fam_ch_70

fam_ch_70

@Begin

@Languages:    hybe, hyru, rus

@Participants:    CFP Village, CFN Town, CFC Migrant

@ID:    hybe|fam|CFP|69;|female|central||Village|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of CFP:    brms

@L1 of CFN:    brms

@L1 of CFC:    brms

@MT of CFP:    be

@MT of CFN:    be

@MT of CFC:    be

@FL of CFP:    brms

@FL of CFN:    brms

@FL of CFC:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFP:    i kem ty budzêš , jak (.) končýš ?

*CFN:    učycêlêm .

*CFP:    učycêlêm ?

*CFN:    (..) a persname vašý (.) na kavo ?

*CFP:    persname povâr .

*CFN:    povâr ?

*CFP:    u rêstaranê vun u klimâvêčýx (.) rabotâjêc´ .

*CFN:    tožý narmal´nâ .

*CFC:    +< xarošýjê , kanešnâ , i pajesc´ možnâ .

*CFN:    a pâlučajêt narmal´nâ ?

*CFP:    nu , ja ni sprašývâlâ .

*CFP:    nu sotnê tri , navernâ , pâlučajêc´ .

*CFP:    +" ja havorêc´ ["-"] domâ kali tol´kê čaju pap´´ju .

*CFC:    kanešnâ .

*CFC:    na pradukty úžé (.) ni nadâ tracêccý .

*CFP:    i sjudy jedzêc´ , dyk prêvjazec´ .

*CFC:    i na pradukty ni nadâ .

*CFC:    tol´kâ šo adzec´ .

*CFP:    +< persname vo prêjizdžalâ , dyk i masol´čýkâú prêvizla persname .

*CFP:    i (.) kilâhram pjac´ faršu prêvizla .

*CFP:    v obščým +/.

*CFC:    narmal´nâ .

*CFN:    č´astâ ana prêjizžajêt ?

*CFP:    čyrêz dz´ve njadzelê .

*CFP:    a kali (.) i každuju (.) njadzelju .

*CFP:    šo , ú jaje âfical´nyjê +/.

*CFC:    +< privyklâ jna užy tam , da ?

*CFP:    privyklâ .

*CFP:    dalê joj komnâtu ú âbščažycêjê .

*CFC:    a xlopêc (.) s klimâvêč ?

*CFP:    klimâvêckêj , da .

*CFP:    vo s armêjê prišoú (.) dvaccatâhâ .

*CFP:    prišoú , a jna tutâ byla .

*CFP:    persname ž byla .

*CFP:    pêrênâčyvaú i prijexâú za joju .

*CFP:    (..) ci budzêc´ u ix što , ci ne +...

*CFP:    nu , čort jaho znajêc´ .

*CFC:    moâ@w , i budzêc´ šo .

*CFP:    ni znaju .

*CFP:    nu jany +...

*CFP:    ina@w jamu ni pâdčynjajêccý , jon joj .

*CFP:    jak-tô +...

*CFP:    ni znaju .

*CFC:    hryzuccý , da ?

*CFP:    ni ústupajuc´ druh_druhu .

*CFN:    v âbš´čižycêjê ?

*CFP:    ú âbščažycêjê .

*CFN:    ani úmescê , ilê ina@w z dzevâčkâmê svajimê ?

*CFP:    ne , joj addzel´nâ dalê komnâtu .

*CFN:    addzel´nâ ?

*CFN:    ina@w adna ?

*CFP:    adna ú komnâcê , da .

*CFP:    kupilê joj mjahkêj uhalok , cêlivizâr kupilâ za simsot , tumbâčku , tam stolêk takej , šýfaner .

*CFP:    nu vidzêš , jetâ (.) komnâtâ (.) takajê +/.

*CFC:    malâjê .

*CFP:    šýxvaner trëxstvorčýtyj ni pamescêccý .

*CFP:    dvuxstvorčýtyj kupilê i , jetâ , ântrisolê nâvjarxu .

*CFP:    v obščým , zastavêlê étu (.) komnâtu , jak +...

*CFP:    úsë , mebêl´ úsja , što nadâ .

*CFP:    a , jetâ , xâladzil´nêkâ tol´kê nima .

*CFP:    ščé@w xâladzil´nêkâ nima .

*CFP:    sâbirajêc´ na xâladzil´nêk .

*CFC:    +< nu a što ?

*CFC:    sa úremênêm +/.

*CFP:    a tak usë .

*CFP:    bšym@k , ni na kvarcirê .

*CFP:    ni pâdčynjaccý nikomu .

*CFP:    prišla , u svajej komnâcê što nadâ , to i dzelâj .

*CFP:    nu , ina@w (.) vila sama sjabe xârašo , i joj dalê .

*CFP:    +" persname havorjuc´ ["-"] tabe dadzim havorjuc´ ["-"] komnâtu .

*CFP:    hlaúnâjê , što adna .

*CFP:    vo adna ú komnâcê .

*CFP:    étâ ž nja to , što tam udvajix .

*CFP:    tam hryzcý za što-tâ , ci što +/.

*CFC:    kanešnâ .

*CFP:    +, a adna +/.

*CFC:    xočýš , ljažu , xočýš , splju , nixto ni mišajêc´ .

*CFC:    cêlivizâr hljadzi .

*CFP:    +< da , da , da .

*CFC:    ja sam vun , kada@w (.) pâžanilês´ , dalê malên´kuju komnâtu +/.

*CFP:    nu , nixaj malên´kâjê , dy jna +/.

*CFC:    +, v âbščyžycêjê , i to radâsnâ bylâ .

*CFC:    adzin dzivan tam , cêlivizâr (.) i škaf , i úsë .

*CFP:    što dzelâc´ ?

*CFC:    i to (.) xazjajên .

*CFP:    i to xazjajên tut sam .

*CFC:    patom dz´ve komnâty dalê .

*CFC:    +" o dumâju ["-"] úsë , narmal´nâ .

*CFC:    kvarciru dalê , dyk i ni xacelâs´ ujizžac´ (.) s âbščažycêjê .

*CFP:    paka adna .

*CFP:    možý , tady (.) što-nibudz´ i zamenjuc´ .

*CFC:    da i , moâ@w , blok daduc´ .

*CFC:    malâ li što ?

*CFP:    budzêc´ rabotâc´ , budzêc´ vidnâ .

*CFN:    (...) a tuda jna jak ?

*CFN:    ina@w učilâs´ v klimâvêčêx , da ?

*CFN:    i dalê tam rabotu ?

*CFC:    a skol´kâ jna účylâs´ ?

*CFP:    nu tri hady .

*CFP:    ina@w ž iz´ dzêvjaci .

*CFC:    +< tri hady ?

*CFC:    a !

*CFN:    a , z dzêvjaci !

*CFP:    z´ dzêvjaci .

*CFP:    tri hady účylâsê .

*CFN:    to isc´ ina@w úžy polhodâ (.) rabotâjêc´ , da ?

*CFP:    da .

*CFP:    s aúhustâ , pa-mojmu , ina@w rabotâjêc´ .

*CFC:    nu vo , prijedzêc´ , persname (.) prêhatovêc´ šo-nibudz´ takojê úkusnâjê .

*CFP:    nu , ina@w havorêc´ +...

*CFP:    +" ja havorêc´ ["-"] tabe budu masol´čýkâú , a ty mne havorêc´ ["-"] spirtâ .

*CFP:    +" budzêm havorêc´ ["-"] dzjaliccý .

*CFP:    dy dâlêkavatâ tol´kâ .

*CFC:    zakuskâ , da ?

*CFP:    smijalâsê , da .

*CFN:    (..) ina@w prêjizžajêc´ , šo-nibudz´ hatovêc´ ?

*CFN:    úkusnâjê takojê bljudâ .

*CFP:    hatujuc´ .

*CFP:    zaxočuc´ pajesc´ , dyk hatujuc´ .

*CFP:    (...) nu vidzêš , jak (.) xto .

*CFP:    u kaho hâlava jak sâbražajêc´ .

*CFP:    xto (.) vučýccý dužý xârašo , dyk i (.) kanešnâ +...

*CFP:    i úžé lučšuju spical´nâsc´ , jetyj +...

*CFP:    a , jak xto .

*CFP:    nu , jna [_/] jna tak , srednê účylâsê .

*CFP:    panravêlâsê , nixaj .

*CFP:    ja dumâju , nêplaxajê rabotâ .

*CFC:    kanešnâ nêplaxajê !

*CFP:    nêplaxajê .

*CFP:    vo .

*CFP:    a étâ +...

*CFP:    vaz´mi ka na étâ , na pradukty xuc´ .

*CFP:    i ú horâdzê (.) kupi ka úsë .

*CFP:    skol´kâ nadâ tyx hrošý .

*CFP:    vo .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)