fam_mi_16

fam_mi_16

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    MFA Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Telephone conversation

*MFA:    sën´nê užo ni behlâ , slamja holâvu ?

*MFA:    (...) dzed učorâ kažý +"/.

*MFA:    +" ljacic´ kuma úžo , slamja holâvu .

*MFA:    (...) a ?

*MFA:    nu , dyk ja hâvaru , a sën´nê ni ljacelâ užo ?

*MFA:    ni jezdzêlâ u sad ?

*MFA:    (...) nu , ja ž i paétâmu i sprašývâju .

*MFA:    ty ž ljubêš xadzic´ u pjatnêcu .

*MFA:    a ja ž (.) tožý u njan´kâx byla , dyk ni sxadzilâ vabščé .

*MFA:    (...) dlja mâladyx i étâ +...

*MFA:    ja znaju .

*MFA:    nu poslê sjami , vo , možnâ bylo , persname zavëúšý .

*MFA:    (...) mašyny cjaper žý ž , da ?

*MFA:    (...) mylâm xazjajstvênnym pamyc´ .

*MFA:    (...) da .

*MFA:    nu , étâ svetlâjê tvajo , da ?

*MFA:    (...) ne , dyk ja hâvaru , u svetlym hétym vymâzâlâ , dyk vidnâ nâvjarxu , ne ?

*MFA:    (...) aj , raždzen´nê u mal´čýkâ .

*MFA:    nu , pazdraú jaho .

*MFA:    (...) ne , na jajcax .

*MFA:    (...) kanešnâ .

*MFA:    (...) nu , ni znaju , pa pravêlâx da , tol´kâ adni jajcâ i muka .

*MFA:    štob bylo žydkâ , štob étâj , mačyc´ vilkâj , i tady mnohâ maslâ , i jano tady ukusnâ .

*MFA:    (...) ad ryby zavisêt .

*MFA:    rybâ iščo jesc´ mokrâjê takajê , vâdzinajê , vot va l´du , asobênnâ étâ , kitajskâjê .

*MFA:    lêdzjanoj korâčkê .

*MFA:    i jana tady atmačývâjêc´ .

*MFA:    nadâ brac´ takuju bol´šý , biz +...

*MFA:    étâ samâ , nu , takuju , našu bolêjê .

*MFA:    (...) nu ne , možý , troškê i nadâ razbavêc´ vadoj , nu ni znaju .

*MFA:    nu ja znaju , što kak persname , vot étâ povâr , rabilâ na (.) staly usim , xto prasiú , dyk tol´kâ jajcâ .

*MFA:    ano tady úžo budzê pâlučaccý korâčkâj .

*MFA:    da , ni budzê , étâ samâ , cestâm .

*MFA:    a hétâ ž budzêt čustvâvâccý cestâ , jak u [_///] jak , nâprymer , ja pjaku .

*MFA:    vo tak vot (.) hustâ zlažu i patom pramâ (.) blinom pêrývaračývâju , a patom (.) kamu što dastanêccý .

*MFA:    nu dyk vot prostâ ukusnâ , da hétâ dlja [_//] ni dlja hascej .

*MFA:    tak , najescêsê domâ , dyk vyhâdnâ i bystrâ .

*MFA:    (...) nu a jak užo (.) kusočkâmê krasivâ žarýlê , dyk nadâ úžo tady mnohâ maslâ .

*MFA:    ja ž hâvaru , i mačyc´ vilkâj u étâ vot cestâ , i kab , nu , jano pâtkipalâ , jak pončýk .

*MFA:    (...) nu , ni pâvjali ú sad , vot užo s pânidzel´nêkâ .

*MFA:    (...) ne , f pânidzel´nêk xadzilâ , da .

*MFA:    a užé , étâ samâ , va vtornêk stalâ čyxâc´ i kašlêc´ , i ciper (.) pâsidzelâ .

*MFA:    vtornêk , srydâ ana byla vyxadnajê , a úžé +...

*MFA:    (...) nu da .

*MFA:    (...) ne , sën´nê ž pjatnêcý .

*MFA:    sryda , čyc´verx byla vyxadnajê , a étâ +...

*MFA:    a sën´nê užo vot (.) ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" xaj sjadzic´ užo i sën´nê , raz dva dnja byla domâ , nu .

*MFA:    zaútrâ vot nadâ budzêc´ zabrac´ , a ú (.) vâskrysen´jê úžé persname budzêc´ .

*MFA:    a ú pânidzel´nêk , a , úžo pojdzêc´ u sad .

*MFA:    a , étâ samâjê +...

*MFA:    a ja cihalâsê učyra pa kalxoznâmu .

*MFA:    dyk svac´cju tvaju tožý ustrécêlâ úžé .

*MFA:    (...) ni pašla k tamu , da ?

*MFA:    (...) nu , nu .

*MFA:    (...) kak , persname daj ?

*MFA:    kab persname im daú hrošý ?

*MFA:    (...) nu i pravêl´nâ , a to njaúžo persname budzêc´ im usë âddavac´ .

*MFA:    šo , jon tam žyvec´ , što li ?

*MFA:    jamu tam jescê dajuc´ ?

*MFA:    nu , nu , karočý , étâ samâ +...

*MFA:    ana , nu , kak i byla na mâkaronâx v étâm mâhazin´čýkê , dyk étâ +...

*MFA:    (...) u vtarom radu , sjuda bližý , dze (.) atkrytâ ovâščý prâdajuc´ .

*MFA:    dze baby bul´bu , takojê vot .

*MFA:    tut jana j byla ?

*MFA:    a nadâ , njaúžo ž ne .

*MFA:    ja ž by ú žyznê jijo ni uznalâ , ukručýnâjê u cêlahréjcý , u platku toústym .

*MFA:    i étâ samâ , a jana na mjane +"/.

*MFA:    +" persname !

*MFA:    a ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" oj , zdrascê@w .

*MFA:    (...) u kioskê , nu , úsë raúno .

*MFA:    (...) dverý ž atkrytyjê .

*MFA:    i čérâz dz´verý padxodzêc´ kupljajuc´ , i ú akoškâ kupljajuc´ .

*MFA:    jak kamu uzdumâjêccý .

*MFA:    ni , ana ni zâxacelâ âfarmljac´ , a xazjajên byl .

*MFA:    ni aformlênâjê iščo prýdprýnimacêl´stvâ pravêl´nâjê , nu , kak paložýnâ .

*MFA:    nu , dyk ana mne ni skazalâ , čaho ana sjadzelâ .

*MFA:    ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" vo až , étâ samâjê , persname skazalâ , što vy ni rabotâjêcê .

*MFA:    a jana havorýc´ +"/.

*MFA:    +" ni rabotâlâ ž , vo tol´kâ pervuju njadzelju .

*MFA:    <ni bylo ž>[_/] ni bylo ž aformlênâ .

*MFA:    (...) a , men´šý pracéntâú , nu , možýt byc´ , kanešnâ .

*MFA:    ciper žý ž jim (.) mnohâ pracéntâú nil´zja davac´ .

*MFA:    bo im žý ž nadâ ž tam (.) druhijê ž nalohê placic´ .

*MFA:    (...) nu , dyk ana , étâ samâjê , hâvaryt , što , nu , ždala ž , pakul´ aformêc´ prýdprýnimacêl´stvâ , nu dyk vot aformêlê .

*MFA:    a ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" i ja ž vo cjahajusê , knižku +...

*MFA:    nu dyk što ?

*MFA:    nu nextâ što-tâ ž aformêú , atkudâ ja rasprašývâlâ .

*MFA:    ja tol´kâ idzinstvênnâjê što jej skazalâ +"/.

*MFA:    +" i ja ž vo cjahajusê hâvaru ["-"] išču kab dze vo pâtkalymêc´ na vyxadnyjê , knižku sânitarnuju zdzelâlâ .

*MFA:    tak ana hâvaryt +"/.

*MFA:    +" nu , vyxadnyjê ta možnâ , ja pasprašývâju .

*MFA:    +" ja patom cibe skažu mol ["-"] čérýz persname .

*MFA:    alê ž (.) vyxadnyjê nja vyhâdnâ .

*MFA:    xto idzët na [_//] nu , u vyxadnoj , kak by bol´šý hrošý zârabljajêš , narodu ž bol´šý , da .

*MFA:    vot , a jes´s´ li +...

*MFA:    jesc´ takijê žylajuščýjê , što , mol , iduc´ u vyxadnoj na vyxadnoj .

*MFA:    nu , pâčymu nima žylajuščýx , i jana ž byla žylajuščýjê , kada@w svadz´bâ byla .

*MFA:    volêj , nivolêj +...

*MFA:    xacelâ b jana zâkalymêc´ ilê ni xacelâ , a (.) ni rabotâlâ .

*MFA:    tožé samâjê i druhomu kamu-tâ nadâ , kamu-tâ u hoscê , kamu-tâ kuda-tâ .

*MFA:    vot , dyk ana , mol , što na vyxadnyjê ni vyhâdnâ , pâtamu što ce , što idut u vyxadnoj na vyxadnoj +...

*MFA:    dyk , značýt , tam , v étâm kioskê ž što , mol , ilê nêdastačý , ilê što +...

*MFA:    ty ž jaho prýnimac´ i ni budzêš , ty ž prydzêš , atrobêš , a na zaútrâ mohuc´ na cjabe hétâ pavesêc´ .

*MFA:    (...) da , ja tožý tak zadumâlâs´ .

*MFA:    dumâju +"/.

*MFA:    +" pravêl´nâ , kanešnâ , ty ž prýnimac´ ni budzêš , ty ž prydzëš , budzêš rabotâc´ .

*MFA:    étâ nadâ , kab (.) sto pudoú byli úse čésnyjê .

*MFA:    skol´kê tam budzêt , tam čýlavek rabic´ ?

*MFA:    nâprymer , trojê , značýt , kab ani vse byli vot (.) ad dušy čésnyjê .

*MFA:    a jeslê xto-tâ što-tâ tabe , xoc´ jakuju pačku mâkaronâú , dyk (.) paprobuj ty dâkažy , xto úzjaú .

*MFA:    nixto .

*MFA:    (...) dyk , nu , ljudzê stalê pâdxadzic´ , kupljac´ , i my bol´šý ni stalê râzhavarývâc´ .

*MFA:    ja b iščo pâstajalâ , mne raboty ni bylo .

*MFA:    ale mne +...

*MFA:    ja tak udzivilâsê , što tak uznalâ (.) i tak zaprâstâ +"/.

*MFA:    +" persname !

*MFA:    pramâ vo tak pazvalâ .

*MFA:    hljan´ , dumâju .

*MFA:    ni âžydalâ ja ijo@w âtnašénêjê , ana abyčnâ takajê , bolêjê takajê , hrubâjê , xmurâjê .

*MFA:    vot pramâ tak vot , ja ž hâvaru , tak zâulybalâs´ .

*MFA:    (...) nu jasnâ .

*MFA:    rascët , dyk tak incirésnâ .

*MFA:    (...) užo skorâ xadzic´ budzêc´ .

*MFA:    (...) nu , dumâjêc´ , što budzêc´ njan´kâc´ .

*MFA:    a ty budzêš njan´kâc´ , nu , prjamâ .

*MFA:    (...) ne , hlaúnâ u hod i try , nu xacja b u dva .

*MFA:    xacja b užo u dva hodâ , a to u hod .

*MFA:    nu , možý , mamâ tady sjadzêc´ domâ .

*MFA:    (...) âbâhryvacêl´ matajêc´ , ty što .

*MFA:    im užo tak xolâdnâ .

*MFA:    (...) nu , zima ž cëplâjê u hétym hadu .

*MFA:    (...) nu , vot imênnâ .

*MFA:    što nu ix , ani úžé takijê nytlivyjê , dyk +...

*MFA:    (...) smyslê ad kavo ?

*MFA:    ad macêrý ?

*MFA:    (...) aha , ljaci rabotâj .

*MFA:    nu paka .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)