fam_ch_75

fam_ch_75

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFR Town, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFR:    ru
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFR:    ru
@MT of CFN:    be
@FL of CFR:    beru
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home
*CFR:    ú péémka ja prišoú (.) učýnikom (.) kamênščýkâ .
*CFR:    acec (.) brêhadzirâm byú .
*CFR:    nu , troxê čymu nâučyúsê .
*CFR:    vot i (.) ščas@w rabotâju kamênščýkâm .
*CFR:    užé mahu spakojnâ (.) biz staršýx rabotâc´ , kak hâvariccý .
*CFR:    (..) nu , simejnâjê žyzn´ tak +...
*CFR:    nu , simejnâjê paka narmal´nâ .
*CFR:    paka úsë ustrajêvâjêt .
*CFR:    vo úžy útaroj (.) syn radziúsê , útaroj ribënâk , vas´movâ jênvarja .
*CFR:    tak što ja hâvarju , ú minja žyzn´ sil´nâ (.) ni nasyčšýnâ .
*CFR:    vo u nivo budzêt bol´šý dažý nasyščýnâ .
*CFR:    (..) vâzmuščajêccý , tož intyrv´´ju xočýt .
*CFN:    nu jasnâ .
*CFN:    a vot na rabocê što inciresnâvâ ?
*CFR:    a nêčyvo na rabocê inciresnâvâ nima .
*CFR:    tak .
*CFR:    a što tut inciresnâvâ ?
*CFR:    što inciresnâvâ incêrisujêt ?
*CFN:    ne , nu (.) što-nibudz´ râskažy .
*CFN:    vot +...
*CFN:    (..) ni znaju .
*CFN:    vas žý tam mnohâ .
*CFN:    u vas žý tam kampanêjê .
*CFN:    vot vy ab´´jekty kakijê-tâ strojêcê , da ?
*CFR:    nu kakijê my ab´´jekty ?
*CFR:    nu , vot (.) ščas@w (.) strojêm (.) pêcêytažnyj étât dom .
*CFR:    nu , a (.) pêrikinulê na bisedâvêčý .
*CFR:    vypalnjajêm prahramu (.) prýzidzentâ rispublêkê bêlarus´ .
*CFN:    a što vy tam strojêcê ?
*CFR:    domêkê .
*CFN:    a , écê ?
*CFR:    na sile .
*CFR:    úsë , štoby (.) kalxoznêkê chârašo žylê .
*CFR:    nu dârahijê dama strojuccý , tristâ mêlionâú (.) domêk adzin .
*CFN:    oho !
*CFR:    stojêmâsc´ abxodzêccý .
*CFR:    dzelâjêc´ škloúskâjê fabrêkâ .
*CFR:    vot što (.) u šklovê pastrojêlê étu fabrêku +...
*CFR:    bumahâ .
*CFR:    bumahu što , kardon tam dzelâjut , étâ úsë .
*CFR:    domêk , kanešnâ , krasivyj , pa razmerâm bal´šoj , úsë .
*CFR:    no étâ ni dlja našývâ rajonâ takej domêk , tristâ mêlionâú .
*CFN:    nu ani ni takijê vot , kak u nas strojêlê ?
*CFN:    âdzinakâvyjê vot écê .
*CFN:    ilê takijê žý ?
*CFR:    ne .
*CFR:    on pâlučajêccý +...
*CFR:    kak tabe âb´´jisnic´ ?
*CFR:    panélê sâbirajuccý .
*CFR:    panélê úžé , scenkâ úžé (.) z´ dzerêvâ .
*CFR:    i âbšyvajuccý pa cipu (.) brëvny .
*CFR:    krasivyjê domêkê .
*CFR:    vot ú sleduščým hadu ani budut na trecêm intyrê strojêccý u nas .
*CFR:    nu , a tak +/.
*CFN:    kak z žynoj svajej buduščýj tada@w pâznakomêlsê , sičas užy nynêšnêj ?
*CFR:    z žynoju my pâznakomêlês´ +...
*CFR:    u nas takoj jesc´ [_//] byú druh , persname persname .
*CFR:    pajexâlê ú mâhilëú âddaxnuc´ , nu i tamâ (.) pâústričalêsê .
*CFR:    slovâ za slovâ , pâznakomêlêsê .
*CFR:    nu , a patom (.) sazvanêvâlêsê , ústričalês´ , nu ni dolhâ , dze-tâ polhodâ .
*CFR:    nu , ja sdzelâl prêdlažénêjê , i my (.) rišylê pâžyniccý .
*CFR:    vot tak .
*CFR:    tak što dolhâ ja ni uxažývâú .
*CFR:    ni dva , ni tri hodâ .
*CFN:    a srazu sjuda ?
*CFN:    srazu kvarciru pâlučylê ?
*CFR:    my kvarciru étu ni pâlučalê .
*CFR:    ja +...
*CFR:    únačalê my paprobâvâlê ú râhačovê pažyc´ .
*CFR:    tam mne (.) sil´nâ ni panravêlâs´ rabotâ , pêrijexâú [_//] li sjuda .
*CFR:    hdze-tâ okâlâ hodâ , dažý (.) bol´šý hodâ , okâlâ dvux žylê ú macêrê .
*CFR:    i patom užé +...
*CFR:    užy kak u nas u péémka ja pârabotâú (.) z hod , ja úzjaú kridzit na pakupku žyl´ja .
*CFR:    i úžy kupljalê étu kvarciru .
*CFR:    nu , kvarcirâ étâ , kanešnâ , byla +...
*CFR:    mjahkâ skazânâ , što étâ kvarcirâ byla .
*CFR:    tutâ takoj bêzalabêrnyj čýlavek žyl .
*CFR:    ina@w byla (.) ubitâjê .
*CFR:    pacixu âtrêmancirâvâlê .
*CFR:    dumâju , šas@w žyc´ možnâ .
*CFN:    krasivâ +...
@New Episode
*CFN:    (..) jasnâ .
*CFR:    nu a tak +...
*CFR:    na rabocê sil´nâ visëlâvâ tožý nima nêčyvo .
*CFR:    rabotâ +...
*CFR:    nu každyj +...
*CFR:    nêčyvo novâvâ .
*CFR:    každyj dzen´ prixodzêš , kêrpičy ložýš .
*CFR:    tak što (.) sil´nâ +...
*CFR:    da , va-pervyx , ni pavisilissê , kada@w šas@w (.) na ulêcý marozy bylê takijê .
*CFN:    +< xolâdnâ .
*CFR:    a rabotâc´ (.) zâstaúljalê .
*CFN:    a vot pra +...
*CFN:    učylêščý ty zakončýú , da ?
*CFR:    nu da .
*CFN:    étâ hdze ?
*CFR:    mâhilëú , triccýc´ trec´cêjê .
*CFR:    znajêš takojê ?
*CFN:    ne-â , ni znaju .
*CFR:    byxâúskêj rynâk hdze naxodzêccý .
*CFN:    uhu .
*CFR:    tam .
*CFR:    slesâr´ pa rimontu (.) takarnyx stankoú , takarnyx rizernyx +...
@New Episode
*CFN:    i skokâ@w ty tam učyúsê ?
*CFR:    dzesêc´ mesêcýú poslê adzinâccýcê klasâú .
*CFR:    ú cexnêkum ni pâstupiú , a nadâ ž hdze-tâ bylâ (.) hod pranykâccý .
*CFR:    nu , a patomâ prostâ z´dzelâú pajci dal´šý učyccý , no u minja ni pâlučylâs´ .
*CFR:    ja prišoú , mne ljubojê učébnâjê zâvidzenêjê hâvarilâ , štob (.) atsročku prêdastavêú .
*CFR:    a úžy kada@w ja (.) zakončýú svajo učylêščý , ja zakončýú jivo ú ijunê , ú kancé ijunê , hdze-tâ (.) čysla triccatâvâ ijunê +...
*CFR:    ja prijexâl sjuda , šob uzjac´ atsročku , minja úžy pavestkâ ždalâ (.) ú armêju ici .
*CFR:    tak što mne úžy nikto by ni dal by atsročku .
*CFN:    (..) nu a tam što bylâ inciresnâvâ ?
*CFN:    tam žý ž v âbščyžycêjê žyl , navernâ ?
*CFN:    nu što ?
*CFN:    studzentâm byú .
*CFR:    oj !
*CFR:    ty znajêš , skol´kâ úžy hadoú prašlo ?
*CFN:    skol´kâ ?
*CFR:    čésnâ skazac´ ?
*CFR:    šas@w skažu .
*CFR:    trinaccýc´ hadoú užy prašlo .
*CFR:    ja ni pomnju , što bylâ nidzelju nazad .
*CFN:    nu prjamâ !
*CFR:    nu .
*CFR:    a ty (.) havorêš , étâ samâjê , što tam bylâ inciresnâvâ .
*CFR:    nu tam +...
*CFR:    nu ščas@w u mjane čystâ ú hâlave tokâ@w što (.) učyúsê , i úsë .
*CFR:    nu , úsihda byvajêt , učýcilej , mâsciroú abmanyvâjêš .
*CFR:    nu , dzen´ nadâ prâhuljac´ , abmanêš .
*CFN:    i što ?
*CFR:    nu , pa cipu (.) na pojêzd âpazdaú , ci kamu âpiracýju dzelâlê .
*CFR:    (..) a u vas pa cipu ni tak ?
*CFR:    a , nu da , kanešnâ , u vas žý ni tak .
*CFR:    šas@w žý učuccý (.) úse praúdzivyjê , da ?
*CFN:    ne , nu (.) pa raznâmu .
*CFR:    da ?
*CFN:    nu a (.) v âbščyžycêjê žyú ?
*CFR:    nu da .
*CFN:    tam studzenty bylê s (.) mâhilëvskâj oblâscê sa úsej ?
*CFR:    dažý i s´ minskâj bylê .
*CFR:    nu tam , pânimajêš +...
*CFR:    kak studzentâm , tam pâhuljac´ nil´zja bylâ .
*CFR:    učylêščý to malên´kêjê , âbščyžycêjê bal´šojê .
*CFR:    i dlja studzentâú (.) tokâ@w pjatyj ytaž byú âtvidzën .
*CFR:    a âstal´nojê úsë simejnyjê žylê .
*CFR:    učýcilja , mâscira tam žylê .
*CFR:    tak šo nam sil´nâ tamâ (.) ni davalê razdol´jê .
*CFR:    i štob takojê što-tâ tam inciresnâvâ +...
*CFR:    tam dažý zâstaúljalê pa utram dzelâc´ zarjadku .
*CFN:    vsex , što li ?
@New Episode
*CFR:    nu kanešnâ .
*CFR:    prâxadziú kâmindant , jivrej (.) pa nâcýanal´nâscê , stučaú u komnâty .
*CFR:    i úse vyxadzilê zarjadku .
*CFR:    ni vyjdzêš , cibja vyhânêt s âbščyžycêjê .
*CFN:    ničë@w se@w !
*CFR:    a ty što dumâlâ ?
*CFN:    da nu , ty šucêš .
*CFR:    a ?
*CFN:    šucêš .
*CFR:    da ne , sir´joznâ .
*CFR:    vo , možýš ščas@w zajci .
*CFR:    možýc´ , i ščas@w dažý dzelâjuc´ zarjadku .
*CFR:    tam zvanok stajaú .
*CFR:    vo kak +...
*CFR:    ty va útaroj školê učylâs´ ?
*CFN:    nu .
*CFR:    nu , tam vot , kada@w s urokâú zvanok +...
*CFR:    slyšýlâ takoj ?
*CFR:    hromkêj žý (.) byú ?
*CFN:    uhu .
*CFR:    vot i tam takoj stajaú na kâridorê .
*CFR:    u šésc´ časoú zvaniú , zâstaúljalê dzelâc´ zarjadku , ilê (.) padobêjê na zarjadku .
*CFR:    i patom my jšlê (.) abedâlê , to isc´ zaútrâkâlê .
*CFN:    a jeslê vtarajê smenâ ?
*CFR:    kakajê vtarajê smenâ ?
*CFN:    ne bylâ vtaroj smeny ?
*CFR:    ne , nu my ž ni vysšýjê âbrâzavanêjê pâlučalê .
*CFR:    u nas (.) prostâ da [_/] da abedâ pâučylêsê , i úsë , my svabodny .
*CFR:    ta ú nas školâ .
*CFR:    prostâ što nima spec@k +...
*CFR:    nu écêx +...
*CFR:    ni ruskâvâ , ni mâcimacêkê , tokâ@w s´pêcpridmety , i úsë .
*CFR:    katoryjê zakančývâjuccý .
*CFR:    a takovâ , štoby (..) inciresnâvâ što +/.
*CFN:    nu vot poslê abedâ vy ž šo-tâ dzelâlê , poslê zanjacêj ?
*CFR:    čésnâ skazac´ ?
*CFN:    ščas@w skažýc´ , spalê .
*CFN:    ne ?
*CFR:    ne .
*CFR:    išli na horâd (.) i târhavalê licom .
*CFN:    v smyslê ?
*CFR:    (...) nu nêčyvo .
*CFR:    pa horâdu xadzilê prostâ tak .
*CFR:    možýc´ , kavo znakomâvâ uvidzêm .
*CFR:    u nas ú âsnaúnom ústričalês´ (.) úse xocêmskêjê , étâ ú humê .
*CFN:    o !
*CFN:    ú humê ?
*CFR:    nu .
*CFR:    prostâ bol´šý nekudâ bylo ici tuda .
*CFR:    i úse išli , tam ústričalês´ .
*CFR:    pâhâvarilê , râzašlis´ .
*CFN:    a (.) kino ?
*CFN:    a kafé ?
*CFR:    +< kakojê kino ?
*CFR:    kakojê kafé ?
*CFN:    što ?
*CFR:    ta ty što ?
*CFR:    uspakojsê .
*CFR:    tojê ščé@w úremê takojê , što (.) va úsex dzenêh malâ bylâ .
*CFR:    nam žý scipendzêju ni placilê .
*CFR:    my bednyjê studzenty bylê .
*CFN:    i ú kino ni xadzilê ?
*CFR:    i ú kino dažý ni xadzilê .
*CFR:    na čyrta ?
*CFR:    my cêlivizâr pasmotrêm .
*CFR:    dzen´hê tol´kâ tracêc´ na kino .
*CFN:    da .
*CFR:    vot takajê žyzn´ byla .
*CFR:    ta ž vy ščas@w možýcê , atučýcês´ , kino , kafé .
*CFR:    a u nas (.) takovâ ne bylâ .
*CFN:    budtâ (.) meždu namê raznêcý ú pisjat@w let .
*CFN:    nêužélê étâ tak +/.
*CFR:    nu ty šas@w iščé učýssê ?
*CFN:    nu .
*CFR:    nu .
*CFR:    šas@w žý druhojê úžy úremê , izvini minja , pažalustâ .
*CFR:    šas@w ty prostâ možýš (.) dažý svaim umom zârabotâc´ dzen´hê .
*CFR:    pravêl´nâ ?
*CFN:    nu .
*CFR:    nu .
*CFR:    a tahda +...
*CFR:    va-pervyx , kakoj um ?
*CFN:    nu prjamâ .
*CFN:    kakoj um ?
*CFR:    i sil´nâ tada@w (.) u mâhilëvê dažý bêzrabocêcý byla .
*CFR:    étâ usë-taki dzêvinostâ sidz´moj hod .
*CFR:    a šas@w dz´ve tysêčý dzisjatyj .
*CFR:    dzêvinostâ šystoj , dzêvinostâ sidz´moj .
*CFR:    sajuz iščé tokâ@w (.) kada@w râzvaliúsê ?
*CFN:    ú dzêvjanostâ pervâm .
*CFR:    nu .
*CFR:    ščé@w úsë ni naladzêlâsê .
@New Episode
*CFR:    ja šas@w u mâhilëú zâjizžaju , ja jivo ni uznaju .
*CFR:    tada@w , kada@w ja učyúsê , jaščé vozlê humâ (.) kioskê stajalê (.) ú rjad .
*CFR:    ty étâvâ ni pomnêš dažý .
@New Episode
*CFR:    a tak +...
*CFR:    inahda byvalâ takojê , što dažý na tralejbusê [_///] netu dzenêh (.) na tralejbus .
*CFR:    piškom da žédé vakzalâ išoú .
*CFR:    vo (.) kak učylêsê .
*CFR:    pâtamu šta , nu , studzenty , nu vypêc´ nadâ inahda .
*CFN:    nu , dyk na vypêc´ nâxadzilê ž , navernâ ?
*CFR:    nu , étâ +...
*CFR:    étâ nêprêkâsnavennyjê zapasy bylê .
*CFN:    +< da , da .
*CFR:    étâ xvatalâ na pânidzel´nêk , na útornêk .
*CFR:    a žyc´ žý ž iščé sridu , čytverh nadâ bylâ .
*CFR:    inahda možýc´ pâlučyccý tak , što trëxrazâvâjê pitanêjê bylâ , pânidzel´nêk , srida , pjatnêcý .
*CFN:    a xadzilê v stalovuju ?
*CFR:    nu da .
*CFR:    nu kak tabe skazac´ ?
*CFR:    nu hâsudarstvâ sil´nâ karmic´ ni budzêt , pravêl´nâ ?
*CFR:    ne , abedy bylê xarošýjê .
*CFR:    zaútrâkê i užýny +...
*CFR:    tam paru dranêkâú takix .
*CFR:    nu , kak hâvariccý , šob (.) z holâdu ni pamërlê .
*CFR:    a tak +...
*CFR:    učylês´ , pâscihalê znanêjê .
*CFR:    tol´kâ vo šas@w sižu i dumâju +"/.
*CFR:    +" na čyrta tam učyús´ ?
*CFN:    (..) nu a écêx , prêpâdavacêlêj ?
*CFN:    ékzamêny sdavalê , abmanyvâlê prêpâdavacêlêj ?
*CFR:    nu kak ty prêpâdavacêlêj na ykzamênâx abmanêš ?
*CFR:    tam užy čystâ znanêjê .
*CFR:    ni znaju , kak druhijê , prostâ ja +...
*CFR:    dlja minja pridmety écê lëhkêjê bylê .
*CFR:    ja (.) úsë pâsdaval na picërkê .
*CFR:    ú minja dažý (.) dziplom s atličýjêm .
*CFR:    to isc´ ú učylêščý ni dajut krasnyj dziplom , pišut +"/.
*CFR:    +" dziplom s atličýjêm .
*CFR:    tam prostâ , ni znaju +...
*CFR:    nu , byvalâ , što +...
*CFR:    nu mâscirov v âsnavnom (.) abmanyvâlê .
*CFR:    u nas pa pânidzel´nêkâm (.) bylâ prakcêkâ prâizvoctvênnâjê .
*CFR:    to isc´ my učylês´ écê stanki rêmancirâvâc´ úse .
*CFR:    nu i v âbščyžycêjê +...
*CFR:    ú vâskrisen´nê prêjizžajêš , nu , kak úsihda , ústrečý , što prijexâlê .
*CFR:    i ú pânidzel´nêk žý cêžýlavatâ ici na rabotu .
*CFR:    kakajê (.) prakcêkâ ?
*CFR:    kakajê rabotâ ?
*CFR:    nu i vot nâčynajêccý .
*CFR:    to (.) domâ što-tâ slučylâs´ , xto (.) havorêc´ .
*CFR:    xto havor +...
*CFR:    ja úsihda hâvariú , što (.) na aútobus âpazdaú .
*CFR:    jon prostâ znaú , što xocêmsk , étâ hdze-tâ (.) na akrajênê naxodzêccý .
*CFR:    jon z´dzelâú , tut i letâ nêkahda ni byvajêc´ .
*CFR:    (...) nu , pâtamu što (.) dažý ú armêjê kto sprosêc´ , étâ +"/.
*CFR:    +" atkudâvâ ty ?
*CFR:    havorêš +"/.
*CFR:    +" s xocêmskâ .
*CFN:    +" a hdze jta ?
*CFN:    da ?
*CFR:    +" a hdze jta ?
*CFR:    ja âdnavo tak (.) stâraslužýščývâ +...
*CFR:    kada@w iščé mâladym byú , stâraslužýščýj sprasiú +"/.
*CFR:    +" atkudâ ty ?
*CFR:    ja hâvarju +"/.
*CFR:    +" s xocêmskâ .
*CFR:    +" a étâ bal´šoj horâd ?
*CFR:    hâvarju +"/.
*CFR:    +" bal´šoj .
*CFR:    on havorêt +"/.
*CFR:    +" nu , ni vri .
*CFR:    ja hâvarju +"/.
*CFR:    +" bal´šoj , dažý âéradrom jesc´ .
*CFR:    i on tak (.) ušý razvesêl .
*CFR:    ja iščé , troxê iščé privraú .
*CFR:    i âdnavo s xocêmskâ lovêt .
*CFR:    xârašo , takoj z´ dzirevnê xlopêc byú , čésnyj .
*CFR:    jon havorêc´ +"/.
*CFR:    +" ú xocêmskê âéradrom jesc´ ?
*CFR:    tot +"/.
*CFR:    +" da .
*CFR:    nu i úsë .
*CFR:    pakudâ jimu ni âb´´jisnilê , kakoj âéradrom u xocêmskê .
*CFR:    on verêú .
*CFR:    on z´dzelâú +...
*CFR:    dlja nivo užy xocêmsk byú , étâ , jivo mičtoju .
*CFR:    papasc´ sjuda žyc´ .
*CFN:    oho !
*CFR:    svoj âéradrom , ty što !
*CFR:    ozêrâ bal´šojê .
*CFR:    ni ú každâm žý horâdzê ozêrâ josc´ bal´šojê .
*CFR:    smatrja kak (.) pâkazac´ , dze ty žyvëš .
*CFN:    da , možnâ tak âpisac´ , što +/.
*CFR:    nu (.) pâčymu ?
*CFR:    <ja âpisaú>[_/] ja âpisaú praúdu .
*CFR:    u nas jesc´ âéradrom .
*CFR:    xuc´ jon i râzvaliúsê tam , i kukuruznêkê tol´kâ paru raz sadzilês´ .
*CFR:    nu étâ +...
*CFR:    úsi raúno ž jesc´ ?
*CFR:    jesc´ .
*CFR:    ja âpisaú (.) cér´kâv´ .
*CFN:    nu , cérkâv´ da .
*CFR:    étâ , u dzesêc´ raz men´šý tam kakovâ , trojêckâvâ saborâ .
*CFR:    umin´šonnâjê (.) kopêjê .
*CFR:    on užé úsë .
*CFR:    on trojêckêj sabor xuc´ i ni vidzêl .
*CFR:    on prêdstavljajêt , étâ zdarovâjê što-tâ .
*CFR:    étâ jivo mičtoj bylâ , xocêmsk .
*CFR:    no kada@w jimu prostâ âb´´jisnilê , što (.) dažý abščéstvênnâvâ transpârtâ nima , úsë piškom nadâ xadzic´ , on dolhâ na minja âbižaúsê .
*CFN:    (..) nadâ bylâ +...
*CFN:    v hoscê ni , étâ samâjê , ni prêhlašaú ?
*CFR:    ne .
*CFR:    nu prostâ ni xaceú čýlavekâ rastrajêvâc´ .
*CFN:    rastrajêvâc´ ?
*CFR:    pusc´ by jivo hâluboj mičtoj bylâ by , žyc´ (.) ú našým xocêmskê .
*CFR:    ja skazaú +...
*CFR:    ni nazvaú , a prostâ skazaú , što ú nas (.) na tot mament bylâ tri svaix zavodâ .
*CFR:    no ni skazaú (.) kakijê .
*CFR:    prostâ inahda ljudzê (.) ni pânimajuc´ , što ú každym žý horâdzê jesc´ tot žý svoj mâlâkâzavod , tot žý (.) xlêbzavod .
*CFR:    nu što iščé ?
*CFR:    l´nozavod , étâ (..) čýpuxa .
@End
(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page