fam_mi_43

fam_mi_43

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFC:    za nidelju .

*MFC:    nu , puskaj mne dažý ni pjac´sot , dyk ja iščo i zârabotâju .

*MFC:    da , trudnâ budzêt .

*MFC:    nu i što ?

*MFA:    što tam trudnâhâ ?

*MFA:    jana ž nahamê chodzêc´ .

*MFC:    vot upalâ , što-tâ ni xodzêc´ .

*MFA:    a !

*MFA:    a ja dumâlâ u dzjaréúnju uzjac´ .

*MFA:    étâ ž jana i pryjatnâ budzêc´ , kalja xaty xadzêc´ nahamê .

*MFC:    da , ja iščo pâsmatru .

*MFC:    prostâ tam i persname budzêc´ .

*MFC:    nu i što ?

*MFC:    jeslê , dyk ana upalâ , što , ana budzêt pâstajannâ ?

*MFA:    dyk âtajdzët žý .

*MFC:    da , kanešnâ .

*MFC:    vot ja jej točnâ nâpišu patom xx , jeslê xočýt .

*MFC:    ne , ja snačalâ s persname pâhâvarylâ b , f kakom ana sâstajanêjê .

*MFA:    da , da .

*MFC:    da .

*MFA:    dyk jana by sama +/.

*MFC:    ne , dyk ana mne tahda prýdlahalâ .

*MFC:    hâvaryt +"/.

*MFC:    +" persname , davaj ja cibe budu placic´ , étâ samâ , vot , nu žyvi tam .

*MFC:    pâtamu što persname ujizžalâ .

*MFC:    a ja kak-tâ tada@w pâscisnjalâs´ , što li .

*MFA:    nu da , tabe ž rabotâc´ nadâ .

*MFC:    da , tada@w ana sasedkê , persname tam , v adnom étâm prydban´nêkê žyvët , i vot ana k nej .

*MFA:    nu , dyk vot any zâizžajuc´ .

*MFA:    dy naš i bac´kâ , jak jablâkê âbryzaú , dyk tožý zâvazilâ .

*MFA:    nu dyk étâ , nu , užé i nas nekâlê , kažý , zvozêc´ na ékskursêju .

*MFA:    a pâkažycê , u vas étâ knižkâ +...

*MFA:    nedzê dalëkâ .

*MFF:    idzi , mamâ , u minja na polâč´kê , gâlubajê , na nižnêj .

*MFA:    zâbiry (.) k sabê .

*MFC:    ja ž kupilâ .

*MFF:    a ana starâjê .

*MFC:    nu , u minja biz pêriplëtâ tol´kâ .

*MFC:    (..) vo vidzêš kakajê , dyk a mne +...

*MFC:    ja hâvaru , što , étâ samâjê , jesc´ (.) hdze-tâ f tolstyx .

*MFC:    ne , ana , étâ , katorâjê vot (.) u knihê , bêlaruskâj , hâvaryt , ne bylâ .

*MFC:    kak étâ ne bylâ ?

*MFF:    ne , bylâ , jesc´ , dažý jesc´ i paton´šý takajê , tožý f tolstâm pêriplëcê .

*MFF:    étâ prostâ davno vyxadzilâ , dyk užé mnogâ +...

*MFF:    dve tyš´či@w pervyj hod , užé [_/] užé mnogâ novyx .

*MFC:    +< a u mine novâjê jesc´ .

*MFA:    ližalâ u bal´ncy u pjatâj , kažý , bylâ dužý ploxâ , zabralê pram na skorâj pomâščý .

*MFC:    persname ?

*MFC:    (..) nu , ja tožý xacelâ imênnâ f takom pêriplëcê , viš , ix malâ vypuscêlê .

*MFA:    tožý xvalêccý , što z persname , étâ samâjê , nâsadzilê i hazonâkasilku kupilê , i absejêlê , i xatu ž âbrabatyvâjuc´ , užo abkladyvâjuc´ .

*MFA:    jasnâ .

*MFA:    a jany ž pajexâlê u dzjaréúnju , persname tut adzin nâčavaú , nu , pâprýjazžalê .

*MFA:    a cjaper pryjedzêc´ i xočý mašynu na njadzelju uzjac´ .

*MFA:    dyk užo jana (.) budzêc´ biz mašyny pjatnacýtâhâ , dyk pajedzêc´ .

*MFA:    čatyrnâcýtâhâ u ix budzêc´ pajezdkâ (.) u (.) étât samy , kudy vy jezdzêlê , persname .

*MFF:    v nâvagrudâk .

*MFA:    v nâvahrudâk i u slonêm srazu .

@End

(Stand: 20.04.2022)