja papaú ú klas atličnêkâú .

*CFN:    o !

*CFR:    étâ ja +...

*CFR:    dažý (.) klasnyj rukâvadzicêl´ , katoryj persname +"/.

@New Episode

*CFR:    +" ja ni znaju , kak ty sjuda papaú .

*CFN:    persname byl klasnym rukâvadzicêlêm ?

*CFR:    da .

*CFN:    ni figa sibe !

*CFR:    dzisjatyj , adzinâccýtyj klas .

*CFR:    vot kto tabe by čysoú pa pjac´ hâvariú by na étât dzêktafon .

*CFN:    ja znaju , on žý ž +/.

*CFR:    nu , jivo tol´kâ tron´ .

*CFN:    +, minja učyú .

*CFR:    a jeslê ty u nivo pra armêju sprasilâ by +...

*CFR:    o !

*CFN:    a on v armêjê byú ?

*CFR:    da .

*CFR:    u nivo kak ni sprosêš <ú armêjê>[_//] pra armêju , nâčynajêc´ službu (.) s afrêkê , zakančývâjêc´ južnym poljusâm .

*CFN:    oj , nu vsë !

*CFN:    kanešnâ , sâčynjajêc´ .

*CFR:    nu ty što !

*CFR:    kanešnâ , sâčynjajêc´ !

*CFN:    nu fantazêjê , ja znaju , što u nivo (.) razvêtâ xârašo .

*CFR:    za nim étâ ni zâržavejêt .

*CFR:    tak što +...

*CFR:    nu ú školê , kanešnâ , nu , inahda i vesêlâ bylo .

*CFR:    kada@w ni vyzâvut (.) k daske .

*CFR:    a kada@w vyzyvajut , tada@w ni da visel´jê .

*CFR:    pâtamu što urokê +...

*CFR:    jeslê čésnâ skazac´ , urokê ja ni učyú večýrâm .

*CFR:    kak-tâ žylanêjê ne bylâ .

*CFR:    što uspeju na pêrimenkê uxvacic´ .

*CFR:    jeslê (.) padnjaú ruku +...

*CFR:    uspeú vyučýc´ , padnjaú ruku , atvecêú , úsë .

*CFR:    pervyj punkt parahrâfâ .

*CFR:    jeslê vyzvâlê na útaroj punkt parahrâfâ , étâ úsë .

*CFN:    užé ni atveču .

*CFR:    da , paplylê plavâc´ .

*CFR:    nu , istorêju (.) persname vila .

*CFN:    o , ja takuju ni znaju .

*CFR:    takoj ne bylâ u vas , kada@w ty učylâs´ ?

*CFR:    vidzêš ?

*CFR:    a ty havorêš +"/.

*CFR:    +" kakoj u nas raznêcý ?

*CFR:    učýcilja dažý užé pâušli s étâj školy , kakijê minja učylê .

@New Episode

*CFR:    +< nu dyk ani ž , navernâ , užy staryjê bylê , persname mâcimacêku vila .

*CFR:    tožý ni znajêš takuju .

*CFN:    ne-â .

*CFR:    tvajo ščascê .

*CFR:    ploxâ mâcimacêku +...

*CFR:    čésnâ skazac´ , ploxâ mâcimacêku vila .

*CFR:    vot dažý úse u nas , kto učyúsê , kto xaceú učyccý , hâvarilê .

*CFR:    kak-tâ vot âb´´jisnjalâ .

*CFR:    nu (.) ni nravêlâs´ .

*CFR:    mne dyk nravêlâs´ .

*CFR:    pâtamu šo ja pâdymusê +...

*CFR:    ja tokâ@w prâčytaju uslovêjê , kakojê ina@w nâpisalâ , i kantrol´nuju frazu skažu +"/.

*CFR:    +" nu +...

*CFR:    i ana rišajêt sama .

*CFN:    a acénku kamu ?

*CFR:    a ja paddakêvâju .

*CFN:    a , nu étâ da .

*CFN:    étâ tožý nadâ .

*CFR:    nu .

*CFR:    ana rišajêt , ja paddakêvâju , šo ja sahlasên s jijo mnenêjêm .

*CFR:    i čytyrê balâ ja zârabatyvâú .

*CFR:    u nas žý byla picibal´nâjê siscemâ .

*CFR:    tak što tutâ (.) nam proščý bylâ .

*CFN:    proščý .

*CFR:    da .

*CFN:    da , u vas tokâ@w +...

@New Episode

*CFR:    jeslê ty nêčyvo ni atvecêl , ina@w havorêc´ +"/.

*CFR:    +" jêdzinicu tožý nadâ zârabotâc´ .

*CFR:    i nêčyvo ni stavêlâ .

*CFR:    tak šo u minja inahda bylâ pa tri točkê .

*CFN:    a patom točkê nadâ ž bylâ (.) čém-tâ zâkryvac´ ?

*CFR:    <nu da>[_/] nu da .

*CFR:    inahda havorêš +"/.

*CFR:    +" étâ vy zabylês´ mne trojku pastavêc´ .

*CFN:    a !

*CFR:    a inahda i zâkryvalê .

*CFR:    nu tak .

*CFR:    dažý vot ni pomnju , kak ja zdaval ykzamêny .

*CFR:    vot étâ +/.

*CFN:    savsem ?

*CFR:    savsem ni pomnju .

*CFR:    navernâ , ni vâlnavaúsê .

*CFN:    da nu , v školê strašnâ bylâ .

*CFN:    nu , kada@w (.) sam [_//] sama učylâs´ , bylâ strašnâ .

*CFN:    ta ščas@w užy pânimajêš .

*CFR:    a , nu ty ta , navernâ , svaim umom sdavalâ .

*CFR:    étâ tabe strašnâ bylâ .

*CFR:    a ja znaú , šo ja spišu .

*CFR:    étâ ž tož naukâ .

*CFN:    da , nadâ umec´ .

*CFR:    +< nu .

*CFR:    paprobuj ka vun , kada@w ú hlaza smotrjuc´ , i spisac´ .

*CFR:    nixto ž ni dadumâjêccý (.) nâpisac´ vârijant (.) rjadâm s saboj sidzjaščývâ čýlavekâ .

@New Episode

*CFN:    (..) nu da .

*CFN:    tožý vyxâd .

*CFR:    nu .

*CFR:    tak šo vot ni učyúsê , a ciper´ vot lažu kêrpičy .

*CFR:    a možýc´ by , učyúsê , byú by načal´nêkâm .

*CFR:    i kamandâvâú by tvaim (.) papâm , nu , katorym nâkamandujêš .

*CFR:    nu tak , ja hâvarju , sil´nâ (.) nečývâ raskazyvâc´ takovâ .

*CFR:    školâ ?

*CFR:    nu , školâ kak školâ .

*CFR:    nu nravêúsê pridmet bêalohêjê , nâprimer .

*CFR:    vot pa bêalohêjê +/.

*CFN:    o !

*CFN:    xto vëú ?

*CFN:    ja , navernâ , ni znaju .

*CFR:    persname .

*CFN:    persname persname ?

*CFR:    da .

*CFR:    vo vidzêš vo .

*CFR:    a ty +/.

*CFN:    znaju .

*CFN:    maja učicêl´nêcý tožý .

*CFR:    nu .

*CFR:    vot bêalohêjê u minja da .

*CFR:    u minja (.) vot tam užy picërkâ zaslužýnâjê .

*CFR:    nu , iščé mahu skazac´ , čytvërkâ zaslužýnâjê pa penêju , pa rýsavanêju .

*CFR:    a vot bêalohêjê +...

*CFR:    vo écê zadačý pa henâm ja +/.

*CFN:    o , to , što ja ni ljubilâ .

*CFR:    a ja ix za pjac´ , za dzesêc´ minut rišaú .

*CFR:    ja ni znaju .

*CFR:    ja tam ni pânimaú , što tam nêpanjatnâhâ ?

*CFR:    rišajuccý kak-tâ .

*CFR:    ximêjê dlja minja , étâ úsë .

*CFN:    v smyslê ?

*CFN:    ploxâ (.) ilê xârašo ?

@New Episode

*CFR:    hluxâ .

*CFN:    hluxâ ?

*CFR:    da .

*CFR:    pâčymu ja dažý ni probâvâú ?

*CFR:    ja šo-tâ xaceú kuda-tâ pâstupac´ , dze bêalohêju možnâ sdavac´ .

*CFR:    no to , što dlja minja ximêjê byla , étâ +...

*CFR:    ja tokâ@w znaú , šo ú ximêjê tablicý mên´dzilejêvâ (.) jesc´ , i što ana jimu prisnilâsê .

*CFR:    jimu prisnilâsê , a dzecê mučýjuccý , učýt jijo ciper´ .

*CFR:    a bol´šý pa ximêjê +...

*CFR:    écê zadačý +...

*CFR:    u nas xârašo ximiju , étâ , persname (.) rišaú .

*CFR:    i úse ú âsnaúnom u nivo spisyvâlê .

*CFR:    u vas , navernâ ž , nja spisyvâlê ?

*CFN:    spisyvâlê , kanešnâ .

*CFR:    nu .

*CFR:    a tak +...

*CFR:    fizêkâ , nu tak .

*CFN:    fizêku ni ljubilâ .

*CFR:    bolêjê menêjê fizêkâ .

*CFN:    u nas pa fizêkê (.) dva čýlavekâ rišajut labaratornyjê , vse âstal´nyjê spisyvâjut .

*CFR:    nu dyk vo .

*CFR:    fizêku tožý , étâ , nadâ (.) nâučyccý pânimac´ .

*CFR:    jeslê s´ pervâvâ čyvo-tâ upuscil , to +...

*CFR:    ruskêj (.) jizyk u nas +...

*CFR:    ja užy dažý i familêju ni pomnju .

*CFR:    persname , kažýccý .

*CFR:    starâjê ina@w učycêl´nêcý tožý takajê byla .

*CFR:    ina@w úsë úremê (.) hâvarilâ , na što u nas dzeúkê vâzmuščalês´ +"/.

*CFR:    +" ruskêj jizyk tol´kâ (.) učycêl´nêcý na pjac´ balâú znajêt .

*CFR:    +" jesê ja staúlju čytyrê , étâ xârašo .

*CFN:    a , to isc´ ina@w picërkê ni stavêlâ ?

*CFR:    nu patom užy , kada@w pâruhalês´ , užy načýlâ stavêc´ picërkê .

*CFR:    a to tak inahda mahla skazac´ , što ruskêj jizyk tol´kâ učycêl´nêcý na pjac´ balâú +...

@New Episode

*CFR:    tožý xarošýjê učynicý .

*CFN:    nu dzelâjêc´ žý ž urokê .

*CFR:    nu ja tož va útarom k@k [_///] ja da pjatâvâ klasâ , ja byú kruhlyj atličnêk .

*CFR:    pâtamu šo papkâ iščé da pjatâvâ klasâ moh zadačkê mai rišyc´ .

*CFR:    a kak užy pašli (.) uraúnenêjê , úsë .

*CFN:    a (.) brat (.) staršýj ni pâmahaú ?

*CFR:    oj .

*CFR:    bratâ u sâmavo (.) pârišac´ žý nadâ bylâ .

*CFR:    i , va-pervyx , ja jaščé raz pâútarjaju , jon mjane na pjac´ let staršý .

*CFR:    kada@w ja zakončýú pjatyj klas +/.

*CFN:    on užy byú +...

*CFN:    a on užy , da , ú dzisjatâm .

*CFR:    on užy (.) pašoú na lëtčýkâ učyccý .

*CFR:    i mne nekâmu bylâ pâmahac´ .

*CFR:    i ja ni strimiúsê , šob mne pâmahalê .

*CFR:    ni úsem žý (.) učonymê byc´ , pravêl´nâ ?

*CFN:    nu da .

*CFR:    nu .

*CFN:    a tak +...

*CFN:    mêrâprijacêjê ú školê prâxadzilê ?

*CFR:    (...) nu da , novyj hod .

*CFN:    i úsë ?

*CFR:    a što u nas tam prâxadzilâ ?

*CFN:    nu zdrascê@w !

*CFR:    vo ščas@w , možýc´ , bol´šý , čém +/.

*CFN:    +< nu vas´mojê martâ , dvaccýc´ trec´jê fêvralja .

*CFR:    kakijê mêrâprijacêjê ?

*CFN:    nu xuc´ v klasê .

*CFN:    u nas bylê , ja pomnju .

*CFR:    na vas´mojê martâ slažylês´ +/.

*CFN:    pâdarilê .

*CFR:    pâdarilê .

*CFR:    úsë , râzašlisê .

*CFR:    možýc´ , dažý , o , pâdarilê , a dal´šý išé možým (.) pâruhaccý s nimê .

*CFR:    úsë .

*CFR:    točnâ tak žý i dziúčatâ .

*CFR:    sabralês´ , pâdarilê .

*CFR:    tokâ@w nam nadâ išé bol´šý bylâ sâbiraccý , i dziúčatâm , i iščé klasnâmu rukâvadzicêlju .

*CFR:    a takix mêrâprijacêj (.) u klasâx .

*CFR:    ty imejêš ú vidu zastol´´´ê ?

*CFN:    zastol´´´ê dažý bylê ?

*CFR:    ne , u vas +/.

*CFN:    s lêmanadâm ?

*CFR:    u nas ne bylâ zastol´´´jêú .

*CFN:    ne , u nas tožý ne bylâ .

*CFR:    nu .

*CFN:    u nas tokâ@w jeslê s lêmanadâm .

*CFN:    nu tak , sladkêj stol .

*CFR:    nu .

*CFR:    a tak tokâ@w šo atkrytâčkê , i úsë .

*CFR:    knižýčkê , katoryjê ni čytalês´ .

*CFN:    čo@w tak ?

*CFR:    ne , nu a vot vy [_/] vy što darilê ú (.) školê (.) mal´čýkâm ?

*CFR:    atkrytku +...

@New Episode

*CFN:    mal´čêkâm ?

*CFN:    možýt , č´ašku kakuju-nibudz´ .

*CFN:    ja ni znaju .

*CFN:    ni pomnju ja úžy .

*CFR:    vo .

*CFR:    étâ ty užy ni pomnêš , a ty xočýš , šob ja úspomnêú , što tam bylâ , da ?

*CFN:    ne , nu pâdaždzi .

*CFN:    ja pomnju , u nas +...

*CFN:    pomnju , my (.) klasê v pjatâm v rycýrê ix pâsviščalê , da .

*CFN:    da , ja pomnju .

*CFN:    u minja byla takajê špahâ cipâ .

*CFN:    ja sidzelâ .

*CFN:    mal´čýk na kalenâ , ja jimu (.) špahu na pličo i tam što-tâ čytalâ , začytyvâlâ što-tâ .

*CFR:    dyk ty +...

*CFR:    ta ciper´ pa xocêmsku rycýrê xodzjuc´ , da ?

*CFN:    da .

*CFN:    s našýhâ klasâ .

*CFR:    ne , u nas tak ni izdzivalês´ , čésnâ .

*CFN:    +< nu étâ bylâ ni izdzivacêl´stvê , étâ bylâ krasivâ .

*CFR:    čésnâ skažu .

*CFR:    nu da .

*CFR:    rycýrê .

*CFN:    da .

*CFR:    ja iščé pêanerâm dažý pabyú , vo .

*CFN:    nu +/.

*CFR:    a ty umejêš halstuk zavjazyvâc´ ?

*CFN:    ni zavjazyvâlâ nêkamu .

*CFN:    ni prêxadzilâs´ .

*CFR:    vot .

*CFR:    a ja byú pêanerâm .

*CFR:    tak što (..) mnohâ ty prâpuscilâ .

*CFN:    (..) čo@w ?

*CFN:    [_/] u nas ščas@w dažý v unêvêrsicecê (.) vas´mojê martâ i dvaccýc´ trec´jê fêvralja .

*CFN:    u nas žý ž filfak .

*CFN:    u nas v hrupê (.) čityrê mal´čêkâ i dvaccýc´ dzevâčêk .

*CFN:    i našý mal´čêkê , meždu pročêm , na vas´mojê martâ nam umudrjajuccý torcêkê pâkupac´ .

*CFR:    adzin (.) na dvaccýc´ ?

*CFN:    nu ni adzin .

*CFN:    nu , možýt , ni znaju , tri , čityrê , ni pomnju .

*CFN:    nu , tam cipâ sladkêj stol .

*CFN:    tak što (.) našý +/.

*CFR:    čésnâ skazac´ ?

*CFR:    ja im (.) ni zaviduju na vas´mojê martâ , no zaviduju na dvaccýc´ trec´jê fêvralja .

*CFN:    nu vot na dvaccýc´ trec´jê fêvralja , tam žý my , kanešnâ +/.

*CFR:    u rycýrê ix pâsviščajêcê .

*CFN:    ne , nu padarkê tam (.) xarošýjê abyč´nâ .

*CFR:    vy jix žalejêcê , da ?

*CFN:    usë-taki ž čytyrê čýlavekâ .

*CFN:    da .

*CFN:    da .

*CFN:    takajê cénnâsc´ .

*CFN:    i to étâ ščytajêccý mnohâ .

*CFN:    u nas abyč´nâ adzin , dva (.) v hrupê .

*CFR:    ja prêdstaúljaju , jeslê adzin , da ?

*CFN:    a u nas vot (.) nidavnâ +...

*CFN:    nu jesc´ , karočý .

*CFN:    ja znaju takuju hrupu .

*CFN:    dažý net , ves´ kurs , patok .

*CFN:    na ves´ patok adzin mal´čýk .

*CFN:    takoj malên´kêj [_/] malên´kêj +...

@New Episode

*CFR:    takojê čustvâ , sloúnâ (.) adny dzevâčkê tokâ@w ú vysšým učuccý .

*CFN:    ne , ni ú vysšým , prostâ što filfak .

*CFR:    a kada@w ty vyučýssê , kem ty budzêš ?

*CFN:    učycêl´nêcýj .

*CFN:    nu što , ú mjane mamkâ učicêl´nêcý , cëcê učicêl´nêcý .

*CFN:    dažý dve cëcê učicêl´nêcý .

*CFN:    vot (.) pa naslectvu .

*CFR:    nu a papâ (.) straicêl´ .

*CFN:    i šo , mne nadâ bylâ straicêlêm stac´ ?

*CFR:    da .

*CFN:    točnâ .

*CFN:    i ú péémka prici k vam .

*CFR:    i papkâj kamandâvâc´ .

*CFN:    i papkâj kamandâvâc´ ?

*CFN:    da , ja prêctavljaju .

*CFR:    možýc´ by , xuc´ kavo-tâ sluxâúsê .

*CFR:    (..) a učycêlêm čyvo ?

*CFR:    ruskâvâ jêzyka ?

*CFN:    da .

*CFR:    úsë , pra ruskêj jizyk maúču .

*CFN:    da prjam už !

*CFR:    ruskêj jizyk i lêcêraturâ , da ?

*CFN:    uhu .

*CFN:    (..) vot .

*CFN:    paétâmu u nas +/.

*CFR:    +< da .

*CFR:    a ni mnohâ vas , učýcilej užy ?

*CFN:    mnohâ .

@End

(Stand: 20.04.2022)