fam_ch_75

fam_ch_75

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFR Town, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFR|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFR:    ru

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFR:    ru

@MT of CFN:    be

@FL of CFR:    beru

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFR:    ú péémka ja prišoú (.) učýnikom (.) kamênščýkâ .

*CFR:    acec (.) brêhadzirâm byú .

*CFR:    nu , troxê čymu nâučyúsê .

*CFR:    vot i (.) ščas@w rabotâju kamênščýkâm .

*CFR:    užé mahu spakojnâ (.) biz staršýx rabotâc´ , kak hâvariccý .

*CFR:    (..) nu , simejnâjê žyzn´ tak +...

*CFR:    nu , simejnâjê paka narmal´nâ .

*CFR:    paka úsë ustrajêvâjêt .

*CFR:    vo úžy útaroj (.) syn radziúsê , útaroj ribënâk , vas´movâ jênvarja .

*CFR:    tak što ja hâvarju , ú minja žyzn´ sil´nâ (.) ni nasyčšýnâ .

*CFR:    vo u nivo budzêt bol´šý dažý nasyščýnâ .

*CFR:    (..) vâzmuščajêccý , tož intyrv´´ju xočýt .

*CFN:    nu jasnâ .

*CFN:    a vot na rabocê što inciresnâvâ ?

*CFR:    a nêčyvo na rabocê inciresnâvâ nima .

*CFR:    tak .

*CFR:    a što tut inciresnâvâ ?

*CFR:    što inciresnâvâ incêrisujêt ?

*CFN:    ne , nu (.) što-nibudz´ râskažy .

*CFN:    vot +...

*CFN:    (..) ni znaju .

*CFN:    vas žý tam mnohâ .

*CFN:    u vas žý tam kampanêjê .

*CFN:    vot vy ab´´jekty kakijê-tâ strojêcê , da ?

*CFR:    nu kakijê my ab´´jekty ?

*CFR:    nu , vot (.) ščas@w (.) strojêm (.) pêcêytažnyj étât dom .

*CFR:    nu , a (.) pêrikinulê na bisedâvêčý .

*CFR:    vypalnjajêm prahramu (.) prýzidzentâ rispublêkê bêlarus´ .

*CFN:    a što vy tam strojêcê ?

*CFR:    domêkê .

*CFN:    a , écê ?

*CFR:    na sile .

*CFR:    úsë , štoby (.) kalxoznêkê chârašo žylê .

*CFR:    nu dârahijê dama strojuccý , tristâ mêlionâú (.) domêk adzin .

*CFN:    oho !

*CFR:    stojêmâsc´ abxodzêccý .

*CFR:    dzelâjêc´ škloúskâjê fabrêkâ .

*CFR:    vot što (.) u šklovê pastrojêlê étu fabrêku +...

*CFR:    bumahâ .

*CFR:    bumahu što , kardon tam dzelâjut , étâ úsë .

*CFR:    domêk , kanešnâ , krasivyj , pa razmerâm bal´šoj , úsë .

*CFR:    no étâ ni dlja našývâ rajonâ takej domêk , tristâ mêlionâú .

*CFN:    nu ani ni takijê vot , kak u nas strojêlê ?

*CFN:    âdzinakâvyjê vot écê .

*CFN:    ilê takijê žý ?

*CFR:    ne .

*CFR:    on pâlučajêccý +...

*CFR:    kak tabe âb´´jisnic´ ?

*CFR:    panélê sâbirajuccý .

*CFR:    panélê úžé , scenkâ úžé (.) z´ dzerêvâ .

*CFR:    i âbšyvajuccý pa cipu (.) brëvny .

*CFR:    krasivyjê domêkê .

*CFR:    vot ú sleduščým hadu ani budut na trecêm intyrê strojêccý u nas .

*CFR:    nu , a tak +/.

*CFN:    kak z žynoj svajej buduščýj tada@w pâznakomêlsê , sičas užy nynêšnêj ?

*CFR:    z žynoju my pâznakomêlês´ +...

*CFR:    u nas takoj jesc´ [_//] byú druh , persname persname .

*CFR:    pajexâlê ú mâhilëú âddaxnuc´ , nu i tamâ (.) pâústričalêsê .

*CFR:    slovâ za slovâ , pâznakomêlêsê .

*CFR:    nu , a patom (.) sazvanêvâlêsê , ústričalês´ , nu ni dolhâ , dze-tâ polhodâ .

*CFR:    nu , ja sdzelâl prêdlažénêjê , i my (.) rišylê pâžyniccý .

*CFR:    vot tak .

*CFR:    tak što dolhâ ja ni uxažývâú .

*CFR:    ni dva , ni tri hodâ .

*CFN:    a srazu sjuda ?

*CFN:    srazu kvarciru pâlučylê ?

*CFR:    my kvarciru étu ni pâlučalê .

*CFR:    ja +...

*CFR:    únačalê my paprobâvâlê ú râhačovê pažyc´ .

*CFR:    tam mne (.) sil´nâ ni panravêlâs´ rabotâ , pêrijexâú [_//] li sjuda .

*CFR:    hdze-tâ okâlâ hodâ , dažý (.) bol´šý hodâ , okâlâ dvux žylê ú macêrê .

*CFR:    i patom užé +...

*CFR:    užy kak u nas u péémka ja pârabotâú (.) z hod , ja úzjaú kridzit na pakupku žyl´ja .

*CFR:    i úžy kupljalê étu kvarciru .

*CFR:    nu , kvarcirâ étâ , kanešnâ , byla +...

*CFR:    mjahkâ skazânâ , što étâ kvarcirâ byla .

*CFR:    tutâ takoj bêzalabêrnyj čýlavek žyl .

*CFR:    ina@w byla (.) ubitâjê .

*CFR:    pacixu âtrêmancirâvâlê .

*CFR:    dumâju , šas@w žyc´ možnâ .

*CFN:    krasivâ +...

@New Episode

*CFN:    (..) jasnâ .

*CFR:    nu a tak +...

*CFR:    na rabocê sil´nâ visëlâvâ tožý nima nêčyvo .

*CFR:    rabotâ +...

*CFR:    nu každyj +...

*CFR:    nêčyvo novâvâ .

*CFR:    každyj dzen´ prixodzêš , kêrpičy ložýš .

*CFR:    tak što (.) sil´nâ +...

*CFR:    da , va-pervyx , ni pavisilissê , kada@w šas@w (.) na ulêcý marozy bylê takijê .

*CFN:    +< xolâdnâ .

*CFR:    a rabotâc´ (.) zâstaúljalê .

*CFN:    a vot pra +...

*CFN:    učylêščý ty zakončýú , da ?

*CFR:    nu da .

*CFN:    étâ hdze ?

*CFR:    mâhilëú , triccýc´ trec´cêjê .

*CFR:    znajêš takojê ?

*CFN:    ne-â , ni znaju .

*CFR:    byxâúskêj rynâk hdze naxodzêccý .

*CFN:    uhu .

*CFR:    tam .

*CFR:    slesâr´ pa rimontu (.) takarnyx stankoú , takarnyx rizernyx +...

@New Episode

*CFN:    i skokâ@w ty tam učyúsê ?

*CFR:    dzesêc´ mesêcýú poslê adzinâccýcê klasâú .

*CFR:    ú cexnêkum ni pâstupiú , a nadâ ž hdze-tâ bylâ (.) hod pranykâccý .

*CFR:    nu , a patomâ prostâ z´dzelâú pajci dal´šý učyccý , no u minja ni pâlučylâs´ .

*CFR:    ja prišoú , mne ljubojê učébnâjê zâvidzenêjê hâvarilâ , štob (.) atsročku prêdastavêú .

*CFR:    a úžy kada@w ja (.) zakončýú svajo učylêščý , ja zakončýú jivo ú ijunê , ú kancé ijunê , hdze-tâ (.) čysla triccatâvâ ijunê +...

*CFR:    ja prijexâl sjuda , šob uzjac´ atsročku , minja úžy pavestkâ ždalâ (.) ú armêju ici .

*CFR:    tak što mne úžy nikto by ni dal by atsročku .

*CFN:    (..) nu a tam što bylâ inciresnâvâ ?

*CFN:    tam žý ž v âbščyžycêjê žyl , navernâ ?

*CFN:    nu što ?

*CFN:    studzentâm byú .

*CFR:    oj !

*CFR:    ty znajêš , skol´kâ úžy hadoú prašlo ?

*CFN:    skol´kâ ?

*CFR:    čésnâ skazac´ ?

*CFR:    šas@w skažu .

*CFR:    trinaccýc´ hadoú užy prašlo .

*CFR:    ja ni pomnju , što bylâ nidzelju nazad .

*CFN:    nu prjamâ !

*CFR:    nu .

*CFR:    a ty (.) havorêš , étâ samâjê , što tam bylâ inciresnâvâ .

*CFR:    nu tam +...

*CFR:    nu ščas@w u mjane čystâ ú hâlave tokâ@w što (.) učyúsê , i úsë .

*CFR:    nu , úsihda byvajêt , učýcilej , mâsciroú abmanyvâjêš .

*CFR:    nu , dzen´ nadâ prâhuljac´ , abmanêš .

*CFN:    i što ?

*CFR:    nu , pa cipu (.) na pojêzd âpazdaú , ci kamu âpiracýju dzelâlê .

*CFR:    (..) a u vas pa cipu ni tak ?

*CFR:    a , nu da , kanešnâ , u vas žý ni tak .

*CFR:    šas@w žý učuccý (.) úse praúdzivyjê , da ?

*CFN:    ne , nu (.) pa raznâmu .

*CFR:    da ?

*CFN:    nu a (.) v âbščyžycêjê žyú ?

*CFR:    nu da .

*CFN:    tam studzenty bylê s (.) mâhilëvskâj oblâscê sa úsej ?

*CFR:    dažý i s´ minskâj bylê .

*CFR:    nu tam , pânimajêš +...

*CFR:    kak studzentâm , tam pâhuljac´ nil´zja bylâ .

*CFR:    učylêščý to malên´kêjê , âbščyžycêjê bal´šojê .

*CFR:    i dlja studzentâú (.) tokâ@w pjatyj ytaž byú âtvidzën .

*CFR:    a âstal´nojê úsë simejnyjê žylê .

*CFR:    učýcilja , mâscira tam žylê .

*CFR:    tak šo nam sil´nâ tamâ (.) ni davalê razdol´jê .

*CFR:    i štob takojê što-tâ tam inciresnâvâ +...

*CFR:    tam dažý zâstaúljalê pa utram dzelâc´ zarjadku .

*CFN:    vsex , što li ?

@New Episode

*CFR:    nu kanešnâ .

*CFR:    prâxadziú kâmindant , jivrej (.) pa nâcýanal´nâscê , stučaú u komnâty .

*CFR:    i úse vyxadzilê zarjadku .

*CFR:    ni vyjdzêš , cibja vyhânêt s âbščyžycêjê .

*CFN:    ničë@w se@w !

*CFR:    a ty što dumâlâ ?

*CFN:    da nu , ty šucêš .

*CFR:    a ?

*CFN:    šucêš .

*CFR:    da ne , sir´joznâ .

*CFR:    vo , možýš ščas@w zajci .

*CFR:    možýc´ , i ščas@w dažý dzelâjuc´ zarjadku .

*CFR:    tam zvanok stajaú .

*CFR:    vo kak +...

*CFR:    ty va útaroj školê učylâs´ ?

*CFN:    nu .

*CFR:    nu , tam vot , kada@w s urokâú zvanok +...

*CFR:    slyšýlâ takoj ?

*CFR:    hromkêj žý (.) byú ?

*CFN:    uhu .

*CFR:    vot i tam takoj stajaú na kâridorê .

*CFR:    u šésc´ časoú zvaniú , zâstaúljalê dzelâc´ zarjadku , ilê (.) padobêjê na zarjadku .

*CFR:    i patom my jšlê (.) abedâlê , to isc´ zaútrâkâlê .

*CFN:    a jeslê vtarajê smenâ ?

*CFR:    kakajê vtarajê smenâ ?

*CFN:    ne bylâ vtaroj smeny ?

*CFR:    ne , nu my ž ni vysšýjê âbrâzavanêjê pâlučalê .

*CFR:    u nas (.) prostâ da [_/] da abedâ pâučylêsê , i úsë , my svabodny .

*CFR:    ta ú nas školâ .

*CFR:    prostâ što nima spec@k +...

*CFR:    nu écêx +...

*CFR:    ni ruskâvâ , ni mâcimacêkê , tokâ@w s´pêcpridmety , i úsë .

*CFR:    katoryjê zakančývâjuccý .

*CFR:    a takovâ , štoby (..) inciresnâvâ što +/.

*CFN:    nu vot poslê abedâ vy ž šo-tâ dzelâlê , poslê zanjacêj ?

*CFR:    čésnâ skazac´ ?

*CFN:    ščas@w skažýc´ , spalê .

*CFN:    ne ?

*CFR:    ne .

*CFR:    išli na horâd (.) i târhavalê licom .

*CFN:    v smyslê ?

*CFR:    (...) nu nêčyvo .

*CFR:    pa horâdu xadzilê prostâ tak .

*CFR:    možýc´ , kavo znakomâvâ uvidzêm .

*CFR:    u nas ú âsnaúnom ústričalês´ (.) úse xocêmskêjê , étâ ú humê .

*CFN:    o !

*CFN:    ú humê ?

*CFR:    nu .

*CFR:    prostâ bol´šý nekudâ bylo ici tuda .

*CFR:    i úse išli , tam ústričalês´ .

*CFR:    pâhâvarilê , râzašlis´ .

*CFN:    a (.) kino ?

*CFN:    a kafé ?

*CFR:    +< kakojê kino ?

*CFR:    kakojê kafé ?

*CFN:    što ?

*CFR:    ta ty što ?

*CFR:    uspakojsê .

*CFR:    tojê ščé@w úremê takojê , što (.) va úsex dzenêh malâ bylâ .

*CFR:    nam žý scipendzêju ni placilê .

*CFR:    my bednyjê studzenty bylê .

*CFN:    i ú kino ni xadzilê ?

*CFR:    i ú kino dažý ni xadzilê .

*CFR:    na čyrta ?

*CFR:    my cêlivizâr pasmotrêm .

*CFR:    dzen´hê tol´kâ tracêc´ na kino .

*CFN:    da .

*CFR:    vot takajê žyzn´ byla .

*CFR:    ta ž vy ščas@w možýcê , atučýcês´ , kino , kafé .

*CFR:    a u nas (.) takovâ ne bylâ .

*CFN:    budtâ (.) meždu namê raznêcý ú pisjat@w let .

*CFN:    nêužélê étâ tak +/.

*CFR:    nu ty šas@w iščé učýssê ?

*CFN:    nu .

*CFR:    nu .

*CFR:    šas@w žý druhojê úžy úremê , izvini minja , pažalustâ .

*CFR:    šas@w ty prostâ možýš (.) dažý svaim umom zârabotâc´ dzen´hê .

*CFR:    pravêl´nâ ?

*CFN:    nu .

*CFR:    nu .

*CFR:    a tahda +...

*CFR:    va-pervyx , kakoj um ?

*CFN:    nu prjamâ .

*CFN:    kakoj um ?

*CFR:    i sil´nâ tada@w (.) u mâhilëvê dažý bêzrabocêcý byla .

*CFR:    étâ usë-taki dzêvinostâ sidz´moj hod .

*CFR:    a šas@w dz´ve tysêčý dzisjatyj .

*CFR:    dzêvinostâ šystoj , dzêvinostâ sidz´moj .

*CFR:    sajuz iščé tokâ@w (.) kada@w râzvaliúsê ?

*CFN:    ú dzêvjanostâ pervâm .

*CFR:    nu .

*CFR:    ščé@w úsë ni naladzêlâsê .

@New Episode

*CFR:    ja šas@w u mâhilëú zâjizžaju , ja jivo ni uznaju .

*CFR:    tada@w , kada@w ja učyúsê , jaščé vozlê humâ (.) kioskê stajalê (.) ú rjad .

*CFR:    ty étâvâ ni pomnêš dažý .

@New Episode

*CFR:    a tak +...

*CFR:    inahda byvalâ takojê , što dažý na tralejbusê [_///] netu dzenêh (.) na tralejbus .

*CFR:    piškom da žédé vakzalâ išoú .

*CFR:    vo (.) kak učylêsê .

*CFR:    pâtamu šta , nu , studzenty , nu vypêc´ nadâ inahda .

*CFN:    nu , dyk na vypêc´ nâxadzilê ž , navernâ ?

*CFR:    nu , étâ +...

*CFR:    étâ nêprêkâsnavennyjê zapasy bylê .

*CFN:    +< da , da .

*CFR:    étâ xvatalâ na pânidzel´nêk , na útornêk .

*CFR:    a žyc´ žý ž iščé sridu , čytverh nadâ bylâ .

*CFR:    inahda možýc´ pâlučyccý tak , što trëxrazâvâjê pitanêjê bylâ , pânidzel´nêk , srida , pjatnêcý .

*CFN:    a xadzilê v stalovuju ?

*CFR:    nu da .

*CFR:    nu kak tabe skazac´ ?

*CFR:    nu hâsudarstvâ sil´nâ karmic´ ni budzêt , pravêl´nâ ?

*CFR:    ne , abedy bylê xarošýjê .

*CFR:    zaútrâkê i užýny +...

*CFR:    tam paru dranêkâú takix .

*CFR:    nu , kak hâvariccý , šob (.) z holâdu ni pamërlê .

*CFR:    a tak +...

*CFR:    učylês´ , pâscihalê znanêjê .

*CFR:    tol´kâ vo šas@w sižu i dumâju +"/.

*CFR:    +" na čyrta tam učyús´ ?

*CFN:    (..) nu a écêx , prêpâdavacêlêj ?

*CFN:    ékzamêny sdavalê , abmanyvâlê prêpâdavacêlêj ?

*CFR:    nu kak ty prêpâdavacêlêj na ykzamênâx abmanêš ?

*CFR:    tam užy čystâ znanêjê .

*CFR:    ni znaju , kak druhijê , prostâ ja +...

*CFR:    dlja minja pridmety écê lëhkêjê bylê .

*CFR:    ja (.) úsë pâsdaval na picërkê .

*CFR:    ú minja dažý (.) dziplom s atličýjêm .

*CFR:    to isc´ ú učylêščý ni dajut krasnyj dziplom , pišut +"/.

*CFR:    +" dziplom s atličýjêm .

*CFR:    tam prostâ , ni znaju +...

*CFR:    nu , byvalâ , što +...

*CFR:    nu mâscirov v âsnavnom (.) abmanyvâlê .

*CFR:    u nas pa pânidzel´nêkâm (.) bylâ prakcêkâ prâizvoctvênnâjê .

*CFR:    to isc´ my učylês´ écê stanki rêmancirâvâc´ úse .

*CFR:    nu i v âbščyžycêjê +...

*CFR:    ú vâskrisen´nê prêjizžajêš , nu , kak úsihda , ústrečý , što prijexâlê .

*CFR:    i ú pânidzel´nêk žý cêžýlavatâ ici na rabotu .

*CFR:    kakajê (.) prakcêkâ ?

*CFR:    kakajê rabotâ ?

*CFR:    nu i vot nâčynajêccý .

*CFR:    to (.) domâ što-tâ slučylâs´ , xto (.) havorêc´ .

*CFR:    xto havor +...

*CFR:    ja úsihda hâvariú , što (.) na aútobus âpazdaú .

*CFR:    jon prostâ znaú , što xocêmsk , étâ hdze-tâ (.) na akrajênê naxodzêccý .

*CFR:    jon z´dzelâú , tut i letâ nêkahda ni byvajêc´ .

*CFR:    (...) nu , pâtamu što (.) dažý ú armêjê kto sprosêc´ , étâ +"/.

*CFR:    +" atkudâvâ ty ?

*CFR:    havorêš +"/.

*CFR:    +" s xocêmskâ .

*CFN:    +" a hdze jta ?

*CFN:    da ?

*CFR:    +" a hdze jta ?

*CFR:    ja âdnavo tak (.) stâraslužýščývâ +...

*CFR:    kada@w iščé mâladym byú , stâraslužýščýj sprasiú +"/.

*CFR:    +" atkudâ ty ?

*CFR:    ja hâvarju +"/.

*CFR:    +" s xocêmskâ .

*CFR:    +" a étâ bal´šoj horâd ?

*CFR:    hâvarju +"/.

*CFR:    +" bal´šoj .

*CFR:    on havorêt +"/.

*CFR:    +" nu , ni vri .

*CFR:    ja hâvarju +"/.

*CFR:    +" bal´šoj , dažý âéradrom jesc´ .

*CFR:    i on tak (.) ušý razvesêl .

*CFR:    ja iščé , troxê iščé privraú .

*CFR:    i âdnavo s xocêmskâ lovêt .

*CFR:    xârašo , takoj z´ dzirevnê xlopêc byú , čésnyj .

*CFR:    jon havorêc´ +"/.

*CFR:    +" ú xocêmskê âéradrom jesc´ ?

*CFR:    tot +"/.

*CFR:    +" da .

*CFR:    nu i úsë .

*CFR:    pakudâ jimu ni âb´´jisnilê , kakoj âéradrom u xocêmskê .

*CFR:    on verêú .

*CFR:    on z´dzelâú +...

*CFR:    dlja nivo užy xocêmsk byú , étâ , jivo mičtoju .

*CFR:    papasc´ sjuda žyc´ .

*CFN:    oho !

*CFR:    svoj âéradrom , ty što !

*CFR:    ozêrâ bal´šojê .

*CFR:    ni ú každâm žý horâdzê ozêrâ josc´ bal´šojê .

*CFR:    smatrja kak (.) pâkazac´ , dze ty žyvëš .

*CFN:    da , možnâ tak âpisac´ , što +/.

*CFR:    nu (.) pâčymu ?

*CFR:    <ja âpisaú>[_/] ja âpisaú praúdu .

*CFR:    u nas jesc´ âéradrom .

*CFR:    xuc´ jon i râzvaliúsê tam , i kukuruznêkê tol´kâ paru raz sadzilês´ .

*CFR:    nu étâ +...

*CFR:    úsi raúno ž jesc´ ?

*CFR:    jesc´ .

*CFR:    ja âpisaú (.) cér´kâv´ .

*CFN:    nu , cérkâv´ da .

*CFR:    étâ , u dzesêc´ raz men´šý tam kakovâ , trojêckâvâ saborâ .

*CFR:    umin´šonnâjê (.) kopêjê .

*CFR:    on užé úsë .

*CFR:    on trojêckêj sabor xuc´ i ni vidzêl .

*CFR:    on prêdstavljajêt , étâ zdarovâjê što-tâ .

*CFR:    étâ jivo mičtoj bylâ , xocêmsk .

*CFR:    no kada@w jimu prostâ âb´´jisnilê , što (.) dažý abščéstvênnâvâ transpârtâ nima , úsë piškom nadâ xadzic´ , on dolhâ na minja âbižaúsê .

*CFN:    (..) nadâ bylâ +...

*CFN:    v hoscê ni , étâ samâjê , ni prêhlašaú ?

*CFR:    ne .

*CFR:    nu prostâ ni xaceú čýlavekâ rastrajêvâc´ .

*CFN:    rastrajêvâc´ ?

*CFR:    pusc´ by jivo hâluboj mičtoj bylâ by , žyc´ (.) ú našým xocêmskê .

*CFR:    ja skazaú +...

*CFR:    ni nazvaú , a prostâ skazaú , što ú nas (.) na tot mament bylâ tri svaix zavodâ .

*CFR:    no ni skazaú (.) kakijê .

*CFR:    prostâ inahda ljudzê (.) ni pânimajuc´ , što ú každym žý horâdzê jesc´ tot žý svoj mâlâkâzavod , tot žý (.) xlêbzavod .

*CFR:    nu što iščé ?

*CFR:    l´nozavod , étâ (..) čýpuxa .

@End

(Stand: 09.06.2021)