fam_mi_48

fam_mi_48

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    MFA Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    MFA speaks on the phone
*MFA:    privet .
*MFA:    (...) <tac´janên dzen´>["] idzët , mišaju smatréc´ cibe ?
*MFA:    (...) <tac´janên dzen´>["] smatréc´ .
*MFA:    (...) ne , idzët vo ščas@w , hâvarat .
*MFA:    (...) da , da , ja tožý uključylâ , futbol idzët .
*MFA:    a čë@w ú vas z´dzes´ (.) praznêk ?
*MFA:    (...) a , panjatnâ .
*MFA:    a ja tokâ@w ni nadolhâ cibja âtvliku , tokâ@w znajêš što sprašu +/.
*MFA:    (...) ne , ja cibe znajêš što sprašu .
*MFA:    pomnêš tada@w cex kâvalerâú , étâ samâjê , kadâ@w xadzilê ?
*MFA:    nu , ty lučšý minja pomnêš , u minja pamêc´ vabščé kurynâjê .
*MFA:    persname , étâ , persname i persname , jaho druh , nu , persname .
*MFA:    étâ ani k kamu xadzilê , k persname , što li ?
*MFA:    ilê , nu , čystâ nê_k_kamu ličnâ ?
*MFA:    (...) ni pomnju , ja pomnju persname .
*MFA:    ty , navernâ +...
*MFA:    (...) ni persname , persname ?
*MFA:    (...) da , da , persname ja xârašo pomnju , da .
*MFA:    vspomnêlâ , persname xadzil patom .
*MFA:    a persname vabščé ni xadzil ?
*MFA:    (...) da , étâ ja pomnju , étâ ja vsë znaju .
*MFA:    (...) a , ni persname ?
*MFA:    persname ?
*MFA:    a mne pâčymu-tâ zdalsê , što persname .
*MFA:    persname bol´šý hâvaryl , persname krasivêjê byl .
*MFA:    persname xudoj takoj , vysokêj , on i ciper xudoj i vysokêj .
*MFA:    ni znaju , nu , a persname , étâ žý ž načal´nêk étâvâ samâvâ , svjazê .
*MFA:    (...) persname , da .
*MFA:    (...) dva , étâ da , a ja imeju v vidu , što persname patom stal xadzic´ k persname .
*MFA:    (...) vot , krasivyj .
*MFA:    (...) vo , a ty hâvaryš , persname .
*MFA:    net kanešnâ , persname vysokêj .
*MFA:    (...) ani dva bratâ .
*MFA:    (...) da , dyk vot xadzil k nam persname , a ni persname , ja ž dobrâ pomnju , a patom i persname xadziú .
*MFA:    vot ani +/.
*MFA:    (...) nu dyk vot , učyra mne pryšlos´ +...
*MFA:    oj , što nârabilâsê u minja na rabocê !
*MFA:    prapalê ú minja čytyrý tabletkê , écêx samyx , ad sêhnâlizacýjê .
*MFA:    nu , i (.) dve versêjê bylâ .
*MFA:    adna versêjê , što vot ničajênnâ vycênulês´ , kahda ú mâhazin zâxadzilâ , tam , možý , s miškom .
*MFA:    a druhajê versêjê , što spical´nâ ukralê , dlja snjacêjê infarmacýjê .
*MFA:    (...) nu dyk što , dyk bylâ (.) bal´šajê prablemâ .
*MFA:    étâmu hlâvvraču nadâ bylâ pisac´ pis´mo , tam na étu vsë dy kab , nu , pêrijci xx , étâ ž stol´kâ +...
*MFA:    (...) nu da , a ja cibe čivo ?
*MFA:    nu tak vot , karočý , pryšlos´ , karočý , značýt +...
*MFA:    a patom paslalê užé u bely dom za ključamê .
*MFA:    ja prišla sjuda , kuda mne skazalê , a ani skazalê , što nadâ ú svjaz´ .
*MFA:    ja pašla u svjaz´ , a tam étât , persname , načal´nêk addzelâ vsivo étâvâ .
*MFA:    dy takoj dobryj , tak râzhavarêvâjêt sa vsem pâtčynënnymê .
*MFA:    a sama dumâju , nu , navernâ ž , hétâ tot samy persname .
*MFA:    (...) vot (.) tut ja patom sprasilâ u mužykoú , étâ samâjê .
*MFA:    nu , što persname persname brat byl .
*MFA:    persname ja užé znaju xârašo , iščo znalâ pa licejkê , on pa licejnym ârhânizacýjêm dze-tâ , persname .
*MFA:    vot , nu i (.) karočý , étâ samâ , ja ž ni skazalâ jamu , što my , étâ , znakomy , što vy k nam xadzilê .
*MFA:    (...) ni skazalâ .
*MFA:    jeslê b on ploxâ , étâ samâjê , atnëssê , ni davaú mne écê srazu , a to on skazal +"/.
*MFA:    +" vydâjcê čytyrý tabletkê , étâ ž ni prablemâ .
*MFA:    +" i vsë , i sxadzicê zaútrâ zâkadzirujcê .
*MFA:    vsë kak nadâ .
*MFA:    karočý , takoj [_/] takoj prysadzêsty , kak persname , a (.) persname staršý , xužý vyhlêdzêt , čym on .
*MFA:    on krasivêj , takoj vot (.) nêvysokêj .
*MFA:    (...) i što , i râzhavarývâlâ ?
*MFA:    uznalâ užé , što li ?
*MFA:    (...) uznalâ , u cibja pamêc´ xarošýjê , vidzêš .
*MFA:    (...) nu , mâladzec , nu , pomnju .
*MFA:    (...) nu kanešnâ .
*MFA:    ty byla takajê strojnâjê , prystojnâjê , a persname tam s étymê rédkêmê vâlasamê , try vâlasiny u šésc´ radoú .
*MFA:    (...) nu , a ščas@w vabščé krasavêcý , da .
*MFA:    nu dobrýn´kâ , karočý .
*MFA:    (...) nu spasibâ .
*MFA:    da , i vam , dzeúkâm bal´šoj pryvet .
*MFA:    kada-nibudz´@w pad´´jedu , kadâ@w dačý končuccý .
*MFA:    (...) i persname budzêc´ na dačý ?
*MFA:    (...) a , nu étâ nadâ , štob minja tada@w (.) xto-tâ pâzvanil .
*MFA:    (...) nu , nu , štob , kada@w budzêt persname jexâc´ , štob minja zabralâ , da , nênadolhâ pryjedu .
*MFA:    (...) da mne ni nadâ l´hotny bilet , mne prostâ +...
*MFA:    ja imeju vidu , šo , kada@w , nu , tak vot na dzen´ +...
*MFA:    (...) da , štob babulju nadolhâ ni brasac´ .
*MFA:    (...) da , vot ani ž vse pâkančalê ž f to vrémê ž u nas .
*MFA:    i tada@w persname kon´čýl , tada@w mnohêjê , vse écê +...
*MFA:    tam persname končýl , iščo tam , vse ani pâkančalê .
*MFA:    (...) nu dyk jeslê b vstrécêlâ , ja ž ni znaju .
*MFA:    (...) persname by znal , jeslê b familêju jimu skazal , kanešnâ .
*MFA:    (...) a , tol´kâ što .
*MFA:    (...) nu , liš by na zavodzê , na zavodzê ž ani druh_druhâ znajuc´ .
*MFA:    (...) dumâjêš , da ?
*MFA:    nu , možýt byc´ .
*MFA:    oj , ty što , ja kak hljanulâ .
*MFA:    (...) jeslê b ni daval étâ , ja b âbezacêl´nâ skazalâ .
*MFA:    a tak , nu , ty što , taki kul´turny dzjadz´kâ .
*MFA:    (...) dobrâ , možý , pry vstréčý kali prydzëccý .
*MFA:    da , akazyvâjêccý , on s našým hlâúvračom sil´nâ družýt .
*MFA:    pâtamu što on pa cêlifonu râzhavarývâl , ani sâbirajuccý ščas@w vo na étu samuju , dzen´ mêdrabotnêkâ .
*MFA:    (...) nu , sâbiralês´ vabščé vse , vsja pâliklinêkâ , patom xx âtkazalês´ , va vsex dačý , vsë .
*MFA:    s načoúkâj na (.) bjarozku .
*MFA:    vot (.) âtkazalês´ , a (.) pajdut u rýstaran , u žuravinku ["] , zaútrâ s raboty .
*MFA:    dyk on budzêt , da .
*MFA:    nu , âdnamu pa cêlifonu +...
*MFA:    +" budzêt .
*MFA:    +" nu i što ?
*MFA:    +" vaz´mëm tavo , tavo +...
*MFA:    tam nazvaú , étâ vot , naš hlaúvrač +".
*MFA:    (...) nu dobrýn´kâ , karočý , vsë .
*MFA:    (...) huljaj dalej .
*MFA:    paka , ščaslivâ .
*MFA:    nu paka .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page