fam_mi_43

fam_mi_43

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant, MFF Town
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFC:    za nidelju .
*MFC:    nu , puskaj mne dažý ni pjac´sot , dyk ja iščo i zârabotâju .
*MFC:    da , trudnâ budzêt .
*MFC:    nu i što ?
*MFA:    što tam trudnâhâ ?
*MFA:    jana ž nahamê chodzêc´ .
*MFC:    vot upalâ , što-tâ ni xodzêc´ .
*MFA:    a !
*MFA:    a ja dumâlâ u dzjaréúnju uzjac´ .
*MFA:    étâ ž jana i pryjatnâ budzêc´ , kalja xaty xadzêc´ nahamê .
*MFC:    da , ja iščo pâsmatru .
*MFC:    prostâ tam i persname budzêc´ .
*MFC:    nu i što ?
*MFC:    jeslê , dyk ana upalâ , što , ana budzêt pâstajannâ ?
*MFA:    dyk âtajdzët žý .
*MFC:    da , kanešnâ .
*MFC:    vot ja jej točnâ nâpišu patom xx , jeslê xočýt .
*MFC:    ne , ja snačalâ s persname pâhâvarylâ b , f kakom ana sâstajanêjê .
*MFA:    da , da .
*MFC:    da .
*MFA:    dyk jana by sama +/.
*MFC:    ne , dyk ana mne tahda prýdlahalâ .
*MFC:    hâvaryt +"/.
*MFC:    +" persname , davaj ja cibe budu placic´ , étâ samâ , vot , nu žyvi tam .
*MFC:    pâtamu što persname ujizžalâ .
*MFC:    a ja kak-tâ tada@w pâscisnjalâs´ , što li .
*MFA:    nu da , tabe ž rabotâc´ nadâ .
*MFC:    da , tada@w ana sasedkê , persname tam , v adnom étâm prydban´nêkê žyvët , i vot ana k nej .
*MFA:    nu , dyk vot any zâizžajuc´ .
*MFA:    dy naš i bac´kâ , jak jablâkê âbryzaú , dyk tožý zâvazilâ .
*MFA:    nu dyk étâ , nu , užé i nas nekâlê , kažý , zvozêc´ na ékskursêju .
*MFA:    a pâkažycê , u vas étâ knižkâ +...
*MFA:    nedzê dalëkâ .
*MFF:    idzi , mamâ , u minja na polâč´kê , gâlubajê , na nižnêj .
*MFA:    zâbiry (.) k sabê .
*MFC:    ja ž kupilâ .
*MFF:    a ana starâjê .
*MFC:    nu , u minja biz pêriplëtâ tol´kâ .
*MFC:    (..) vo vidzêš kakajê , dyk a mne +...
*MFC:    ja hâvaru , što , étâ samâjê , jesc´ (.) hdze-tâ f tolstyx .
*MFC:    ne , ana , étâ , katorâjê vot (.) u knihê , bêlaruskâj , hâvaryt , ne bylâ .
*MFC:    kak étâ ne bylâ ?
*MFF:    ne , bylâ , jesc´ , dažý jesc´ i paton´šý takajê , tožý f tolstâm pêriplëcê .
*MFF:    étâ prostâ davno vyxadzilâ , dyk užé mnogâ +...
*MFF:    dve tyš´či@w pervyj hod , užé [_/] užé mnogâ novyx .
*MFC:    +< a u mine novâjê jesc´ .
*MFA:    ližalâ u bal´ncy u pjatâj , kažý , bylâ dužý ploxâ , zabralê pram na skorâj pomâščý .
*MFC:    persname ?
*MFC:    (..) nu , ja tožý xacelâ imênnâ f takom pêriplëcê , viš , ix malâ vypuscêlê .
*MFA:    tožý xvalêccý , što z persname , étâ samâjê , nâsadzilê i hazonâkasilku kupilê , i absejêlê , i xatu ž âbrabatyvâjuc´ , užo abkladyvâjuc´ .
*MFA:    jasnâ .
*MFA:    a jany ž pajexâlê u dzjaréúnju , persname tut adzin nâčavaú , nu , pâprýjazžalê .
*MFA:    a cjaper pryjedzêc´ i xočý mašynu na njadzelju uzjac´ .
*MFA:    dyk užo jana (.) budzêc´ biz mašyny pjatnacýtâhâ , dyk pajedzêc´ .
*MFA:    čatyrnâcýtâhâ u ix budzêc´ pajezdkâ (.) u (.) étât samy , kudy vy jezdzêlê , persname .
*MFF:    v nâvagrudâk .
*MFA:    v nâvahrudâk i u slonêm srazu .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page