fam_mi_16

fam_mi_16

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    MFA Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Telephone conversation
*MFA:    sën´nê užo ni behlâ , slamja holâvu ?
*MFA:    (...) dzed učorâ kažý +"/.
*MFA:    +" ljacic´ kuma úžo , slamja holâvu .
*MFA:    (...) a ?
*MFA:    nu , dyk ja hâvaru , a sën´nê ni ljacelâ užo ?
*MFA:    ni jezdzêlâ u sad ?
*MFA:    (...) nu , ja ž i paétâmu i sprašývâju .
*MFA:    ty ž ljubêš xadzic´ u pjatnêcu .
*MFA:    a ja ž (.) tožý u njan´kâx byla , dyk ni sxadzilâ vabščé .
*MFA:    (...) dlja mâladyx i étâ +...
*MFA:    ja znaju .
*MFA:    nu poslê sjami , vo , možnâ bylo , persname zavëúšý .
*MFA:    (...) mašyny cjaper žý ž , da ?
*MFA:    (...) mylâm xazjajstvênnym pamyc´ .
*MFA:    (...) da .
*MFA:    nu , étâ svetlâjê tvajo , da ?
*MFA:    (...) ne , dyk ja hâvaru , u svetlym hétym vymâzâlâ , dyk vidnâ nâvjarxu , ne ?
*MFA:    (...) aj , raždzen´nê u mal´čýkâ .
*MFA:    nu , pazdraú jaho .
*MFA:    (...) ne , na jajcax .
*MFA:    (...) kanešnâ .
*MFA:    (...) nu , ni znaju , pa pravêlâx da , tol´kâ adni jajcâ i muka .
*MFA:    štob bylo žydkâ , štob étâj , mačyc´ vilkâj , i tady mnohâ maslâ , i jano tady ukusnâ .
*MFA:    (...) ad ryby zavisêt .
*MFA:    rybâ iščo jesc´ mokrâjê takajê , vâdzinajê , vot va l´du , asobênnâ étâ , kitajskâjê .
*MFA:    lêdzjanoj korâčkê .
*MFA:    i jana tady atmačývâjêc´ .
*MFA:    nadâ brac´ takuju bol´šý , biz +...
*MFA:    étâ samâ , nu , takuju , našu bolêjê .
*MFA:    (...) nu ne , možý , troškê i nadâ razbavêc´ vadoj , nu ni znaju .
*MFA:    nu ja znaju , što kak persname , vot étâ povâr , rabilâ na (.) staly usim , xto prasiú , dyk tol´kâ jajcâ .
*MFA:    ano tady úžo budzê pâlučaccý korâčkâj .
*MFA:    da , ni budzê , étâ samâ , cestâm .
*MFA:    a hétâ ž budzêt čustvâvâccý cestâ , jak u [_///] jak , nâprymer , ja pjaku .
*MFA:    vo tak vot (.) hustâ zlažu i patom pramâ (.) blinom pêrývaračývâju , a patom (.) kamu što dastanêccý .
*MFA:    nu dyk vot prostâ ukusnâ , da hétâ dlja [_//] ni dlja hascej .
*MFA:    tak , najescêsê domâ , dyk vyhâdnâ i bystrâ .
*MFA:    (...) nu a jak užo (.) kusočkâmê krasivâ žarýlê , dyk nadâ úžo tady mnohâ maslâ .
*MFA:    ja ž hâvaru , i mačyc´ vilkâj u étâ vot cestâ , i kab , nu , jano pâtkipalâ , jak pončýk .
*MFA:    (...) nu , ni pâvjali ú sad , vot užo s pânidzel´nêkâ .
*MFA:    (...) ne , f pânidzel´nêk xadzilâ , da .
*MFA:    a užé , étâ samâ , va vtornêk stalâ čyxâc´ i kašlêc´ , i ciper (.) pâsidzelâ .
*MFA:    vtornêk , srydâ ana byla vyxadnajê , a úžé +...
*MFA:    (...) nu da .
*MFA:    (...) ne , sën´nê ž pjatnêcý .
*MFA:    sryda , čyc´verx byla vyxadnajê , a étâ +...
*MFA:    a sën´nê užo vot (.) ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" xaj sjadzic´ užo i sën´nê , raz dva dnja byla domâ , nu .
*MFA:    zaútrâ vot nadâ budzêc´ zabrac´ , a ú (.) vâskrysen´jê úžé persname budzêc´ .
*MFA:    a ú pânidzel´nêk , a , úžo pojdzêc´ u sad .
*MFA:    a , étâ samâjê +...
*MFA:    a ja cihalâsê učyra pa kalxoznâmu .
*MFA:    dyk svac´cju tvaju tožý ustrécêlâ úžé .
*MFA:    (...) ni pašla k tamu , da ?
*MFA:    (...) nu , nu .
*MFA:    (...) kak , persname daj ?
*MFA:    kab persname im daú hrošý ?
*MFA:    (...) nu i pravêl´nâ , a to njaúžo persname budzêc´ im usë âddavac´ .
*MFA:    šo , jon tam žyvec´ , što li ?
*MFA:    jamu tam jescê dajuc´ ?
*MFA:    nu , nu , karočý , étâ samâ +...
*MFA:    ana , nu , kak i byla na mâkaronâx v étâm mâhazin´čýkê , dyk étâ +...
*MFA:    (...) u vtarom radu , sjuda bližý , dze (.) atkrytâ ovâščý prâdajuc´ .
*MFA:    dze baby bul´bu , takojê vot .
*MFA:    tut jana j byla ?
*MFA:    a nadâ , njaúžo ž ne .
*MFA:    ja ž by ú žyznê jijo ni uznalâ , ukručýnâjê u cêlahréjcý , u platku toústym .
*MFA:    i étâ samâ , a jana na mjane +"/.
*MFA:    +" persname !
*MFA:    a ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" oj , zdrascê@w .
*MFA:    (...) u kioskê , nu , úsë raúno .
*MFA:    (...) dverý ž atkrytyjê .
*MFA:    i čérâz dz´verý padxodzêc´ kupljajuc´ , i ú akoškâ kupljajuc´ .
*MFA:    jak kamu uzdumâjêccý .
*MFA:    ni , ana ni zâxacelâ âfarmljac´ , a xazjajên byl .
*MFA:    ni aformlênâjê iščo prýdprýnimacêl´stvâ pravêl´nâjê , nu , kak paložýnâ .
*MFA:    nu , dyk ana mne ni skazalâ , čaho ana sjadzelâ .
*MFA:    ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" vo až , étâ samâjê , persname skazalâ , što vy ni rabotâjêcê .
*MFA:    a jana havorýc´ +"/.
*MFA:    +" ni rabotâlâ ž , vo tol´kâ pervuju njadzelju .
*MFA:    <ni bylo ž>[_/] ni bylo ž aformlênâ .
*MFA:    (...) a , men´šý pracéntâú , nu , možýt byc´ , kanešnâ .
*MFA:    ciper žý ž jim (.) mnohâ pracéntâú nil´zja davac´ .
*MFA:    bo im žý ž nadâ ž tam (.) druhijê ž nalohê placic´ .
*MFA:    (...) nu , dyk ana , étâ samâjê , hâvaryt , što , nu , ždala ž , pakul´ aformêc´ prýdprýnimacêl´stvâ , nu dyk vot aformêlê .
*MFA:    a ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" i ja ž vo cjahajusê , knižku +...
*MFA:    nu dyk što ?
*MFA:    nu nextâ što-tâ ž aformêú , atkudâ ja rasprašývâlâ .
*MFA:    ja tol´kâ idzinstvênnâjê što jej skazalâ +"/.
*MFA:    +" i ja ž vo cjahajusê hâvaru ["-"] išču kab dze vo pâtkalymêc´ na vyxadnyjê , knižku sânitarnuju zdzelâlâ .
*MFA:    tak ana hâvaryt +"/.
*MFA:    +" nu , vyxadnyjê ta možnâ , ja pasprašývâju .
*MFA:    +" ja patom cibe skažu mol ["-"] čérýz persname .
*MFA:    alê ž (.) vyxadnyjê nja vyhâdnâ .
*MFA:    xto idzët na [_//] nu , u vyxadnoj , kak by bol´šý hrošý zârabljajêš , narodu ž bol´šý , da .
*MFA:    vot , a jes´s´ li +...
*MFA:    jesc´ takijê žylajuščýjê , što , mol , iduc´ u vyxadnoj na vyxadnoj .
*MFA:    nu , pâčymu nima žylajuščýx , i jana ž byla žylajuščýjê , kada@w svadz´bâ byla .
*MFA:    volêj , nivolêj +...
*MFA:    xacelâ b jana zâkalymêc´ ilê ni xacelâ , a (.) ni rabotâlâ .
*MFA:    tožé samâjê i druhomu kamu-tâ nadâ , kamu-tâ u hoscê , kamu-tâ kuda-tâ .
*MFA:    vot , dyk ana , mol , što na vyxadnyjê ni vyhâdnâ , pâtamu što ce , što idut u vyxadnoj na vyxadnoj +...
*MFA:    dyk , značýt , tam , v étâm kioskê ž što , mol , ilê nêdastačý , ilê što +...
*MFA:    ty ž jaho prýnimac´ i ni budzêš , ty ž prydzêš , atrobêš , a na zaútrâ mohuc´ na cjabe hétâ pavesêc´ .
*MFA:    (...) da , ja tožý tak zadumâlâs´ .
*MFA:    dumâju +"/.
*MFA:    +" pravêl´nâ , kanešnâ , ty ž prýnimac´ ni budzêš , ty ž prydzëš , budzêš rabotâc´ .
*MFA:    étâ nadâ , kab (.) sto pudoú byli úse čésnyjê .
*MFA:    skol´kê tam budzêt , tam čýlavek rabic´ ?
*MFA:    nâprymer , trojê , značýt , kab ani vse byli vot (.) ad dušy čésnyjê .
*MFA:    a jeslê xto-tâ što-tâ tabe , xoc´ jakuju pačku mâkaronâú , dyk (.) paprobuj ty dâkažy , xto úzjaú .
*MFA:    nixto .
*MFA:    (...) dyk , nu , ljudzê stalê pâdxadzic´ , kupljac´ , i my bol´šý ni stalê râzhavarývâc´ .
*MFA:    ja b iščo pâstajalâ , mne raboty ni bylo .
*MFA:    ale mne +...
*MFA:    ja tak udzivilâsê , što tak uznalâ (.) i tak zaprâstâ +"/.
*MFA:    +" persname !
*MFA:    pramâ vo tak pazvalâ .
*MFA:    hljan´ , dumâju .
*MFA:    ni âžydalâ ja ijo@w âtnašénêjê , ana abyčnâ takajê , bolêjê takajê , hrubâjê , xmurâjê .
*MFA:    vot pramâ tak vot , ja ž hâvaru , tak zâulybalâs´ .
*MFA:    (...) nu jasnâ .
*MFA:    rascët , dyk tak incirésnâ .
*MFA:    (...) užo skorâ xadzic´ budzêc´ .
*MFA:    (...) nu , dumâjêc´ , što budzêc´ njan´kâc´ .
*MFA:    a ty budzêš njan´kâc´ , nu , prjamâ .
*MFA:    (...) ne , hlaúnâ u hod i try , nu xacja b u dva .
*MFA:    xacja b užo u dva hodâ , a to u hod .
*MFA:    nu , možý , mamâ tady sjadzêc´ domâ .
*MFA:    (...) âbâhryvacêl´ matajêc´ , ty što .
*MFA:    im užo tak xolâdnâ .
*MFA:    (...) nu , zima ž cëplâjê u hétym hadu .
*MFA:    (...) nu , vot imênnâ .
*MFA:    što nu ix , ani úžé takijê nytlivyjê , dyk +...
*MFA:    (...) smyslê ad kavo ?
*MFA:    ad macêrý ?
*MFA:    (...) aha , ljaci rabotâj .
*MFA:    nu paka .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page