fam_ch_60

fam_ch_60

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    CFM Migrant, CFC Migrant

@ID:    hyb|fam|CFM|56;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of CFM:    brms

@L1 of CFC:    brms

@MT of CFM:    be

@MT of CFC:    be

@FL of CFM:    brms

@FL of CFC:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFM:    persname tady ú armêjê byú .

*CFC:    a mac´ ?

*CFC:    tožý ?

*CFM:    iny@w pâžynilês´ i pajexâlê tuda na zarâbâtkê .

*CFM:    ú pisjat@w pervâm hadu bac´kâ s armêjê prišoú .

*CFM:    ú sorâk čyc´vërtym pašoú , a ú pisjat@w pervâm hadu +...

*CFM:    sem hadoú âtslužyú u armêjê .

*CFC:    nu , jetâ ja znaju .

*CFC:    mârjakom .

*CFM:    da .

*CFM:    iny@w pâžynilês´ i pajexâlê .

*CFM:    tada@w ž ne bylâ tutâ vo écêx .

*CFC:    a , étâ samâjê , jon žý i na saxârnyj zavod jezdzêú .

*CFM:    étâ úžy kada@w žyú +/.

*CFC:    tutâ .

*CFM:    vo tutâ vo žylê .

*CFM:    ja úžy pomnju xârašo .

*CFM:    kada@w ja úžy bal´šoj byú .

*CFC:    ta jon raskazyvâú .

*CFC:    vo , úspaminalê .

*CFC:    bac´ku , havorêc´ , vyručýú .

*CFM:    my ščé@w jetu +...

*CFM:    a jon žý , praúdâ , k bac´ku tvajmu jezdzêú .

*CFC:    ci s saxârâm papalês´ [_//] papaúsê .

*CFM:    my s matkâj saxâr prjatâlê .

*CFM:    jon žý prêsylaú pasylkê .

*CFM:    a tam žý nâpisaú , što papalês´ .

*CFM:    iny@w ž (.) prjatâlê úsë .

*CFC:    i ran´šý na zarâbâtkê jezdzêlê , i ščas@w .

*CFM:    da , na šaxtu pajexâlê (..) rabotâc´ .

*CFM:    jon tada@w úpaú , i ruku pâpaporcêlê .

*CFC:    dyk a skol´kâ jon (.) let prârabotâú ?

*CFM:    jon ba (.) pâlučaú ba pen´sêju .

*CFM:    patom (..) papal (.) u bal´nicu .

*CFM:    i papal k tamu vraču , katoryj u jix byl na kârable .

*CFC:    da ?

*CFM:    da .

*CFM:    vračom .

*CFM:    dyk jon tokâm jamu harjačým .

*CFM:    jon tokâm (.) jamu ruku vâstânaviú .

*CFC:    pâvjazlo .

*CFM:    havorêc´ .

*CFM:    jon zaxodzêt , havorêc´ +"/.

*CFM:    +" palundrâ !

*CFM:    dyk bac´kâ havorêc´ +"/.

*CFM:    +" ja až s kryšý hljanuú .

*CFM:    ljan´@w ka !

*CFM:    bac´ku xârašo pâvizlo .

*CFM:    bac´kâ tokâ@w dzêmêbêlêzavalsê , ščé@w s čascê ni vyjêxâl , jivo karabl´ uzarvalsê na minê .

*CFC:    da ?

*CFM:    ta ž jon mne raskazyvâl , havorêc´ .

*CFC:    jon žý (..) nadvodnym ?

*CFM:    a ?

*CFC:    nadvodnym kârable ?

*CFC:    ilê (.) padvodnym ?

*CFM:    kakoj padvodnyj ?

*CFM:    tada@w padvodnyjê lodkê kakijê ?

*CFM:    ci bylê tada@w ?

*CFM:    bylê .

*CFC:    čaho ?

*CFC:    bylê .

*CFC:    bylê .

*CFM:    jon byl na écêx , na kâcirax (.) na écêx .

*CFM:    na tarpednyx .

*CFM:    kâcira tarpednyjê bylê .

*CFM:    havorêc´ , na klaštok , havorêc´ .

*CFM:    byl takoj (..) persname , havorêc´ .

*CFM:    persname (.) familêjê .

*CFM:    dyk , havorêc´ , dze flah vešýjêccý , jon kal´sony pavesêú , havorêc´ , jetyj , sušyccý .

*CFM:    a tut , havorêc´ , trivohâ .

*CFM:    i tam , havorêc´ , akazyvâjêccý , úmestâ flahâ jaho kal´sony visjac´ .

*CFC:    cipâ zdajuccý , da ?

*CFM:    dyk havorêc´ , ta xârašo , havorêc´ , snjalê dy tam zamazâlê .

*CFM:    to b rastriljalê .

*CFM:    vrêmina takijê bylê .

*CFC:    +< kanešnâ .

*CFC:    cim bolêjê .

*CFM:    úmestâ flahâ (.) kal´sony visjac´ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)